Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Розвиток капіталізму в Росії на рубежі XIX-XX століть

Дата конвертації 10.02.2018
Розмір 78 Kb.
Тип реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ Г. Твері

ГІМНАЗІЯ №44

Розвиток капіталізму в Росії в кінці XIX - початку XX століття (передумови та особливості розвитку)

РЕФЕРАТ З ІСТОРІЇ

Виконав: учень 10Б класу Морозов Роман

Керівник: ............. ... Коноваленко О. В.

Г.Тверь 1999 р
ВСТУП

Глава 1. Історичні передумови і умови розвитку капіталізму в Росії до рубежу XIX-XX століть

§ 1. Вплив реформ 60-70-х рр. XIX століття на розвиток капіталізму в Росії

§ 2. Характеристика розвитку економіки Росії в 60-ті - 90-ті рр. XIX століття

Глава 2. Особливості розвитку капіталізму на рубежі XIX-XX ст.

§ 1. Економічні особливості (економічні ознаки імперіалізму, показники економічного розвитку)

§ 2. Соціальні особливості розвитку капіталізму. Особливості російського підприємництва.

ВИСНОВОК

Додаток 1

Додаток 2

додаток 3

додаток 4

Список використаної літератури

3

5

-

8

19

-

25

33

34

35

36

37

38Звернення до даної теми дослідження викликано знову спалахнув інтересом суспільних наук до проблеми генезису капіталізму в Росії, його своєрідності і особливостей. Цей інтерес визначається сучасними соціально-економічними реаліями в нашій країні: назрілою необхідністю реформування всіх сторін російського суспільства, спробою створення ринкової економіки, відродженням російського підприємництва і т. Д. У цих умовах природним є звернення до історичного коріння цих явищ.

Хронологічні рамки дослідження обрані не випадково. Саме в кінці XIX - початку XX століття набули поширення багато хто з тих явищ економічного і політичного життя, які з великими труднощами відроджуються тепер. Рубіж століть називають «золотим століттям російського підприємництва», в економіку Росії залучалися величезні іноземні інвестиції, створювалися спільні підприємства, Росія займала одне з перших місць в світі за обсягом промислового виробництва, за його концентрації, за темпами залізничного будівництва. Початок століття з нашим часом ріднить гостра необхідність проведення економічних і соціальних реформ, і подальший історичний досвід 1917 року показує, до чого веде затримка з їх проведенням, ігнорування насущних проблем внутрішнього життя країни.

Проблему генезису капіталізму в Росії на рубежі XIX - XX століть можна вважати невивченою: досить вказати на те, що головний ідеолог російського марксизму В. І. Ленін по ним написав ряд наукових і популярних праць. З них перш за все слід відзначити книгу «Імперіалізм як вища стадія капіталізму» (1912 г.), в якій подано докладний і доказовий аналіз розвитку монополістичного капіталізму в провідних капіталістичних країнах і Росії в тому числі; виявлено своєрідність розвитку монополістичного капіталізму (або імперіалізму, саме таким терміном користувався Ленін) у кожній країні, а також загальних для всіх країн його економічних ознак. Ще раніше була написана робота «Розвиток капіталізму в Росії» (1894 г.), в якій розглянуто своєрідність генези російського капіталізму в пореформені і наступні роки. Ця книга не втратила своєї актуальності, так як заснована на величезному фактичному і статистичному матеріалі і дає всебічний огляд вищевказаної проблеми. За радянських часів вийшло багато робіт з даної проблематики, в тому числі і монографічного характеру, які висвітлювали різні аспекти генезису і особливості розвитку російського капіталізму в зазначений період. Багато з цих досліджень мають високий рівень узагальнення, велику джерельну базу. Однак їм притаманний і загальний недолік: вони розглядали проблему тільки в певній системі координат, а саме під кутом зору марксистських світоглядів. Наприклад, досить вказати монографії і статті Луцького Е.А., Лященко П.М., Хромова П.А., Шепелєва Л.Є.

Цим пояснюється те, що деякі аспекти генезису російського капіталізму на рубежі століть отримали недостатньо адекватне або навіть запобігливо освітлення. У сучасній історичній науці йдуть дискусії з низки проблем розвитку капіталізму в Росії в зазначений період, наприклад, про справжнє співвідношення залучення російського і іноземного капіталу; особливості російського підприємництва та ін. Цим питанням присвячені деякі роботи Кузнєцова Н.М., Муравйової Л.І., Наховіча С., Верта С., Бовикіна В.І. та ін. Саме на висвітленні цих проблем робиться акцент в даному рефераті.

Основна наукова частина реферату складається з двох глав. У першій з них розглядаються соціально-економічні передумови розвитку капіталізму, створені буржуазними реформами 60-70-х років XIX століття і перш за все скасуванням кріпосного права, а також дається коротка характеристика економічного розвитку Росії в 60-90-і роки 19 століття.

У другій частині розглядаються особливості розвитку капіталізму в нашій країні на рубежі століть. Простежується тенденція цього процесу, що намітилася в попередній період, а також та, яка характерна саме для рубежу століть.§ 1. Вплив реформ 60-70-х рр. XIX століття на розвиток капіталізму в Росії

19 лютого 1861 Олександр II підписав маніфест «Про всемилостивий дарування кріпосним людям прав стану вільних сільських обивателів і про структуру їх побуту». Одночасно були підписані «загальні» і «місцеві положення», розроблені на основі проектів губернських дворянських комітетів.

«Положення про селян, що з кріпацтва» проголосило знищення кріпосного права. Селянин був оголошений юридично вільним, отримав особисту свободу і майнові права: володіти рухомим і нерухомим майном, займатися торгівлею і промислами, укладати угоди, подавати позови та ін. Це було, безсумнівно, великим прогресивним кроком.

Кріпосне стан селян скасовувалося негайно. Протягом двох років після видання маніфесту від 19 лютого 1861 року мали бути складені «статутні грамоти», в яких на підставі «місцевих положень» фіксувалися розміри селянського наділу і селянських повинностей. До введення уставних грамот селяни зберігали свої наділи і несли старі повинності.

Але справжньої свободи ні юридичної, ні економічної селяни не отримали. [1]

Реформа 1861 року, що знаменувала вступ Росії в капіталістичну стадію розвитку. Однак становлення капіталізму в Росії в пореформену епоху проходило в умовах, коли в країні збереглися найсильніші пережитки кріпацтва, які всіляко гальмували розвиток капіталізму. Протиріччя між розвиваються капіталізмом і феодально-кріпосницькими пережитками безперервно посилювалися і загострювалися. Але незважаючи на це, Росія безперервно розвивалася по капіталістичному шляху, її господарство і вся її життя перебудовувалися на капіталістичний лад.

Товарне виробництво стало пануючою формою у всіх галузях господарства. Товаром стала і робоча сила. Промисловість і частина сільськогосподарського виробництва були засновані на використанні робочої сили. З 1865 по 1890 рік кількість фабрично-заводських і залізничних робітників, за обчисленням В. І. Леніна, збільшилася в два рази - з 706 тис. До один тисячі чотиреста тридцять вісім тис. Чоловік. Широке поширення найманої праці було найважливішим показником розвитку капіталізму в країні.

Безперервно зростало міське населення, концентруючись у великих містах. З 1863 по 1883 рік міське населення зросло - з 6 млн. Майже до 10 млн. Чоловік. Якщо в 1863 році в містах з населенням в 50 тис. Чоловік і більше проживав 27% міського населення країни, то в 1885 році в них проживав 41% всього міського населення. «Величезний зростання великих індустріальних центрів і освіту цілого ряду нових центрів, - писав Ленін у статті« Розвиток капіталізму в Росії », - є один з найхарактерніших симптомів пореформеної епохи». [2]

Широкий розвиток отримала організація системи кредиту банку, акціонерних товариств, що є необхідною умовою капіталістичного перетворення народного господарства. Поряд з Державним банком, заснованим в 1860 році, з'явилися і безперервно зростали приватні банки, товариства взаємного кредиту, акціонерні товариства і т. Д. З 1864 по 1873 рік виникли 39 приватних комерційних банків, 242 міських громадських банку і 54 товариства взаємного кредиту. Внески всіх комерційних банків за 15 років (з 1864 по 1879 г.) зросли майже в чотири рази, а сума виданих позичок збільшилася за ці ж роки в 27 разів. Зростає мережа ощадних кас: в 1881 році їх було 76, в 1893 році вже - 2439, а сума вкладів - 250 млн. Руб.

Однією з найважливіших передумов капіталістичного перетворення країни стало широке залізничне будівництво в пореформену епоху як засобами скарбниці, так і приватними компаніями.

Залізниці сприяли залученню до товарообіг країни все нових і нових районів, вони призвели до зростання спеціалізації районів і посилення торгівлі між ними, вони зміцнили зв'язок народного господарства країни, в першу чергу сільського господарства, зі світовим ринком. Все це сприяло зростанню товарності сільського господарства, посилювало розклад селянства.

Залізничне будівництво сильно сприяло і розвитку промисловості, особливо металургійної, машинобудівної та вугільної, оскільки залізниці пред'являли цим галузям безперервно зростаючий попит на рейки, паровози, вагони, паливо і т. Д. Споруда залізниць посилила збут промислової продукції як усередині країни, так і на зовнішньому ринку (Персія, Туреччина і т. д.). Нарешті, будівництво залізниць мало велике стратегічне значення.

