Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Теми ів I історія природничих наук

Скачати 63.93 Kb.
Дата конвертації 21.10.2018
Розмір 63.93 Kb.
Тип реферат

«ІСТОРІЯ І ФІЛОСОФІЯ НАУКИ»

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

I

ІСТОРІЯ ПРИРОДНИХ НАУК

1.1. ІСТОРІЯ ФІЗИКИ

1. Фізичні знання в Античності. Від натурфілософії до статики Архімеда і геоцентричної системі Птолемея.

2. Фізика Середніх віків (XI-XIV ст.).

3. Фізика в епоху Відродження і Коперниканська революція в астрономії (XV - XVI ст.).

4. Наукова революція XVII в. і її вершина - класична механіка Ньютона

5. Дослідження електрики і магнетизму

6. Розвиток вчення про теплоту

7. Корпускулярна оптика: від Ньютона до Лапласа

8. Російський внесок у фізику XVIII в. (М.В. Ломоносов, Г.Рихман, Л. Ейлер, Ф. Епінус і ін.).

9. Єдина польова теорія електрики, магнетизму і світла: від М. Фарадея до Дж. К. Максвеллу (1830-1860-ті рр.).

10. Фізика теплових явищ. Закон збереження енергії і основи термодинаміки (1840-1860-ті рр.).

11. Фізика теплових явищ. Кінетична теорія газів і статистична механіка (1850-1900-ті рр.).

12. Історія створення квантової механіки

13. Історія створення теорії відносності

14. Історія фізики елементарних частинок.

15. Історія проблеми побудови єдиної теорії фундаментальних взаємодій (від Максвелла і Ейнштейна до М-теорії).

1.2. ІСТОРІЯ АСТРОНОМІЇ І КОСМОЛОГІЇ

1. Астрономічна діяльність в найдавніших історичних цивілізаціях (Межиріччя, Єгипет, Китай, Індія, Мезоамерика.

2. Астрономія в Древній Греції.

3. Астрономія в Стародавньому Римі.

4. Астрономія і астрономічна картина світу в Середні століття. Наука під владою монотеїстичних релігій.

5. Астрономія епохи Відродження і Нового часу: від Коперника до Ньютона.

6. Історія астрономії XVIII ст.

7. Становлення класичної небесної механіки.

8. Історія астрофізики.

9. Історія космології.

10. Проблема «чорних дірок»: передісторія, теоретичне передбачення, можливості їх спостереження.

11. Релятивістська космологія в кінці ХХ століття. Проблема лямбда-члена та космічного вакууму.

1.3. ІСТОРІЯ ХІМІЇ

1. Взаємодія хімії з іншими науками в їх історичному розвитку.

2. Хімічні знання в Стародавньому світі.

3. Середньовічна європейська алхімія (XI-XVI ст.).

4. Алхімія в працях І. Ньютона.

5. М. Бертло як історик алхімії.

6. Роль алхімії в розвитку хімічного експерименту.

7. Становлення хімії як науки Нового часу (XVII-XVIII ст.).

8. Внесок А. Лавуазьє в розвиток хімії.

9. Виникнення хімічної атомістики (кінець XVIII - початок XIX ст.)

10. Становлення аналітичної хімії як особливого напряму (кінець XVIII - середина XIX ст.).

11. Історія фізичної хімії.

12. Історія органічної хімії.

13. Історія нафтохімії.

14. Три версії відкриття періодичного закону (Б.М. Кедрова, Д.Н. Трифонова, І.С. Дмитрієва).

15. Особливості та основні напрямки розвитку хімії XX в.

16. Розвиток уявлень про хімічні елементи.

17. Розвиток уявлень про хімічний зв'язок.

18. Розвиток уявлень про хімічну будову речовини.

19. Розвиток хімічної кінетики і каталізу.

20. Розвиток хімічної термодинаміки.

21. Основні етапи формування теорії хімічної рівноваги.

22. Історія застосування в хімії фізичних методів дослідження.

23. Створення хроматографічного методу і його роль в розвитку хімії.

24. Виникнення кристаллохимии.

25. Виникнення нанохімії.

26. Основні етапи розвитку хімії високомолекулярних сполук.

27. Виникнення когерентної хімії.

28. Становлення технічних наук хімічного циклу.

29. Розвиток наукових знань про виробництво паперу.

30. Історія біотехнології.

1.4. ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ

1. Географія в Стародавньому світі.

2. Географія епохи великих відкриттів.

3. Географічне знання 16 - середини 17 ст.

4. Географія в середині 17 - першій половині 19 ст .: наукова систематизація географічних знань.

5. Географія в Росії в 18 ст. В. Н. Татищев і М. В. Ломоносов.

6. Відкриття Нового Світу з заходу і вивчення Світового океану.

7. Російські дослідження Сибіру і Далекого Сходу (декабристи, Миддендорф, Невельському і ін.).

8. Формування основ нової географії в першій половині 19 ст.

9. А. Гумбольдт і К. Ріттер - основоположники класичної географії: дослідження, погляди, праці.

10. Створення географічних товариств і становлення університетської географії в 19 ст ..

11. Географія в другій половині XIX - початку XX ст .: становлення та розвиток сучасної географії.

12. Вивчення полярних країн. Дослідження Північного Льодовитого океану. Плавання Ф. Нансена на "Фрам" і його наукові результати.

13. Російські дослідження Арктики. Подорожі Ф. П. Врангеля, Е. В. Толя, Г. Я. Сєдова, А. В. Колчака і ін.

14. Імператорська російське географічне товариство: діячі суспільства, його значення в організації досліджень і розвитку теоретичних поглядів в області географії.

15. Географія в XX столітті: сучасний стан географічної науки і перспективи її розвитку.

16. Характерні риси розвитку економічної та соціальної географії в СРСР.

17. Основні підсумки географічних відкриттів і вивчення території СРСР.

18. Розвиток приватних фізико-географічних галузей в СРСР - геоморфології, кліматології, палеогеографії, ландшафтознавства, океанології, гідрології суші, лімнології, геоботаніки, зоогеографії, географії ґрунтів, гляціології, мерзлотоведения і ін.

19. Основні напрямки розвитку економічної та соціальної географії. Географічні науки і їх роль у вирішенні глобальних проблем.

20. Регіональні комплексні географічні проблеми: зростання масштабів виробництва, урбанізація, посилення просторової диференціації і концентрації, ускладнення взаємозв'язків між суспільством і природним середовищем, роль соціальних чинників у розвитку господарства.

21. Диференціація та інтеграція в географії. Проблема цілісності географічної науки.

1.4.1. Спеціальність: 07.00.10 - Історія науки і техніки (географічні науки)

1. Внесок мореплавців у формуванні географічного світогляду (з давніх часів до наших днів).

2. Глобалістика як міждисциплінарна сфера наукових знань.

3. Концепція ноосфери в працях П. Тейяр де Шардена.

4. Концепція про біосферу і ноосферу в працях В.І. Вернадського.

5. Отримання нових географічних знань в постіндустріальному суспільстві.

6. Вивчення взаємодії суспільства і природи в роботах зарубіжних і вітчизняних вчених в 19-20 ст.

1.5. ІСТОРІЯ НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

1. Геологічні спостереження в античності і середньовіччя.

2. Геологічна знання в епоху Відродження і в новий час (XV-XVII ст.).

3. Становлення наукової геології (XVIII ст.).

4. Внесок М.В. Ломоносова в розвиток геологічних знань.

5. Розвиток наукових знань про еволюцію Землі (XVIII-XX ст.).

