Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Роль купецького капіталу в створенні соціальної інфраструктури провінційних міст у другій пол. XIX - поч. XX ст

Скачати 78.62 Kb.
Дата конвертації 21.05.2018
Розмір 78.62 Kb.
Тип курсова робота

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

"РОЛЬ купецького капіталу У СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ провінційного міста У ДРУГІЙ ПОЛ. XIX- поч. XX ВВ."


Вступ

Актуальність. Дослідження даної роботи лежить в області історії і присвячено ролі купецького капіталу в створенні соціальної інфраструктури російських міст в XIX - поч. XX ст.

В останні роки в нашому суспільстві різко зріс інтерес до вивчення купецтва. З одного боку, це пов'язано з відбуваються зараз в країні змінами, а саме: з виділенням в його структурі нового шару - сучасних підприємців. З іншого боку, необхідність більш ретельного вивчення російського купецтва викликана і самим станом вітчизняної історичної науки. Одна з найважливіших тем сучасних досліджень - до сих пір залишається дискусійною проблема генезису капіталізму в Росії. У всьому складному комплексі пов'язаних з цим питань особливе місце належить виявленню ролі окремих верств суспільства в цьому процесі. Такому соціальному прошарку, як купецтво, з якого, зокрема, формувалася російська буржуазія, до 1990-х рр. приділялося достатньо мало уваги. Найрізноманітніші сторони його існування і функціонування довгий час залишалися без вивчення. Тим часом, який походив в останній чверті XVIII ст. процес юридичного оформлення прав та обов'язків гильдейского купецтва поряд з формуванням дворянства був абсолютно новим явищем в системі соціальних відносин феодальної держави. Саме тоді купці отримали соціально-політичні права і склали еліту міського товариства. Зміни, що відбулися в соціальному статусі купецтва спричинили за собою і зрушення в економіці: поряд з розширенням ринку в кінці XVIII - початку XIX ст. намітилися перші елементи боротьби традиційного і нового підприємництва (поступова заміна лихварства кредитуванням, розширення таких сфер додатка капіталів як промисловість).

Автор вважає, що благодійні заклади, котрі допомагали на рубежі XIX-XX століть допомогу бідним, хворим і старим городянам справлялися з поставленими завданнями і своєю безкорисливою благодійною підтримкою змогли охопити всі категорії нужденних людей, які потрапили у важку життєву ситуацію. І сьогодні благодійність є однією з форм пошуку компромісу між владою, бізнесом та неприбутковими організаціями, що безсумнівно підвищує актуальність даної роботи.

Характеристика джерел і літератури. При написанні роботи нами були використані наступні джерела, які можна розділити на групи: До першої групи групі джерел нами віднесені законодавчі акти [1] і документи які відображають особисте життя і діяльність купецьких родин.

Найбільш важливими для роботи з законодавчими актами є: «Положення про мита на право торгівлі та інших промислів» від 1 січня 1863 року і закон від 9 лютого 1865 г. [2] , Який вніс деякі уточнення. Одним з найважливіших документів, на який ми спиралися, є «Міське положення» від 16 червня 1870 р Аналізуючи цей джерело, ми можемо сказати, що він зіграв важливу роль у включенні купецтва в систему міського самоврядування. У цьому документі ми бачимо що «Піклування та розпорядження по міському господарству та благоустрою надаються міському громадському управлінню, а нагляд за законним цього виконанням - губернатору» [3], цим самим уряд перекладав господарські та фінансові потреби місцевого значення на міські думи, основу яких стали становити не дворянство, як було раніше, а купецтво, яке надалі сформувалося в буржуазний клас.

У той же час у Міському положенні сприяло розвитку інфраструктури в містах. Що не могло не сприяти розвитку торгівлі, а з нею і благодійності.

Джерельна цінність законодавчих актів полягає в тому, що вони дозволяють судити про зміни в правове становище купецтва і про зміни в політиці держави по відношенню до купецького стану.

Однією з характерних рис законодавства досліджуваного періоду був значний розрив між прийняттям закону і терміном його введення. Так, «Положення про мита на право торгівлі та інших промислів», прийняте в 1861 р, було затверджено лише з 1 січня 1863 року, а введено на місцях іноді ще пізніше.

З особистих документальних джерел можна вказати «Справа Клопотання Московських купців, видача їм для надання в Московську Міську Думу атестатів про їх поведінці.» [4] і «Список відомостей про причислення з 2 половини 1903 році в Московське 2 гільдії купецтво Михайла Олексійовича Смирнова . »[5]

До теперішнього часу у вітчизняній історіографії зібраний чималий пласт наукової літератури з досліджуваного нами періоду, але який, на нашу думку, сьогодні ще не впорядкований. У зв'язку з цим, представлені роботи ми хотіли б розбити в хронологічному порядку і проаналізувати їх. До першої групи робіт нами віднесені статті та монографії дослідників періоду початку ХХ століття. Особливе місце серед цих робіт займає твір В.В Степанова, [6] аналізує внесок російського купецтва в благодійність.

Наступна робота автора А.О Гушко. [7] аналізує формування торгово-промислового класу, основу якого і становило купецтво. У цей роботі нами був використаний значний матеріал за структурними особливостями купецького класу і інших категорій російського суспільства.

До другої групи робіт нами віднесені монографії вже сучасного період. Це пояснюється тим, що в радянський період питань вивчення купецтва приділялося мало уваги.

Особливо багато робіт, виданих краєзнавцями Республіки Татарстан. Даний факт нами пояснюється тим, що купецтво Казанського краю уявлялося декількома великими прізвищами відомими не тільки в краї, а й за його межами, що і стало спонукальним мотивом для наших істориків.

В ряду істориків можна виділити Р.Р. Саліхова. У своїй роботі він розглядає діяльність татарської буржуазії, зазначає, що основною метою діяльності цього стану «стало перетворення традиційного мусульманського благодійності в цілісну і струнку систему фінансування національних потреб ...» [8]

Переважна більшість монографій і публікацій присвячено станам, персоналіям окремих благодійників, їх біографій, але не дає повної, цілісної картини благодійного процесу, що протікав у досліджуваний період. До них, в першу чергу, слід віднести роботи Л.М. Свердлова: «На перехресті торгових шляхів», «Купецька династія Юнусова», «Заманова-Аітова». Так в монографічному дослідженні «На перехресті торгових шляхів» автор представляє повну картину життя казанського купецтва, де поряд з торговою і промисловою діяльністю, розглядається і активна громадська робота казанських купців. У монографії згадується про діяльність Казанського купецького суспільства взаємної допомоги, яке «мало вузько становий характер, в нього приймалися тільки російські, православні казанці. Через упокоренні коштів це Суспільство, яке не підтримане великими вкладами, влачило жалюгідне існування і погано виконувало проголошені завдання »[9].

До згаданих досліджень також примикають монографії Різаетдіна ібн Фахретдінов «Ахмед бай» [10] і Таїрова Н.І. «Акчурін» [11].

Серед них необхідно відзначити дослідження Мінуллін З.С. «Добрі люди з заказаних», [12] Хайруллін А.Д. «Казанські газети як історичне джерело вивчення благодійності (1861-1895)» [13], Ясницький Я.С. «Історичні традиції благодійності та їх відображення в сучасному суспільстві Республіки Татарстан» [14], статті Рафікова Г.Е. «... засновувати дитячий притулок іменувати притулком Юнусова» і «Благодійна діяльність Міського громадського банку» [15], опубліковані в журналі «Відлуння віків» і ін.

На сьогоднішній день, незважаючи на значне число робіт, ряд питань залишаються недостатньо розкритими, що спонукає нас до подальших наукових пошуків.

Хронологічні рамки роботи охоплюють другу половину XIX - початку ХХ ст. і аж до 1917 року. Нижня межа характеризує період розквіту купецтва в Росії, верхня межа - період приходу до влади більшовиків і ліквідацію купецтва як клас.

Мета курсової роботи полягає у вивченні ролі купецького капіталу в розвитку соціальної інфраструктури російських міст в кінці XIX - початку ХХ ст. Виходячи з мети нами були визначені завдання дослідження:

- дослідити Міське положенні 1870 роки;

- розглянути діяльність купецтва в міській системі управління;

- вивчити вплив купецтва на розвиток системи соціальної інфраструктури міст;

- проаналізувати внесок купецтва на охорону здоров'я;

- розглянути благодійну діяльність купецтва Казані. Об'єктом курсової роботи є історія російського купецтва. Предметом дослідження є вплив купецького капіталу на створення соціальної інфраструктури Росії.

Основними методами використаними при написанні курсового проекту були:

- порівняльно-зіставний, який полягав в тому, що ми порівняли особливості меценатства купців Росії і Казанської губернії;

- діалектичний, що полягає в еволюційному розгляді формування купецтва в Росії;

- дедуктивний, який дозволяє відстежити формування купецтва Росії, на основі розгляду їх формування в Казанському краї.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в комплексі було розглянуто матеріал із зазначеної проблеми, і виявлено специфічні риси, що характеризують діяльність купецтва у благодійній діяльності Росії та Казанського краю.

Практична значимість роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть застосовуватися на лекційних та семінарських заняттях у вузі, уроках в школі, в якості доповіді на конференціях.

Структура роботи. Робота складається з вступу, 2 розділів (5 параграфів), висновків, списку використаних джерел та літератури.

1. Вплив купецького стану на розвиток міст в російській імперії в 2-ій пол. XIX - поч. XX ст.

1.1 Діяльність купецтва в системі міського самоврядування

У другій половині ХІХ ст. в правове становище купецтва відбуваються значні зміни. Скасування кріпосного права і зміни в соціально-економічному житті суспільства неминуче спричинили за собою зміни в торгово - промислової політики і в правовому статусі підприємців.