Корінні зміни відбулися і в соціальній структурі суспільства. Старі класи феодальної Росії - дворянство і селянство - змінювали своє обличчя. [3]

Старе селянство руйнувалося. Серед нього йшов глибокий процес розшарування на сільську буржуазію і сільський пролетаріат. Змінився духовне обличчя селянина: «На зміну осілого, забитому, приросли до своєму селі, верившему попам, боявшемуся« начальства »кріпосного селянина виростало нове покоління селян, що побували в відхожих промислах, в містах, які навчилися дечого з гіркого досвіду мандрівного життя і найманої роботи », - писав Ленін в своїх« Нотатках (Меньшиков, Громової, ізгоїв) ». [4]

Склався і оформився російський пролетаріат.

Питання пореформеного розвитку капіталізму в Росії отримали всебічне висвітлення в класичній роботі Леніна «Розвиток капіталізму в Росії», яка вперше вийшла в світ в 1899 році. На основі величезного фактичного матеріалу Ленін розбив твердження про штучність і безпідставність російського капіталізму, про те, що в Росії немає необхідних умов для розвитку капіталізму, відсутня для нього внутрішній ринок. Ленін показав, як розвивається капіталізм сам створює для себе необхідний ринок, зазначав, що капіталізм безперервно росте з надр дрібного товарного виробництва, яке народники оголосили «народним виробництвом». Ленін довів, що капіталістичний розвиток охопило не тільки промисловість, але і сільське господарство, де йшов процес розшарування села, розкладання громади, широкий розвиток товарного виробництва. У 1909 році Ленін з приводу своєї книги писав у «Листі до Скворцову-Степанову» від 16 грудня 1909 року, що йому в ній вдалося довести, що «... розвиток аграрних відносин в Росії йде капіталістично і в панському господарстві, і в селянському , і поза, і всередині «громади».Це раз. Що це розвиток вже безповоротно визначило не інший шлях розвитку, як капіталістичний, що не іншу угруповання класів, як капіталістичну. Це два ». [5]

Однак, в останні роки тезу, висловлену В.І. Леніним в його роботі «Розвиток капіталізму в Росії», про те, що в Росії скасування кріпосного права прискорила розвиток капіталізму, був підданий сумнівам в книзі Н. Верта «Історія радянської держави». За його словами, «якщо взяти до уваги ті умови, при яких було знищено кріпосне право, його скасування не стільки сприяла розвитку капіталізму, скільки консервувала архаїчні, можна сказати феодальні, економічні структури». Крім того, «юридичне звільнення селян диктувалося нагальною економічною необхідністю». [6] Проте, ця точка зору також не є безперечною. Дати однозначну відповідь на неї сучасна історична наука не може, і вже тим більше це неможливо зробити в рамках шкільного реферату.

§2. Характеристика розвитку економіки в Росії в 60-ті - 90-ті роки

Територіальний поділ праці і спеціалізація різних областей країни з виробництва сільськогосподарської продукції розширювали внутрішній ринок. Виділяються специфічні зернові райони Поволжя і півдня країни, а також Сибіру. Відсутність тут поміщицького землеволодіння відкривало селянству ширші можливості капіталістичного розвитку.

Пореформене розвиток селянського господарства досить наочно ілюстрував те, що хоча переважна маса селян сиділа на общинної землі, але общинне селянство, як писав В. І. Ленін у статті «Розвиток капіталізму в Росії», тобто "не антагоніст капіталізму, а, навпаки, сама глибока і найміцніша основа його "[7].

Таким чином, реформа 1861 р в якійсь мірі навіть погіршила становище народу. На плечі народних мас лягли одночасно експлуататорський капіталістичний гніт і гніт ще не зжитого остаточно старого, кріпосного ладу.

Але для сільського господарства пореформеної епохи в цілому характерно рух вперед. Виходом на внутрішній і зовнішній ринок підірваний був замкнутий натуральний характер господарства. Порушувалася стагнація землеробської громади. Збільшувалася рухливість сільського населення, розширювалася і посилювалася його діяльність. Однак на шляху широкого розвитку капіталізму в сільському господарстві було багато перешкод, головними з яких були поміщицьке землеволодіння і самодержавний лад.

Процес соціальної диференціації села мав важливе значення і для розвитку капіталістичної промисловості. Розкладання селянства створювало умови для розширення внутрішнього ринку. Економічно крепнувшая сільська буржуазія збільшувала попит не тільки на предмети широкого вжитку, а й на сільськогосподарські машини, на предмети сільської розкоші та моди. Сільська біднота змушена була скорочувати своє господарство до мінімуму і тягнути напівголодне існування. Підсобні галузі господарства (наприклад, домашня вироблення полотна та інших грубих тканин, виготовлення валянок), раніше постачали селянську родину предметами першої необхідності, ставали невигідними, біднота все більше і більше починає вдаватися до купівлі дешевого ситцю, взуття та інших предметів на ринку. Цим же шляхом йшов і середняк. Гроші могутньо вторгалися в село. Грошова частина бюджету селянської сім'ї з року в рік зростала.

Другим наслідком процесу соціальної диференціації селянства було "розселянення", створення ринку робочої сили, створення промислової армії праці з тієї частини сільської бідноти, яка змушена була шукати заробітку на стороні, в місті, на фабриці, на заводі. Відхід з села, незважаючи на горе, обумовлене кріпосницькими пережитками, з року в рік збільшувався і створював для підприємця можливість отримувати дешеві робочі руки.

Таким чином, Росія була і раніше аграрною країною. «Всесвітня промислова виставка 1882 цього року підтвердила відсталість промисловості Росії. Однак за темпами зростання промислового виробництва країна випереджала не тільки Європу, але і США. Включившись у світову господарську систему, російська промисловість отримала можливість використовувати досягнення західної науки і техніки, передової технології і досвіду промислового будівництва ». [8] Однак, «на протязі трьох десятиліть, що послідували за звільненням селян, зростання промисловості залишався в цілому досить скромним (2,5 - 3% в рік). Економічна відсталість країни була серйозною перешкодою на шляху індустріалізації ». [9]

Велика капіталістична промисловість потребувала капіталах. Процес первісного нагромадження, совершавшийся в докапіталістичний період, тривав і тепер. Йшов пограбування царизмом нових територій (Середня Азія, Кавказ). Експропріація селянства здійснювалася за допомогою держави, вичавлювати з нього останні соки шляхом різних податків, мит, викупних платежів і передавав ці кошти в руки підприємців у вигляді урядових позик і субсидій, казенних замовлень, премій за зростання виробництва. Росли торгові прибутку. За рахунок недоїдання мас збільшувався вивезення хліба, який в 1876-1880 рр. становив за вартістю більше половини всього експорту Росії. Викупні платежі і здача землі в оренду давали можливість поміщикам також отримувати великі суми не тільки для дозвільного проживання, але і для капіталістичної діяльності.

Швидко розвивалася кредитна система, яка мобілізовувала кошти для промислового і залізничного будівництва та інших потреб капіталістичного розвитку країни. Число приватних банків вже на початку 70-х років було 39, товариств взаємного кредиту і міських (громадських) банків - 232; в 1864 р вклади їх і Державного банку (разом з основним капіталом) дорівнювали 278 млн. руб., а в 1879 р вони перевищили 1 млрд. руб., тобто збільшилися приблизно в 4 рази. Почалася мобілізація і дрібних заощаджень в державних ощадкасах. Швидко посилювався приплив іноземних капіталів: з 1860 по 1880 р іноземні вкладення в російські акціонерні підприємства збільшилися в 10 разів (з 9,7 млн. До 97,7 млн. Руб.) І склали приблизно 1/3 всього акціонерного капіталу. Переважали англійські, французькі, німецькі капіталовкладення [10].

Розвиток капіталізму в промисловості Росії проходило три головні стадії:

1.Мелкое товарне виробництво, представлене дрібними, переважно селянськими промислами;

2.Капіталістіческая мануфактура;

3.Фабріка (велика машинна індустрія).

Значно змінюється географічне розміщення промисловості - з'явилися нові промислові райони (Донбас, Баку).

У перші роки після реформи 1861 р внаслідок відходу колишніх кріпаків робітників з галузей, в яких застосовувався в основному кріпосну працю (уральська металургія, суконне виробництво), відбулося деяке зниження промислового виробництва. Але вже з другої половини 60-х років починається прискорене зростання великих фабрично-заводських підприємств. У 1866 р фабрик з числом робочих понад 100 було 644, в 1879 р число таких фабрик вже склало 852. Мануфактура і кустарне виробництво в конкурентній боротьбі з фабрикою не могли встояти і поступово поглиналися великої індустрією.