6. Геологічні науки в XIX ст.

7. Теорії плутонізму і нептунізму в історії геології.

8. «Критичний» період розвитку геологічних наук (1910-1950-ті рр.).

9. Становлення інженерної геології.

10. Становлення геоекології як науки.

11. Теорія середовищного підходу у вирішенні екологічних проблем Півночі.

12. Вчення В.І. Вернадського про біосферу і уявлення про ноосферу.

13. Проблема цілісності географічної науки.

14. Розвиток інформаційних технологій в географії та геоекології.

15. Гносеологічні функції науки.

16. Вивчення взаємодії суспільства і природи в роботах зарубіжних і вітчизняних вчених в 19-20 ст.

1.6. ІСТОРІЯ БІОЛОГІЇ

1. Розвиток біологічних знань в Стародавньому світі.

2. Біологічні знання в середні віки і епоху Відродження.

3. Становлення біології як науки (XVII - перша половина XIX ст.).

4. Історія систематики в біології.

5. Креационизм, трансформизм і перші еволюційні концепції.

6. Історія еволюційних ідей в біології.

7. Історія вивчення фізико-хімічних основ життя.

8. Історія біотехнології.

9. Історія генетики.

10. Історія мікробіології.

11. Становлення екології як науки.

12. Історія вчення про біосферу.

1.6.1. Спеціальність: 03.02.08 - Екологія

2. Історія розвитку уявлень про популяцію

3. Історія вивчення життєвих форм

4. Еволюція уявлень про дискретності і континуальности рослинного покриву

5. Історія становлення основних понять в екології

6. Поняття екологічної ніші: виникнення, розвиток, значення

7. Найважливіші підходи до виділення екологічних стратегій

8. Розвиток уявлень про сукцесіях і стійкості співтовариств

9. Біорізноманіття: значення, оцінка та способи збереження

10. Основні етапи розвитку екології в ХХ-ХХI ст.

11. Підходи різних геоботанічних шкіл до вивчення рослинного покриву

12. Еколого-біологічний моніторинг: виникнення, історія розвитку, сучасний стан

13. Внесок вчених-еволюціоністів у становлення екології.

14. Історія розвитку уявлень про лугових екосистемах.

1.6.2. Спеціальність: 03.03.01 - Фізіологія

1. Подання про живу природу в Греції до 5 ст. до н.е. (Анаксимандр, Геракліт. Піфагорійці, Гіппократ і його школа)

2. Систематизація тварин і рослин у Аристотеля. Біологічне знання епохи еллінізму

3. Середньовічні біологічні і медичні уявлення в Європі і на арабському Сході

4. Біологія і алхімія в епоху Відродження. Парацельс

5. Розвиток анатомії і фізіології в 16-17 столітті.

6. Система К. Ліннея і інші систематизації живих організмів в 18 столітті

7. Перша систематична теорія еволюції: Ж.-Б. Ламарк

8. Поява і розвиток мікробіології до 20 в. А. Левенгук і Л. Пастер

9. Формування концепцій фізіології тварин і рослин в 19 столітті

10. Еволюційна теорія Ч. Дарвіна

11. Закони спадковості Г.-І. Менделя

12. Виникнення і розвиток сучасної генетики.

13. Синтетична теорія еволюції

14. Сучасна теорія антропогенезу

15. Сучасна цитологія

16. Сучасна нейрофізіологія

17. Особливості сучасної біології. Інтеграція і диференціація різних областей сучасної біології

18. Основні методи сучасного біологічного пізнання

19. Проблема біологічної систематики

20. Системний підхід в біології

21. Поняття життя в сучасній науці і філософії

22. Віталізм і механіцизм в Новий час: Полеміка Г. Лейбніца і Р. Декарта

23. Віталізм і редукціонізм в сучасній біології.

24. Методологічні проблеми сучасної еволюційної теорії. Полеміка з креаціонізму.

25.Проблема співвідношення біологічного і соціального в антропогенезу

26. Сучасна біологія про пізнання: еволюційна епістемологія

27. Сучасні проблеми біоетики

1.6.3. Спеціальність: 19.00.02 - Психофізіологія

2. Проблема розробки логіки співвідношення психічного і фізіологічного.

3. Психофізіологічна проблема в сучасній філософії. Мозок і свідомість.

4. Спори про свідомість в російської філософії.

5. Психофізіологічна проблема в світлі інформаційної парадигми;

6. Психофізіологічні концепції в історії психофізіології філософії.

7. Лінія Декарта і Спінози в науках про психіку.

8. Рефлекс - один з найважливіших елементів фізіологічної основи психічного. Вчення І.П. Павлова.

9. Психофізіологічна ідентичність як варіант крайнього фізіологічного редукціонізму.

10. Когнітивні функції з позицій еволюційного матеріалізму.

1.7. ІСТОРІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК

1. агрокультури і тваринництво Стародавнього світу

2. агрокультури Середньовіччя і епохи Відродження

3. Реформування Петром I степового лісорозведення, землеробства, виноградарства, шовківництва, тваринництва і ветеринарії. Інтродукція рослин в Росію.

4. Зародження агронауки в ХVIII столітті

5. Становлення наукових уявлень про грунтовому і повітряне живлення рослин з елементами агрохімії (С. Гейлс, М. В. Ломоносов, Ю. Г.Валлеріус, А. Т. Болотов, І. М. Комов, Н. Т. Соссюр).

6. Перші сільськогосподарські товариства (Великобританія, Франція, Швейцарія, Росія) і періодичні видання.

7. Перша вітчизняна агрономічна школа (А. Т. Болотов, М. І. Афонін, І. М. Комов, І. М. Ліванов, В. А. Левшин).

8. Диференціація аграрної науки в ХІХ - початку ХХ ст.

9. Формування вчення про грунти і підвищенні їх родючості.

10. Формування наукових основ агрономії в працях А. В. Столєтова «Про системи землеробства» (1867) і А. С. Єрмолова «Організація польового господарства» (1914).

11. П. А. Костичев, В. В. Докучаєв і Н. М. Сибірцев про грунти як агронаучном об'єкті

12. Зародження лісознавства (Н. С. Мордвинов, Г. Ф. Морозов, Г. Н. Висоцький).

13. Сільськогосподарські науки з 20-х років ХХ століття

14. Історія ВАСГНІЛ (1929) як осередку основних сил вітчизняної агронауки.

15. Лісівництво (В. Н. Сукачов, М. М. Орлова, І. С. Мелехов, А. С. Яблоков та ін.) І агролісомеліорація (Г. Н. Висоцький, М. І. Сус, В. Н. Виноградов, Е. С. Павловський)

16. Розвиток наукових знань про лісовому господарстві в Росії.

1.8. ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

1. Лікування в країнах стародавньої Месопотамії (Шумер, Вавилон, Ассирія) (III тисячоліття до н.е. - VII ст. До н.е.).

2. Лікування в стародавньому Єгипті (III-I тисячоліття до н.е.).

3. Лікування в стародавній Індії (III тисячоліття до н.е. - середина I тисячоліття н.е.).

4. Лікування в стародавньому Китаї (середина II тисячоліття до н.е. - III ст. Н.е.).

5. Лікування і медицина в стародавній Греції (III тисячоліття до н.е. - I в. Н.е.).

6. Медицина в стародавньому Римі (VIII ст. До н.е. - 476 р н.е.).

7. Медицина в Давньоруській державі (IX-XIV ст.).

8. Середньовічна медицина в арабських країнах.

9. Медицина в Західній Європі в період середньовіччя.

