Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Влада і соціальні норми поведінки людини в первісному суспільстві

Скачати 40.13 Kb.
Дата конвертації 06.11.2018
Розмір 40.13 Kb.
Тип реферат

зміст

Вступ

1. Влада і соціальна організація в первісному суспільстві

2. Загальна характеристика влади додержавного періоду

3. Загальна характеристика соціальних норм поведінки в первісному суспільстві

висновки

Список літератури


Вступ

Люди з давніх пір вступали в різні відносини один з одним. У міру цивілізації людства стали з'являтися закони, перетворені зі звичаїв, для регулювання цих відносин. В подальшому розвитку, розвиваються і відносини, і це вимагає створення вже спеціального складного законодавства, яке б могло своїми правовими актами забезпечити законну систему суспільних відносин. Рід (первісна родова громада) являв собою первинний осередок організації первісно-общинного ладу, об'єднану кровною спорідненістю, спільним колективним трудом, спільною власністю на продукти виробництва, рівністю соціального стану, єдністю інтересів і згуртованістю членів роду.

Тема даної курсової роботи - «Влада і соціальні норми поведінки в первісному суспільстві» - актуальна в силу того, що, по-перше, розуміння сучасної влади і соціальних норм неможливо без урахування досвіду попередніх епох, по-друге, це дозволяє сформувати уявлення про владу і соціальних норм поведінки в первісному суспільстві.

Метою даної роботи є описати сутність влади і соціальних норм поведінки в первісному суспільстві.

Для досягнення цієї мети в роботі вирішуються наступні проміжні завдання:

1. показується влада і соціальна організація в первісному суспільстві;

2. описується загальна характеристика влади додержавного періоду;

3. показується загальна характеристика соціальних норм поведінки в первісному суспільстві;

Робота складається з Вступу, трьох параграфів, Висновків і Бібліографії.

У Параграфі 1 - Влада і соціальна організація в первісному суспільстві - вирішується перша з поставлених вище проміжних завдань, а саме: показується влада і соціальна організація в первісному суспільстві.

У ПАРАГРАФІ 2 - Загальна характеристика влади додержавного періоду - вирішується друга з проміжних завдань, а саме: описується загальна характеристика влади додержавного періоду.

У Параграфі 3 - Загальна характеристика соціальних норм в первісному суспільстві - вирішується третя з проміжних завдань, а саме: показується загальна характеристика соціальних норм поведінки в первісному суспільстві.

У Висновках показуються основні результати роботи.


§1. Влада і соціальна організація в первісному суспільстві

Вивчення сутності сучасної держави неможливо без пізнання питання про походження держави. Чи завжди в історії людського суспільства існував цей інститут або ж він з'явився на певному етапі його розвитку ?. Тільки підхід, заснований на принципі історизму дозволяє з'ясуй ть причини і форми появи держави, його характерні, сутнісні риси, відмінність від попередніх, додержавні організаційних форм жит тя суспільства. В силу цього починати розгляд питання про походження держави потрібно з характеристики певних сторін первісного суспільства, використовуючи для цього дані археології та етнографії, безпосередньо з учающіх це суспільство.

В останні десятиліття наші з нания про первісному суспільстві, етапах і тенденціях його розвитку істотно збагатилося завдяки успіхам археології та етнографії. Ще в ХІХ - початку XX століть історичне знання про громадську раз вітіі охоплювало період всього в три тисячі років, а все, що було до цього, визначалося як пр едисторія (через відсутність письмових та інших надійних джерел). В наші дні історія многи х регіонів планети насчіти кість вже 10-12 тисяч років, існує цілком достовірне знання про це историчес кому діапазоні в жит тя людства.

Крім того, якщо для XIX - початку XX століття був характерний в основному так званий «євроцентристською» погляд на історію, тобто спирається головним чином на знання історії Європи і деяких дод егающіх до неї регіонів, а потім ці знання штучно рас ється на увесь інший світ, то в XX ве ке в орбіту наукового осмислення виявилася вовле ечень історія всіх регіонів земної ш ара.

Теорія держави і права стано вится, таким чином, дійсний ьно логічним узагальнено ням історії усепланетного державно-правового раз віт ія суспільства. У цьому новому розумінні первісного суспільства, перш за все, слід виділити знання, що характеризують ра Звіт цього суспільства, періодіз ацию первісної історії. Іншими словами, мова йде про те, що саме це суспільство ніколи не було статичним, воно розвивалося, проходило різні етапи.

Виділяють кілька видів такої періодіз ації загально історичну, археологічну, антропологічну. Особливу методологічну цінність представляє для теорії держави і права періодизація, базірующ аяся на нових даних археології та виділяє в якості одного з основних рубежів розвитку первісного суспільства «неолітичну революцію» (від «неоліт» новий кам'яний вік).