Зростання промисловості характеризувався посиленням концентрації виробництва, збільшенням фабрик з великим числом робочих. Якщо загальне число великих підприємств (з 100 і більше робітниками) до 1880 р збільшилася приблизно на 1/3, то число найбільших підприємств (понад 1000 робочих) до цього ж року збільшилася вдвічі (з 42 в 1866 р до 81 в 1879 р .). Темп зростання продукції капіталістичної промисловості в Росії за 1860-1880 рр. був вищим, ніж в Англії, Франції, Німеччини. Технічне переозброєння промисловості свідчило, що промисловий переворот в Росії завершується. Ручна праця послідовно витіснявся машиною; удосконалювалися механізми, техніка і технологія виробництва. Підвищувалася і продуктивність праці в промисловості. В. І. Ленін відзначав, що в 1879 р в 34 галузях промисловості вона зросла в порівнянні з 1864 р на 53,7%. Промисловість Росії в 60-70-і роки зробила величезний крок вперед. Але якщо порівнювати її з передовими капіталістичними країнами Західної Європи, то вона ще сильно відставала від промисловості цих країн не тільки за масштабами виробництва, обсягами виробництва на душу населення, але і в технічному відношенні і по продуктивності праці.

Особливості капіталістичного розвитку промисловості наочно видно по її окремим найважливішим галузям.

Найбільш розвиненою в капіталістичному відношенні ще в дореформений час була бавовняна промисловість. На початку 60-х років вона в зв'язку з нестачею бавовни, ввезення з США, де відбувалася громадянська війна, пережила тимчасовий криза. Але з середини 60-х років починається стрімкий підйом: споживання бавовни до 80-х років збільшується майже в 4 рази. Великі фабрики в бавовняної промисловості зайняли провідне місце, головним районом якої залишався центр Європейської Росії (особливо Московська і Володимирська губернії), а також Петербурзька губернія.

Великих успіхів зробила цукробурякова промисловість. Вона збільшила свою продукцію з 1862 по 1880 року з 1,9 млн. Пудів до 12,5 млн. Пудів. Цукробурякова промисловість розвивалася на Україні і в чорноземних губерніях Європейської Росії.

Але найбільш характерним для капіталістичного розвитку країни треба вважати виробництво засобів виробництва, тобто зростання важкої промисловості, що видно з наступної таблиці (додаток 1).

Головну роль у виробництві сталі продовжував грати Урал, але надзвичайно швидко розвивався в цьому відношенні і Донбас: було очевидно, що він скоро обжене Урал. По видобутку кам'яного вугілля Донбас вже вийшов на перше місце. На Кавказі зосередилася видобуток нафти (Баку), почалася розробка марганцевої руди (Чиатура).

У 60-70-ті роки було покладено початок машинобудівної промисловості, яка в дореформеної Росії була представлена ​​лише сільськогосподарським машинобудуванням. Петербург і Москва стали місцем будівництва великих машинобудівних заводів (Нобеля, Обухівського, Бромлея, Ліста, Вейхельта і ін.). Виробництво сільськогосподарських машин досягло величезних успіхів на півдні Росії (в Харкові, Одесі, Бердянську). Продукція машинобудування збільшилася в 3 рази. [11]

Поряд з великої фабрично-заводською промисловістю в Росії розвивався транспорт. Швидкий розвиток залізничного будівництва і пароплавства на річках і морях характерно для пореформеного періоду. Залізничне будівництво справила величезний вплив на розвиток сільського господарства і промисловості. У Росії, що має велику територію і різноманітні, далеко віддалені один від іншого, економічні райони, залізниця мала виняткове значення для розширення внутрішнього ринку і для посилення торговельних зв'язків країни зі світовим ринком. Залізничне будівництво стало потужним фактором розвитку промисловості, так як подавала величезний попит на метал (рейки, вагони, паровози), на паливо, на предмети широкого вжитку для цілої армії робітників будівельників. Для побудови залізниць були потрібні великі капітали, і з цією метою виникає багато акціонерних товариств, які "дали ... поштовх концентрації капіталу ..." [12]

Мережа залізниць в Росії з 1861 по 1881 р зросла з 1,6 тис. Км до 23,1 тис. Км. «Суперництво з європейськими державами змушували російське самодержавство ... створювати широку мережу залізниць ...». [13] Перші залізниці зв'язали Москву як економічний центр країни з рядом найважливіших районів, міст (Курськом, Воронежем, Нижнім Новгородом, Ярославлем і ін.); потім встановлюється зв'язок центру з портовими містами (Одесою, Ригою). Було розпочато будівництво доріг на Уралі (Перм - Єкатеринбург).

Водний паровий транспорт значно виріс: число пароплавів на річках з 399 в 1860 рзбільшилася до 1200 в 1881 р Відповідно виростає вантажообіг залізничного і пароплавного транспорту та перевезення пасажирів.

Капіталістична розвиток, за статтею Леніна «Розвиток капіталізму в Росії», йшло в двох напрямках - вглиб і вшир. Розвиток капіталізму вглиб - це "подальше зростання капіталістичного землеробства і капіталістичної промисловості в даній, визначеною і замкнутої території", а розвиток капіталізму вшир - це "поширення сфери панування капіталізму на нові території" [14]

У 60-70-ті роки російському капіталізму представлялася можливість широкого руху на величезні простори околиць Російської імперії, які увійшли до її складу (Сибір, Казахстан, Далекий Схід, Середня Азія). Рух капіталізму вшир тимчасово уповільнювало його розвиток углиб, так як капіталізму, стесненному крепостническими пережитками всередині країни, створювалася віддушина на околицях.

Проникнення капіталізму вшир позитивно впливало на відсталий господарський уклад околиць Росії (Сибір, Середня Азія, Кавказ) або об'єднувало місцевий процес капіталістичного розвитку з загальноросійським і тим посилювало господарський підйом країни в цілому і економічний розвиток на місцях (Україна, Польща, Прибалтика).

Україна в пореформений час зайняла найважливіше місце з виробництва зерна. Ціла армія сільськогосподарських робітників приходила сюди з різних місць для роботи за наймом у куркулів і в поміщицьких латифундіях. У сільському господарстві швидко розширювалося застосування машин.

У промисловому відношенні підіймався Донбас. Розвивається і металургія, чому сильно сприяла споруда залізниць, що почалася в 60-і роки. На Україні зосереджується вироблення цукру. Піднялися торгові центри (Київ, Харків, Одеса), виросли промислові поселення (в Донбасі та Криворіжжі). Пролетаріат України формувався не тільки за рахунок розорення українського селянства, а й завдяки зростаючому руху на Україні бідноти з великоруських і інших губерній. Українська буржуазія в особі великих цукрозаводчиків, торговців хлібом, землевласників, банкірів стала грати помітну роль в економічному житті країни. Іноземний капітал увійшов у важку промисловість України.

Капіталістичний розвиток в Білорусі відбувалося дещо повільніше, ніж на Україні. Сільське господарство Білорусі більшою мірою відчувала вплив залишків кріпацтва. Особливістю його було збільшення посіву технічних культур (картоплі, що йшов на гуральні, льону). Важка промисловість в Білорусії була відсутня, а з галузей легкої промисловості найбільш значне місце займали: винокуріння (18% всіх заводів Росії), суконна промисловість, шкіряна, борошномельна.

Розвиток капіталізму на Кавказі, в Середній Азії, Сибіру йшло дуже повільно, позначалася крайня відсталість економіки цих районів, зберігали у великій мірі риси докапіталістичних відносин. [15]

Для всіх національних окраїн Російської імперії загальною причиною, сповільнюється в них підйом продуктивних сил, було збереження їх вікової відсталості. Царизм для своїх політичних цілей підтримував патріархальні, феодальні відносини в Середній Азії, на Кавказі. Обмежуючи економічний розвиток околиць, він вів політику використання їх як ринку збуту промислових товарів, як джерела різноманітної сировини. Така політика мала негативні наслідки не тільки для розвитку окраїнних районів, а й для країни в цілому. В. І. Ленін писав у статті «Капіталізм і війна»: "Можливість пригнічувати і грабувати чужі народи зміцнює економічний застій, бо замість розвитку продуктивних сил джерелом доходів є нерідко полуфеодальная експлуатація" інородців "[16].

Однак капіталістичний розвиток всієї країни долало, хоча і повільно, пута, що накладалися царизмом на економіку околиць, втягуючи їх в єдину економічну систему.

Період 80-х років XIX ст. характеризується завершенням промислового перевороту в Росії. Саме в ці роки повністю перемагають у головних галузях російської промисловості машинне виробництво і парова сила, впроваджується сучасна технологія, промисловість і транспорт переводяться на більш економічне для того часу паливо - кам'яне вугілля.

Протягом досліджуваного періоду мали місце подальше зростання виробництва, укрупнення підприємств і концентрація пролетаріату в найбільших індустріальних центрах. Якщо число великих підприємств (з кількістю робітників від 100 чоловік і вище) збільшилася з 1879 до 1890 р на 15%, то найбільших підприємств (з кількістю робітників понад 1 тис. Осіб) - на 26%. Кількість робочих на всіх підприємствах зросла за десятиріччя на 22,4%, а на великих-на 43%. Оснащеність паровими двигунами за той же період збільшилася втричі.