10. Історія медицини в Середньовічної Русі.

11. Історія анатомії.

12. Історія хірургії.

13. Історія мікробіології.

14. Історія фізіології і експериментальної медицини.

15. Історія клінічної медицини Нового часу.

16. Становлення медичної справи в Росії в XVIII столітті.

17. Історія медицини в Росії в XIX столітті.

18. Розвиток медицини в СРСР.

19. Диференціація та інтеграція медичних наук в ХХ столітті.

1.9. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

1. Теорія діяльності у вітчизняній психології.

2. Моральний розвиток як психологічна категорія.

3. Культурно-історична концепція розвитку психіки Л.С. Виготського.

4. Проблеми віку в працях Л.С. Виготського.

5. Сучасна психологія про емоційну сферу людини.

6. Концепції базових складових психічного розвитку.

7. Знаково-символічна діяльність і її роль в становленні свідомості.

8. Єдність інтелекту і афекту в психічному розвитку дитини.

9. Психологічна теорія гри в вітчизняної і зарубіжної психології.

10. Психологічна категорія спілкування у вітчизняній та зарубіжній психології.

II

ІСТОРІЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК

2.1. ІСТОРІЯ МАТЕМАТИКИ

1. Особливості розвитку математики.

2. Геометрія в Стародавньому Єгипті.

3. Історія математики в Стародавній Греції.

4. Історія аксіоматичного методу в математиці.

5. Математика Середніх віків та епохи Відродження

6. Математика і науково-технічна революція XVI-XVII століть.

7. Розвиток інтеграційних і диференційних методів в XVII -XVIII ст.

8. Внесок Л. Ейлера в розвиток математики.

9. Внесок С. В. Ковалевської в розвиток математики.

10. Внесок М. І. Лобачевського в розвиток математики.

11. Г. Кантор і створення теорії множин. Відкриття парадоксів теорії множин.

12. Еволюція геометрії в XIX - початку ХХ ст.

13. Еволюція алгебри в XIX - першої третини XX століття.

14. Розвиток теорії ймовірностей в другій половині XIX - першої третини ХХ століття.

15. Математична логіка і підстави математики в XIX - першій половині ХХ століття.

16. Математика в Росії в другій половині XIX століття

17. Математика в Росії і в СРСР в ХХ столітті.

18. Проблема нескінченності в історії математики.

2.2. ІСТОРІЯ МЕХАНІКИ

1. Механіка в античності (Архімед, Ктесібій, Філон, Птолемей). Геоцентрична система світу.

2. Механіка Середньовіччя і Відродження

3. Механіка XVII століття

4. Наукова революція XVI-XVII ст. Створення Коперником геліоцентричної системи.

5. Розвиток геліоцентричної теорії в працях Кеплера і Галілея.

6. Механіка Галілея.

7. Картезіанська картина світу.

8. Механіка Гюйгенса.

9. Механіка Ньютона.

10. Розвиток науки про опір матеріалів після Галілея. Питання про вигині балки.

11. Механіка XVIII століття

12. Механіка Л. Ейлера.

13. Розвиток небесної механіки після Ньютона. Творчість П. С. Лапласа.

14. Промисловий переворот кінця XVIII-XIX ст. Механіка на службі техніки.

15. Паризька політехнічна школа і розробка в ній проблем механіки.

16.Основние напрямки механіки в XIX столітті.

17. Розвиток теорії пружності.

18. Методологічні питання механіки на рубежі XIX і XX ст. (Больцман, Герц, Дюгем, Мах, Пуанкаре).

19. Диференціація механіки в ХХ столітті

2.3. ІСТОРІЯ ТЕХНІКИ І ТЕХНІЧНИХ НАУК

1. Основні етапи розвитку технічних знань.

2. Технічні знання в Стародавньому світі.

3. Техніко-технологічні знання в будівельній і іригаційної практиці періоду Стародавніх царств (Єгипет, Месопотамія).

4. Розвиток античної механіки в Олександрійському мусейоні.

5. Науково-технічні знання в працях Архімеда.

6. Технічне спадщина античності в трактаті Марка Вітрувія «Десять книг про архітектуру».

7. Ремісничі знання і механічні мистецтва в середні віки.

8. Виникнення взаємозв'язків між наукою і технікою. Технічні знання епохи Відродження (ХV-ХVI ст.).

9. Інженерні дослідження і проекти Леонардо да Вінчі.

10. Великі географічні відкриття і розвиток прикладних знань в навігації і картографії.

11. Ф. Бекон і ідеологія «індустріальної науки».

12. Наукова революція XVII ст .: становлення експериментального методу і математизація природознавства як передумови додатки наукових результатів в техніці.

13. Внесок Галілео Галілея в розвиток інженерної практики.

14. Внесок М.В. Ломоносова в гірнича справа і металургію.

15. Гірнича справа і металургія в працях Г. Агріколи і В. Бірінгуччо.

16. Формування наукових основ металургії в XIX в.

17. Гідротехніка, кораблебудування і становлення механіки рідини в XVIII в.

18. Внесок А.Н. Крилова в розвиток вітчизняного кораблебудування.

19. Паровий двигун і становлення термодинаміки в XIX в.

20. Виникнення технології як системи знань про виробництво в кінці XVII - початку XIX ст.

21. Становлення технічного та інженерної освіти в XVIII - XIX ст.

22. Паризька політехнічна школа і формування наукових основ машинобудування.

23. Науково-технічна революція другої половини ХХ ст.

24. Еволюція технічних наук у другій половині XX ст. Системно-інтегративні тенденції в сучасній науці і техніці.

25. Технічні науки в Російській академії наук: історія Відділення технічних наук.

26. Історія технічних наук механічного циклу.

27. Розвиток машинознавства і механіки машин в працях вітчизняних вчених.

28. І.А. Вишнеградський і вітчизняна школа машинобудування.

29. Розвиток науково-технічних знань про автомобілебудування.

30. Історія теплотехніки.

31. Розвиток вчення про теплоту в XVIII столітті: внесок М.В. Ломоносова і Г.В. Рихмана.

32. Розвиток вчення про теплоту в XIX столітті (Карно, Клайперон, Клаузіус, Майер, Джоуль, Гельмгольц).

33. Становлення теорії теплових електростанцій (ТЕС).

34. Історія наук електротехнічного циклу.

35. Становлення наук хімічного циклу.

36. Розвиток наукових знань про виробництво паперу.

37. Розвиток наукових знань про механічну технології обробки деревини.

38. Історія науки про різанні деревини.

39. Розвиток науково-технічних знань про лісозаготівлях.

40. Історія науки про опір матеріалів.

41. Розвиток теорії і практики в архітектурі і будівництві в XVIII - XIX ст.

42. Історія російської архітектури.

43. Розвиток наукових знань про будівництво доріг.

44. Історія фортифікації і артилерії як сфер інженерних знань.

45. Внесок вітчизняних вчених - Н.Є. Жуковського, С.А. Чаплигіна та ін. У створення теоретичних і експериментальних основ аеродинаміки.

46. ​​К.Е. Ціолковський і створення наукових основ космонавтики.

47. Роль С.П. Королева і М.В. Келдиша в розробці науково-технічних проблем освоєння космічного простору.

48. Роль вітчизняних вчених в створенні теоретичних основ радіотехніки.

49. Становлення і розвиток кібернетики.

50. Становлення і розвиток мікроелектроніки.

51. Внесок А.М. Прохорова і Н.Г. Басова в розробку теоретичних принципів лазерної техніки.

52. Етапи комп'ютеризації інженерної діяльності в ХХ ст.