Це поняття в історичну науку ст їв англійський археолог Г.Чайлд в середині XX століття, характеризуючи той принциповий якісний переворот, який вироб ошел у в сіх сферах життя людства при переході в н еоліте (приблизно VII -III тис. До н.е.) від привласнюючого до виробничого господарства, тобто від полювання, рибальства і збирання до з емледелію, скотарства, металургії та металообробці, керамічному вироб ництва.

Цей перехід почався в різних районах земної кулі (Східне Середземномор'я, Межиріччя, Месоамерика, Гірське Перу та ін.) Приблизно 10-12 тис. Років тому і зайняв кілька тисячоліть.

Поскольу ьку цей перехід змінив всю матеріальну осн ову життя первісного суспільства, її соціальну та духовну організацію, то він справедливо позначається як револ юція, хоча і розтягнулася на нескол ько тисячел етій.

Ця періодизація дозволяє чітко визначити, про яке первісному суспільстві йде мова, в яких часових рамках воно існувало, яка була соціал ьная і духовна організація суспільства, які форми відтворення та існування использ Овало людство. Для т еоріі держави і права з'являється, нарешті, можливість також чітко визначати, які фор ми організації вл Асті і соц іального-регулятивні системи функціонував і в суспільствах присвоює економіки, а до акі в суспільствах виро зводящей економіки. Дійсно, тривалий час наш предокроманьонскій чол Овеков (його поява датується 40 тис. Років тому) займався полюванням, рибальством, збиранням пл одов і коренів рослин, тобто займався присвоєнням готових тваринних і рослинних форм. Для цього він використовував крем'яні, кістяні і деякі інші знаряддя, які виготовляв також з готових природних матеріалів (крем'яних конкрецій, кісток, дерева), тобто займався гарматної діяльністю.

Соціальна організація кроманьйонців характеризувалася сімейної громадою, який керували її члени найбільш авторитетні і досвідчені до битчікі їжі, знавці звичаїв і обрядів. В основі сімейної громади лежали родинні стосунки, які об'єднували, як правило, кілька поколінь: батьків, молодих чоловіків і жінок, дітей. Характерним був і їх відносна осітельно кочовий спосіб життя на певній територій і.

Сімейні громади могл і об'єднуватися, але також на родств енной основі, в крупніші утворення для захисту від нападів, для організації військових походів, колективних полювань. Поскольу ьку в основі соціальної органі зації первісного суспільства л ежалі родинні стосунки, Постол ьку цю організацію визначають як родовий лад.

У цьому суспільстві існувала строго фіксована система половозрастного поділу праці, розподілу їжі, брачносемейних відносин. Останні в арьіровалісь в залежності від співвідношення чоловіків і жінок, їх віку, що склалися форм шлюбу від моногамних до гаремних форм сімей.

Зрозуміло, така організ ація з нала і владні інститути влада пре дводітеля, ради старійшин. Причому існував а вибо рность, змінюваність вождів, ватажків, ради старе йшін. Форма влади в первісному суспільстві зв ивается на відміну від влади в державно-о рганізаціонном суспільстві потестарной (від ла т. «Potestas» - влада, міць). Наприклад, потестарная влада предвод теля сімейного ой громади, ба зірованним НЕ тол ько на його авторитеті, а й на можливості жорсткого примусу. Порушник сформованих правил поведінки міг бути строго нака займаємося виготовленням, аж до позбавлення жит тя.

Таке суспільство знало і різні організаційні форми раз вирішення спорів змагання самих сторін, коли переможець вважався виігра вшім суперечка, суд родинний ників, посередників, ватажка, ради старійшин. Словом, така соціальна організ ація первісного суспільства тисячоліттями воспроиз водила присвоюють економіку, обеспечи вала гармонійне вз аімодействіе людини і при пологи, була першим, відмінним від усіх наступних, способом існування людського суспільства, повністю відповідала його потребам.

Але ось на рубежі 10-12 тис. Років тому віз ніклі екологічні криз існие явища, які, на думку деяких вчених, загрожували існуванню людства, як біологічного виду. Відбулися несприятливі зрад ення клімату, почалося вимирання Мегафен ауни (мамонтів, шерстистих носорогів і ін.), Колишній основним джерелом харчування людини в деяких районах. Людство відповіло на ці криз існие явища переходом до нового способу існування і відтворення до виробляє економіці, сталася так звана «неолітична революція».

Поступово від полювання, рибальства і збирання, а також архаїчних форм землеробства, скотарства людство став про переходить до розвинених форм землеробства (подсечноогневому, неполивного, поливного, в тому числі ирригационному) і скотарства (пасовищного, отгонному, а потім і кочового). Ці н ові фо рми організ ації госпо жавної життя почали відігравати головну економічну роль в житті суспільства.