Поряд з триваючим розвитком, концентрацією і технічним переозброєнням промисловості в старих промислових районах - Уралі, Центрально-Промисловому, Північно-Західному - 80-ті роки були періодом бурхливого розвитку промисловості нових районів: Донецького вугільного басейну, Криворізьких рудників і Бакинського нафтопромислового району. У 1893 р в Донбасі було видобуто більше вугілля, ніж у всій Росії в 1880 р

На базі донецького вугілля і відкритого в 80-х роках родовища залізної руди в Криворіжжі починається стрімкий розвиток чорної металургії на півдні Росії. Виробництво чавуну в 1890 р було в 3 рази вище, ніж в 1861 р Питома вага металургії Півдня в загальній виплавці чавуну в Росії за цей час збільшився з 4,5 до 28,5%.

Урал - в минулому основний район російської металургії - в 80-і роки знаходився в стадії застою. Уральські гірничопромисловці були одночасно і найбільшими землевласниками. Через три десятки років після реформи 1861 р робочі Уралу працювали на заводах і фабриках за знижену плату, відпрацьовуючи заводчику-поміщику орендовану у нього землю, ліс або вигін. «У природному і нерозривному зв'язку з низькою заробітною платою і з кабальним становищем уральського робітника, - писав у статті« Розвиток капіталізму в Росії »В.І. Ленін, - стоїть технічна відсталість Уралу ». [17]

Величезний зростання гірничого виробництва на Півдні відбувається на базі явної переваги цього району в застосуванні парових машин. Так, за 1877-1893 рр. число парових машин в гірничому виробництві Уралу збільшилася в 2,5 рази, а на Півдні - в 6 разів.

Значного розвитку отримує виплавка сталі. Якщо в 1870 р власних сталевих рейок Росія ще не випускала, то в 1884 р в Росії їх було випущено 220 тис. Т.

Порівнюючи темпи зростання металургії в Росії за вказаний період з максимальними темпами розвитку металургії в інших капіталістичних країнах, В. І. Ленін констатував, що для досягнення такого ж темпу зростання виплавки чавуну, який був в Росії за зазначені 10 років, старої капіталістичної Англії знадобилося 22 року, США - 23 роки, Франції - 28 років.

Удосконалюється технологія металургійного виробництва: на Півдні все заводи працюють на коксі, вводиться гаряче дуття в домнах, на всіх заводах Півдня розвивається сталеплавильне виробництво за новітніми методами. [18]

У розглянутий період виключно потужний розвиток отримала нафтова промисловість Росії, Видобуток нафти збільшилася з 605 тис. Т в 1880 р до 4 млн. Т в 1890 р У 1882 р в російській нафтовій промисловості вводиться найбільш прогресивний метод перегонки сирої нафти перегрітою парою.

Після спорудження нафтопроводу Баку - Батум починається вивезення російських нафтових продуктів за кордон. Русский гас починає заволодівати ринками Туреччини, Персії (Іран), Китаю, Японії, Індії. Експортуються російські нафтові олії. Однак конкурентоспроможність російських нафтових продуктів на світовому ринку знижувалася внаслідок відсутності власного наливного флоту.

Помітні успіхи досягнуті були в Росії в 80-х роках в машинобудуванні. Провідне місце в металообробці взагалі і в машинобудуванні зокрема займав Петербург і його околиці. Металообробна промисловість столиці стимулювалася розвитком вітчизняного машинобудування, головним чином транспортного, будівництвом залізниць. Це будівництво було пов'язане в основному з урядовими замовленнями. У Петербурзі розвивалася також електротехнічна промисловість. Заводи в цій галузі були найбільш технічно досконалими.

Велике значення мав і Петербурзького порту, через який ввозилися і вивозилися різні товари. Освоюється виробництво водотрубних парових котлів на Путиловском, Коломенському, Сормовском заводах, локомобілів на Людиновском заводі, великих двигунів (до 1000 л. С.) На Московському заводі Гужона і ін. Починається масовий випуск двигунів на заводах Нобеля в Петербурзі і Баку, Москві, парових насосів для потреб залізниць, шахт і нафтової промисловості.

Російське машинобудування в 80-х роках було вже в змозі самостійно забезпечити машинами перші міські водогони в Росії - Нижньому Новгороді, Самарі, Рибінську, Царицині, Тулі.

У 1887 р почав працювати заснований на акціонерних засадах Шуйський механічний завод, що випускав вітчизняні ткацькі верстати. Текстильні машини випускалися також заводами в Москві, Ярославлі, механічними майстернями в Оріхові.

Дістало подальший розвиток сільськогосподарське машинобудування - виробництво плугів в Рязані, Москві, Бердянську, Олександрівську (Запоріжжя). Жнивні машини і Букера (багатокорпусні орні знаряддя) випускалися заводами в Херсоні, Єлисаветграді, Тулі. Говардівською завод в Калузької губернії випускав різного типу борони. З'явилися оригінальні сільськогосподарські машини російських конструкторів - Грунтозаглибник Бажанова, просапники Ржевського, запашники Менцеля, Полольники Сіберальского і ін.

Поширення машинного виробництва мало місце і в інших галузях промисловості. У числі найбільших бавовняних підприємств на першому місці була Кренгольмская мануфактура поблизу міста Нарви, Микільська мануфактура Сави Морозова у Володимирській губернії. Майже половина суконних підприємств Росії мали механічні двигуни.

Однак в 80-х роках потужність парових двигунів в окремих галузях легкої промисловості - бавовняної, вовняної и др була невелика і не привела до зникнення дрібних майстерень. Так, в 80-х роках не менше чверті робітників у бавовняної промисловості Московської губернії були надомниками. «... Цілком природно, - писав В. І. Ленін у« Кустарної перепису в Пермській губернії », - що капіталізм в більш розвиненою області країни або в більш розвиненій області промисловості прогресує тим, що стягує дрібних кустарів на механічну фабрику, тоді як в глухих місцевостях або в відсталих галузях промисловості процес розвитку капіталізму тільки починається ... ». [19]

Однак вітчизняне машинобудування продовжувало значно відставати від потреб промисловості, що розвивається. Ввезення іноземних машин для всіх галузей промисловості перевищував власне виробництво.

Для розвитку найважливішої галузі промисловості Росії - текстильної - в 80-х роках мало велике значення приєднання до Росії бавовняних районів Середньої Азії. Але кількість власного бавовняного волокна покривало лише 1/4 частина потреби. Інші 3/4 споживаного бавовни ввозилися з-за кордону - з Персії, Єгипту, Індії, США.

У 80-х роках розширюється вивіз російських бавовняних тканин в Персію, Туреччину, Румунію, Китай. На перській ринку, зокрема, російські бавовняні тканини на початку 90-х років становили вже 30% всіх реалізованих бавовняних товарів.

Однією з передових галузей промисловості в кінці XIX в. в Росії була цукрова промисловість. З 1880 по 1890 р виробництво цукру зросло вдвічі. За виробництвом цукру Росія займала в 80-х роках четверте місце в світі.

Процес механізації виробництва відбувався і в таких галузях харчової і легкої промисловості, як борошномельне, маслобойное і шкіряне виробництво.

У 80-х роках, особливо в другій половині, посилено тривало залізничне будівництво.За це десятиліття були побудовані наступні основні залізниці в Росії: Катерининська, яка пов'язала Донецький басейн і Криворіжжі між собою і з портами Азовського моря. Закавказька - до Батумі, Закаспийская - до Ашхабада, Уральська - від Покровська-на-Волзі до річки Урал, залізна дорога Харків - Балашов - Камишин зв'язала Харківський промисловий район і Донбас з Середнім і Нижнім Поволжям і ін.

Зростання залізничного будівництва і залізничних перевезень сприяв посиленню міжрайонних та господарських зв'язків і збільшував внутрішні потреби країни в продукції важкої промисловості, в першу чергу в вугіллі і металі. [20] Наочно ілюструє господарське розвиток Росії додаток 3.§1. Економічні особливості (економічні ознаки імперіалізму, показники економічного розвитку)

В кінці XIX - початку XX ст. найбільші капіталістичні країни вступили в нову фазу свого розвитку. Капіталізм став світовою системою, досягнувши в передових країнах імперіалістичної стадії. Основними її риси були сформульовані В.І. Леніним і досі є актуальними.

1. Монополії, що виникли на основі високої концентрації виробництва і капіталів і захопили панівні позиції в економіці;

2. Зрощення промисловості з банками та освіту фінансового капіталу, потужної фінансової олігархії;

3. Поряд з вивезенням товарів набув широкого розмаху вивезення капіталів (у формі державних позик або прямих вкладень в економіку);

4. Виникнення міжнародних монополістичних союзів і загострення у зв'язку з цим боротьби за ринки збуту, сировини, сфери прикладання капіталів;

5. Загострення боротьби між провідними країнами за переділ поділеного світу, що призвело до ряду локальних воєн, а потім і до розв'язування Першої світової війни.

В кінці XIX - початку XX ст. промисловий капіталізм перетворювався в монополістичний, що представляє собою вищу стадію капіталізму. Цей процес відбувався і в Росії з деяким запізненням порівняно з іншими, більш розвиненими капіталістичними країнами. У Росії високорозвинені форми промислового та фінансового капіталу поєднувалися з відсталим соціально-політичним ладом, з відсталими формами напівкріпацьких відносин, з відсталим землеробством.

