Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


РСДПР (лютий - липень 1917 року)

Скачати 8.23 Kb.
Дата конвертації 07.11.2018
Розмір 8.23 Kb.
Тип доповідь

РСДРП лютого 1917 року-ЛИПЕНЬ 1917 року.

Меншовики розглядали лютневу революцію як всі люди-ву, загальнонаціональну, общеклассовую.Поетому головною їхньою політичною чи-нией в розвитку подій після лютого стало створення влади, яка спирається-ся на коаліцію сил, не зацікавлених у реставрації монархії. Більшовики, визнаючи буржуазно-демократичний характер лютий-ської революції, вони побачили величезний революційний потенціал народнихмасс, величезні можливості, що випливають з гегемонії пролетаріату в рево-люціі.Поетому вони розглядали лютий 1917 роки як перший етапборьби і ставили завдання підготовки мас до соціалістичної революції .Ця позиція, сформульована Леніним, поділялася не всіма більше-вікамі, але після 7 (квітневої) конференції партії більшовиків вона ста-ла генеральним напрямом її деятельності.Ставілась завдання за оева-ня мас на свій бік шляхом розгортання агітації та пропоганди.Вперіод з квітня по липень 1917 більшовики вважали можливим мірнийпуть здійснення соціалістичної революції, але змінилася в іюлеполітіческая обстановка в країні переорієнтувала їх тактику: був взяткурс на збройне повстання. Першочерговим завданням, що встала після виходу з підпілля, являласьзадача згуртування своїх розрізнених сил, залучення в свої ряди переді-вих революційних робітників. "Головне тепер, -писав Ленін у ті дні, -пе-чати, організація робітників у 3 революційну 0 соціал-демократичну робо-чую партію ".Але, закликаючи до строітельствуреволюціонной соціал-демократи-чеський робочої партії, Ленін рішуче виступав за її організаціонносамостоятельное, осібне від меншовиків існування. "По-моєму, головне тепер не дати себе ошукати в дурні" об'єд-вальні "спроби з соціал-патріотами (або, ще небезпечніше, хто вагається-ся, на кшталт Троцького і К) і продовжувати роботу 3 своєї 0 партією в послідовно-тельно- 3інтернаціональном 0 дусі ".

У цей час з'явилися квітневі тези В.І.Леніна:

1.Буржуазно-демократична революція закончілась.Временное пра-ництво не в змозі вирішити завдання, звідси гасло більшовиків: "Ні-якої підтримки тимчасовому уряду".

2.Курс на соціалістичну революцію: "Вся влада Радам" .добіть-ся відставки уряду і Ради беруть владу в свої рукі.-Возмож-ність мирної революції, перехід влади в руки робітників.

3.Немедленная націоналізація землі, початок мирних договорів і зак-лючение світу з Німеччиною. 4.Право націй на самоопреділеніе.Едіная і неділимої Росія. Ленін запропонував змінити назву партії. 30 березня на засіданні ЦК РСДРП (б) виступив Осінскій.ПредложеніеЛеніна про зміну назви назви партії він тлумачив по-каменевс-ки-як намір Леніна утворити нову партію, "партію коммуніс-тов" .Протівопоставляя ідейну згуртованість партії її масовості, Осінс-кий виступав за партію більш широку, хоча і менш монолітну: "кінцевий-но, групи, цілком однорідні, сильніше, але вони не можуть охопити масс.Пое-того, -заявляє він, -я і вважаю за можливе допустити розбіжності членовпартіі по несуттєвим питань. партія не повинна бути купкою, людей - 2 - про всім згодної до кінця ". У статті "Наші розбіжності", спрямованої проти Квітневі тези-сов В. І. Леніна, Каменєв ратував за партію масову, "партію революцион-них мас" і протиставляв її, як він висловлювався, "групі пропогандіс-тов-комуністів".

Рішення поставленої Леніним завдання-розширення впливу партії ре-волюціонним пролетаріату в масах трудящих бачили тепер вже не во'едіненіі з меншовиками, а в підвищенні революційної бойовитості і внутрішніх згуртованості самої партії. "... Чим чіткіше і неуклоннееми ведемо свою лінію, -заявив А.Я .Аросев, -тим більше залучимо до себеотдельних революційних елементов.Нічего, що нас мало, але раз ми стоімна правильному шляху, то це забезпечить нам приплив революційних сил ". 22 квітня на Всеросійській конференції була одноголосно пріняталенінская резолюція.В ній було прямо вказано, що погоджувальні пар-тії в Росії змінили справі соціалізму і є провідниками буржуазія-ного впливу на робітничий клас, що об'єднання революційної соціал-де-демократами з ними, безумовно, невозможно.Конференція постановила: прізнатьсбліженіе і об'єднання з групами і течіями, на ділі що стоять напочве інтернаціоналізму, необхідним на основі розриву з політикою крейда-кобуржуазной зради соціалізму ".