Соціально-економічна та екологічна сутність «неолітичної революції» полягала в тому, що з метою задоволення своїх потреб людина від гарматної діяльності, з в'яз Ганною з присвоєнням готових тваринних і рослинних форм, перейшов до справді трудової діяльності, спрямо вані на перетворення природи і виробництво їжі , створення нових рас тітельних і тварин форм і заміщення ними п ріродних, природних форм. Цей перехід супроводжувався не тільки селекційної діяльністю, яка лягла в основу з емледелія і скотарства, у і інший виробництві ної діяльністю, перш за все, з виготовлених керамічних з робів, а також метал ургіей і метал лообработкой. Виробнича економіка до IV-III тис. До н. е. стала другим і основним способом існування і відтворення людства.

Підсумком «неолітичної революції» стало виникнення в деяких регіонах з емного кулі ранніх землеробських товариств (наприклад, в районі Близького Сходу воно відноситься приблизно до VII тис. До н. Е.). На наступному етапі соціально-економічного розвитку (приблизно до IV -III тис. До н. Е.) Відбувається розквіт раннеземледел ьческіх товариств. На їх основі виникають перші цивілізації відбувається становлення ранньокласових суспільств. Вони віз Ніка, як п равіло, в долинах великих річок Тигра і Євфрату, Нілу, Інду, Янцзи та інших, приблизно між 20-40 градусами північної широти, тобто в найбільш сприятливих для з емледелія кліматичних і ландшафтних умовах, і склали до III-II тис н. е. справжній пояс пров первинних цивілізацій, простирав шийся від Середземного моря до берегів) Тихого океану.

Етапи становлення і розвитку ран неземледельческих товариств по сво йому соціально-економічним значенням і характеристикам займають особливе і самостійне місце в загальному процесі розвитку людства.Перехід до виробляє економіці забезпечив зростання людства ( «демографічної вибух»), н еобходимо д ля існування і розквіту цивілізації. Розрахунки показують, що мисливцеві, збройного л повітком і стрілами, щоб про кормітьс я, потрібно близько 20 квадратних кілометрів території. Цією площі вистачило б для того, щоб прогодувати щонайменше н есколько сот хліборобів. Згідно з іншими розрахунками в резул ьтате переходу до виробничого господарства, населений ие зе млі, насчіти ающему в кінці мезоліт іта (VII ти с. До н. Е.) 1 0 Попереднє млн. Чол Овеков, зросла в кінці неоліту {II тис. До н . е.) до 50 млн. чоло вік.

Незважаючи на деяку ум овность, ці розрахунки переконливий ьно говорять про різке повів ІЧЕНЬ числ енности населення після переходу до землеробства і скотарства. Отже, що виробляє екон Будиночок вже на перших етапах свого становл ення характеризується таким обміном межд у людиною і природою, при якому людина стала створювати прибутку вочной продукт. І дійсно, селекція рослин, поливне землеробство, особливо іригація, привели н а перших порах до необикновен нним врожаям. Так, врожайність зернових в раннеземледельческого суспільстві становила в Єгипті, Середньої Азії (1 тис.до н.е.).

Виробнича економіка об'єк єктивно вів а до ускладнить енію орган ізації виробництва, появи нових управлен чеських, організаційних функцій, становленню н ового типу трудової діяльності виз ьности, зв Ганною з виробництвом їжі і, тим самим, до необхідності регл амен тировать сіл ьско-господарське виробництво, зберігання і розподілений ие додаткового продукту. Виникла необхідність унормувати і враховувати трудовий внесок кожного члена суспільства, результати його праці, його участь в создани та гро венн их фондів, видачі йому з заг естве фондів.

Ця економіка об'єктивно привела до подальшого поділу праці. Виділяються групи організаторів виробництва, працівників інформаційних систем, в яких здійснюється облік праці та розподілу його результатів, а також працівників систем контролю за дотриманням регламен НТІР норм. Виникнення і привласнення додаткового продукту веде до становлення нових форм власності (колективної, групової, приватної), до подальшого соціального розшарування суспільства.

Нова організація виробничої діяльності (її ускладнення, появу нових управлінських функцій) також сприяє соціальній диференціації суспільства: відбувається відділення верхівки суспільства від основної маси виробників, неучасть верхівки в матеріальному виробництві.

Починається становлення класів, нових організаційних форм управління суспільством, зародження держави. Таким чином, «неолітична революція» перехід людства до виробляє економіці призводить первісне суспільство об'єктивно в силу свого внутрішнього розвитку до фінального рубежу соціального розшарування суспільства, появі класів, зародження держави.


2. Загальна характеристика влади додержавного періоду

З огляду на, що суспільство виникло набагато раніше держави, необхідно з метою найбільш повного пізнання державно-правових інститутів дати соціальну характеристику влади і норм, що існували в первісному суспільстві.

Незалежно від того, як сучасні вчені ставляться до градації історичного процесу, ні у кого в общем-то немає сумніву в тому, що початковим етапом цього процесу був первіснообщинний лад, що охоплює величезний відрізок часу від появи на Землі людини до становлення перших класових суспільств і держав, а також зазвичай супутнього їм виникнення впорядкованої писемності.