1 січня 1863 набула чинності «Положення про мита на право торгівлі та інших промислів», а законом від 9 лютого 1865 року в нього були внесені деякі уточнення [16]. Відповідно до цих законодавчих актів, права купців надавалися громадянам, сплатили патентні і квиткові торгово-промислові збори. Число купецьких гільдій скорочувалася до двох, відповідно, торгові патенти, пізніше названі гильдейских купецьких свідоцтв, поділялися на 2 розряду - гільдії. Відкривати й утримувати торговельні та промислові заклади можна було тільки після отримання гильдейского свідоцтва. Свідоцтво 1-ї гільдії давало право виробляти оптову торгівлю російськими та іноземними товарами на всій території імперії, містити фабрично-заводські заклади і брати повсюдно підряди без обмеження суми. Відповідно, купець 2-й гільдії міг виробляти роздрібну торгівлю в межах міста і повіту, містити фабрично-заводські заклади і брати підряди на суму не більше 15 тис. Руб. [17]

Тільки людина, який викупив станове гильдейское свідоцтво, мав право називатися купцем.Знову який перебував в купецькийпрошарок підприємець, який отримав на своє ім'я свідоцтво однієї з гільдій і «при взятті оного представив квитанцію, яка свідчить про повну сплату ним усіх ... повинностей, приймає найменування купця і, разом з членами родини його, в свідоцтво внесеними, вступає до складу купецтва того місця, де він записаний »[18].

Ця правова система з незначними змінами існувала аж до кінця 90-х рр. ХІХ ст. При цьому, в результаті реформ 1860-х рр. і під впливом змінених соціально-економічних відносин, змінюється склад і чисельність купецького стану.

У другій половині ХІХ ст. гильдейское купецтво продовжує складати основну за чисельністю і значущості частина підприємців. Після міської реформа 1870 купецтво зберегло за собою можливість активно брати участь в органах місцевого самоврядування, де купці і раніше відігравали провідну роль.

Закон про реформу місцевого самоврядування в Росії, одна з складових частин ліберальних реформ 1860-1870-х рр. Необхідність нового закону була обумовлена ​​потребами розвитку міст. [19] Законодавці ставили собі за мету створення умов для підйому міського господарства та залучення до роботи в органах самоврядування підприємців. Робота по підготовці Міського положення було розпочато з ініціативи МВС, в 1862 р Остаточним став третій варіант проекту, який і отримав силу закону 16 червня 1870 р

Міське положення замінило станові органи міського управління всесословнимі - міською думою і міською управою. Виборче право було надано особам чоловічої статі з 25 років, сплачували податки на користь міста. Виборче право отримали також цілі відомства і установи, які платили збори в міський бюджет. Виборці ділилися на три курії (великі, середні і дрібні платники податків). Кожна курія обирала 1/3 складу міської думи. Чисельність складу дум з урахуванням кількості населення міста встановлювалася від 32 до 72 голосних (в Москві - 180, в Петербурзі - 250).

Дослідниками відзначено, що в цілому представники купецького стану домінували за чисельністю в складі міських дум. Активність купців в органах місцевого самоврядування пояснюється тим, що вони більше за інших були зацікавлені в поліпшенні життєвих умов міста, торгівлі і промислів. При цьому, безсумнівно, що частина гільдейцев прагнула використовувати громадську службу в особистих інтересах. Так, після перших виборів в Західному Сибіру було відзначено багато зловживань, таких як приховування від податків до міського бюджету, незаконне захоплення міської землі і т.п. У той же час ми можемо відзначити у ряду сибірських купців щире бажання допомогти не тільки собі, а й найбільш знедоленим верствам міста.

Міські органи самоврядування займалися благоустроєм міста, питаннями народної освіти, охорони здоров'я, розвитком торгівлі та промисловості і т.п. У цих господарських питаннях вони мали відносною незалежністю і самостійністю. Вони зобов'язані були також містити пожежну охорону, поліцію, в'язниці, казарми. Міська дума зі свого складу обирала міського голову, його заступника, членів управи. Міський голова очолював і думу, і управу. Нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування здійснювало Губернское у міських справах на чолі з губернатором. Міське положення діяло до 1892 р

Виходячи з усього вищесказаного ми прийшли до наступних висновків: до другої половини XIX століття назріла необхідність широкомасштабних змін соціально-політичних і економічних механізмах Росії. Одним з елементів, де були потрібні реформи було міське пристрій. Було випущено так зване «Міське положення», яке розмежував компетенцію міського управління.

Компетенція міського управління була тісно обмежена рамками господарських питань, що було обумовлено в статті 2 «Міського положення». А саме було визначено, що до предметів міського управління належать:

- справи по зовнішньому благоустрою міста;

- завідування пристроєм і змістом вулиць, площ, мостових, садів, парків, водопроводів, каналів, стічних труб, ставків, мостів і так далі;

- справи дотичні добробуту міського населення;

- заходи щодо забезпечення народного продовольства, пристрій ринків і базарів;

- застереження проти пожеж та інших лих і про забезпечення заподіюваних ними збитків;

- піклування про заснування і розвиток місцевої торгівлі і промисловості, про пристрій пристаней, біржі та кредитних установ;

- піклування про благодійних закладах і лікарнях, і завідування ними на підставах, зазначених для земських установ.

Згідно зі статтею 15 «Міського положення» під установами міського самоврядування малося на увазі: [20]

- міське виборчі збори;

- міська рада;

- міська управа.

Міське виборчі збори було малофункціонального. Єдиною його завданням було, згідно зі статтею 16, збори для обрання гласних в міську думу один раз в 4 роки. [21]

Міська дума обиралася раз на 4 роки, і стати її членом міг кожен, хто мав право голосу, виняток було зазначено в статті 35, згідно з якою кількість «нехристиян» не повинно було перевищувати третю частину від загального числа голосних. Очолював міську думу міський голова, який обирався теж на 4 роки з числа голосних і не міг бути єврейської національності.

Основними функціями міської думи були:

- призначення виборних посад і справи суспільного устрою;

- призначення змісту посадовим особам міського громадського управління та визначення його розмірів;

- встановлення, збільшення і зменшення деяких видів міських податків і зборів: з рухомого майна, з документів на право торгівлі і промисловості, з трактирів, заїжджих дворів і продуктових крамниць, з візництва, з приватних коней і екіпажів, з квартир і житлових приміщень, з тварин (зокрема з собак), з аукціонів;

- складання недоїмок по міських зборів;

- відрахування на утримання мостових, тротуарів, чищення вулиць за рахунок коштів міста і перекладення натуральних повинностей в грошові.

Витрати на утримання і функціонування думи включали в себе витрати на управління, на громадські будівлі та приміщення, на муніципальні позики, на навчальні та благодійні заклади, на утримання військових частин, поліції, в'язниць. Дані витрати контролював губернатор, все також призначаються самодержавством.

Засідання міської думи призначалися в 3-х випадках: за бажанням міського голови, за бажанням губернатора або ж на вимогу не менше п'ятої частини голосних. Порядок винесення пропозиції на загальне обговорення з метою прийняття його багато в чому схожий з процесом винесення пропозиції в нинішніх місцевих міських радах. Точно так само як і зараз, в той час голосний, який мав намір винести на засідання міської думи пропозицію, повинен був повідомити міському голові про суть оного пропозиції за 3 дні. У разі порушення даної процедури, обговорення за пропозицією могли відбутися, але рішення по ньому відкладалося до наступного засідання.

Третім органом міського управління була міська управа, яка також обиралася на 4 роки, але половина її складу повинна була оновлюватися кожні 2 роки. У статті 72 «Міського положення» описані функції управи: [22]

- безпосереднє завідування справами міського господарства і громадського правління;

- виконання ухвал (рішень) думи, збирання потрібних для неї відомостей;

- складання міських кошторисів;

- стягування і витрачання міських зборів на встановлених думою підставах і надання в думу, в призначені терміни, звітів про свою діяльність.

Міська управа могла визнати вказівку (визначення) міської думи незаконним більшістю голосів, і не приводити дана вказівка ​​в дію, про що повинна була повідомити міську думу. У таких випадках для вирішення даного питання необхідно було втручання губернатора.

Як і земства, органи міського самоврядування залежали від державних бюрократичних і поліцейських установ. І все ж, створення нових органів самоврядування сприяло становленню суспільно-політичного і культурного життя, і істотно допомогло розвитку торгівлі і промисловості в російських містах.

Згідно «Городовому положенню» в Росії в 509 містах вводилися нові формально безстанові органи міського самоврядування - міські думи, які обиралися раз на 4 роки. Право обирати і бути обраним отримали лише володіли певним майновим цензом платники міських податків. За розмірами сплачуваного ними місту податку вони поділялися на три виборчих зборів: в першому брали участь найбільші платники, які сплачують третину загальної суми міських податків; у другому - середні платники податків, які сплачують також третину податків; в третьому - дрібні платники податків, які виплачували третину податків.

У виборах до органів місцевого самоврядування брав участь досить широке коло виборців. Пред'явлені вимоги зводилися до наступного (стаття 17 «Міського положення»):

- виборець повинен бути чоловіком;

- виборець повинен бути російським поданням;

- виборець повинен бути не молодше 25 років;

- виборець повинен володіти в межах міста, на правах власника, нерухомістю, з якої підлягав податковий збір на користь міста, або повинен містити торгове або промислової підприємство;

- за виборцем не повинні значитися недоїмки по городовим зборів податків.

Чи не допускалися до виборів особи, які раніше були судимі, зняті з посади, підслідні та особи позбавлені духовного сану. [23]

Всі міські виборці відповідно до майновим цензом. Згідно зі статтею 24 всі особи, які мали право брати участь у виборах, вносилися до виборчих списків у напрямку зниження суми зборів з них і діляться на три групи (курії) по одній третині всіх зібраних зборів. Кожна група вибирала третину від загального числа голосних таким чином, на перші дві третини всіх виборців, за майновим станом, доводилося максимальний відсоток обраних гласних. Це і визначило домінуючу позицію великої і середньої буржуазії в міській думі, яка тепер дуже легко могла захищати інтереси свого капіталу.

Дана система була запозичена у Пруссії. Вона віддавала міське управління у руки купецтва, яке своїм багатством значно височіла над іншими станами. Юридична всесословность фактично привела до переважання одного стану.