2.4. ІСТОРІЯ ІНФОРМАТИКИ

1. Основні етапи інформатизації суспільства.

2. Історія доелектронной інформатики. Механічні і електромеханічні пристрої і машини.

3. Формалізація поняття «алгоритм». Абстрактна машина Тьюринга (1936).

4. Зародження електронної інформатики. Перші проекти ЕОМ.

5.Концепція машини з програмою, що зберігається Дж. Неймана (1946).

6. Зародження програмування. Програмування на мові машини і символьних позначеннях.

7. Розвиток ЕОМ, проблемного і системного програмування

8. Роль Дж. Фон Неймана в створенні електронної обчислювальної техніки.

9. Періодизація поколінь ЕОМ.

10. Розвиток технологічних основ інформатики

11. Розвиток технології напівпровідникових інтегральних схем.

12. Розвиток персональних ЕОМ і ноутбуків.

13. Формування і еволюція інформаційно-обчислювальних мереж.

14. Історія досліджень по створенню штучного інтелекту.

III

ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК

3.1. ІСТОРІОГРАФІЯ

3.1.1. Спеціальність: 07.00.02 - Вітчизняна історія

1. Місце історії в системі соціально-гуманітарних наук.

2. Історія як наука, її специфіка.

3. Методологія і метод в історичній науці.

4. Методологія і метод в джерелознавства.

5. Методологія та метод в історіографії.

6. Поняття і категорії в структурі історичного дослідження.

7. Філософські та загальнонаукові методи в структурі історичного дослідження.

8. Співвідношення історичного джерела та історичного факту.

9. Історико-генетичний метод.

10. Історико-порівняльний метод.

11. Історико-типологічний метод.

12. Історико-системний метод.

13. Грецький історичний метод і його межі

14. Історія в працях давньоримських істориків

15. Історія в працях мислителів епохи Відродження.

16. Марксизм про історію

17. Історія в працях О. Конта

18. «Методологія історії» А.С. Лаппо-Данилевського

19. Теорія історичного пізнання Н.І. Кареева

20. Теорія пізнання та історичні науки

21. Історичний факт

22. Історичний джерело

3.1.2. Спеціальність: 07.00.15 - Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики

1. Міжнародні відносини як об'єкт вивчення

2. Основні концепції міжнародних відносин

3. Категорії національно-державних інтересів і їх ієрархія в системі зовнішньої політики і міжнародної діяльності держави

4. Сучасні принципи міжнародних відносин та їх правове закріплення

5. Сучасна концепція і проблеми формування зовнішньої політики Російської Федерації

6. Європейський Північ і Арктика в системі міжнародних інтересів Росії

7. Інтеграційні процеси в сучасному світі і моделі їх реалізації на різних континентах

3.2. ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ

1. Економічні погляди античних мислителів Стародавньої Греції та Риму (Ксенофонт, Платон, Арістотель).

2. Економічні вчення епохи Середньовіччя і генезису ринкової економіки.

3. Меркантилізм як вчення торгової буржуазії в епоху первісного нагромадження капіталу. М. Лютер.

4. Зародження класичної політичної економії (Б. Франклін, У. Петті, Дж. Локк).

5. Формування школи «економістів» (фізіократів).

6. Теорія А. Сміта як узагальнення класичної політичної економії XVII - XVIII ст.

7. Економічні ідеї Т. Мальтуса.

8. Економічні ідеї Д. Ріккардо.

9. Теорія капіталу в класичної політичної економії.

10. Теорія доходу в класичної політичної економії.

11. Теорія відтворення і макроекономічної рівноваги в класичній політичній економії.

12. Вплив ідей класичної політекономії на леворадикальную критику капіталізму. Ранній соціалізм.

13. Концепції соціально-економічних реформ в економічному вченні соціалістів-утопістів і економістів-романтиків.

14. Характеристика лівого радикалізму в економічній теорії.

15. Теорія вартості в класичному і некласичної напрямках економічної думки.

16. "Маржиналістська революція". Генезис неокласики (У.С. Джевонс, А. Маршалл, В. Парето).

17. Виникнення марксистської політичної економії.

18. Історична школа в економічній теорії.

19. Соціальна школа і ранній інституціоналізм.

20. Американський інституціоналізм.

21. Особливості економічної думки Росії в кінці 18 - середині 19 ст. (Д. Голіцин, А. Радищев, М. Сперанський, М. Чернишевський).

22. Економічна думка Росії (1861 - 1917).

23. Розвиток неокласичних теорій в економіці.

24. Розвиток неоліберальних ідей в економіці.

25. Історичне значення «кейнсіанської революції» в економічній науці.

26. Й. Шумпетер як економіст і історик економічної думки.

27. Вітчизняна економічна думка 1920-1930 рр. (В. І. Ленін, Н.Д. Кондратьєв, С.Г. Струмилин, Л.В. Канторович).

28. Неокейнсианство і «неокласичний синтез».

29. Характеристика повоєнного інституціоналізму.

30. Монетаризм як школа консервативної економічної теорії.

31. Політекономія соціалізму в СРСР (І. В. Сталін, Я.А. Кронрод, В.В. Новожилов).

32. Розвиток економічної теорії в країнах Східної Європи в 1950-1990-х рр. (Країни за вибором).

33. Розвиток економічної теорії в країнах третього світу.

34. Становлення теорії маркетингу.

35. Становлення теорії економіки галузей.

36. Розвиток теорії фінансів і грошового обігу.

37. Історія статистики.

38. Історія розвитку математичних методів в економічній науці.

39. Розвиток теорії бухгалтерського обліку і аналізу.

40. Розвиток теорії конкуренції.

41. Розвиток теорії інвестицій.

42. Еволюція теорії про ринок з недосконалою конкуренцією.

43. Розвиток теоретичних поглядів на світову економіку.

44. Розвиток економічної науки в працях нобелівських лауреатів з економіки (автори за вибором).

45. Теорії організації: від Г. Файоля до Минцберга.

46. ​​Еволюція теорії управління персоналом.

47. Еволюція економіки праці в радянський період.

48. Економіка праці в класичній політичній економії.

49. Розвиток економічної теорії праці.

50. Історія ідей про зміст поняття «винагороду за працю».

51. Історія організації заробітної плати в Росії.

52. Особливості ринкового механізму оплати праці: від індустріального до постіндустріального суспільства.

53. Вчення А. Сміта про податки і його вплив на розвиток податкової теорії та практики.

54. Податкова теорія в маржиналистской школі.

55. Податкова теорія в економічних поглядах монетаристів.

56. Розвиток податкової теорії в роботах російських економістів в XIX - XX ст.

57. Розвиток західних теорій про народонаселення в кінці XIX - поч. XX ст.

58. Фактор простору в історії економічної думки.

59. Зародження перших теорій розміщення виробництва.

60. З історії поглядів на регіональну спеціалізацію.

61. Російська школа регіональних економічних досліджень.

62. Основні етапи розвитку теорії економічного районування в Росії.

63. Історія становлення науки природокористування.

64. Розвиток економіки природокористування в працях російських економістів.

65. Становлення концепції сталого еколого-економічного розвитку суспільства.

66. Історія загального менеджменту.

67. Історія спеціального менеджменту.

68. Історія прикладного менеджменту.

69. Формування наукового менеджменту на рівні підприємств.

70. Історія фінансового менеджменту.

71. Історія теорії прийняття управлінських рішень.

72. Філософія управління: історія і сучасність.

73. Етапи розвитку теорії організації.

74. Зародження і розвиток бухгалтерського обліку в античності.