Первіснообщинний лад був найтривалішим за часом (понад мільйон років) етапом в історії людства. Визначити його нижню межу скільки-небудь точно нелегко, бо у знову виявляються кісткових останках наших далеких предків більшість фахівців бачить то предчеловека, то людини. Залежно від цієї оцінки переважна думка змінюється. У сучасний період одні вчені вважають, що найдавніший чоловік (а тим самим і первісне, дике суспільство) виник близько 1 - 1,5 млн. Років тому, інші дослідники відносять його появу до більш пізнього часу. Верхня ж межа первісно-общинного ладу коливається в межах останніх 5 - 6 тис. Років, розрізняючи на різних континентах. В Азії та Африці перші держави склалися на рубежі 4 і 3 тисячоліття до н.е., в Америці - в 1 тисячолітті н.е., в інших частинах земної кулі - ще пізніше.

Будь-яке суспільство являє собою свого роду цілісний соціальний організм (систему), який відрізняється тим або іншим ступенем організованості, урегульованості, впорядкованості суспільних відносин. З цього випливає, що для кожного суспільства характерні певна система управління (соціальна влада) і регулювання поведінкою людей за допомогою певних загальних правил (соціальних норм).

Як тільки з'являється суспільство, відразу ж виникає потреба в управлінні. Кожен окремий член суспільства мав власні інтереси, без узгодження яких суспільство не могло існувати, тому що саме інтереси виступають вирішальним особистісним регулятором. Для забезпечення нормальної життєдіяльності, прогресивного розвитку соціальних зв'язків потрібно об'єднати ці інтереси на загальне благо. Але з'єднати можна лише при поєднанні багато в чому індивідуальної вигоди (особистого інтересу) з соціальної вигодою (громадським інтересом). Таке з'єднання досягається головним чином лише завдяки існуванню в суспільстві правил поведінки (норм) і влади, яка б проводила в життя і забезпечувала названі норми.

Для первісно-общинного ладу були характерні такі риси:

- наявність лише примітивних знарядь і нездатність людини без допомоги всього роду вижити і забезпечити себе їжею, одягом, житлом. Але навіть працюючи спільно, колективно, люди не могли зробити більше, ніж споживали. Тому в такому суспільстві не було надлишків продуктів, не було приватної власності і, відповідно, поділу на бідних і багатих; економічно всі були рівні;

- економічна рівність обумовлювало і політичне рівність. Все доросле населення роду - і чоловіки, і жінки - мали право брати участь в обговоренні і вирішенні будь-якого питання, пов'язаного з діяльністю роду.

Громадська (соціальна) влада, що існувала в додержавні період, мала наступними головними рисами. Ця влада:

1) базувалася на сімейних відносинах, бо основою організації суспільства був рід (родова громада), тобто об'єднання людей по дійсному чи передбаченого кревного спорідненості, а також спільності майна і праці. Рід формувався в період, коли на зміну безладних статевих зв'язків прийшла сім'я, заснована на колективному, а потім і на парному шлюбі. Кожен рід виступав в якості господарської одиниці, власника засобів виробництва, організатора загального трудового процесу. Пологи утворювали більші об'єднання (фратрії, племена, союзи племен). Оскільки рід (родова громада) грав вирішальну роль в житті первісного суспільства, дана епоха так і стала називатися - «первіснообщинний лад», а його соціальна організація - родоплемінної. Отже, соціальна влада поширювалася тільки на в рамках роду, висловлювала його волю і базувалася на кровних зв'язках;

2) була безпосередньо общинної, будувалася на засадах первісної демократії, на функціях самоврядування (тобто суб'єкт і об'єкт влади тут збігалися);

3) спиралася на авторитет, повагу, традиції членів роду;

4) здійснювалася як суспільством в цілому (родові збори, віче), так і його представниками (старійшинами, порадами старійшин, воєначальниками, вождями, жерцями і т.п.), які вирішували найважливіші питання життєдіяльності первісного суспільства.

На пізніх стадіях існування родового ладу почався процес його розкладання: відокремлення нових родових общин від первинних, розподіл великих родів на дрібні або великі родини. Зв'язки між ними зберігалися у вигляді більших утворень братств (фратрій) і племен.

Плем'я, як правило, мало свою територію, своє ім'я, мову чи діалект однорідної основи з мовою об'єдналися племен, загальні для племені релігійні і побутові обряди.

Наступний еволюційний етап пов'язаний з переходом від збирання до виробляє економіці. За даними археології та етнографії, цей процес почався 10 - 12 тис. Років тому і тривав кілька тисячоліть. Він отримав назву неолітичної революції, оскільки стався в епоху пізнього неоліту (нового кам'яного віку). З появою принципово нових продуктивних сил були пов'язані великі суспільні наслідки. Сталося суспільний поділ праці: - відділення скотарства від землеробства; - відділення ремесла; - поява купців.