Вибори і діяльність міських дум перебували під невсипущим контролем державних чиновників. Так міський голова обирався з числа голосних губернатором, або, в великих містах, міністром закордонних справ.

Належність до купецького стану визначалася величиною оголошеного капіталу. Купецькі діти і невідокремлені брати, а також дружини купців належали до купецтва (були записані на одне свідчення). Купецькі вдови й сироти зберігали це право, але без заняття торгівлею. Досягли повноліття купецькі діти повинні були при відділенні знову записуватися в гільдію на окреме свідоцтво або переходили в міщани. Невідокремлені купецькі діти і брати повинні були називатись не купцями, а купецькими синами і т.д. Перехід з гільдії в гільдію і з купців в міщани був вільний. Перехід купців з міста в місто дозволявся за умови відсутності недоїмок по гільдейскім і міських зборів і взяття звільнену свідоцтва. Надходження купецьких дітей на державну службу (крім дітей купців 1-ї гільдії) не дозволяли, якщо таке право не купувалося освітою.

Корпоративна станова організація купецтва існувала у вигляді обираються щорічно купецьких старост і їхніх помічників, в обов'язки яких входило ведення гильдейских списків, турбота про користь від і потреби купецтва і т.д. Ця посада вважалася в 14 класі цивільної служби. З 1870 купецькі старости затверджувалися губернаторами. [24]

Купець, що не оголосив капіталу і не виробляє торгу, повинен був після закінчення певного терміну приписатися до будь-якому товаристві.На час вибуття з купців і ще непріпісанія ні до якого міській громаді колишньому купцеві видавалося свідоцтво «на обрання роду життя». Для вступу колишнього купця в якесь товариство була потрібна згода цього товариства, яке також оформлялося свідченням.

З середини XIX століття для обліку осіб, що належать до купецького стану, в міських громадських управліннях і думах велися різного роду списки і відомості: гильдейские списки; іменні реєстри купцям 1 і 2 Гладій місцевим та іногороднім, що відновив свідоцтва і Квитки; списки осіб, які отримали купецькі свідоцтва, свідоцтва на дріб'язкові торги і промислові свідоцтва; списки купців, які оголосили і необ'явівшіх капіталів; відомість отримав купецькі свідоцтва зі вступом в купецьке звання; відомість про осіб, які отримали купецькі свідоцтва без зарахування звання; відомість про купців, невозобновівшіх капіталів; відомість про померлих купців і т.д.

Належність до купецького стану поєднувалася з приналежністю до почесного громадянства.

Таким чином, ми прийшли до наступних висновків: закон про реформу місцевого самоврядування в Росії, одна з складових частин ліберальних реформ 1860-1870-х рр. Необхідність нового закону була обумовлена ​​потребами розвитку міст. Компетенція міського управління була тісно обмежена рамками господарських питань, що було обумовлено в статті 72 «Міського положення». «Міське положення» розмежовувало компетенцію купецького стану, було для них керівництвом до діяльності. До того ж воно впорядковувала пристрій міського побуту і розпорядку, що безсумнівно було прогресивним віянням в законотворчості Росії.

1.2 Купецтво і розвиток системи соціальної інфраструктури міст

купецтво столичний благодійний меценатський

Серед міських початкових училищ (їх називали ще парафіяльними училищами і школами) були як знаходилися на повному забезпеченні органів місцевого самоврядування, до складу яких входило місцеве купецтво, які фінансували їх, забезпечували приміщеннями для занять і контролювали їх діяльність, так і приватні.

На час прийняття Міського положення 1870 року в Казані було 8 міських початкових училищ, найстарішим з яких було III Ягодинської училище, засноване ще в 1806 році. [25]

У місті відчувалася гостра необхідність в розширенні мережі початкових училищ, докорінного поліпшення умов їх роботи і навчання дітей. Дума неодноразово займалася цими питаннями і вживала заходів щодо поліпшення стану початкової освіти в місті.

Всього в період з 1872 р по 1888 р в місті було відкрито 18 початкових училищ, в тому числі в 1872 р - чотири, в 1873 р - одне, в 1875 р - одне (мусульманське), в 1878 р - три (два російських і одне мусульманське), в 1881 р - два, 1884 року - одне, в 1885 р - два, в 1886 р - також два, в 1887 р - одне і в 1888 р - одне. Слід зазначити, що найбільш інтенсивний процес відкриття початкових училищ в Казані проходив з введення Міського положення до 1888 року, після чого настав тривалий період, коли училища не відкривалася протягом 8 років (ще одне було відкрито лише в 1896 р), хоча потреба в них була великою постійно, що визнавалося як міським громадським управлінням, так і навчальним начальством. [26]

Казанські купці, власники великих промислових підприємств, як відомо, крім основної торговельної, виробничої діяльності, брали активну участь у громадському житті міста. Спектр їх громадських зусиль, благодіянь був різноманітний за змістом, конкретний при виборі об'єктів для надання матеріальної допомоги, наповнений прагненням до духовного і морального самовдосконалення. [27]

Громадська активність казанських купців, щире бажання допомогти городянам, внести свою лепту у вирішення міських соціальних проблем пояснювалися різними мотиваційними критеріями - заслужити прощення особистих гріхів перед Всевишнім, підняти соціальний статус, власний «імідж», отримати визнання інших людей, творити добро з солідарності з своїми партнерами або із співчуття до всіх знедолених. Якою б не була причина благодійного вчинку казанських бізнесменів XIX-ХХ століття, їхні вчинки на благо суспільства, спрямовані на лікування соціальних «болячок», гідні увічнення в історії Казані і пам'яті народній.

Об'єктом благодійних устремлінь купців були незаможні, безробітні співгромадяни, інваліди, соціальні (богадільні, притулки), освітні, культурно-просвітницькі та культові установи.

Найбільші благодійні інвестиції казанських купців спрямовувалися на освіту дітей. Аітова Фатіха Абдулваліевна, дочка купця А. Яушева, слившая прихильницею світської освіти татар, в 1897 році на свої кошти відкрила в Казані початкову школу для дівчаток з бідних сімей, в 1909 - початкову школу, що стала згодом жіночою гімназією. Казанські купці і підприємці Аітова пожертвували кошти на відкриття першої жіночої татарської гімназії. Потомствений почесний громадянин, фабрикант і заводчик Алафузов Іван Іванович виділив кошти для будівництва будинку жіночої рукодільної школи. Казанський купець Вараксин Дмитро Іванович, власник горілчаного заводу був організатором безкоштовної школи для бідних при Богоявленської церкви. Членом правління опікунської ради Маріїнської жіночої гімназії був казанський купець і громадський діяч Месетніков Петро Онисимович. Казанські купці і підприємці, громадські діячі Сайдашева пожертвували в 1883-1901 роках чималі кошти на будівництво нового комплексу медресе «Мухаммада». Інший казанський купець і підприємець Айтуганов Ісмагил Исхакович вклав кошти в будівництво медресе «Халід» і був одним з його опікунів. Представник купецької династії Тіхомірнових, власник торгового дому «Тіхомірнов А.О. з синами », Олександр Осипович Тіхомірнов довгі роки був головою піклування церковно-приходської школи при Георгіївській церкві. Казанський купець Султанабдулгазіз Джіганшіевіч Усманов побудував при Султановской мечеті медресе, був беззмінним попечителем і утримувачем цього навчального закладу.

Казанське купецтво багато сил і коштів направляли на освіту, реабілітацію та інтеграцію в суспільство дітей з обмеженими можливостями. Наприклад, приватна благодійна Казанське піклування і освіти глухонімих дітей відкрило училище, яке розташовувалося на розі Грузинської і Поперечно-Лядської вулиць. [28] Там було 2 класу, де навчалися приходять і стипендіати, останні проживали в гуртожитку при училищі. Суспільство піклування витрачала на освіту глухонімих дітей приблизно 8000 рублів в рік - на ті часи це великі гроші.

Купець Попов Михайло Іванович виділив кошти на будівництво будівлі для училища сліпих дітей. Воно розташовувалося на Арський полі, при ньому був інтернат для 26 вихованців.

Піклувальником училища був Ф.Х. Грахов. За зміст кожного вихованця Піклування щорічно сплачувала в міську казну 60 рублів, всього ж на утримання училища в рік витрачалося близько 5 тисяч рублів.

Поміщиця Родіонова Ганна Миколаївна пожертвувала особисті кошти - 280 тисяч рублів нерухомості - на ті часи величезні кошти на відкриття в Казані Інституту шляхетних дівчат.

Слід зазначити багаторічну і багатогранну діяльність представників купецької династії Юнусова, що заснували і містили Мусульманський дитячий притулок. Його випускники отримували свідоцтво про початкову освіту, невелике грошову допомогу, і перші самостійні кроки робили під заступництвом Юнусова.

Таким чином, ми прийшли до наступних висновків, що купці, власники великих промислових підприємств, брали активну участь у громадському житті міста. Спектр їх громадських зусиль, благодіянь був різноманітний за змістом, конкретний при виборі об'єктів для надання матеріальної допомоги, наповнений прагненням до духовного і морального самовдосконалення. Об'єктом благодійних устремлінь купців були незаможні, безробітні співгромадяни, інваліди, соціальні (богадільні, притулки), освітні, культурно-просвітницькі та культові установи. Найбільші благодійні інвестиції казанських купців спрямовувалися на освіту дітей.

1.3 Роль купецького капіталу в розвитку системи охорони здоров'я

У другій половині XIX ст. Активні позиції починають займати з 1867 р Товариство Червоного Хреста і з 1895 р Піклування про будинки працьовитості та робітних будинках, згодом перейменоване в Піклування трудової допомоги.

Участь лікарів в різних благодійних товариствах було досить активним і залишило сліпучий слід, довівши таким чином правильність твердження, що коло діяльності лікаря далеко виходить за межі його прямого призначення і ескулап є не тільки видатним громадським діячем, а й неодмінним учасником в справах про доброчинність.

