Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія розвитку інформаційних систем

Скачати 44.27 Kb.
Дата конвертації 26.09.2018
Розмір 44.27 Kb.
Тип реферат

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ Оїсо АТ НКМЗ


Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

Факультет автоматизації і машинобудування
та інформаційних технологій

Кафедра інтелектуальних систем прийняття рішень

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Моделювання СИСТЕМ»

на тему

«______________________________________»

виконав

Студент (ка) гр. ІС -___ ________________ _________________

підпис П.І.Б.

Керівник __________________ ___________________

підпис посаду, П.І.Б.

Краматорськ 200__


АНОТАЦІЯ
ЗМІСТ

ВСТУП

РЕФЕРАТ

1 ПОНЯТТЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ сістемма

1.1 Історія розвитку інформаційних систем. Процеси інформаційних систем

1.2 Автоматизовані ІС і їх класифікація

1.3 Предметна область, моделювання предметної області

2 СТРУКТУРА ВІДДІЛУ Оїсо СЛУЖБИ АТ НКМЗ

2.1 Загальний стан речей Оїсо

2.2 Основні завдання та функції відділу

2.3 Постановка завдання ІС

2.4 Логічна модель БД

3 комп'ютерних РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В СЕРЕДОВИЩІ MS ACCESS

3.1 Опис реалізації основних функцій

3.2 Керівництво користувачеві

висновок

Список літератури

додаток


ВСТУП

В умовах динамічності сучасного виробництва і суспільного устрою управління повинно знаходитися в стані безперервного розвитку, яке сьогодні неможливо забезпечити без дослідження шляхів і можливостей цього розвитку, без вибору альтернативних напрямків. Дослідження управління здійснюється в щоденній діяльності менеджерів і персоналу і в роботі спеціалізованих аналітичних груп, лабораторій, відділів. Необхідність в дослідженнях систем управління продиктована досить великим колом проблем, з якими доводиться стикатися багатьом організаціям. Від правильного вирішення цих проблем залежить успіх роботи цих організацій.

За багато років роботи різні установи та підприємства накопичили великі обсяги інформації, яка продовжує збільшуватися, виникає необхідність в її систематизації і обробки. Працювати з величезною купою паперової інформацією дуже довго і складно. Вихід можна знайти в створенні електронної бази даних.

Це значно полегшило роботу різних інформаційних служб. У сучасному світі всіляких даних, відомостей не просто багато, а гігантська кількість.

Комп'ютери проникли в більшість підприємств, навчальних закладів, дослідницьких інститутів, промислових центрів. Це полегшило обробку величезної кількості інформації, пошуку даних.

Рішення ж цих проблем не можливо без системного підходу до них, що робить тему курсової роботи актуальною.


1 ПОНЯТТЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

1.1 Історія розвитку інформаційних систем. Основні процеси інформаційних систем

Перші інформаційні системи з'явилися в 50-ХГ. У ці роки вони були призначені для обробки рахунків і розрахунку зарплати, а реалізовувалися на електромеханічних бухгалтерських рахункових машинах. Це призводило до деякого скорочення витрат і часу на підготовку паперових документів. Такі системи називаються системами обробки транзакцій. До транзакціях відносять такі операції: виписка рахунків, накладних, складання платіжних відомостей та інші операції бухгалтерського обліку.

У 60-йо. засоби обчислювальної техніки отримали подальший розвиток: з'являються операційні системи, дискова технологія, значно поліпшуються мови програмування. З'являються системи управлінських звітів (СУО), орієнтовані на менеджерів, які приймають рішення.

У 70-йо. інформаційні системи продовжують активно розвиватися. У цей час з'являються перші мікропроцесори, інтерактивні дисплейні пристрої, технологія баз даних і дружнє по відношенню до користувача програмне забезпечення (кошти, що дозволяють працювати з програмою, не вивчаючи її опису). Ці досягнення створили умови для появи систем підтримки прийняття рішень (СППР). На відміну від систем управлінських звітів, які надають інформацію по заздалегідь встановленим формам звітності, СППР надають її в міру виникнення необхідності.

Існують 3 стадії прийняття рішення: інформаційна, проектна та стадія вибору. На інформаційній стадії досліджується середовище, що визначаються події та умови, що вимагають прийняття рішень. На проектній стадії розробляються і оцінюються можливі напрями діяльності (альтернативи). На стадії вибору обґрунтовують і відбирають певну альтернативу, організовуючи стеження за її реалізацією. Найважливішою метою СППР є забезпечення технологією формування інформації, а також технологічна підтримка прийняття рішення в цілому.