Саме перехід до орного землеробства в найбільшій мірі сприяв швидкому прогресу господарства, зростання населення, розвитку ремесла, мистецтва, виникненню перших міст, писемності та інших досягнень матеріальної і духовної культури. Культура переходу найдавніших товариств до цивілізації отримала назву раннеземледельчеськой культури. Головний наслідок неолітичної революції - поява капіталу. В результаті зростання продуктивності праці з'явилися надлишки, які накопичувалися. З'явилася можливість залучення додаткової робочої сили (військовополонених стали звертати на рабів). Почалася майнова і соціальна диференціація суспільства. Основою господарства було не тільки рабовласництво, але і праця вільних родових общинників. Завдяки розвитку торгівлі та ремесел виникли стану купцем, ремісників, містобудівників. Раннеземледельческіе суспільства були пов'язані з виникненням міст-держав, де основне хліборобське населення потрапляло в залежність від міських центрів, в яких зосереджувалися не лише ремесло і торгівля, а й управлінська, військова та духовна знати. Іншим важливим соціальним наслідком неолітичної революції з'явився перехід від родової громади до окремих сім'я і сусідської (селянської) громаді. Заміна матріархату патріархатом була революційним переворотом в родовому ладі. Громадська власність материнського роду переходить поступово у приватну власність окремих сімей, які стали самостійними господарськими одиницями. Майно і влада успадковується по чоловічій лінії, від батька до сина, по праву первородства. Ці закріплювався перехід до приватної власності сімей, встановлювалося нерівність серед членів сім'ї-громади.

Поява держав у різних народів викликано і іншими причинами, крім соціальних і економічних. Цей етап характеризується переселенням різних народів. В результаті на одній території оселялися мішанину групи, взаємні інтереси яких не могли регулюватися звичаями родового ладу, який знав тільки кровно-родинні зв'язки. Нові умови вимагали і нової територіальної організації, що охоплює права і обов'язки як корінного населення, так і минулого. З цим загальнотериторіального інтересом пов'язано перетворення колишньої родової общини в сусідську (селянську), яка, як і рід, складалася з кількох сімей. Але, на відміну від роду, сім'я була власником свого майна і продукту праці. Сама ж сусідська громада виконувала функції організації спільних справ; спільного користування землею, зрошення, вирубки лісу та ін. Одним з найважливіших суспільних умов переходу від родового ладу з його громадською владою до держави є зросле значення воєн і військової організації племен. Військова організація племен сприяла поступовому перетворенню органів громадської влади племен в органи військової демократії і у вигляді виборних військових вождів, дружини, війська. Паралельно відбувалося посилення влади військових вождів. В їх руках поступово зосереджувалася влада верховного жерця, верховного судді всього суспільства. Військовий побут сприяв об'єднанню родинних племен в єдиний народ і приводь до узурпації влади військового вождя найбільш сильного племені. Істотний вплив на процес виникнення держави надавала релігія. Вона відіграла велику роль в об'єднанні окремих племен в єдині народи. Релігійні номи сприяли зміцненню влади царів. Ця влада пов'язувалася з передачею її від богів і закріплювалася спочатку продовженням виборного терміну, а потім довічно і спадково. Династія володарів прагнула об'єднати племена загальними релігійними канонами.

3.Загальна характеристика соціальних норм поведінки в первісному суспільстві

Особливістю соціальних норм в додержавні період було те, що вони, по суті справи, в саму життєдіяльність людей, висловлюючи і забезпечуючи соціально-економічна єдність роду, племені. Це було пов'язано з недосконалістю знарядь праці, його низькою продуктивністю. Звідси виникала необхідність в спільному проживанні, в суспільній власності на засоби виробництва і в розподілі продуктів на основі рівності.

Подібні обставини впливали на природу влади і норми первісного суспільства.

Якщо тварини підпорядковувалися тільки біологічним законам, то людина стала людиною тому, що на додаток до біологічним законам навчився ще й регулювати свою поведінку. Він винайшов громадські регулятори, які хоча і усунули біологічні закони, проте істотно їх потіснили.

Величезне значення в цьому відношенні мали такі соціальні норми, як культові ритуали і обряди. Вони справили воістину революційні зміни в нервово-психічної діяльності людини і дозволили йому в порівнянні з твариною буквально стрибнути на новий щабель розвитку. Соціальні регулятори додержавного періоду дозволяли первісним людям звільнити свій психічний потенціал від страху, тривоги перед навколишнім світом і направити її на продуктивну діяльність, створювали умови для встановлення в суспільстві стабільних, в певній мірі передбачуваних і гарантованих відносин.

Відомо, що правила поведінки в первісному суспільстві носили синкретичний (лат. Synkretismos - з'єднання) характер. Ці правила в науковій літературі одержали найменування «мононорми», оскільки вони не можуть бути диференційовані і класифіковані як норми релігії, моралі, звичайного права. За своїм характером - це правила, що виражають стійкі звички, які переконують своєю доцільністю. Вони концентрували стихійно складаються уявлення про корисне і шкідливе для роду або племені і в кінцевому рахунку були пов'язані зі становленням суспільної праці. Метою таких норм була підтримка і збереження кровноспоріднених сім'ї.