Благодійна допомога охоплювала в різні групи нужденних. Історія російського суспільства зберігає свідоцтва благодійних діянь представників таких знатних аристократичних сімей, як Шереметьєво, таких купців і заводчиків, як Третьяков, Бахрушин, Солдатенков.

І до цього дня служать людям побудовані в кінці XIX століття на гроші московського купецтва лікарняні будівлі клінік Московської медичної академії, що були у період їх будівництва кращими лікарнями в Європі.

Згодом стали виникати як місцеві відділення цього товариства, так і самостійні громадські організації, що ставили своїм завданням вирішення окремих благодійних завдань, наприклад, товариство допомоги дітям лікарів для отримання ними вищої освіти.

Разом мо столичною охороною здоров'я в ногу йшло провінційне. Так наприклад в казанської губернії, в зв'язку з поширенням в місті в 1889 р заразних дитячих хвороб, які проникли і в міські навчальні заклади, управою було вжито заходів щодо протидії інфекційним захворюванням дітей аж до тимчасового припинення занять. На прохання міського голови суспільство лікарів при Казанському університеті і деякі лікарі персонально висловили згоду безкоштовно відвідувати міські школи і надавати хворим учням медичну допомогу на дому за умови безкоштовного відпуску ліків містом. У відповідь на це дума доручила управі розподілити училища між лікарями і виділила кошти для безкоштовної видачі ліків хворим учням.

У Казані мали місце такі заразні хвороби, як тиф, віспа, дифтерія і особливо венеричні захворювання. Для боротьби з останніми губернське збори змушене було порушити перед урядом клопотання про заснування в Казані центральної «сифилитической» лікарні на кошти казни. У свою чергу рада Казанського університету висунув перед губернської земської управою клопотання про її згоду на перейменування сифілітичного відділення губернської земської лікарні в госпітальну клініку венеричних хвороб і просив на це згоду міської думи. Остання таке згоди дала і в свою чергу порушила перед губернатором відповідне клопотання.

Поряд з названими причинами неблагополучного положення зі здоров'ям жителів Казані була ще одна - не менше, якщо не більше важлива, - незадовільна організація охорони здоров'я в місті. Урядові установи охороною здоров'я практично не займалися, переклавши турботи про нього на земські установи і органи місцевого самоврядування.

У 70-х роках XIX ст. в Казані, місті з населенням понад 150000 чоловік, були всього два міських лікаря, що містилися на кошти міста, три акушерки, з яких дві отримували казенне платню, а від міста - квартирні, а третя (в Адміралтейській слободі) повністю утримувалася на кошти міста. Були також кілька «лікарських учнів» (1874 р їх було 5 чоловік, а в 1886 р - 4) і один фельдшер. Були в місті також і приватно практикуючі лікарі, але число їх невідоме. У 1886 р посади молодших «лікарських учнів» були скасовані, старші «лікарських учнів» перейменовані в фельдшерів з наданням їм переваг державної медичної служби (XIY клас по чинопроизводству). Посади фельдшерів мали право займати тільки особи, що мали фельдшерське освіту. У 1886 році їх було три людини. [29]

Поліклінік або амбулаторій в місті не було, лікарі приймали хворих у себе вдома або відвідували їх за місцем проживання.

Містилися на кошти міста два лікаря не могли вважатися лікарями міського управління, так як перебували у віданні лікарського відділення губернського правління, складалися в розпорядженні поліції. Вони були обтяжені судово-поліцейсько-медичними обов'язками, будучи прикріпленими до поліцейських дільниць, і не могли повною мірою займатися медичною допомогою населенню. Своїх думських лікарів, як це було в інших містах, казанське міське громадське управління не мало. В цьому відношенні губернське місто відставав від найбідніших повітових земств.

Казанські купці внесли чималий вклад не тільки в соціальний розвиток освіти, а й у розвиток міського охорони здоров'я. Піклувальної турботою купецтва Казані були охоплені Олександрівська лікарня для приходять хворих Імператорського Казанського економічного товариства і Міська Олександрівська лікарня для ремісників.

Лікарня Казанського економічного товариства була відкрита в 1866 році за ініціативою його членів в будівлі Ложкінской богадільні. Лікування казанців в установі здійснювалося амбулаторно, плата не стягувалася.

Причиною відкриття іншого медичного закладу послужила епідемія лихоманки серед казанських ремісників в 1865 році. Створивши в 1866 році тимчасове відділення при Казанської міської лікарні, медичний заклад незабаром було перетворено «в самостійний лікувальний заклад з щорічним асигнуванням 10 тисяч з прибутків Казанського громадського банку». Олександрівська реміснича лікарня мала три відділення: терапевтичне, хірургічне та гінекологічне. Число пацієнтів лікарні щорічно становило сотні незаможних людей.

Доля ще одного медичного закладу безпосередньо пов'язана з ім'ям відомого казанського хліботорговця і глави старообрядницької громади Я.Ф. Шамова. Жертвуючи чималі суми на потреби міста, беручи участь у багатьох благодійних підписках, Я.Ф. Шамов залишився в пам'яті казанців як ініціатор створення прекрасної і найсучаснішою на ті часи лікарні, побудованої біля підніжжя так званої Третьої гори, звідки бере свій початок сучасна вулиця Калініна. Після смерті Я.Ф. Шамова в 1908 році будівництво лікарні було завершено його дружиною А.Х. Шамовой. Урочисте відкриття лікувального закладу, який отримав назву «Шамовской лікарні», відбулося в 1910 році, і згодом не перейменовувалося, зберегло в побуті свою первинну назву. [30]

В архівних документах є чимало прикладів приватної благодійності при створенні і підтримці установ охорони здоров'я.

Серед покровителів охорони здоров'я татар історія зберегла імена таких великих промисловців, як Ахмед і Гані Хусаинова, Шакір і Закир Раміеви, фабрикантів Акчурін, Утямишевих, Азімова та ін. Брати Хусаинова пожертвували сотні тисяч рублів на будівництво мечетей, відкриття мектебе і медресе, субсидували десятки навчальних закладів , на свої кошти посилали найбільш обдарованих шакірдов в закордонні вузи, стажування.

Інші меценати не мали значними статками, але теж внесли значний вклад в справу розвитку національної освіти, охорони здоров'я, протегували незаможним. Так, купець Дж. Сагдиев пожертвував казанському медресе «Касимов», будівництва шкіл і мечетей - по 10 тисяч, Казанському благодійному товариству - 2 тисячі, пологовому відділенню цього суспільства - 3 тисячі рублів. [31]

Сам собою напрошується висновок, що в процесі вирішення соціальних проблем міста (жебрацтва, сирітства, інвалідності та ін.) І органи влади, і купці, представники приватного капіталу не тільки усвідомлювали суспільну загрозу і важкі економічні наслідки, що породжуються цими явищами, а й робили спільні ефективні заходи щодо їх усунення.

Серед міських початкових училищ (їх називали ще парафіяльними училищами і школами) були як знаходилися на повному забезпеченні органів місцевого самоврядування, до складу яких входило місцеве купецтво.

Об'єктом благодійних устремлінь купців були незаможні, безробітні співгромадяни, інваліди, соціальні (богадільні, притулки), освітні, культурно-просвітницькі та культові установи.

Найбільші благодійні інвестиції казанських купців спрямовувалися на освіту дітей.

Казанські купці внесли чималий вклад не тільки в соціальний розвиток освіти, а й у розвиток міського охорони здоров'я.

В архівних документах є чимало прикладів приватної благодійності при створенні і підтримці установ охорони здоров'я.

У висновку слід сказати, що купецтво Казані внесло величезний вклад не тільки в соціальний розвиток освіти, а й у розвиток міського охорони здоров'я. Піклувальної турботою купецтва Казані були охоплені Олександрівська лікарня для приходять хворих Імператорського Казанського економічного товариства і Міська Олександрівська лікарня для ремісників. Лікарня Казанського економічного товариства була відкрита в 1866 році за ініціативою його членів в будівлі Ложкінской богадільні. Лікування казанців в установі здійснювалося амбулаторно, плата не стягувалася.

2. Благодійна діяльність купецтва в 2-ій пол. XIX - поч. XX ст.

2.1 Меценатська діяльність столичного купецтва

У першій половині XIX ст. в Росії почала складатися еліта торгово-промислового світу, що складається з купецького стану: династій Морозових, Прохорових, Рябушинських, Коноваловим, Третьякових, Солдатенкова, Крестовнікових, Кокоревих, Губонін ... [32]

Імените купецтво, заробляючи мільйони, передавало за життя і заповідав після смерті чималі кошти на благодійність. У цьому середовищі з дитинства виховувалося почуття обов'язку - необхідність внести вклад в суспільне і культурне життя Вітчизни. Василь Осипович Ключевський писав, що «благодійність була ... необхідною умовою особистого морального здоров'я».

Діла милосердя московських благодійників були надзвичайно різноманітні.

Московське Замоскворецької купецтво внесло свій вклад в справу благодійності та меценатства. (Замоскворіччя - район, розташований на правому пологому березі Москви-ріки, навпроти Кремля, тут здавна селилися купці).

Слід сказати, що однією з давніх форм благодійності була милостиня і піклування жебраків, головним чином при церквах і монастирях. Тому і приватна купецька благодійність була спрямована не тільки на будівництво храмів і їх прикрашення, а й на будівництво при храмах богаделен, притулків. У 1860-х рр. на облаштування П'ятницької церкви виділив гроші купець Петро Губонін. Церква була красива і зовні і всередині. У такому вигляді вона простояла майже 100 років, а в 1934 році її знесли.
Купець-багач Петро Іонович Губонін займався казенними підрядами по будівництву залізниць в Росії, на цьому він нажив величезні статки. Прославився Губонін і в галузі благодійництва. Він пожертвував величезні суми на зведення храму Христа Спасителя, надавав допомогу храмам в інших містах. На його кошти було побудовано Комісарівського технічне училище в Москві, яке готувало техніків і інженерів, високо цінувалися в промисловості. Він також виділив кошти на будівництво Політехнічного музею в Москві. Петро Губонін - досить помітна фігура в історії Росії. Вийшовши з кріпаків, він отримав чин таємного радника і спадкове дворянство, яке було дано йому «в нагороду пожертвувань з 1870-1872 рр. на пристрій і забезпечення колишньої в цьому році політехнічної виставки в Москві і до уваги до прагнення його своїми працями і надбанням сприяти суспільній користі ». Жив Губонін неподалік від церкви Параскеви П'ятниці в Климентівському провулку (д. 1).