75. Розвиток бухгалтерського обліку в Західній Європі в епоху Відродження.

76. Історія бухгалтерського обліку в Росії.

77. Становлення і розвиток туризму як галузі економіки.

78. Концепції планового господарства в Росії в 1920-х рр.

79. Економічні ідеї про соціалізм в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених.

80. Історія трансформації світового господарства.

81. Еволюція теорії міжнародної торгівлі.

82. Історія науки про фінанси.

83. Внесок вітчизняних вчених у розвиток науки про фінанси.

84. Еволюція теорії податків

85. Розвиток методів моделювання економіки в роботах лауреатів нобелівської премії: Д. Хакса, Р. Солоу, В. Леонтьєва, П. Самуельсона.

86. Етапи розвитку методів лінійного програмування у вирішенні економічних завдань.

87. Становлення математичного моделювання економіки в Росії на початку ХХ ст. (По роботах В.К. Дмитрієва та Є. К. Слуцького).

3.3. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

3.3.1. Спеціальність: 09.00.11 - Соціальна філософія

1. Піфагорійці і проблема числовий структури світобудови.

2. Елеати і логічні парадокси руху.

3. Проблема тотожності і відмінності в давньогрецькій філософії.

4. Діалектика Платона ( «Софіст», «Парменід», «Філеб», «Тімей»).

5. М.К. Мамардашвілі і А.Ф. Лосєв про античну трактуванні категорії буття.

6. Проблема одиничної речі в онтології Аристотеля.

7. Аристотель як історик філософії.

8. Інтерпретація ідей Аристотеля в Середні століття.

9. Формування теорії креаціонізму.

10. Поняття нескінченності в філософії Відродження і Нового часу.

11. Метафізика Р. Декарта і класична раціональність.

12. Критика Декарта у І. Канта, Г. Райла, Ч.Пирса.

13. Детермінізм і панлогизм в метафізиці Спінози і Лейбніца.

14. Руйнування класичної онтології в британському емпіризму (Дж. Берклі, Д. Юм).

15. Концепції «природного стану» і «суспільного договору» в епоху Нового часу.

16. Трансцендентальна свідомість у філософії І. Канта ( «Критика чистого розуму»).

17. Продуктивна здатність уяви в трансцендентальної філософії Канта ( «Критика здатності судження»).

18. Проблема пізнання в рамках неокантіанства.

19. Ідеалістична діалектика Гегеля.

20. «Абсолютний ідеалізм» і його критика в роботах Дж. Мура і Б. Рассела.

21. Концепції «відчуження» у Гегеля, Маркса і неомарксистов.

22. «Віденський гурток» і проблема наукового пізнання.

23. Л. Віттгенштейн і основні проблеми мовної діяльності.

24. Логічний атомізм і філософія мови раннього Віттгенштейна.

25. «Філософські дослідження» Л. Віттгенштейна і теорія мовних ігор.

26. Філософські ідеї В. Джеймс.

27. Гносеологічні підстави неопрагматізма В. Куайна.

28. Интенциональность свідомості в роботах Е. Гуссерля.

29. Фундаментальна онтологія М. Хайдеггера.

30. Проблема раціональності в некласичної філософії.

31. Проблема розуміння в герменевтической системі Г.-Г. Гадамера.

32. Поняття тексту та інтерпретації в структуралізму і постструктуралізмі (Р. Барт, Ю. Крістева).

33. Постструктуралізм М. Фуко.

34. «Логіка сенсу» Ж. Дельоза.

3.3.2. Спеціальність: 09.00.13 - Філософська антропологія, філософія культури

1. Філософія культури Г. Гегеля.

2. Проблеми філософії культури в творчості (на вибір: Д.С. Мережковський, З. М. Гіппіус, В. В. Розанов)

3.Методи вивчення культури в працях Ю.М.Лотмана, А.Ф.Лосева, Д. С. Лихачова (на вибір).

4. Діалогічна концепція людини у М. Бубера.

5. Філософсько-культурологічні ідеї М. Бахтіна в сучасному контексті

6. Проблема культурного різноманіття на порозі XXI століття.

3.3.3. Спеціальність: 09.00.14 - Філософія релігії і релігієзнавство

1. Філософія релігії І. Канта

2. Матеріали конференцій і аспекти теорії «культурно-історичних типів» Н.Я. Данилевського.

3. Бердяєв Н.А. про своєрідність російської релігійної традиції.

4. Західна релігійна модель: А. Швейцер, П. Тілліх, Т. де Шарден та ін. (На вибір).

5. Історія дослідження старообрядництва у вітчизняному релігієзнавстві.

6. Внесок євразійської школи в російську науку про релігію.

3.4. ІСТОРІЯ ПРАВОВИХ НАВЧАНЬ

1. Правова думка Стародавнього Китаю.

2. Правова думка Стародавньої Індії.

3. Правові погляди давньогрецьких софістів.

4. Вчення Платона про скоєний державі і розумному законі, його ідеї про природне право і рівність.

5. Вчення Аристотеля про право і державу.

6. Вчення про право і державу в Давньому Римі.

7. Основні напрямки правової думки в Середні століття.

8. Вчення Н. Макіавеллі про право і державу.

9. Державно-правові ідеї Реформації (М. Лютер, Ж. Кальвін).

10. Правові вчення в Голландії в XVII в. (Г. Гроцій, Б. Спіноза).

11. Вчення Т. Гоббса про природному стані і договірному установі абсолютистськогодержави.

12. Вчення Дж. Локка про право і державу.

13. Вчення Ш. Монтеск'є про право і державу.

14. Вчення Ж.-Ж. Руссо про право і державу.

15. Обгрунтування прав людини, республіканської концепції поділу влади і правової держави в творчості американських мислителів другої половини ХVШ в. (Т. Пейн, Т. Джефферсон, А. Гамільтон, Дж. Адамс, Дж. Медісон).

16. Вчення І. Канта про право і державу.

17. "Історична школа права" (Г. Гуго, К. Савіньї, Г. Пухта). Обгрунтування ідей позитивістської юриспруденції.

18. Філософія права Г.В.Ф.Гегеля як особлива філософська наука (частина філософії).

19. Основні напрямки юридичного позитивізму в Західній Європі в XIX в. (І. Бентам, Дж. Остін, Р. Ієрінга)

20. Вчення І. Бентама про право і державу.

21. Історико-матеріалістичне, комуністичне вчення К.Маркса і Ф.Енгельса про державу і право.

22. Неокантіанскіе концепції права.

23. Неогегельянскіе концепції права і держави.

24. Правові вчення представників "соціологічної юриспруденції".

25. неопозітівістского вчення про право.

26. Екзистенціалістські концепції права і держави (В. Майхофер, Е. Фехнер, К. Коссіо).

27. Онтологічна вчення про право (Р. Марчич).

28. Основні концепції відродженого природного права в ХХ ст.

29. Розвиток російської політико-правової думки в період формування централізованої російської державності.

30. Політико-правова думка в період формування і затвердження в Росії абсолютної монархії.

31. государсвтенности-правові погляди О.М. Радищева.

32. Вчення С.Є. Десницкого про право і державу.

33. Вчення К.А. Неволіна про право і державу.

34. Державно-правові погляди М.М. Сперанського.

35. Державно-правові програмидекабристів.

36. Державно-правові концепції слов'янофілів і західників.

37. Державно-правові погляди революційних демократів.

38. Державно-правові погляди ідеологів анархізму.

39. Вчення В.С. Соловйова про право і державу.

40. Психологічна теорія права і держави Л.А. Петражицкого.