Соціальні норми первісного суспільства забезпечували існування присвоює економіки і продовження роду, регулювали певні способи добування їжі і зберігали шлюбно-сімейні відносини. Ці норми іменуються мононормами, оскільки вони за великим рахунком висловлювали головний інтерес людей того суспільства - вижити. Цей інтерес збирав сили в суспільстві для того, щоб протистояти стихії, на різні небезпеки.

Мононорми виступали і нормами організації соціального життя, і нормами первісної моралі і ритуалами і т.п. Так, природний поділ функцій в трудовому процесі між чоловіком і жінкою, дорослим і дитиною розглядалося одночасно і як виробничий звичай, і як вимога моральності, і як веління первісної релігії.

Родові норми містили в зародковому стані уявлення про добро і зло, так як вони передбачали правила взаємодопомоги і взаємозахисту. Але в цілому це були жорсткі приписи, продиктовані незвично важкими умовами існування людини, примітивного свідомості якого протистояли суворі сили природи, необхідність оборонятися від ворожих племен. Тому і правила первісного суспільства як мононорми, в яких ще чітко не проступають ні ознаки моралі, ні ознаки релігії, ні правові властивості в силу синкретизму свідомості первісної людини, що визначається синкретизмом буття, найбільшою мірою виражають їх характер і соціальне призначення - підтримка цілісності громади, роду, орди.

Для мононорм характерним було те, що вони ніколи не давали переваг одному члену роду перед іншим, тобто закріплювали «первісну рівність». Але суть цієї рівності складалася в поглинанні людини співтовариством, в найжорстокішій регламентації всієї його діяльності, в консервативності і застійності форм, що закріплюють існуючі зв'язки і відносини. Ця т.зв. нормативна надмірність, властива суспільствам з відносно бідною культурою, для яких найважливішим завданням є підтримання рівноваги і суспільного спокою.

Однак виникнення мононорм було свідченням грандіозної еволюції людства, що вийшло з тваринного царства. Сам факт появи норм - це ознака суто людського буття, його соціальності. Через освоєння мононорм культивувалися форми поведінки, які були необхідні людському співтовариству для подальшого прогресу. Адже навіть найбільш консервативні і жорсткі соціальні норми прийшли на зміну стадним інстинктам і свідчили про усвідомлення людськими співтовариствам особливості свого існування по відношенню до іншому світу і необхідності підтримки і збереження своєї спільності. В рамках первісної моралі, звичаїв, традицій, ритуалів, що виростали з мононорм, відбувалося становлення людської соціальності.

Люди на практичному досвіді переконувалися в корисності і доцільності певних правил, заборон, приписів.

Соціальні норми, що існували в первісному суспільстві:

1) регулювали відносини між людьми, що стало відрізняти їх від норм несоціальних - технічних, фізіологічних та інших, які регулювали та регулюють відносини людини до природних, матеріальних об'єктів, знаряддям праці і т.п. Так, первісні люди, знаючи, що вночі в житло знижується температура, намагалися підтримувати вогонь і в темний час доби. Роблячи це, вони керувалися соціальними нормами, а скоріше інстинктом збереження життя і здоров'я. Але хто з родичів в цей час буде стежити за вогнем, вирішувалося вже на основі норми соціальної первісного суспільства.

2) реалізувалися головним чином у вигляді звичаїв (тобто історично сформованих правил поведінки, які увійшли в звичку в результаті багаторазового застосування протягом тривалого часу);

3) існували в поведінці і в свідомості людей, не маючи, як правило, письмової форми вираження;

4) забезпечувалися в основному силою звички, а також відповідними заходами переконання (навіювання) і примусу (вигнання з цієї родини);

5) мали в якості ведучого способу регулювання заборона (систему табу) як найпростіший і елементарний прийом впливу; права і обов'язки як такі були відсутні;

6) були продиктовані природно-природною основою привласнюючого суспільства, в якому і людина була частиною природи;

7) висловлювали інтересів усіх членів роду і племені.

Право як особлива система юридичних норм і пов'язаних з ними правових відносин виникає в силу тих же причин і умов, якими пояснюється походження держави. Процес цей має історичні паралелі.

Економічна і соціальна життя будь-якого суспільства потребує певної впорядкованості організації діяльності людей. Така врегульованість, яка підпорядковує всю масу одиничних відносин людей загальному порядку, досягається за допомогою правил поведінки, або соціальних норм.