На початку XX ст. храм був багато прикрашений на кошти Єлизавети Семенівни Ляміній, вдови великого фабриканта. Лямін - відомі купці-благодійники, на кошти яких влаштовувалися богадільні, будувалися храми, і не тільки в Москві.

Замоскворіччя стало місцем дії деяких п'єс Олександра Миколайовича. Треба зауважити, що купецтва не завжди щастило в російській літературі. Досить неприємно зображували купців Н.В. Гоголь, А.П. Чехов, П.Д. Боборикін, А.М. Горький. Вони частенько представлялися шахраями, шахраями, деспотами. Звичайно, була серед них і така категорія людей, втім, як і в будь-якому стані. З іншого боку, мотиви благодійності теж могли бути самими різними: від показного марнотратства до високого порухи душі. І все ж, всупереч традиційно сформованим уявленням про морально-етичному образі російського купця, котрий знайшов відображення в російській літературі і драматургії, насправді все було не зовсім так. І ми наведемо зовсім інші приклади, на щастя, в наш час про це можна розповідати.

На Малу Ординку виходять ворота храму святителя Миколая в Пижах. Цей чудовий храм в стилі «російського обрисів» побудований в 1670-х рр. в колишньої на цьому місці Стрілецькій слободі на кошти стрілецького полку.
У XVIII-XIX ст. купці, які жили в парафії храму, брали найактивнішу участь в його благо-прикрасі. А в 1858 і 1895 рр. храм оновлювався на кошти вже згадуваного сімейства Лямін і купців Рахманін. Будинок №22 на Великій Ординці був переданий в 1871 р Московському єпархіальному відомству купцем Давидом Івановичем Хлудовим. Купецьке сімейство Хлудовим на свої гроші відкривало клініки, богадільні, матеріально підтримувало навчальні заклади. В цьому будинку після Московського єпархіального училища іконопису і релігії перебувало Маріїнське, Ризоположенський училище, в якому здобували освіту доньки священнослужителів.

Окрасою Великий Ординки є - храм, присвячений іконі Божої Матері «Всіх скорботних Радість». У його будівництві в різний час брали участь відомі родини Боргових і Куманіна. Садиба Боргових розташована навпроти храму, там зараз знаходиться Інститут Латинської Америки. Після перебудови храм освячував знаменитий московський митрополит Філарет (Дроздов). У його промові, присвяченій благодійникам, були такі слова: «Якщо вірний підданий приносить Царю дар від свого старанності, і дар його приемлется: хто, думаєте, - в цьому випадку позичений і ощасливлений, хто приймає або приносить? - Думаю, що приносить ». Це розуміли російські купці, не тільки в Москві, але і у всій Росії, і приносили в дар свого міста храм, богадільню, лікарню, притулок ... А інші і картинні галереї. [33]

Видатний художній і музичний критик Володимир Васильович Стасов, так характеризував представників купецького стану: «... виросла інша порода людей купецької сім'ї, з іншими потребами, іншими прагненнями, людей, у яких, незважаючи на багатство, було мало полювання до бенкетів, пропалювання життя, до всякого роду жуірства, але у яких була велика потреба в життя інтелектуальної, було потяг до всього наукового і художнього .... І завжди, у всьому стоїть у них на першому місці суспільне благо, турбота про користь всьому народу ... ». [34]
Навпроти будівлі Державної наукової педагогічної бібліотеки ім. К.Д. Ушинського, це колишня садиба заводчика А.Д. Демидова.
встановлений бюст І.С. Шмельову. Іван Сергійович народився в Замоскворіччя в Кадашевской слободі. В особняку, нині займається бібліотекою, в 1882-1917 рр. перебувала 6-а чоловіча московська гімназія, в якій навчався Іван Шмельов. З цього приводу в «Літі Господньому» в розділі «Свята Радість» можна прочитати, як Ваня розмірковує, що він буде носити шкіряний пояс з мєдяшки і картузик, на якому «листочки будуть ... срібні, і шнурок на картузику буде білий ... і букви ... - М.:. Г. - Московська 6-а гімназія. Кажуть, хлопчаки будуть дражнити: «Моська шестиголовим» ». Купецький син Іван Шмельов став письменником, і серед його творів особливе місце займає знаменитий роман «Літо Господнє», в якому описується життя Замоскворіччя часів його дитинства. У 1930 р Шмельов в статті «Душа Москви», згадуючи внесок представників «темного царства» в дари місту, писав: «Не тільки справа« богоугодну »знайшло в московському купецтві силу великого розмаху: російське просвітництво в науках і мистецтвах також багато чим йому зобов'язана ».

Якщо говорити «про мистецтво», яскрава ілюстрація - Державна Третьяковська галерея.Її засновники Павло Михайлович і Сергій Михайлович Третякови були родовими купцями. Їх пологовий будинок зберігся і до сих пір (правда, в поганому стані) в Замоскворіччя в 1-м Голутвінском провулку (д. 12/16). Третякови торгували лляним полотном. Успішне ведення справ дозволило їм витрачати чималі кошти на благодійні цілі, а також на збирання художніх колекцій. Будинок в Лаврушинському провулку належав братам Третьяковим з середини XIX ст., Його кілька разів перебудовували, щоб пристосувати для розміщення колекцій - обидва брата були захоплені збиранням картин. Павло Михайлович Третьяков почав збирати художню колекцію в 1854 р з 10 полотен старих голландських майстрів. Але його метою було створення національної художньої галереї. І така галерея була заснована їм в 1856 р З 1881 року його галерея стала загальнодоступною. Коли в 1892 р помер Сергій Михайлович Третьяков, Павло Михайлович успадкував збори картин свого брата і розмістив їх в Лаврушинському провулку. Передчасна смерть молодшого брата спонукала Павла Михайловича зробити подарунок місту і увічнити ім'я брата. У тому ж році він передав всю колекцію в дар Москві. До 1918 року вона мала назву Московська міська художня галерея Павла і Сергія Третьякових. Тоді в ній знаходилося 1287 картин, 518 малюнків і 9 скульптур. Після смерті П.М. Третьякова в 1900-1905 рр. фасад будівлі був перебудований в новому російською стилі за ескізом Васнецова.

Брати Третякови були відомі в Москві як щедрі благодійники. Вони жертвували гроші на притулки, училища, лікарні. Половину своїх коштів Павло Михайлович заповідав на благодійні цілі. На його гроші в 1912 р був побудований притулок для вдів, малолітніх дітей і незаміжніх дочок художників, що носить ім'я Третьякова. Ця будівля в кілька перебудованому вигляді знаходиться на початку Лаврушенского провулка (д. №3).

Слід зауважити, що Лаврушенскій провулок отримав своє найменування від прізвища купецької вдови Лаврушина, колись мешкала тут.

Ще одна перлина Замоскворіччя - храм Воскресіння Христового в Кадашах. Побудований він у середині XVII ст. на кошти гостей Кіндрата і Лонгіна Добринін. Чудова по красі дзвіниця храму, споруджена в кінці XVII ст., Колись була домінантою Замоскворіччя. На ній знаходився дзвін вагою понад 6 тис. Кг, відлитий на гроші власника шовкової фабрики Івана Микитовича Садовникова.

У XVIII ст. тут виник Болотний ринок, і на кошти купців була споруджена дамба, яка захищала його від повеней. У 2-й половині XVIII-XIX ст. на цьому місці стояли кам'яні та дерев'яні лавки і Лабазов купців (будівлі цегляних лабазів частково ще збереглися), в яких торгували пшеницею, вівсом, крупою, з другої половини XIX ст. - фруктами.

Від Болотній площі до набережної йде Фалєєвська провулок - тут був двір купця Д.Ф. Фалеева. У 1898-1900 рр. на місці цього двору було побудовано величезний будинок на кошти купців братів Василя Олексійовича і Олександра Олексійовича Бахрушин - Будинок безкоштовних квартир на Софійській набережній ім. Бахрушин, або, як у народі говорили, Бахрушінка, інша назва Вдови будинок. Він призначався для бідних вдів з дітьми. У будинку в 1912 р були 456 квартир, в яких проживало понад 2 тис. Осіб. При будинку було початкове училище для дітей, два дитячі садки і дві навчальні ремісничі майстерні - для хлопчиків і для дівчаток, гуртожиток для курсисток, при ньому їдальня. Все це було безкоштовно.

Бахрушин - підприємці, благодійники, меценати, колекціонери - володіли шкіряної і суконної фабриками. У 1875 р сини Олексія Федоровича Бахрушина - Петро, ​​Василь та Олександр - утворили «Товариство шкіряної і суконної мануфактури Бахрушин і сини». Вони значно збагатилися на казенних замовленнях під час російсько-турецької війни 1877-1878 рр. і в Першу світову війну. Бахрушин входили до п'ятірки найзнаменитіших московських купецьких родин і особливу повагу заслужили завдяки щедрій благодійної діяльності. На кошти братів Бахрушин в Москві, крім Будинку безкоштовних квартир, були побудовані і обладнані Бахрушінская лікарня, Будинок піклування для невиліковних хворих. Тут не можна не сказати і про найбільшому в світі Театральному музеї, заснованому представником наступного покоління цієї сім'ї - Олексієм Олександровичем Бахрушин, і носить його ім'я. Музей був створений на основі Бахрушінской колекції, присвяченій російській і західно-європейського театру.