Ввезення капіталу в Росію у формі державних позик був відомий ще в XVII ст., Коли вони використовувалися, як правило, не для виробничого споживання, а для утримання армії і флоту, ведення воєн. Як уже зазначалося, роль іноземних капіталів у створенні російської промисловості, наприклад в XVIII в., Була дуже незначною.

З 90-х років XIX ст. почалася епоха інтенсивного припливу іноземного капіталу у виробничій його формі у вугільну, металургійну, нафтову промисловість, транспорт і в інші галузі. Якщо раніше іноземні капіталісти віддавали перевагу позиками, то в кінці XIX - початку XX століття отримали велике значення і інвестиції. Іноземні капіталісти тепер охочіше вкладали гроші в промисловість, ніж у державні позики, так як отримували при цьому незрівнянно більший прибуток, понад 10% за витрачений капітал. Позики ж давали приблизно половину цієї норми (додаток 2, 4).

Отже, в період домонополістичного капіталізму іноземні капітали доливали в Росію переважно у формі державних зовнішніх позик. Але вже в другій половині XIX ст., Особливо в 90-х роках, спостерігалося їх приміщення в різні промислові підприємства. Однак, ввезення капіталу в Росію у формі позик уряду, залізницям і окремим містам все-таки був переважаючим.

Експорт капіталу відбувався і в епоху промислового капіталізму, але в період імперіалізму він придбав найважливіше значення: в передових капіталістичних країнах виник величезний «надлишок капіталу», який шукає терені для прибуткового застосування.

Вивіз капіталу з Росії не отримав широкого розповсюдження. Навпаки, вона в значних розмірах ввозила капітал з більш розвинених країн. Щодо слабкий розвиток продуктивних сил, наявність багатьох феодальних пережитків, величезних колоніальних околиць при нестачі капіталів в країні не створювало умов для вивезення капіталу з Росії в такому обсязі, як в деяких інших країнах. В економіці Росії і в епоху монополістичного капіталізму експорт товарів різко переважав над експортом капіталу. Розмір врахованого експортованого капіталу (позичкового і продуктивного) визначається, за деякими джерелами, в кілька сотень мільйонів рублів, тоді як вартість товарів, вивезених з Росії, лише в 1900 р становила 716 млн. Руб., А в 1913 р.- 1520 млн . руб. Капітал з Росії прямував переважно в східні країни. Він вивозився як в формі позик, так і в продуктивній формі. Значні російські капітали були вкладені в Китаї і Маньчжурії. Сума вкладень у спорудження Китайсько-Східної залізниці дорівнювала приблизно 500-600 млн. Руб., А загальна сума вивезеного з Росії в Китай і Маньчжурію капіталу - приблизно 750 млн. Руб. Борги по позиках і інші види заборгованості становили суму близько ще 300 млн. Руб. Майно різних російських торгово-промислових організацій, зокрема, Російсько-Азіатського банку, оцінювалося не менше ніж в 50 млн. Руб.

Капітал з Росії вивозився і в інші країни: в Персію, Афганістан, Монголію, Туреччину і в Балканські країни. У 1896 р Обліково-позичковий російський банк надав Персії позику в 1 млн. Ф. ст., а в 1900 р вона отримала позику в 25 млн. руб. від декількох російських банків. Крім того, російське уряд вкладав в Персії капітали в залізничне будівництво, будівництво шосейних доріг, телеграфних ліній, в будівництво портів на Каспійському морі. Загальна заборгованість Персії Росії становила близько 100 млн. Руб. Кілька десятків мільйонів рублів Росії була винна Монголія, 103,7 млн. Грн.-Туреччина, 40,9 млн. Грн.-Болгарія, 7,3 млн. Грн.-Греція. Крім цього на 1 січня 1914 р за кордоном перебувало російське золото на суму понад 165 млн. Руб.

Наявність феодально-кріпосницьких пережитків визначало специфіку російського капіталізму. Залежність царизму від світової фінансової капіталу, незначний вивезення капіталу з Росії, наявність великого, так званого казенного господарства (казенних заводів, залізниць, земель, лісів), видатна роль держави в кредиті - все це накладало своєрідний відбиток на монополістичний капітал в Росії.

Росія ставилася до «другого ешелону» країн, що вступили на шлях капіталістичного розвитку. У таких країн воно почалося пізніше, ніж у провідних країн Заходу. Але за пореформений сорокаріччя, завдяки високим темпам економічного зростання, перш за все промисловості, вона пройшла шлях, на який Заходу знадобилися століття. Цьому сприяла низка факторів і перш за все - можливість використовувати досвід і допомогу розвинутих капіталістичних країн, а також економічна політика уряду, спрямована на форсований розвиток деяких галузей промисловості і залізничне будівництво. В результаті російський капіталізм вступив в імперіалістичну стадію майже одночасно з передовими країнами Заходу. Для нього були характерні всі основні риси, властиві цій стадії, хоча були й свої особливості. [21]

Слідом за промисловим підйомом другої половини 90-х років настала криза 1900-1903 років. Промислова криза початку 1900-х років мав світової характер, але в Росії він був особливо глибоким і тривалим. У зв'язку зі світовою кризою приплив іноземних капіталів до Росії різко зменшився. До цього часу будівництво Сибірської залізниці в основному було закінчено. Урядові замовлення промисловості скоротилися. Неврожай 1901 роки спричинив голод в селі і ще більш скоротив внутрішній ринок для промисловості. Особливо постраждала від кризи російська металургія. Виплавка чавуну впала з 176,8 в 1900 році до 149,4 млн. Пудів в 1903 році. За роки кризи закрилося до 3000 підприємств і було звільнено понад 100 тис. Робітників. Зазвичай робочі, пов'язані з селом, поверталися під час безробіття в свої господарства, але тепер, під час голоду, викликаного неврожаєм 1901 року натовпи селян в пошуках заробітку йшли з села в місто.

Криза поглибила концентрацію в російській промисловості. Дрібні підприємства закривалися і переходили до більш потужним фірмам. У роки кризи розгорнулося синдицирование російської промисловості. У 1902 році був заснований найбільший синдикат у Росії - Перше акціонерне товариство для продажу виробів російських металургійних заводів (Продамет). У 1903 році організувалися синдикати: машинобудівних заводчиків Харкова, трубопрокатних заводів, гвоздильно-дротяних заводів Польщі та ін. У вугільній промисловості виникли Акціонерне товариство донецького мінерального палива та синдикати Вуглепромислова Уралу і Домбровського басейну в Польщі. У легкій промисловості утворився синдикат петербурзьких фабрик полотна. У 1904 році в Росії налічувалося вже понад 30 синдикатів.

Криза виявив, як тісно зрослися в Росії промисловий і банківський капітал. У статті «Уроки кризи», написаної в 1901 році, Ленін відзначав, як крах гірничопромислового Донецько-Юр'ївського суспільства розорив харківські земельний і торговий банки, засновані харківським мільйонером Алчевським. Зате більш міцні банки, особливо іноземні, скориставшись фінансовими труднощами промислових підприємств, скуповували чи підкоряли їх собі. Деякі російські синдикати вступали в міжнародні об'єднання. У 1903 році об'єднання російських трубопрокатних заводів увійшло в міжнародний трубопрокатний синдикат. Невська ниткова мануфактура увійшла в англійський нитковий трест. Тим самим роль іноземного капіталу в російській промисловості ще більше зросла.

Зростання капіталістичних монополій і посилення фінансового капіталу прискорили перехід російського капіталізму в стадію імперіалізму.

У Росії основні ознаки імперіалізму склалися до початку XX століття. Російська промисловість відрізнялася виключно високою концентрацією, на її основі почали складатися капіталістичні монополії. У Росії відбувалося зрощування банкового капіталу з промисловим. Русский фінансовий капітал прибрав до рук колоніальні окраїни країни і почав проникати в Китай і Іран. У той же час Росія, будучи відсталою в економічному відношенні країною, сама була об'єктом вивозу капіталу з більш передових капіталістичних країн. Російський імперіалізм, що знаходиться в залежності від західноєвропейського, переважно французького, як нерівноправний партнер приймав участь в міжнародних союзах капіталістів, що ділять світ. Царська Росія була однією з найбільших колоніальних держав, поступаючись першим місцем у світі за територією своїх колоній тільки Англії.

Але в Росії більш ніж в будь-якій іншій імперіалістичної країні поряд з вищими формами розвитку капіталізму збереглися феодально-кріпосницькі пережитки. Вони збереглися, як ми бачили, і в промисловості, наприклад на Уралі, але більш за все в сільському господарстві. Поміщики-кріпосники зберегли в своїх руках монополію на землю. Клас поміщиків в особі царського самодержавства володів державною владою. Глибоке протиріччя, що характеризує весь суспільно-економічний лад Росії на початку XX століття, полягала в тому, що в ньому поєднувалися напівкріпацьких землеволодіння і передовий промисловий і фінансовий капіталізм.