У березні і на початку квітня 1917 більшовики були толтко слабопредставлени в Раді, а й твердо ще не визначили лінію свого пове-дення в ньому. В результаті революції в партії обговорювалося подальший шлях роз-ку революції. 2Каменев, Зінов'єв, Риков 0-вважали буржуазно-демократична революція не завершена, і вона триває, всі питання будуть вирішені (соціа-лістіческіх революція, але пізніше) .Соціалістіческую революцію проводітьрано, тому що Росія відстала країна, А за Марксом необхідна високаяматеріально -технічна база; сначало період розвитку капіталізму, а по-тім соціалістична революція.Крітіка Тимчасового уряду. 2Богдатьев 0 -протівнік Сталіна сказав, що неможливо буржуазно-де-демократичну революцію зробити через економіку. 2

Ленін і його прихильники 0-революція закінчена, зроблено все, що мож-но, але вона незавершена, більше буржуазія зробити не в змозі, вона недаст землю і не припинить війну, ці питання може вирішити тільки соціа-лістіческіх революція-курс на соціалістичну революцію .Правітельствопролетаріата і найбідніших верств селянства, уряд, що не связанноес капіталом, не був зацікавлений в збереженні капіталістичної і поме-щічьей приватної власності може вирішити всі питання. Такий уряд, неофіційне, ще слабка і нерозвинене, нопользующееся безмежної підтримкою революційних мас і армії ужесоздано-це Ради робітничих і солдатських депутатов.Сам факт двоевлас-ку, вважав Ленін, висловлював собою перехідний момент у розвитку революційної-ціі.Двоевластіе не могло тривати долго6посколько не могло битьдвух влади в государстве.В.І.Ленін показав, що створені революцион-ним творчістю мас Ради є вже готовою політичної формойдіктатури пролетаріату, формою, більш високою, ніж демократична пар а- - 3 -ментская республіка.

Висунувши гасло "Вся влада Радам", В. І. Ленін закликав Большева-ков направити всю діяльність партії на його здійснення, на завоева-ня Рад під своє вліяніе.В умовах, коли в Радах большінстводепутатскіх місць належало меншовиків та есерів, які проводіліполітіку угодовства з буржуазією і виступали за збереження влади її руках, більшовики, вказував Ленін, повинні роз'яснювати масам помилкових-ність такої політики, домагатися зміни складу Рад, з ТЄЇ щоб надалі змінити їх політіку.Ето була знаменита ленінс кая уста-новка на мирний розвиток революції в Росії. У дні квітневої кризи більшовики виступали проти запропоновано-ної меншовиками резолюції про підтримку буржуазного Тимчасового прави-тва і внесли свій проект резолюції, яка мала найважливіше положе-ня ленінських тез-вираз недовіри Тимчасовому уряду. Активні виступи більшовиків проти угодовської лініібольшінства Рад, усиливавшаяся підтримка з боку революціоннихрабочіхв протягом травня-червня забезпечували поступове, але неухильне віз-растание впливу більшовиків.

Велику допомогу більшовикам у боротьбі за завоювання Ради оказаліленінскіе резолюції, прийняті Центральним Комітетом партії у дні ап-рельского політичного крізіса.Там були положення про перевибори депута-татов.Перевибори в червні приносили більшовикам все нові і нові перемоги. Меншовики і есери добре розуміли, до чого ведуть перевибори Сові-тов.Оні рішуче стали протидіяти ім.В меншовицької газеті "Вперед" до статті проти перевиборів 24 травня виступив В.Левіцкій.От-заклик угодовців з Ради він назвав "зняттям з посад" і всемерностремілся довести, що заміна в Раді депутатів меншовиків і есеровбольшевікамі і сочувствущімі їм згубна для революціі.Виразів надеж-ду6что "ленінська кампанія на користь зняття з посад потерпить полноекрушеніе", він тим не менше пригрозив більшовикам у відповідь мерамі- "сня- ством з постів робітників-ленінців ". 4 липня була демонстрація робітників в Петрограді, Тимчасовий прави-будівництві розганяє демонстрацію.В результаті 700 осіб було убіто.Больше-вікі переходять на нелегальну работу.Кадети заявляють: "Більшовизм помер". 5 липня засідання В.П.і Центрального виконавчого Комітету, одиниз міністрів Терещенко-предлогают брати владу в свої руки, але Советиотказиваются, заявляючи, що влада брати в свої руки вони не готови.-Конецдвоевластія. - 4 -