Ще одним колоритним представником російського купецтва був Василем Олександровичем Кокоревих. Церква Софії Премудрості Божої в Середніх садівника - колишнє кокоревской подвір'ї. Ці будівлі з елементами староруської архітектури були побудовані в 1862-1865 рр. на замовлення В.А. Кокорева. Вони представляли собою готельний і торговельно-складський комплекс. Спорудження, що обійшлося Кокореву в 2,5 млн. Руб., Було унікальним для свого часу в технічному відношенні. Тут зупинялися в основному купці, тому що було, де розмістити товари. Купці укладали тут угоди, а в сусідню Софійську церкву ходили молитися за успіх справи. Це місце приваблювало і представників російської культури, таких як художники Крамськой, Верещагін, Рєпін, Полєнов, Васнецов, композитори - Чайковський, Аренский, письменники - Мельников-Печерський, Мамін-Сибіряк. Після революції на готелі кокоревской подвір'я було надбудовано кілька поверхів, і її передали під гуртожиток військовослужбовцям.

В.А. Кокорєв був одним з піонерів російської нафтової промисловості, займав чільне місце в російській фінансовому світі, організував Волзько-Камський банк. Він був творчим, енергійним людиною, щедрим благодійником. Кокорєв платив стипендії студентам зі слов'янських країн, на свої кошти влаштовував ювілеї співробітників, урочисті зустрічі.

Правда, так вийшло, що справи його похитнулися. Після виплати всіх боргів Кокорєв не розорився зовсім, але колишніх можливостей у нього вже не було. До речі, він був меценатом і колекціонером творів живопису. Його картинна галерея налічувала понад 500 картин, з яких половина належала російській школі. Проіснувала кокоревская галерея близько 10 років. Її, як і подвір'я, Василю Олександровичу довелося продати, щоб розплатитися з боргами. Частина картин купив П.М. Третяков. Так що ряд чудових робіт Брюллова, Айвазовського, Федотова та інших художників з колекції Кокорева знаходяться зараз в Третьяковській галереї.

У 1856 р з нагоди закінчення Кримської війни в Москві зустрічали делегацію севастопольських моряків. Від імені московського купецтва Кокоревих був влаштований урочистий обід, на якому російський історик М.П. Погодін у своїй промові так сказав про купецтво: «... наші купці мисливці до історії: вони не вважають своїх пожертвувань і позбавляють народну літопис прекрасних сторінок. Якщо б вважати всі їхні пожертви за тільки нинішнє століття, то вони склали б таку цифру, якою мала б поклонитися Європа ».
Цими словами ми і закінчимо параграф про столичному купецтві, які залишили нам прекрасні будівлі, храми, музеї ...

2.2 Сфера благодійної діяльності провінційного купецтва

«Срібним століттям» називають початок ХХ століття в Росії. Це час не лише бурхливого підйому промисловості і торгівлі, а й ціла епоха в російській поезії, мистецтві, філософії. Це особливий етап і для російського старообрядництва, який отримав можливість легального існування після Височайше затвердженого положення Комітету Міністрів про зміцнення почав віротерпимості, опублікованого 17 квітня 1905 року, «Про свободу совісті» [35] і Правил «Про порядок пристрою громад» [36], затверджених П.А. Столипіним 17 жовтня 1906 р Саме в цей період особливо яскраво заявляють про себе старообрядницькі торгово-промислові династії.

Московські купці-старообрядці широко відомі своїм внеском і в економіку, і в культуру Росії. В кінці XIX - початку XX століття на кошти Морозових, Солдатенкова, Хлудовим, Гучкових, Коноваловим, Рябушинських будувалися медичні клініки, аеродинамічний та психологічний інститути, організовувалися географічні експедиції, створювалися театри.

П.А. Буришкін, блискучий знавець Москви купецької, виділяє 26 торгово-промислових сімей, які займали перші місця в «московській неписаною купецької ієрархії» початку століття, і майже половина цих сімей була старообрядницької. Благодійність становила важливу частину їх широкої і всебічної громадської діяльності. «Про багатство говорили, що Бог дав його в користування і зажадає за нього звіту, що виражалося почасти й в тому, що саме в купецької середовищі надзвичайно розвинулися і благодійність, і колекціонерство, на які дивилися, як на виконання якогось понад призначеного боргу »[37]

Меценатство вихідців з московської старообрядницької середовища отримало широке висвітлення в дослідницькій літературі, [38] чого не можна сказати про казанських благодійників. Ця тема заслуговує, на наш погляд, найпильнішої уваги хоча б тому, що пам'ять про купецьких щедроти і понині живе в народній свідомості, передаючись із покоління в покоління.

Традиції купецької благодійності в середовищі казанських купців зберігалися аж до революції. Купецька благодійність підкріплювалася не тільки моральним принципом, бажанням виконати обов'язок заможного по відношенню до милостиню, а й прагненням залишити по собі пам'ять. Багатьма купецькими сім'ями створювалися благодійні товариства, які були спрямовані на соціальну допомогу малозабезпеченим верствам населення м Казані.

Так, до початку 60-х років XIX століття в місті функціонувало 7 зазначених організацій, в 70-і роки XIX століття їх вже 12, в 80-і роки XIX століття чисельність організацій зростає до 26, в 90-і роки XIX століття благодійних організацій налічується вже 46, нарешті, з 1900 по 1917 рр., за даними, зібраними автором, їх було більше 80.

До причин, що сприяв зростанню благодійних організацій, автор також відносить зростання приватного капіталу, який формував матеріальну основу благодійності. Останній, в свою чергу, обумовлений глибокими змінами, що відбувалися в економіці Росії в другій половині XIX століття.

Бурхливому зростанню активності в благодійному процесі підприємців, промисловців і приватних осіб сприяли також заходи, що вживаються державою, спрямовані на створення сприятливих умов для благодійної діяльності.

Треба визнати, що самодержавство, не маючи достатніх ресурсів і потенційної можливості вирішити назрілі соціальні проблеми, не перешкоджало, а сприяло відкриттю і діяльності громадських, приватних і церковних благодійних організацій, які взяли на себе вирішення багатьох соціальних питань. Так, спеціальним актом від 1862 року затверджувався полегшений порядок відкриття благодійного товариства (раніше для цього було потрібно «дозволу» государя Імператора, тепер же достатньо було отримати дозвіл від Міністерства внутрішніх справ) і встановлювалися податкові пільги з 18-25% до 12-15%, а на місцевому рівні - повне звільнення від податків [39]. У той же час, законодавча база в сфері благодійності постійно змінювалася, нові економічні умови, поява нових суб'єктів благодійності, зміна ставлення до благодійних товариств вимагали внесення відповідних коректив.

Прикладом спільної діяльності міської управи і приватного капіталу по призрению малозабезпечених городян може служити історія відомого благодійного закладу Казані - Будинку піклування незаможних і престарілих громадян, що іменується в народі Ложкінская богадільня.

Всього, за зібраними автором відомостями, в структуру міських благодійних закладів в досліджуваний період входили (без урахування дитячих притулків):

1. 10 богаділень;

2. 5 безкоштовних притулків і 3 безкоштовні їдальні, відкритих на приватні кошти в неврожайні роки;

3. 7 різних комітетів, створених в роки війни, з надання допомоги пораненим воїнам, облаштування госпіталів і ін .;

4.3 лікувальні установи;

5. Журавлівський нічний притулок.

Відсутність повних статистичних відомостей про кількість прізреваемих, прибутково-видаткових засобах не дозволяють провести порівняльний аналіз діяльності казанських богаделен. У той же час, слід підкреслити, що переважна кількість богаделен в загальній структурі благодійних закладів відображало загальноросійську тенденцію, яка виявляється в кінці XIX - початку XX століть. Так, «в 1899 році з 7505 благодійних закладів в Росії на частку богаделен доводилося 2792. Причому, кількість богаделен стрімко зростало, починаючи з пореформеного десятиліття. У 1841-1860 рр. їх було 255, в 1861-1880 рр. - 592, а в 1881-1899-1182 »[40].

Крім цього, узагальнюючи діяльність міської влади та представників приватного капіталу по установі богаделен, необхідно підкреслити, що ініціатива відкриття того чи іншого богоугодного закладу в місті належала приватним особам. Бюджети цих закладів формувалися як за рахунок державної скарбниці, так і приватних інвестицій. Утримання будинків, оплата праці обслуговуючого персоналу здійснювалося, як правило, з міського бюджету. Характерною особливістю зазначеної спільної діяльності було розуміння соціальних проблем обома сторонами і щире бажання вирішити їх.

Благодійні кошти підприємців, крім вищесказаного, створювалися та в інші галузі соціальної сфери міста.

Окремо можна згадати і про так званої Шамовской лікарні, побудованої купцем Я.Ф. Шамов. Він був відомий не тільки як великий багатій-хлеботорговец і глава старообрядницької громади, а й як найбільший меценат і благодійник. Він жертвував чималі суми на потреби міста, брав участь у багатьох благодійних підписках. Останнім його подарунком місту, стало зведення трьох поверхової, прекрасною і найсучаснішою на ті часи лікарні, збудований у формі початкової літери його прізвища.

Злі язики говорили, що лікарня ця є данина владі і богу. Нібито в Російсько - Японську війну Шамов свідомо поставив армії непридатну борошно, чому почалися у фронтовиків різні шлункові хвороби.

Активну участь взяли казанські купці і промисловці і в створенні Казанського міського музею. Приводом для початку діяльності з відкриття музею в місті послужила науково-промислова виставка, що відбулася в Казані в 1890 році. На зборах з нагоди її урочистого закриття була розпочата передплата на підтримку створення музею, яка дала більше п'яти тисяч рублів. У цей початковий капітал вклали свої кошти купці і промисловці І.І. Алафузов, П.В. Щетінкін, Я.Ф. Шамов, І.В Александров, М.Т. Атлашкін, В.Є. Соломін, М.С. Королькова і інші [41].