41. Вчення про право і державу Б. Н. Чичеріна.

42. Юридичний позитивізм в Росії. Позитивістське вчення про право Г. Ф. Шершеневича. Неопозітівістскіе погляди В.Д. Каткова.

43. Вчення П.І. Новгородцева про право і державу.

44. Державно-правові погляди В. І. Леніна.

45. Марксистсько-ленініское вчення про державу і право як ідеологічна і теоретична основа радянської юриспруденції.

46. ​​Радянські марксисти 20-х рр. про розуміння права.

47. Юриспруденція в пострадянській Росії. Основні напрямки розвитку вчень про державу і право.

3.5. ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

1. Характер еволюції давньоруського навчання і виховання (Х-ХІІІ століття).

2. «Домострой» як історичне джерело з історії виховання.

3. Створення та розвиток перших училищ в Московській Русі: брати Ліхуди.

4. Передумови, причини та хід Петровських перетворень в навчанні.

5. Реформа освіти на початку ХІХ ст.

6. Особливості розвитку системи освіти в першій половині ХІХ ст.

7. К.Д. Ушинський і розвиток педагогічної теорії.

8. Педагогічна концепція Льва Толстого.

9. Педагогічні погляди Н.И. Пирогова.

10. Реформи і контрреформи освіти в ХІХ ст.

11. Теорія вільного виховання: К.М. Вентцель.

12. Педагогічна концепція С.Т. Шацького.

13. Ідея всебічного розвитку особистості в концепціях початку ХХ ст.

14. Розвитку освіти в СРСР (1917 - 1929).

15. П.П. Блонський і розвиток освіту в СРСР.

16. А.С. Макаренко: педагогічна концепція і її втілення.

17. Античне виховання і освіту.

18. Біблія про виховання і освіту. Виникнення християнського виховання і освіти.

19. Освіта в країнах західної Європи в середні віки і епоху Відродження.

20. Становлення і розвиток університетів в історії Європи.

21. Подібність і відмінність католицького та протестантського освіти.

22. Пуританська модель виховання.

23. Ян Амос Коменський про предмет і методи педагогіки.

24. Концепція Гельвеція про становлення особистості в процесі виховання.

25. Система виховання Ж. Ж. Руссо.

26. Епоха просвітництва: реформа освіти.

27. Педагогічні принципи Белл-Ланкастерской системи навчання.

28. Концепція навчання за Гербарт.

29. культуросообразность виховання по Дистервегу.

30. Педагогіка прагматизму. Дж. Дьюї та його послідовники.

31. Педологія Е. Торндайк, С Хол, А. Біне.

32. Педагогіка Марії Монтессорі:

33. Марксизм про виховання.

34. Проблема сімейного виховання в історії педагогіки.

3.6. ІСТОРІЯ МОВОЗНАВСТВА

1. Розвиток науки про мову в класичної давнини.

2. Лінгвістика XVII - XVIII ст.

3. Проблеми походження і сутності мови в філософії та лінгвістики XVIII - початку XIX ст.

4. Філософія мови В. фон Гумбольдта.

5. Виникнення і розвиток порівняльно-історичного мовознавства.

6. Младограмматики і їх роль в історичному мовознавстві.

7. Специфічні риси розвитку мовознавства в Росії до кінця XVIII ст.

8. Лінгвістична діяльність Ф. де Сосюра.

9. Школи структурної лінгвістики.

10. Мовознавство в Росії і СРСР 1900-60-х рр.

11. Специфіка мови як знакової системи в семіотичних концепціях XX ст.

12. Мова в західноєвропейській філософії XX ст.

13. Теоретичні проблеми мовознавства другої половини XX в.

3.6.1 Спеціальність: 10.02.01 - Російська мова

1. Основні парадигми в історії лінгвістики.

2. Структура науково-дослідних програм в лінгвістиці.

3. Особливості наукової раціональності в лінгвістиці.

4. Питання природи, сутності та ролі мови в античності.

5. Філософські підстави логіко-граматичних концепцій пізнього Середньовіччя. б.Грамматіческіе вчення західноєвропейського середньовіччя.

7. Проблема універсалій в концепціях мислителів Середньовіччя і Нового часу.

8. Загальна раціональна граматика ( «Граматика Пор-Рояль»).

9. Одиничне і загальне як лінгвофілософском проблема в працях мислителів Нового часу.

10.Емпірізм і раціоналізм у філософії мови XVII-XVIII ст.

11. Концепція походження мови І.Г.Гердера.

12.В. фон Гумбольдт про культурно-історичну природу мови.

13. Роль В. фон Гумбольдта в створенні концепції загального мовознавства.

14. Філософський підхід до мови в працях А.Шлегеля і Ф. Шлегеля.

15. Виникнення порівняльно-історичного методу в мовознавстві.

16. Проблеми мовної історії в працях А.Шлейхера.

17. Методика історичної семантики Г. Шухардта.

18. Філософія мови Г. Штейнталя і М. Лацаруса.

19. Питання історичного розвитку мов в працях І.А. Бодуена де Куртене.

20. Основні принципи синхронічеськой / діахронічний лінгвістики В. де Сосюра. 21.Філософія мови В. Вундта.

22.Язик і свідомість в феноменології Гуссерля.

23. Вплив лінгвістичної філософії неопозитивізму на різні школи структурної лінгвістики (празька школа, глоссематика, дескріптівізм).

24. Гіпотеза мовної відносності Е. Сепіра - Б. Уорфа.

25. Концепція «мовних ігор» Л. Вітгенштейна.

26. Фундаментальна онтологія М. Хайдеггера і мову.

27. Філософська герменевтика Х.Г.Гадамера.

28. Поняття інтерпретації в герменевтиці П. Рікера.

29. Когнітивна лінгвістика, її витоки і сучасний стан.

30. Концепція семантичних універсалій А.Вежбіцкой.

31. Основні парадигми в історії російських лінгвістичних навчань.

32. М. В. Ломоносов в історії російської мови.

33. Філософія мови О. О. Потебні.

34. Концепція слова в філософії П.А.Флоренского.

35. Особливості герменевтики Г.Шпета.

36. Г.Шпет і його місце в історії вітчизняної семіотики.

37. М.М.Бахтин про совеобразіі пізнання в гуманітарних науках.

38. Проблема генезису тартуско-московської семіотичної школи.

39. Семіотика культури Ю.М.Лотмана.

40. Російська мовна картина світу.

3.6.2. Спеціальність: 10.02.04 - Германські і романські мови

1. Основні парадигми в історії лінгвістики

2. Структура науково-дослідних програм в лінгвістиці

3. Особливості наукової раціональності в лінгвістиці

4. Питання природи, сутності та ролі мови в творах представників східної патристики

5. Філософські підстави логіко-граматичних концепцій пізнього Середньовіччя

6. Граматичні вчення західноєвропейського середньовіччя

7. Проблема універсалій в концепціях мислителів Середньовіччя і Нового часу

8. Загальна раціональна граматика ( «Граматика Пор-Рояль»)

9. Одиничне і загальне як лінгвофілософском проблема в працях мислителів Нового часу

10. Емпіризм і раціоналізм у філософії мови XVII-XVIII ст.