Пережитки феодально-кріпосницьких виробничих відносин, ще міцно трималися в Росії, не відповідали характеру нових продуктивних сил, створених капіталізмом. Нові продуктивні сили були представлені сильно розвиненою фабрично-заводською промисловістю, залізничним і водним пароплавним транспортом, вони були і в сільському господарстві, де з'явилися великі поміщицькі господарства, збройні сільськогосподарськими машинами. Розвиток капіталізму вело до витіснення феодально-кріпосницьких пережитків. Але з утворенням монополістичного капіталізму все більше проявляється сковує дію капіталістичних виробничих відносин на розвиток продуктивних сил. Монополістичний капіталізм зберігає і підтримує феодально-кріпосницькі пережитки, пов'язані з відсталою технікою, якщо це забезпечує отримання максимальних прибутків. Це ясно проявилося в економіці Росії вже на початку XX століття. Економічні інтереси класу поміщиків і фінансового капіталу все більше зближувалися і перепліталися.

Царизм і фінансовий капітал були тісно пов'язані між собою через державні позики, державний бюджет, велику промисловість, необхідну для озброєння армії.Царизм відкривав дорогу фінансовому капіталу в колонії. З ростом застави поміщицьких земель в державних і приватних земельних байках фінансовий капітал все більше ставав зацікавленим у збереженні поміщицького землеволодіння. [22]

Географічне положення між Європою і Азією і залежність від західноєвропейського імперіалізму робили царизм «сторожовим псом імперіалізму на сході Європи», союзником західного імперіалізму в загарбницької політики по відношенню до Туреччини, Ірану, Китаю та іншим країнам Азії.

У Росії, в силу особливостей російського імперіалізму як імперіалізму військово-феодального, загострення класових протиріч прийняло особливо напружений і складний характер. Росія стала цілком капіталістичною країною, в якій капіталізм також переростав в імперіалізм, все більше загострюючи суперечності між пролетаріатом і буржуазією. У той же час в Росії не тільки не були дозволені, але з розвитком капіталізму ще більше загострилися протиріччя між поміщиками і селянством.

Потужний підйом робочого і селянського руху в Росії в 90-х роках і на початку 900-х років показує, що до початку XX століття центр світового пролетарського руху перемістився в Росію. Якщо в першій половині XIX століття царська Росія була оплотом міжнародної реакції, то на рубежі XIX-XX століть царизм не міг вже придушити революційний рух навіть у своїй власній країні. Центром міжнародної реакції стали імперіалістичні країни Західної Європи і США, а царська Росія стояла перед загрозою потрапити в залежність від західного імперіалізму.

Дозволити назрілі протиріччя в Росії можна було тільки революційним шляхом. У Росії до початку XX століття була вже й реальна сила, здатна вирішити ці протиріччя. Такою силою був революційним в світі російський пролетаріат, союзником якого, в силу об'єктивних умов суспільно-економічного розвитку Росії, мало стати і дійсно стало революційне селянство. [23]

§2. Соціальні особливості розвитку капіталізму. Особливості російського підприємництва

Розвиток капіталістичного способу виробництва в Росії створило нову класову структуру суспільства, новий, властивий капіталізму, закон народонаселення. Рух населення визначається способом виробництва, а не навпаки, як стверджував, наприклад, російський академік М. М. Ковалевський. На його думку, «більша або менша густота населення ... визначає і самий характер суспільних відносин». [24] За своїм класовим положенню в суспільному виробництві населення розподілялося в кінці епохи промислового капіталізму так: з 125,6 млн. Населення близько половини було пролетарів і напівпролетарів, що живуть переважно або наполовину продажем робочої сили; 35,8 млн. Чоловік найбідніших господарів; 23,1 млн. Заможних дрібних господарів; 3 млн. Чоловік великої буржуазії, поміщиків, військових чинів і т. Д.

В кінці XIX ст. сільськогосподарського населення налічувалося 97 млн. чоловік, торгово-промислового-21,7 млн. і непродуктивного-6,9 млн.

Наведені дані дають чітку картину поділу суспільної праці як основи всього товарного виробництва і капіталізму в Росії. Непродуктивне населення становило 5,5% всього населення Російської імперії, продуктивне і полупроізводітельное населення- 94,5%.

Капіталізм, розвиваючи продуктивні сили, калічить робітника, прирікає на однобічність розвитку головну продуктивну силу-людини, оскільки розвиток продуктивних сил відбувається у величезній мірі за рахунок посилення експлуатації живої праці.

З розвитком капіталізму зростає частка надлишкового населення і підвищується питома вага непродуктивного населення. Розвиток техніки і загальне зростання продуктивних сил ведуть до виштовхування робітників з процесу виробництва, утворення відносного перенаселення в різних формах (плинне, приховане, застійне). Перед економічною наукою постало завдання пояснити це явище-освіту надлишкового населення в міру розвитку капіталізму. Мальтус, англійський економіст, основоположник теорії «мальтузіанства», намагався пояснити його природно-історичними причинами. Сісмонді, швейцарський економіст, який критикував капіталізм з дрібнобуржуазних позицій, вказував на витіснення населення машинами і обурювався з цього приводу.

У пореформеній економіці Росії в міру розвитку капіталізму також утворювалося надлишкове населення, природу якого і його неминучість в умовах капіталізму, що розвивається так і не змогли зрозуміти народники. В силу циклічного характеру розвитку капіталізму попит на робочу силу піддається різким коливанням. Російські народники не розуміли питання про потреби капіталістичного господарства в резервної армії робітників.

У міру розвитку капіталістичної промисловості зростало промислове населення країни за рахунок землеробського. Одним з основних показників цього процесу є швидке зростання міст в пореформеній Росії. Питома вага міського населення систематично зростав, оскільки його число зростало майже в 2 рази швидше, ніж решта населення країни. Особливо швидко зростала чисельність населення в містах, що були промисловими або торговими центрами. Міське населення в європейських губерніях Росії становило в 1863 р 9,94%, в 1897 р - 12,76. Слід врахувати, що промислове населення країни перевищувало чисельність міського населення, оскільки значна частина фабрично-заводських робітників і особливо робочих гірських галузей промисловості була розміщена поза містами. Чисельність робітничого класу різко зростала.

Багато фабрик виникали в селах, фабричних селах і т.д. Селянська громада з її замкнутістю гальмувала відхід робочої сили в міста, але зростаючий капіталізм долав ці труднощі. Пристрій фабрик у селах представляло чимало незручностей, але зате воно забезпечувало дешевого робітника. В період капіталізму різко зросла рухливість населення на противагу осілості, властивої дореформеної Росії. Знищення кріпацтва, гальмував вільний розселення по країні, створило умови для господарського використання численних земель на околицях Росії.

З розвитком капіталізму рухливість населення зросла. Її зростання в пореформеній Росії проявлявся також в посиленні відхожих неземледельческих промислів. Число робочих, зайнятих різними отхожими промислами, дорівнювало 5-6 млн. Чоловік. Капіталізм, перетворивши робочу силу в товар, різко збільшив споживання найманої праці, утворивши внутрішній ринок робочої сили. [25]

Найголовніші пересування землеробських робітників-такі: «I) З центральних землеробських губерній на південні і східні околиці. 2) З північних чорноземних губерній в південні чорноземні губернії, з яких, в свою чергу, йдуть робочі на околиці ... 3) З центральних землеробських губерній в промислові губернії ... 4) З центральних і південно-західних землеробських губерній в район бурякових плантацій (сюди йдуть навіть почасти робітники з Галичини) »[26], за формулюванням Леніна в статті« Розвиток капіталізму в Росії ». Не менш інтенсивне пересування мало місце серед неземледельческих робочих, яке йшло за такими напрямками:

1) У столиці та в великі міста головним чином з неземледельческих, але в значній мірі і з землеробських губерній. 2) В промисловий район на фабрики Володимирській, Ярославській та інших губерній з тих же місцевостей. 3) Пересування до нових центрів промисловості або до нових галузей її, до центрів промисловості нефабрічной тощо. (На цукробурякові заводи, в південний гірський район, на портові роботи, розробку торфу, в Уральський гірничопромисловий район, на рибні промисли, суднові, судноплавні роботи , вирубку і сплав лісу і т. д.).

Населення східних губерній: нижневолжских, новоросійських росло значно швидше, ніж по Європейській Росії в цілому. Виштовхувати з землеробства населення високозаселенних районів прямувало в міста - в промисловість, а частина переїжджала в незаселені частини території і приймалася за обробку нових земель. Росія мала величезні незаселені території, що створювало можливість розвитку капіталізму і «вшир». В. І. Ленін в роботі «Аграрна програма соціал-демократичних У першій російської революції »писав:« Росія має гігантським колонізаційним фондом, який буде ставати доступним населенню і доступним культурі не тільки з кожним кроком вперед землеробської техніки взагалі, але і з кожним кроком вперед у справі звільнення російського селянства від кріпосницького гніту.

Ця обставина представляє з себе економічну основу буржуазної еволюції російського землеробства за американським зразком »[27].

Звичайно, різні кріпосницькі пережитки і в пореформений час гальмували розселення населення по території країни, тим самим затримуючи господарське використання земель. Однак пореформенная Росія в цьому відношенні сильно відрізняється від дореформеної.

Зросла еміграція населення з Росії. До селянської реформи вона була дуже незначною, За кількістю емігрантів Росія в XIX в. займала третє місце слідом за Великобританією і Німеччиною. Серед причин, що викликають еміграцію, значну роль відігравали політичні чинники, разом з тим велике значення мали й економічні причини. Зростання продуктивних сил в Росії проходив порівняно з ростом населення все ж повільно.