Так само хотілося відзначити купця благодійника таких як купця Хусаинова. На власні кошти 30 кам'яних мечетей в різних містах і селах Казанської і Оренбурзької губерній, як, наприклад, в аулі Нижня Ошман нинішнього Мамадишского району, та на додачу - близько 50 будівель медресе. Природно, збудовані Хусаинова мечеті і медресе отримували від купця різного роду грошові вспоможения. А ще залишив купець Хусаїнов, як то кажуть в тому його заповіті, капітал в півмільйона рублів в процентних паперах і позиках.

Після його смерті весь дохід від капіталу повинен був йти на утримання та навчання обдарованих дівчат і юнаків. Десятки молодих людей і дівчат мали можливість навчатися у вищих навчальних закладах Казані, Москви, Санкт-Петербурга, а також Туреччині та Єгипті. [42] Цей пункт заповіту працював аж до жовтневих подій 1917 року.

Окремим рядком можна відзначити благодійну діяльність Ольги Сергіївни Александрової-Гейнс. У 1890 році на ім'я казанського міського голови Сергія Вікторовича Дьяченко прийшло пропахнуло духами лист. Воно було написано Ольгою Гейс, дружиною казанського губернатора Олександра Костянтиновича Гейнса. У листі Ольга Сергіївна писала: «Зазначені мною Ваші пропозиції про заснування музею ... глибоко торкнулися мене і невдача в здійсненні їх змушує мене запропонувати казанському міській громаді свою матеріальну допомогу для придбання будівель, які поміщали б в собі музей і лавки, тому я вирішила пожертвувати цим суспільству п'ятсот тисяч рублів сріблом ... »[43]

Ще за життя брата Ольга обирається попечителькою Ксенінской жіночої гімназії, яка відкрилася в колишньому будинку купця Апакова, і залишиться незмінною її главою і власниця. Вона продовжує благодіяти Родіонівська інституту шляхетних дівчат і Ложкінской богадільні, відкриває училище для дівчат духовного звання.

Десять тисяч вона дає на заснування нової мусульманської богадільні. У 1889 році вона жертвує 85 тисяч на відкриття в Забулачье лікарні з амбулаторією, яка починає прийом стражденних в одній з міських особняків по вулиці Посадской. У 1889 році на її кошти вибудовується на Ново-горшкові вулиці, нова будівля Александрінського притулку, куди він переїхав в 1890 році. [44]

Такі пожертви не могли залишитися непоміченими вищим керівництвом країни. Ольга Сергіївна Гейнс була удостоєна обрання в почесні громадяни, і сам Ілля Рєпін написав її портрет, що зберігається нині в запасниках музею образотворчих мистецтв Республіки Татарстан.

Аналізуючи діяльність благодійних товариств Казані, автором зазначено, що, по-перше, благодійною допомогою було охоплено потребують практично всіх релігійних конфесій Казані, по-друге, діяльність казанських релігійних благодійних товариств сприяла зниженню соціальної напруженості в суспільстві, і по-третє, крім надання допомоги окремим людям, дані товариства брали участь у вирішенні загальносуспільних завдань - встановлення міжетнічної злагоди, формуванні моральних основ суспільства і.т.д.

Характерними особливостями діяльності благодійних професійних товариств, на наш погляд, були:

- вузько корпоративний характер діяльності (надання благодійної допомоги поширювалося тільки на працівників (або членів їх сімей) відповідної професії);

- позичковий видаваних позик, стимулировавшая особисту відповідальність їх одержувачів, що сприяла зростанню соціальних ініціатив і перешкоджала поширенню утриманських настроїв в середовищі ссудополучателей;

- послідовність проведеної товариствами пропагандистської політики по залученню до організації нових членів У цілому, треба сказати, що історія дитячих благодійних товариств може служити зразком для наслідування сучасним благодійним організаціям і повинна стати предметом окремого історичного дослідження.

Таким чином, ми вважаємо, що ініціатива відкриття того чи іншого богоугодного закладу в місті належала приватним особам. Бюджети цих закладів формувалися як за рахунок державної скарбниці, так і приватних інвестицій. Утримання будинків, оплата праці обслуговуючого персоналу здійснювалося, як правило, з міського бюджету. Характерною особливістю зазначеної спільної діяльності було розуміння соціальних проблем обома сторонами і щире бажання вирішити їх. При цьому в будівництві богоугодних споруд брали участь як російські, так і татарські купецькі прізвища.


висновок

Виходячи з усього вищевикладеного ми прийшли до висновку про те, що закон про реформу місцевого самоврядування в Росії, став однією із складових частин ліберальних реформ 1860-1870-х рр. Необхідність нового закону була обумовлена ​​потребами розвитку міст. Компетенція міського управління була тісно обмежена рамками господарських питань, що було обумовлено в «Міському положенні». Воно розмежовувало компетенцію купецького стану, було для них керівництвом до діяльності. До того ж воно впорядковувала пристрій міського побуту і розпорядку, що безсумнівно було прогресивним віянням в законотворчості Росії.

У різні періоди російської історії проблемами соціальної допомоги і захисту інвалідів, незаможних і знедолених займалися певні інститути підтримки, а з кінця XIX століття аж до 1917 року помітну роль у соціальній підтримці малозабезпечених верств населення починають грати державні структури, приватний капітал і благодійні товариства.

Ініціаторами відкриття того чи іншого закладу, як правило, виступали громадські, благодійні організації. Підтримуючи громадську ініціативу, міський голова часто покладав на себе функції господарського забезпечення закладів. Великі промисловці, підприємці, заможні міщани забезпечували богадільні, притулки продовольством, одягом, медикаментами, за свій рахунок ремонтували приміщення, оплачували проживання найбільш нужденних і.т.д.

Конструктивна співпраця органів міського управління, благодійних громадських організацій і активна громадянська позиція ряду відомих казанських купців і промисловців дозволяли проводити ефективну соціальну політику щодо малозабезпеченого міського населення, що, в свою чергу, сприяло ослабленню соціальної напруженості і посилення авторитету державної влади.

У процесі вирішення соціальних проблем міста (жебрацтва, сирітства, інвалідності та ін.) І органи влади, і представники приватного капіталу не тільки усвідомлювали суспільну загрозу і важкі економічні наслідки, породжувані вищеназваними проблемами, а й робили спільні ефективні заходи по їх усуненню.

Таким чином, практична значущість даного дослідження в сучасних умовах розглядається автором в двох аспектах: по-перше, традиції успішної співпраці міських владних структур, представників приватного капіталу і благодійних товариств дореволюційної Казані в рішенні соціальних питань можуть бути використані в налагодженні конструктивного соціального партнерства на сучасному етапі ; по-друге, вивчення роботи казанських благодійних організацій дожовтневогоперіоду і застосування його в повсякденній діяльності різних установ соціальної сфери сприятиме розвитку благодійності як засобу соціальної реабілітації найбільш уразливих категорій населення;


Список використаних джерел та література

1. Історія Московського купецького суспільства. Т. 1-6. - М., 1863-1897. - Т. 3. С. 56-85

2. Положення Комітету Міністрів «Про свободу совісті» / http://irisk.vvnb.ru/Blago.htm

3. Правила «Про порядок пристрою громад» /http://irisk.vvnb.ru/Blago.htm

4. Справа Клопотання Московських купців, видача їм для надання в Московську Міську Думу атестатів про їх поведеніі.№2411, 18 жовтня 1862 г. / http://genro.ru/

5. M. П. Щепкін, - Досліди вивчення господарства та управління міст. М, 1882 г. ч. I, 4. / http://www.allpravo.ru

6. Міське стан 16 червня 1870 г. / http: // www.hrono.ru/dokum/18700616.html

7. Повний звід законів для купецтва. М., 1873. С. 85. / http://new.hist.asu.ru

8. Звід законів про станах. СПб., 1911. С. 159. / http://new.hist.asu.ru

9. ПСЗРІ-III. Т. XVIII. 15601 / http://new.hist.asu.ru

10. ПСЗРІ-II. Т. XXXVII. 39118; T. XL. 41779. / http://new.hist.asu.ru

11. Звід законів Російської імперії. СПб., 1899. Т. IX. 5284 / http://new.hist.asu.ru

12. Справа Клопотання Московських купців, видача їм для надання в Московську Міську Думу атестатів про їх поведеніі.№2411, від 18 жовтня 1862 г. / http://genro.ru/obraz.html#delopr

13. Список відомостей про причислення з 2 половини 1903 році в Московське 2 гільдії купецтво Михайла Олексійовича Смирнова. /http://genro.ru/obraz.html#delopr

14. ru.wikipedia.org/wiki/Филарет_(Дроздов)

15. ru.wikipedia.org/wiki/В._В._Стасов

16. Ананьич Б.В. Банківські установи в Росії. 1860-1914 рр. - Л., 1991.

17. Берлін П.А. Російська буржуазія в старий і новий час. - М. Л., 1925.

18. Боханов А.Н. Велика буржуазія в Росії (кінець XIX ст. - 1914 г.) - М., 1992.

19.Боханов А.Н. Благодійники та меценати Росії. - М., 1989.

20. Буржуазія і робітники Росії в другій половині XIX - початку ХХ століття. - Іваново, 1994.

21. Буришкін П.А. Москва купецька. - М., 1992.

22. Болдіна Е. Ділові папери // Минуле. +1993, 1. С. 5. / http://new.hist.asu.ru

23. Гавлін М.Л. З історії російського підприємництва: династія Кокоревих. - М., 1991.

24. Голікова Н.Б. Привілейовані купецькі корпорації Росії XVI - першої чверті XVIII в. - М., 1998. - Т. I.

25. Гушко А.О. Представницькі організації торгово-промислового класу в Росії. - СПб., 1912.

26. Демська А.А., Семенова Н.Ю. У Щукіна на Знам'янці ... - М., 1993.

27. Донгаров А.Г. Іноземний капітал в Росії і СРСР. - М., 1990. - Гл. 1.

28. Дойников І.В. Міська реформа 1870 і становлення міського самоврядування в Росії // Дис ... канд. юрид. наук. - М., 1991;

29. Сабіров Д.К., Шарапов Я.Ш. Історія Татарстану. З найдавніших часів і до наших днів. - Казань, 2003.