Види соціальних норм первісного суспільства:

- звичаї - історично сформовані правила поведінки, які в результаті багаторазового повторення ввійшли в звичку;

- найпростіші норми моралі - правила поведінки, що регулювали відносини між людьми на основі первісних уявлень про добро і зло;

- релігійні норми - правила поведінки регулювали відносини між людьми на основі їх релігійних уявлень;

- міфологія - сукупність міфів (оповідань, оповідань про богів, героїв, демонів, духів та ін.), Що відбивали фантастичні уявлення людей про світ, природу і людське буття;

- табу - релігійна заборона, що накладається на будь-якої предмет, дію, слово і т.п., порушення якого нібито неминуче тягне жорстоку кару (хвороба, смерть) з боку фантастичних духів і богів первісного суспільства.

Всі соціальні норми первісного суспільства називалися мононормами, тому що вони збігалися за змістом.

Мононорми - єдині, нерозчленованих специфічні норми. Вони виражалися звичаї, тісно переплетених з релігійними і моральними засадами.

Ознаки первісних звичаїв:

- це соціальні норми;

- склалися в результаті багаторазового повторення і увійшли в звичку первісного суспільства;

- забезпечувалися заходами громадського впливу;

- консервативні за своєю природою, оскільки закріплюють то, що складалося в результаті тривалої суспільної практики.

Моральні та релігійні норми родового ладу не могли зробити умови виробництва, розподілу, обміну товарів, обов'язковими для всіх, оскільки вже не існувало єдності інтересів.

Примирити протилежні інтереси різних груп населення звичаї не могли. Потрібні були обов'язкові норми, встановлені або санкціоновані та охоронювані державою, тобто апаратом управління і підпорядкування. Такі норми і являють собою юридичне право. З їх допомогою різні відносини (виробничі, сімейні, трудові, управлінські і т.д.) набувають форму правових відносин.

Процес походження права, як і держави, займав цілі епохи. Історично першою формою народжується права був правовий звичай, підтримуваний жрецтвом і державою.

Тому спочатку становлення нового порядку землеробських племен відбувалося під прапором створення нової релігії, що об'єднувала родові громади. Такий релігією стала релігія сонця. Ця релігія відома у всіх найдавніших народів. Визначався єдиний ля всього народу порядок, встановлений понад верховним божеством.

Звичай - це правило, яке утвердилося в суспільній практиці, яке увійшло в звичку, в результаті багаторазового застосування, усталеного підходу до оцінки певного образу відносин, дій людини, колективу людей. Звичай являє собою звичну для членів суспільства, групи людей форму соціальної регуляції. Звичаї, що мають моральний характер, називаються мораллю. В правах знаходимо вираз психології певної соціальної групи. До більшості традицій, обрядів, ритуалів право індиферентно. У той же час воно спирається на звичні форми поведінки, а в ряді випадків закріплює їх у своїх нормах. Загальна схема впливу права на звичаї такі: прогресивні звичаї стимулюються правом, а ті з них, які суперечать закону, кваліфікуються як правопорушення. Відчуваючи на собі вплив права, звичаї в той же час впливають на право, При певних умовах звичаї визнаються як джерела права. Норми права і звичаї мають ряд загальних ознак, притаманних усім соціальним нормам: є загальними, обов'язковими правилами поведінки людей, вказуючи яким повинні або можуть бути людські вчинки. Разом з тим звичаї і норми права відрізняються один від одного за походженням, за формою вираження, за способом забезпечення реалізації.

Дотримання норм, що містяться в звичаях, на ранніх стадіях розвитку суспільства забезпечувалося такими заходами громадського впливу на порушників, як вигнання з роду або племені, позбавлення вогню і води, та ін.

Підтримка релігією і державою звичаїв, що склалися в період становлення древніх цивілізацій, привела до створення одного з найважливіших джерел права стародавніх держав: правового звичаю; звичаєвого права.

У правових звичаях зберігалися залишки звичаїв родового ладу і одночасно закріплювалися норми патріархального побуту сільської громади (з її нерівністю членів), закріплювалися кастові привілеї вищих станів і обов'язки нижчих, норми купівлі-продажу земель, майна, покарання для нижчих каст і станів і допускали викуп або ритуальна дія для вищих каст і багатих. Велику роль в становленні правових ном грали судові органи, які захищали перш за все інтереси імущих. Вони сприяли руйнуванню застарілих звичаїв родового ладу, закріплювали в своїх рішеннях ті звичаї, які відповідали новим порядкам. Судові функції спочатку здійснювалися жерцями або належали верховному правителю (царю, королю) і призначеним ним судовим органам. Все це сприяло створенню правових норм судами, тобто виникненню судового прецеденту, під яким розуміється перетворення рішення суду по конкретній справі в загальну норму. Становлення державності вимагало все більш міцного закріплення правових норм. З появою писемності ці норми отримують таке закріплення в перших законах верховної влади царя, короля, князя, народних зборів, сенату або іншого колегіального органу. Це закони царя Хаммурапі, закони Ману, закони 12 таблиць, закони Солона, а пізніше варварські правди (Салическая, Російська, Польська).