11. Концепція походження мови І.Г. Гердера

12. В. фон Гумбольдт про культурно-історичну природу мови

13. Роль В. фон Гумбольдта в створенні концепції загального мовознавства

14. Філософський підхід до мови в працях А.Шлегеля і Ф.Шлегель

15. Основоположники порівняльно-історичного методу в мовознавстві (Ф. Бопп. Р. Раск, Я. Грімм, А. Х. Востоков)

16. Проблеми мовної історії в працях А. Шлейхера

17. Методика історичної семантики Г. Шухардта

18. Філософія мови Г. Штейнталя і М. Лацаруса

19. Питання історичного розвитку мов в працях І.А. Бодуена де Куртене

20.Основні принципи синхронічеськой / діахронічний лінгвістики Ф. де Соссюра

21. Літературна герменевтика В. Дільтея

22. Філософія мови В. Вундта

23. Мова і свідомість в феноменології Гуссерля

24. Вплив лінгвістичної філософії неопозитивізму на різні школи структурної лінгвістики (празька школа, глоссематика, дескріптівізм)

25. Гіпотеза мовної відносності Е. Сепіра / Б. Уорф

26. Концепція «мовних ігор» Л. Вітгенштейна

27. Фундаментальна онтологія М. Хайдеггера і мову

28. Філософська герменевтика Х.Г. Гадамера

29. Поняття інтерпретації в герменевтиці П. Рікера

30. Мовознавчі ідеї М.В. Ломоносова

31. Філософія мови А.А. Потебні

32. Концепція слова в філософії П.А. Флоренського

33. Особливості герменевтики Г. Шпета

34. Г. Шпет та його місце в історії вітчизняної семіотики

35. Ідеї М.М. Бахтіна про діалогічність тексту

36. Проблема генезису тартуско-московської семіотичної школи

37. Семіотика культури Ю.М. Лотмана

38. Когнітивна лінгвістика, її витоки і сучасний стан

39. Дискурсивна лінгвістика, її витоки і сучасний стан

40. Концепція семантичних універсалій А. Вежбицкой

41. Соціологія медіакомунікацій в працях М. Маклюена і Н. Лумана

42. Постмодернізм в працях Р. Барта

3.6.3. Спеціальність: 10.02.20 - Порівняльно-історичне, типологічне і порівняльне мовознавство

1. Антична і середньовічна філософія мови

2. Раціоналістичні погляди на природу значення і виразні можливості мови

3. Види семантичних теорій

4. Природа репрезентації

5. Умова-істінностние концепції значення

6. Філософія мови В. фон Гумбольдта

7. Герменевтические теорії мови

8. Структуралістський і постструктуралістского теорії мови

9. Історія і сучасний стан семіотики

10. Теорія мовних актів

11. Конструктивістська парадигма в теоріях мови

12. Подання про мову в когнітивістики і дослідженнях зі штучного інтелекту

13. "Лінгвістичний поворот" у філософії ХХ століття

14. Зіставлення проблематики філософії мови та філософії науки

15. Зіставлення проблематики філософії мови та філософії свідомості

16. Походження мови як міждисциплінарна проблема

17. Методологічні основи теорії мови

18. Філософія мови в лінгвістичних концепціях ХІХ століття

19. Психологічний напрям у вивченні зв'язку мови і мислення

20. Мова як уявлення про світ або концептуалізація світу мовою

21. Методи лінгвогенетіческіх досліджень

22. Методи структурного аналізу мови

23. Загально і спеціальні методи дослідження мови в сучасній лінгвістиці

24. Знаковий характер мови і лінгвосеміотіка

25. Соціальна природа мови в концепціях сучасної соціолінгвістики

26. Гносеологічні концепції сутності мови

27. Діалог культур в дзеркалі мови

28. Проблеми сучасної лінгвістичної контактологов

29. Логічний напрям в історії мовознавства

30. Ізолюючі мови в контексті лінгвістичної типології

31. «Філософія історії» та компаративістика

32. Семантика в теоріях і моделях мови

33. Дискурс як об'єкт сучасних лінгвістичних досліджень

34. лінгвопрагматичне аспект теорії мовних актів

35. Питання взаємодії мови і мислення в теорії номінації та ономастики

36. Поняття концепту в сучасній когнітивної лінгвістики

37. Антична і середньовічна філософія мови.

38. Раціоналістичні погляди на природу значення і виразні можливості мови.

39. Види семантичних теорій.

40. Природа репрезентації.

41. Умова-істінностние концепції значення.

42. Філософія мови В. фон Гумбольдта.

43. Герменевтические теорії мови.

44. Структуралістський і постструктуралістского теорії мови.

45. Історія та сучасний стан семіотики.

46. ​​Теорія мовних актів.

47. Конструктивістська парадигма в теоріях мови.

48. Подання про мову в когнітивістики і дослідженнях зі штучного інтелекту.

49. "Лінгвістичний поворот" у філософії ХХ століття.

50. Зіставлення проблематики філософії мови та філософії науки.

51. Зіставлення проблематики філософії мови та філософії свідомості.

3.7. ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

3.7.1. Спеціальність: 10.01.01 - Російська література

I. Проблема розуміння в гуманітарній науці. На матеріалі російської літератури XIX - XX ст.

1. Компаративні методики. Діалог філософії, літературознавства, історії. Проблема розуміння як міждисциплінарна проблема.

2. Про «колі розуміння» у філософській герменевтиці Г.-Г. Гадамера.

3. Проблема розуміння в онтологічної герменевтики М.М. Бахтіна.

4. Ідеї «пам'яті» і «забуття» в історії культури. Їх зв'язок з проблемами розуміння, інтерпретації.

5. «Мнемонічна герменевтика культури» Л.В. Стародубцевої та її інтерпретаційний потенціал.

6. Пам'ять. Історія. Забуття. Концепції сучасних феноменологов.

7. Проблема розуміння в художньому, критичному і епістолярну творчість письменників XIX-XX століть.

8. Розуміння як процес і ціле. «Акти» розуміння. «Активно-діалогічне» розуміння. Процес розуміння і аналіз художнього висловлювання.

II. Філософія інтуїції і шляхи літературознавчого аналізу.

1. Інтуїтивізм як вчення в гуманітарній думці.

2. Поняття «інтуїція»: від сократівско «демона» до опису різновидів (чуттєва, інтелектуальна і містична інтуїція).

3. Роль інтуїтивного знання в російській культурі (В.С. Соловйов, С.Л. Франк, І.О. Лоський).

4. Інтуїція як «безпосереднє споглядання предмета пізнає суб'єктом» (М. О. Лоський) і її роль в процесі творчості.

5. Словесний творчість, мистецтво слова в системах інтуїтивізму. Інтуїція і словесна творчість.

6. Роль інтуїції і дані філософії інтуїції в літературознавчих методах. Інтуїція в ставленні до різних літературознавчим методам (зокрема, до філософії мистецтва М.М. Бахтіна і постструктуральним теоріям Р. Барта).

7. Інтуїція як форма пізнання (Суб'єкт - об'єкт - відносини між ними).

8. Інтуїтивізм в російській критиці XIX - початку XX століття. (А.А. Григор'єв, І.Ф. Анненський, Ю.І. Айхенвальд).

9. Інтуїтивізм і письменницька критика, авторефлексии в XIX столітті (переважно І.С. Тургенєв і Ф.М. Достоєвський).

10. «Твір» як предмет «інтуїтивного» аналізу та інтерпретації (На матеріалі творчості Н.С. Лєскова).

III. Філософія і поетика пам'яті (на матеріалі російської літератури XIX - XX ст.)

1. Історія вивчення феномена пам'яті: огляд. Області знання (філософія, психологія, культурологія, лінгвістика, літературознавство), імена.

2. Філософія пам'яті. Основні концепції, затребувані сучасним гуманітарним знанням (Сократ - Платон, Блаженний Августин, Джордано Бруно, С. К'єркегор, А. Бергсон, Н. Бердяєв, С. Франк, Ж. Дельоз).