Населення країни зросла за рахунок природного приросту, а також за рахунок збільшення території протягом XIX в. понад ніж в 3,5 рази, в результаті чого питома вага Росії в загальній чисельності населення Європи значно збільшився. У рік загальною. перепису (1897) населення Росії досягло 126 млн. чоловік. Деяке збільшення населення за період капіталізму пояснюється приєднанням до Російської імперії колонізуемих територій, в основному зростання населення країни зобов'язаний природному приросту, зумовленого виключно високою народжуваністю. Швидке зростання населення країни при наявності інших сприятливих умов-один з найважливіших чинників в економічному розвитку країни.

Швидкозростаюча чисельність населення країни збільшувала масу праці, але при цьому дуже важливий досягнутий рівень продуктивності праці. Останній був дуже низький, особливо в сільському господарстві. У цих умовах швидке зростання населення посилював, зокрема, гостроту численних голодних років, осягали дуже часто нашу країну. Серед розвинених великих європейських країн Росія займала одне з перших місць за коефіцієнтом смертності і одне з останніх за рівнем життя широких мас народу, розміром народного доходу на душу населення, рівнем продуктивності праці.

При вивченні економічної історії Росії необхідно приділяти серйозну увагу швидкому зростанню населення, оскільки він безперечно впливає на розвиток суспільства, полегшуючи або уповільнюючи це розвиток; однак головною силою, яка визначає розвиток суспільства, він бути не може. Перебільшення значення зростання населення в розвитку продуктивних сил спостерігаємо ми в роботах академіка М. М. Ковалевського. Він говорив: «... серед продуктивних сил Росії швидке зростання її населення здається мені важнейшею з усіх. Природні багатства країни залишалися б здебільшого не утилізувати, не збільшується число виробників, і промисловість не знаходила б збуту для всіх своїх творів, не збільшується з року в рік число споживачів. Тому, щоб судити з знанням справи про нашу економічну політику, слід завжди вирушати від того факту, що на просторі в 5 млн. І кілька сот тисяч квадратних кілометрів ми маємо населення в 63 млн. Чоловік, щільність якого збільшується, особливо в землеробській зоні , зоні чорнозему. Немає кращого докази того, що Росія самою природою своєю грунту і характером занять маси свого населення покликана бути перш за все і переважно великим виробником сировини »[28]. М. М. Ковалевський помилився не лише в оцінці значення населення в економічному розвитку Росії, але і в характеристиці перспектив розвитку нашої країни, призначаючи їй незавидну роль виробника сировини.

Швидке зростання народонаселення Росії мав в своїй основі високий коефіцієнт народжуваності.Так, за період з 1861 по 1870 він дорівнював на 1 тис. Душ населення 51,9; з 1871-по 1880 р.- 49,1; з 1881 по 1890 р - 48,7; з 1891 по 1900 р - 48,7.

За час капіталістичного розвитку Росії народжуваність дещо знизилася. Ця тенденція спостерігалася і в роки монополістичної стадії капіталізму: у 1901-1905 рр. коефіцієнт народжуваності склав 47,7, в 1906-1910 рр.-45,3 і в 1911-1913 рр.-44,1. Падіння народжуваності спостерігалося і в інших капіталістичних країнах. Тривале скорочення народжуваності вперше було констатовано в кінці першої чверті XIX ст. у Франції, потім з 70-х років XIX століття зниження коефіцієнта народжуваності спостерігалося і в інших західноєвропейських країнах. В кінці XIX ст. коефіцієнт народжуваності в Росії був вище, ніж у Франції, в 2 з гаком рази, вище, ніж в Англії, майже на 70% і вище, ніж в Німеччині, на 35%.

Дореволюційна Росія була разом з тим і країною вельми високу смертність населення, особливо в дитячому віці. За тими ж даними, коефіцієнт смертності в Росії хоча і знижувався, але тим не менш сильно перевищував смертність в Німеччині, у Франції і в Англії. У Росії він становив (на 1 тис. Чоловік): в 1861-1870 рр.-38,7; в 1871-1880 рр.-35,5; в 1881-1890 рр.- 34,2; в 1891 - 1900 рр.-32,8. За 1901-1905 рр. коефіцієнт смертності приблизно дорівнював 31, за 1906-1910 рр.-29,2 і за 1911-1913 рр.-27,2. Особливо зростала смертність населення в неврожайні роки, як, наприклад, в 1892 р

Характерно, що в Росії, на противагу багатьом іншим країнам, смертність в сільських місцевостях була вищою, ніж у міських, що відображало особливо низький рівень життя російського селянина. [29] Підйом економіки в кінці 19 століття «сприяв нагромадженню капіталів, але одночасно з цим і появи нових соціальних прошарків ... Він породив серйозний дестабілізуючий фактор в жорсткій і нерухомої політичній системі, що не постраждала від політичних бур, що вибухнули над Європою в 1789 - 1848 рр.». [30]

У розглянутий період йшов процес бурхливого розвитку вітчизняного підприємництва, що дало підставу далі назвати його «золотим століттям російського підприємництва». Починається цей «золотий вік» ще в пореформені роки. Розвитку підприємництва в цей період сприяли перераховані вище причини. Процес розвитку російського підприємництва мав ряд особливостей:

- Процес первісного нагромадження тривав і в пореформені роки

- Існував традиційно потужний казенний сектор

- Вкрай стиснений (на відміну від Західної Європи) період «вільної конкуренції»

- Незахищеність російського підприємництва в правовому відношенні (відсутність політичної стабільності)

- Догляд членів підприємницьких сімей в інтелігенцію

Питання розвитку російського підприємництва тісно пов'язаний з проблемою проникнення іноземного капіталу в Росію і з дискусією в сучасній історичній науці про їх співвідношенні і взаємодії. Довгий час в радянській історіографії безроздільно панувала теза про засилля в Росії іноземного капіталу. Однак аналіз деяких даних, статистичних та фактичних, показує, що це твердження може бути поставлене під сумнів.

На початку 20 століття частка іноземного капіталу в інвестиціях в російську економіку становило 20%. Це досить високий показник, проте навряд чи достатній для того, щоб робити висновок про панування іноземного капіталу в російській економіці. За словами Н. Верт, «приплив іноземного капіталу відіграв значну роль у промисловому розвитку 1890-х рр. Однак він же намітив і його межі: варто було в останні місяці 1899 року статися згортання європейського фінансового ринку, викликаного загальним подорожчанням грошей, як тут же настала криза в гірничодобувної, металургійної та машинобудівної промисловості ... ». [31] Крім цього, слід врахувати, що іноді російські і іноземні капітали настільки перепліталися, що їх важко диференціювати, в цьому плані характерний приклад з виходом на лідируючі позиції у видобутку нафти лондонського «Генерального суспільства нафтовидобутку в Росії». Цей факт розглядався як доказ засилля іноземного капіталу в нафтовому бізнесі. Однак, аналіз встановленого капіталу показує, що він був сформований трьома російськими банками: Російсько-Азіатським, Міжнародним Петербурзьким, Азовсько-Донським. І Лондоні ж це товариство було створене чисто по податковим міркувань торгового товариства, який вважався іноземним, капітал виявився російським. Крім цього слід врахувати, що іноземний капітал відіграє роль стимулятора розвитку російського капіталу.

На жаль, ініціатива російського підприємництва, як правило, не знайшла підтримки уряду. Наприклад, талановитий підприємець Н. Путілов задумав грандіозний проект по створенню чинного сучасного суперпорт в Петербурзі, для чого передбачалося прорити глибоководний канал, провести залізничну гілку, використовувати Маріїнську систему. Однак уряд С. Ю. Вітте, одного з найпрогресивніших прем'єр-міністрів, його не підтримала, не дивлячись на величезне багатство Путилова (тільки дохід становив 5 млн. Рублів на рік). Він один не міг реалізувати цей проект і ледь не втратив свій стан. Контрольний пакет акцій був переданий німцям, і лише перед Першою Світовою Війною Путилову вдалося повернути частину акцій, але завод залишився у паритетному володінні Путилова і німецьких підприємців. Проте підприємцям на початку 20 століття домоглося великих успіхів.

За період з 1893 по 1899 рік у країні подвоївся обсяг промислового виробництва. До 1913 року частка Росії в світовому виробництві становить 5,4%, вона утримує за цим показником п'яте місце в світі. До 1917 року в Росії існує 4080 акціонерних товариств, тоді як в 1880 році їх було всього 170. Росія займала перше місце в Європі і друге місце в світі (після США), перше місце по концентрації виробництва. Наша країна займала до 1913 року передові позиції в ряді галузей: наприклад, російське літакобудування зосереджене на Російсько-Балтійському заводі, створює всесвітньо відомі літаки «Ілля Муромець» і «Російський Витязь». Виробництво снарядів було поставлено на такий рівень, що утримувало конкуренцію крупповских снарядів. Цілком конкурентоспроможні на світовому ринку також була і традиційна галузь російської промисловості - текстильна. Це слід відзначити особливо, тому що конкуренція в світовій текстильної промисловості була надзвичайно гострою. Проте, у всіх конкуруючих європейських столицях були фірмові магазини російського виробництва текстилю (Морозових, Рябушинських, Прохорових).Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.