Норми юридичної, санкціонованого державою права були необхідні для встановлення і підтримки єдиного для всього населення порядку суспільних відносин, для забезпечення єдиного ринку, умов володіння і розпорядження власністю, обміну товарами, для збереження патріархально-сімейного побуту в сільській громаді, а також для забезпечення єдиної влади в державі.До того ж державне об'єднання племен сприяло правовий захист їх інтересів у зовнішньополітичних зв'язках з населенням інших держав. З давніх-давен вироблялися способи дипломатичних церемоніалів, представництва сусідніх держав, укладення міждержавних союзів, митних правил і зборів тощо чим ширше і стабільніше ставали такі зв'язки, тим більше відношення світу витісняли військові набіги і загрозу завоювань. Тому з процесами становлення державності і юридичного внутрішньодержавного права виникають поки зародкові, але поступово розвиваються норми і відносини міжнародного права.

На останньому етапі розпаду первіснообщинного ладу в епоху класоутворення виникають норми права. Однак формування норм права і прав людини явища різночасові. Правові системи більшості регіонів світу формуються в зв'язку з великими суспільними поділами праці, зростанням його продуктивності, які створили можливість появи надлишкового продукту і зосередження суспільного багатства в руках уже сформованої привілейованої верхівки, яка здійснювала процес управління в родових організаціях. Вони були засновані переважно на методах насильства, примусу, що застосовувалися носіями верховної влади по відношенню до більшості суспільства. Рівень свободи був мінімальний і охоплював, хіба що, правлячу верхівку. В таких умовах домагання індивідів на забезпечення нормальної життєдіяльності були нереальні. Люди бачили в представниках верховної влади або ставлеників Бога на землі, або просто владик, що вимагають беззаперечного підпорядкування.


висновки

Первіснообщинний лад був найтривалішим за часом (понад мільйон років) етапом в історії людства. Визначити його нижню межу скільки-небудь точно нелегко, бо у знову виявляються кісткових останках наших далеких предків більшість фахівців бачить то предчеловека, то людини. Залежно від цієї оцінки переважна думка змінюється. У сучасний період одні вчені вважають, що найдавніший чоловік (а тим самим і первісне, дике суспільство) виник близько 1 - 1,5 млн. Років тому, інші дослідники відносять його появу до більш пізнього часу. Громадська (соціальна) влада, що існувала в додержавні період, мала наступними головними рисами. Ця влада: базувалася на сімейних відносинах, бо основою організації суспільства був рід (родова громада), тобто об'єднання людей по дійсному чи передбаченого кревного спорідненості, а також спільності майна і праці. Рід формувався в період, коли на зміну безладних статевих зв'язків прийшла сім'я, заснована на колективному, а потім і на парному шлюбі. Кожен рід виступав в якості господарської одиниці, власника засобів виробництва, організатора загального трудового процесу; була безпосередньо общинної, будувалася на засадах первісної демократії, на функціях самоврядування (тобто суб'єкт і об'єкт влади тут збігалися); спиралася на авторитет, повагу, традиції членів роду; здійснювалася як суспільством в цілому (родові збори, віче), так і його представниками (старійшинами, порадами старійшин, воєначальниками, вождями, жерцями і т.п.). Соціальні норми первісного суспільства забезпечували існування присвоює економіки і продовження роду, регулювали певні способи добування їжі і зберігали шлюбно-сімейні відносини. Ці норми іменуються мононормами, оскільки вони за великим рахунком висловлювали головний інтерес людей того суспільства - вижити. Цей інтерес збирав сили в суспільстві для того, щоб протистояти стихії, на різні небезпеки.


Список літератури

1. Алексєєв В. П., Першиц А. І. Історія первісного суспільства. М., 1990 г.

2. Венгеров А. Б. Теорія держави і права. М., 1998 р

3. Кашанина Т. В. Походження держави і права. Сучасні трактування і нові підходи. М., 1999 р

4. Комаров С. А. Загальна теорія держави і права. - М., 1998 р

5. Косарєв А. І. Походження і сутність держави. М., 1976 г.

6. Лівшиць Р. З. Теорія права. - М .: БЕК, 1994 г.

7. Матузов Н. І., Малько А. В. Теорія держави і права: Підручник. - М .: МАУП, 2001 г.

8. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Лазарєва. - М .: МАУП, 1994 г.

9. Загальна теорія держави і права / За ред. А. С. Пиголкина. - М., 1996 р

10. Загальна теорія держави і права. Академічний курс. У 2 т.. Відп. ред. М. Н. Марченко. М., 1998 р Т. 1. Гол. 3.

11. Спиридонов Л. І. Теорія держави і права. - М., 1995 р

12. Теорія держави і права / За ред. В. М. Корельского і В. Д. Перевалова. М., 1998 р

13. Теорія держави і права. Частина 1: Теорія держави / Під ред. А. Б. Венгерова. - М .: МАУП, 1995 г.

14. Хропанюк В. Н. Теорія держави і права / За ред. В. Г. Стрекозова. - М., 1998 р