30. Іноземне підприємництво і закордонні інвестиції в Росії: Нариси. - М., 1997..

31. Керов В.В. Створення соціальної промислової інфраструктури в текстильному виробництві Росії в XIX в. Конфесійно-етичні чинники // Росія і світова цивілізація. - М, 1996..

32. Керов В.В. Справа Т.С. Морозова: етико-конфесійні аспекти формування підприємницького менталітету // Підприємці і робітники: їх взаємовідносини. Друга половина XIX - початок XX століть. Другі Морозовский читання. Доповіді науково-практичної конференції. - Ногінськ, 1996..

33. Велика аграрна та промислова буржуазія Росії і Німеччини в кінці XIX-початку ХХ століття - М., 1988.

34. Кузьмічов А., Петров Р. Російські мільйонники: сімейні хроніки. - М., 1993.

35. Кузьмічов А.Д., Шапкін І.М. Історія російського підприємництва. - М., 1996.

36. Купецтво в Росії. XV - середина XIX століття / Зб. ст. - М., 1997..

37. Лізунов В.П. Старообрядницька Палестина. - Орехово-Зуєво, 1992.

38. Мартинов С.Д. Підприємці, благодійники, меценати. Строганова, Алексєєва, Третякови, Морозови, Гучкова. - СПб, 1993.

39. Мартинов С.Д. Фінанси і банкірський промисел. Штігліц, Гінцбурги, Полякови, Рябушинские. - СПб., 1993.

40. Шкаратан О.І. Соціальна політика в контексті пострадянської економіки (федеральний і регіональний зрізи) // Світ Росії. - 1998. - №1-2.

41. Кабаліна В. Підприємство як соціально-політичний інститут радянського і пострадянського суспільства // Світова економіка і міжнародні відносини. - 1998. - №2. - С. 34-37.

42. Казань. - 2001. - №2.

43. Сергєєв Н. Кірсанова, І. Кірсанова // Економіст. - 2007. - №1. - С. 46-55.

44. Сергєєв І. Розвиток соціальної сфери: пріоритети регулювання. -, 2002.

45. Султанбек Б.Ф. Історія Татарстану. Навчальний посібник для основної школи. - Казань, 2001..

46. ​​Історія Казані. Т 1. - Казань, 1988.

47. Саліхов Р.Р. Суспільно-реформаторська діяльність татарської буржуазії Казані (друга половина XIX- початок XX ст) // Автореферат дис. канд. іст. наук. - Казань, 1998..

48. Свердлова Л.М. На перехресті торгових шляхів. - Казань, 1991.

49. Юсупов А. Господа Акчурін. - Казань: Таткнігоіздат, 1974. - 344 с.

50. Різаетдін ібн Фахретдінов. Ахмед бай. - Оренбург, 1991. - 48 с.

51. Таїров Н.І. Акчурін. - Казань: Татар.кн. вид-во, 2002. - 160 с.

52. Мінуллін З.С. Добрі люди з заказаних // замовності: проблеми історії та культури. - Казань, 1995. - С. 83.

53. Хайруллін А.Д. Казанські газети як історичне джерело вивчення благодійності (1861-1895) // Дисс ... канд. іст. наук - Казань, 1993. - 264 с.

54. Ясницька Я.С. Історичні традиції благодійності та їх відображення в сучасному суспільстві Республіки Татарстан // Благодійність в Росії. Соціальні та історичні дослідження. - СПб .: Лики Росії, 2001. - С. 368-378.

55. Рафикова Г.Е. Благодійна діяльність Міського громадського банку // Відлуння віків. - №4. - 2000. - С. 26-31.

56. Суспільне і приватне піклування в Росії. - СПб., 1907. - С. 105-121.

57. Степанов В.В. Богадільні і будинку піклування // Громадська і приватне піклування в Росії. - СПб., 1907. - С. 145-147.

58. Казанський міський музей. Нариси історії 1895-1917 років // Назіпова Г.Р. - Казань, 2000. - С. 272-275.

59. Саліхов Р.Р., Хайрутдинов Р. Республіка Татарстан: Пам'ятники Історії та культури. - Казань, 2002.

60. Румянцева, Е.Е. Нова економічна енциклопедія. 2-е изд. - М .: ИНФРА-М, 2006. - 810 с.


[1] Історія Московського купецького суспільства. - М., 1863 - 1897. - Т. 1-6; http://irisk.vvnb.ru/Blago.htm; Чичерова І.А. Земське і міське самоврядування в Росії другої половини XIX ст. // Дис ... канд. юрид. наук. - М., 1995

[2] ПСЗРІ-II. Т. XXXVII. © 39118; T. XL. © 41779. / http://new.hist.asu.ru

[3] Міське стан 16 червня 1870 г. / http: // www.hrono.ru/dokum/18700616.html

[4] Справа Клопотання Московських купців, видача їм для надання в Московську Міську Думу атестатів про їх поведеніі.№ 2411, від 18 жовтня 1862 г. / http://genro.ru/obraz.html#delopr

[5] Список сведенійоПрічісленном з 2 половини 1903 році в Московське 2 гільдії купецтво Михайла Олексійовича Смирнова. / Http: //genro.ru/obraz.html#delopr

[6] Степанов В.В. Богадільні і будинку піклування // Громадська і приватне піклування в Росії. - СПб., 1907.

[7] Гушко А.О. Представницькі організації торгово-промислового класу в Росії. - СПб., 1912.

[8] Саліхов Р.Р. Суспільно-реформаторська діяльність татарської буржуазії Казані (друга половина XIX - початок XX ст): Автореферат дис. канд. іст. Наук. - Казань, 1998..

[9] Свердлова Л.М. На перехресті торгових путей.- Казань, 1991.

[10] Різаетдін ібн Фахретдінов «Ахмед бай» (друге видання). - Оренбург, 1991. - 48 с.

[11] Таїров Н.І. Акчурін. - Казань: Татар.кн.ізд-во, 2002.- 160 с.

[12] Мінуллін З.С. Добрі люди з заказаних // замовності: проблеми історії та культури. - Казань, 1995.

[13] Хайруллін А.Д. Казанські газети як історичне джерело вивчення благодійності (1861-1895): Дисс ... канд. іст. наук - Казань, 1993. - 264 с.

[14] Ясницька Я.С. Історичні традиції благодійності та їх відображення в сучасному суспільстві Республіки Татарстан. // Благодійність в Росії. Соціальні та історичні дослідження. - СПб .: Лики Росії, 2001. - С.368-378.

[15] Рафикова Г.Е. «Благодійна діяльність Міського громадського банку» // «Відлуння віків». - ¾. - 2000.

[16] ПСЗРІ-II. Т. XXXVII. 39118; T. XL. © 41779. / http://new.hist.asu.ru

[17] Болдіна Е. Ділові папери // Минуле. +1993, 1. С. 5. / http://new.hist.asu.ru

[18] Звід законів про станах. СПб., 1911. С. 159. Ст. 159. / http://new.hist.asu.ru

[19] Дойников І.В. Міська реформа 1870 і становлення міського самоврядування в Росії: Дис ... канд. юрид. наук. - М., 1991. - С. 37.

[20] Дойников І.В. Міська реформа 1870 і становлення міського самоврядування в Росії: Дис ... канд. юрид. наук. - М., 1991. - С. 41.

[21] Чичерова І.А. Земське і міське самоврядування в Росії другої половини XIX ст .: Дис ... канд. юрид. наук. - М., 1995. - С.76.

[22] Чичерова І.А. Земське і міське самоврядування в Росії другої половини XIX ст .: Дис ... канд. юрид. наук. - М., 1995. - С. 61.

[23] Чичерова І.А. Земське і міське самоврядування в Росії другої половини XIX ст .: Дис ... канд. юрид. наук. - М., 1995. - С.112.

[24] Буришкін П.А. Москва купецька. - М., 1992. - С.53.

[25] Буришкін П.А. Москва купецька. - М., 1992. - С.87.

[26] Буришкін П.А. Москва купецька. - М., 1992. - С.88.

[27] Купецтво в Росії. XV - середина XIX століття. / Зб. ст. - М., 1997. - С.59.

[28] Історія Казані. Т 1. - Казань, 1988. - С.167.

[29] Султанбек Б.Ф. Історія Татарстану. Навчальний посібник для основної школи. - Казань, 2001. - С. 115.

[30] Султанбек Б.Ф. Історія Татарстану. Навчальний посібник для основної школи. - Казань, 2001. - С. 115.

[31] Казань. - 2001. № 2. - С. 23.

[32] Боханов А.Н. Благодійники та меценати Росії. - М., 1989.

[33] ru.wikipedia.org/wiki/Филарет_(Дроздов)

[34] ru.wikipedia.org/wiki/В._В._Стасов

[35] Найвища затвердженого положення Комітету Міністрів про зміцнення почав віротерпимості, «Про свободу совісті» / http://irisk.vvnb.ru/Blago.htm

[36] Правила «Про порядок пристрою громад» /http://irisk.vvnb.ru/Blago.htm

[37] Буришкін П.А. Москва купецька. - М., 1991.- С.113

[38] Боханов А. Колекціонери та меценати в Росії. М., 1989; Поздеева І. Російське старообрядництво і Москва на початку ХХ століття // Світ старообрядництва. - М., 1995. - С.159.

[39] Громадське і приватне піклування в Росії. - СПб., 1907. - С.61.

[40] Степанов В.В. Богадільні і будинку піклування // Громадська і приватне піклування в Росії. - СПб., 1907. - С.145.

[41] Казанський міський музей. Нариси історії 1895-1917 років // Назіпова Г.Р. - Казань, 2000. - С.72.

[42] Саліхов Р., Хайрутдинов Р. Республіка Татарстан: Пам'ятники Історії та культури. - Казань, 2002. - С.93.

[43] Свердлова Л.М. На перехресті торгових путей.- Казань, 1991. - С.93.

[44] Там же.