- Скасування кріпосного права в 1861 році і буржуазні реформи 60-70-х років XIX століття сприяли розвитку капіталізму в економіці Росії, створивши при цьому цим необхідні економічні і соціальні передумови.

- 60-90-ті роки XIX століття - період швидкого розвитку капіталізму, який позначився на всіх сферах життя, суспільства. У Росії в цей час завершився промисловий переворот, який, на думку деяких дослідників в пореформені роки ще триває процес первісного нагромадження капіталу. Особливістю розвитку капіталізму в Росії є вкрай стислий період «вільної конкуренції», хронологічними рамками якого є скасування кріпосного права, з одного боку, і складання монополістичного капіталізму, з іншого.

- В кінці XIX і на початку XX століття російський капіталізм слідом за американським і західноєвропейським вступає в монополістичну стадію розвитку, який характеризується своєрідними економічними ознаками. Російський монополістичний капіталізм має спільні риси з монополістичним капіталізмом інших країн і притаманне тільки йому своєрідність. Проблема виникнення та особливості російського монополістичного капіталізму на рубежі століть, незважаючи на велику кількість робіт, є ще недостатньо дослідженою і невільною від міфів і штампів.

- Одним з таких дискусійних питань є питання про співвідношення російського і іноземного капіталу в економіці Росії. Довгий час безроздільно панівна аксіома про засилля іноземного капіталу в Росії піддається переконливій критиці.

- У світлі сучасного стану російського суспільства надзвичайно важливим є питання про витоки російського підприємництва, яке переживало свій «золотий вік» у розглянутий період.

Додаток 1. Зростання продукції найважливіших галузей (в млн. Пудів) (Кабанов П.І., Кузнєцов Н.Д. та ін. Історія СРСР, 1861-1917. Під ред. Н.Д.Кузнецова - 5-е изд., перераб. М., Просвещение, 1984)


Додаток 2. Участь окремих країн в іноземних капіталовкладень в РосіїДодаток 3. Загальні показники господарського розвитку Росії з кінця XIX століття.

Вид діяльності, галузь виробництва

1894-1895 рр.

1914 р

Приріст (у%)

Вклади в ощадкаси (в млн. Руб.)

330,3

2236

577

Вартість фабрично-заводської

продукції (в млн. руб.)

1500

6500

333

Виробництво цукру (в млн. Пуд.)

30

104,5

248

Виробництво бавовни (в млн. Пуд.)

3,2

15,6

388

Видобуток золота (в пуд.)

2576

3701

44

Видобуток нафти (в млн. Пуд.)

338

560

66

Видобуток кам. вугілля (в млн. пуд.)

466

1 983

326

Виробництво чавуну (в млн. Пуд.)

73

254

248

Кількість коней (в млн. Голів)

26,6

37,5

41

Кількість великої рогатої худоби

(В млн. Голів)

31,6

52

65

Додаток 4.Розподіл по країнах-кредиторам іноземної заборгованості Росії безпосередньо до 1914 року і за 1914-1917 рр. (Бовикін В.І. Росія в світовій капіталістичній системі. // Читання з російської історії. Хрестоматія для старшокласників. Тула: Пересвіт, 1995).

країни

Участь окремих країн в іноземних капіталовкладень в російські державні і гарантовані позики

Розподіл між країнами суми військових кредитів царського і тимчасового урядів

державні позики

Гарантовані залізничні позики

Млн. руб.

%

Млн. руб.

%

Млн. руб.

%

Франція

3000

65

600

40

1340

19

Німеччина

400

9

525

35

-

-

Англія

250

5

250

17

5100

71

Голандія

450

10

125

8

-

-

США

-

-

-

-

467

6

Японія

-

-

-

-

233

3

інші

500

11

-

-

83

1

Разом

4600

100

1500

100

7223

1001. Бовикін В.І. Росія в світовій капіталістичній системі (1988). // Читання з російської історії. Хрестоматія для старшокласників. Тула: Пересвіт, 1995

2. Верт Н. Історія радянської держави 1900-1991 (пер. З франц.). 2-е изд. М .: Прогрес-Академія, 1994

3. Кабанов П.І., Кузнєцов Н.Д. та ін. Історія СРСР, 1861-1917. Під ред. Н.Д.Кузнецова - 5-е изд., Перераб. М., Просвітництво, 1984

4. Ковалевський М.М. Економічний лад Росії. СПб .: 1900

5. Ленін В.І .. Повна. зібр. соч. Т. 2, 3, 16, 20, 26, 47

6. Луцький Е.А .. Історія СРСР (1861-1917). М .: Учпедгиз, 1956

7. Маркс К., Енгельс Ф. Твори, Т.34

8. Павленко Н.І. та ін. Росія в кінці XVII - XIX столітті (навч. для 10 кл. загальноосвіт. учрежд.). Під ред. Н.І. Павленко. М .: Просвещение, 1997

9. Хромов П.А. Економічна історія СРСР. Період промислового і монополістичного капіталізму в Росії. М .: Вища. школа, 1982


[1] Хромов П.А. Економічна історія СРСР. Період промислового і монополістичного капіталізму в Росії. М .: Вища. школа, 1982. С. 50

[2] Ленін В., Полн. зібр. соч., Т.3, С.559

[3] Луцький Е.А., Історія СРСР (1861-1917). М .: Учпедгиз, 1956. С.58

[4] Ленін В.І .. Повна. зібр. соч., Т.20, С.141

[5] Ленін В.І .. Повна. зібр. соч., Т.47, С.227

[6] Верт Н. Історія радянської держави 1900-1991 (пер. З франц.). 2-е изд. М .: Прогрес-Академія, 1994. С.14

[7] Ленін В.І .. Повна. зібр. соч., Т.3, С.193

[8] Павленко Н.І. та ін. Росія в кінці XVII - XIX столітті (навч. для 10 кл. загальноосвіт. учрежд.). Під ред. Н.І. Павленко. М .: Просвещение, 1997. с.359

[9] Верт Н. Історія радянської держави 1900-1991 (пер. З франц.). 2-е изд. М .: Прогрес-Академія, 1994. С.10

[10] Кабанов П.І., Кузнєцов Н.Д. та ін. Історія СРСР, 1861-1917. Під ред. Н.Д.Кузнецова - 5-е изд., Перераб. М., Просвітництво, 1984. С.65

[11] Кабанов П.І., Кузнєцов Н.Д. та ін. Історія СРСР, 1861-1917. Під ред. Н.Д.Кузнецова - 5-е изд., Перераб. М., Просвітництво, 1984. С.73

[12] Маркс К., Енгельс Ф. Твори, Т. 34, с. 291.

[13] Верт Н. Історія радянської держави 1900-1991 (пер. З франц.). 2-е изд. М .: Прогрес-Академія, 1994. С.10

[14] Ленін В. І. Повне. зібр. соч., т. 3, с. 595.

[15] Кабанов П.І., Кузнєцов Н.Д. та ін. Історія СРСР, 1861-1917. Під ред. Кузнєцова Н.Д. - 5-е изд., Перераб. М., Просвітництво, 1984. С.86

[16] Ленін В. І. Повне. зібр. соч., т. 26, с. 318.

[17] Ленін В. І. Полн, собр. соч., т. 3, с. 487.

[18] Кабанов П.І., Кузнєцов Н.Д. та ін. Історія СРСР, 1861-1917. Під ред. Кузнєцова Н.Д. - 5-е изд., Перераб. М., Просвітництво, 1984. С.108

[19] Ленін В. І. Повне. зібр. соч., т. 2, с. 345.

[20] Кабанов П.І., Кузнєцов Н.Д. та ін. Історія СРСР, 1861-1917. Під ред. Кузнєцова Н.Д. - 5-е изд., Перераб. М., Просвітництво, 1984. С. 91

[21] Бовикін В.І. Росія в світовій капіталістичній системі. // Читання з російської історії. Хрестоматія для старшокласників. Тула: Пересвіт, 1995

[22] Луцький Е.А .. Історія СРСР (1861-1917). М .: Учпедгиз, 1956. С.185

[23] Луцький Е.А. Історія СРСР (1861-1917). М .: Учпедгиз, 1956. С.187

[24] Ковалевський М.М. Економічне зростання Європи до виникнення капіталістичного господарства, М .: 1898 С. VIII

[25] Хромов П.А. Економічна історія СРСР. Період промислового і монополістичного капіталізму в Росії. М .: Вища. школа, 1982. С. 119

[26] Ленін В. Повна. зібр. соч., Т.3, с.587

[27] Ленін В. Повна. зібр. соч., т.16, С.230

[28] Ковалевський М.М. Економічний лад Росії. СПб .: 1900 С.11-12

[29] Хромов П.А. Економічна історія СРСР. Період промислового і монополістичного капіталізму в Росії. М .: Вища. школа, 1982. С. 120 - 122

[30] Верт Н. Історія радянської держави 1900-1991 (пер. З франц.). 2-е изд. М .: Прогрес-Академія, 1994. С.13

[31] Верт Н. Історія радянської держави 1900-1991 (пер. З франц.). 2-е изд. М .: Прогрес-Академія, 1994. С.12