3. Мова - пам'ять - образ. Металінгвістіческая концепція мовного існування Б. Гаспарова.

4. М.М. Бахтін про філософські основи гуманітарних наук. Діалог і пам'ять.

5. Пам'ять і авторський стиль. Поетика пам'яті як поетика твору, автора, культурної епохи.

6. Поетика пам'яті в російській класичній літературі (Творчість Ф. М. Достоєвського, М.Є. Салтикова-Щедріна, Н.С. Лєскова, А. П. Чехова). Спогади - тип висловлювання письменника класичної пори.

7. Феномен пам'яті в прозі початку XX століття (творчість А. Білого, І.С. Шмельова, А.М. Ремізова). Естетико-філософська функція пам'яті.

8. Пам'ять і забуття в пострелігійному культурі.

9. Досліди аналізу твору в аспекті поетики пам'яті в сучасній науці.

10. Продуктивність аналізу твори з точки зору філософії та поетики пам'яті.

3.7.2. Спеціальність: 10.01.09 - Фольклористика

1. Роботи В. Гумбольдта і російська фольклористика XIX століття.

2. Філософія міфології Ф. Шеллінга.

3.8. ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

1. Теорія і методологія дослідження соціальних структур.

2. Стратифікація сучасного російського суспільства (критеріальний аналіз).

3. Тенденції соціальної мобільності (регіональний аспект)

4. Регіональна спільність: арктичний соціум.

5. Інституційна структура суспільства (на прикладі країни).

6. Явні і латентні функції соціального інституту.

7. Соціальний потенціал сім'ї: теоретичний і методологічний аспекти.

8. Соціологічний аналіз сучасних соціальних процесів (національний аспект).

9. Соціальна революція, соціальні реформи, соціальна модернізація (дискурсивний аналіз).

10.Соціальная справедливість і соціальний капітал (зв'язки і відносини).

11.Соціологія гендерної стратифікації (теорія і методологія проблеми).

12.Соціокультурная типологія особистості (методологічний аналіз).

13.Соціальное партнерство як об'єкт соціологічного аналізу.

14.Трансформація інститутів громадянського суспільства (регіональний аналіз).

15.Трансформація інститутів державної влади (регіональний аналіз)

16.Трансформація інститутів малого і середнього бізнесу в регіоні.

17.Технологія конструювання вибіркової сукупності (вітчизняний та зарубіжний досвід).

18.Технологія збору первинної соціологічної інформації.

19.Технологіі статистичної обробки емпіричних даних.

20.Методологія якісних соціологічних досліджень.

3.9. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ НАВЧАНЬ

1. Предмет історії політичної думки і науки в умовах відокремлення
політики в суспільній практиці.

2. Періодизація історії політичної думки і політичної науки на основі
формаційного, культурологічного, цивілізаційного підходів.

3. Міждисциплінарний підхід до історії політичної думки і політичної
науки.

4. Давньосхідна політична думка про співвідношення порядку і влади в
Стародавній Індії та Стародавньому Китаї.

5. Політичні вчення Платона і Аристотеля про владу і політичний устрій
суспільства при античної демократії.

6. Політичні ідеї Цицерона про державу і ролі права в регулюванні
взаємодій громадян з приводу власності і влади.

7. Християнська політична парадигма Августина про взаємодію "граду Божого" і "граду земного" з приводу особистості і політики.

8. Середньовічний теократичний ідеал Фоми Аквінського і його вплив на
розвиток політичної думки в Західній Європі.

9. Номіналістіческая політична теорія Вільяма Оккама про поділ
політичної та духовної (релігійної) влади.

10. Ісламська політична думка про власність і державі як відображення
теократичної ідеалу єдності релігійної і політичної влади.

11. Доктрина імператора Юстиніана про взаємовідносини духовно-релігійної та
політичної влади.

12. Проблеми влади, держави і права в середньовічній політичної думки
середньовічної Русі.

13. Політична концепція Філофея "Москва-третій Рим" як маніфест
створення централізованого самодержавного держави.

14. Політичні ідеї Івана Грозного про співвідношення новації опричнини і традиції Боярщина.

15. маккіавелізм в політичній думці епохи Відродження і Реформації як обгрунтування ефективної влади в досягненні мети будь-якими засобами. 16. Політична антропологія і етика протестантизму як основа нових політичних практик в умовах Реформації.

16. Історичні та соціокультурні умови політичної утопії як прецеденту в подальшому розвитку політичного утопізму.

17. Теорія природного права і суспільного договору як основна
передумова виникнення європейського індивідуалізму.

18. Співвідношення громадянського суспільства і держави в працях Гуго Гроція і Т. Гоббса в європейського політичного життя Нового часу.

19. Політична теорія європейського лібералізму Д. Локка як конкурентна парадигма Нового часу.

20. Джамбатіста Віко про три стадії (епох) в розвитку суспільства і держави.

21. Соціокультурний і географічний детермінізм Ш. Монтеск'є про владу, політичних режимах і формах правління.

22. Суспільно-політична теорія Ж.-Ж. Руссо і її тоталітарні ідеї. 24. Американська політична думка Т. Пейна, Т. Джефферсона, А. Гамільтона про ставлення особистості, держави і суспільства.

23. Німецька класична філософія як джерело політичних ідей марксизму, соціал-демократії, лібералізму XIX століття в Європі і в Росії. 26. Соціал-демократична критика марксистської концепції К. Каутським і Е. Бернштейном. 25. Проблема взаємини культури і цивілізації, плюралізму і діалогу культур в консервативної концепції Н.Я. Данилевського. 28.Неоконсерватізм XX століття і його особливості.

24. Вплив ліберальної моделі "ринкового суспільства" на сучасні теорії політичного процесу в сучасній політології.

25. П. Бурдьє про громадянські асоціації як спільності, скріпленої символічної власністю.

26. Теорія політичного виробництва А. Турена.

27. Політичний конфлікт в концепції Р. Дарендорфа і способи управління ім. 30. Нові умови діяльності еліт в глобалізованому світі.

28. Східна традиція в політичній науці "діалогу цивілізацій".

Додаток 1.

Проректору з наукової роботи

професору К.Г. Боголіцину

від ___________________________________

наукова спеціальність: ________________

____________________________________

Заява.

Прошу затвердити тему реферату з Історії (галузь науки) до15 грудня ___________________________________________________________________________________

в наступній редакції: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Про зміну теми необхідно повідомити до відділу аспірантури не пізніше 1 квітня 2012 року.

Дата Підпис

________________________________________________________________________________

Проректору з наукової роботи

професору К.Г. Боголіцину

від ___________________________________

наукова спеціальність: ________________

____________________________________

Заява.

Прошу затвердити тему реферату з Історії (галузь науки) до15 грудня ____________________________________________________________________________

в наступній редакції: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Про зміну теми необхідно повідомити до відділу аспірантури не пізніше 1 квітня 2012 року.

Дата Підпис

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

федеральне державне автономне освітня установа

вищої професійної освіти

«Північний (Арктичний) федеральний університет імені М.В. Ломоносова »

РЕФЕРАТ

для складання кандидатського іспиту

по «Історії та філософії науки»

спеціальність: ____________________

на тему:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Дата здачі реферату ___________________

Виконав: (ф.и.о.) _____________________

_____________________

_____________________

Перевірив: (ф.и.о.) _____________________

_____________________

_____________________

оцінка _____________________

Архангельськ

________ рік