У 70-80-ХГ. в офісах почали застосовувати різноманітні комп'ютерні і телекомунікаційні технології, які розширили сферу застосування інформаційних систем. До таких технологій належать: текстова обробка, настільне видавництво, електронна пошта та ін. Інтеграцію цих технологій в одному офісі називають офісної інформаційною системою. ІС починають широко використовуватися як засіб управлінського контролю, що підтримує і прискорює процес прийняття рішень.

1980-йо. характеризуються ще й тим, що інформаційні технології почали претендувати на нову роль в організації: компанії відкрили для себе, що інформаційні системи є стратегічною зброєю. Інформаційні системи цього періоду, надаючи вчасно потрібну інформацію, допомагають організації досягти успіху у своїй діяльності, створювати нові товари та послуги, знаходити нові ринки збуту, забезпечувати собі гідних партнерів, організовувати випуск продукції за низькою ціною і багато іншого.

Процеси в інформаційній системі

Процеси, що забезпечують роботу інформаційної системи будь-якого призначення, умовно можна представити у вигляді схеми (рисунок 1.1), що складається з блоків:

- введення інформації з зовнішніх чи внутрішніх джерел;

- обробка вхідної інформації і представлення її в зручному вигляді;

- висновок інформації для представлення споживачам або передачі в іншу систему;

- зворотний зв'язок - це інформація, перероблена людьми даної організації для корекції вхідної інформації.


Малюнок 1.1 - Процеси ІС

Основні завдання, які вирішуються ІС:

Інтерпретація даних. Під інтерпретацією розуміється процес визначення сенсу даних, результати якого повинні бути узгодженими і коректними. Зазвичай передбачається багатоваріантний аналіз даних.

Діагностика. Під діагностикою розуміється процес співвідношення об'єкту з деяким класом об'єктів і (або) виявлення несправності в деякій системі. Несправність - це відхилення від норми. Таке трактування дозволяє з єдиних теоретичних позицій розглядати і несправність устаткування в технічних системах, і захворювання живих організмів, і всілякі природні аномалії.

Моніторинг. Основне завдання моніторингу - безперервна інтерпретація даних в реальному часі і сигналізація про вихід тих або інших параметрів за допустимі межі.

Проектування. Проектування полягає в підготовці специфікацій на створення «об'єктів» із заздалегідь визначеними властивостями. Під специфікацією розуміється весь набір необхідних документів - креслення, пояснювальна записка і т.д. Основні проблеми тут - отримання чіткого структурного опису знань про об'єкт і проблема «сліду».

Прогнозування. Прогнозування дозволяє передбачати наслідки деяких подій або явищ на підставі аналізу наявних даних. Прогнозують системи логічно виводять вірогідні наслідки з заданих ситуацій.

Планування. Під плануванням розуміється знаходження планів дій, що відносяться до об'єктів, здатним виконувати деякі функції. У таких ЕС використовуються моделі поведінки реальних об'єктів з тим, щоб логічно вивести наслідки планованої діяльності.

Навчання. Під навчанням розуміється використання комп'ютера для навчання якийсь дисципліни або предмету. Системи навчання діагностують помилки при вивченні якої-небудь дисципліни за допомогою ЕОМ і підказують правильні рішення.

Управління. Під управлінням розуміється функція організованої системи, що підтримує певний режим діяльності. Такого роду ЕС здійснюють управління поведінкою складних систем відповідно до заданих специфікацій.

Підтримка прийняття рішень. Підтримка прийняття рішення - це сукупність процедур, що забезпечує особа, яка приймає рішення, необхідною інформацією та рекомендаціями, що полегшують процес прийняття рішення. Ці ЕС допомагають фахівцям вибрати і / або сформувати потрібну альтернативу серед безлічі виборів при прийнятті відповідальних рішень.

Основна відмінність завдань аналізу від завдань синтезу полягає в тому, що якщо в завданнях аналізу безліч рішень може бути перераховано і включено в систему, то в завданнях синтезу безліч рішень потенційно не обмежена і будується з рішень компонент або подпроблем. Завданнями аналізу є: інтерпретація даних, діагностика, підтримка ухвалення рішення; до завдань синтезу відносяться проектування, планування, управління. Комбіновані ЕС: навчання, моніторинг, прогнозування.

1.2 Автоматизовані інформаційні системи і їх класифікація

Досвід створення АІС, впровадження в практику економічної роботи оптимізаційних методів, формалізація ситуацій виробничо - господарських процесів, оснащення державних і комерційних структур сучасними обчислювальними засобами докорінно видозмінили технологію інформаційних процесів в управлінні. Повсюдно створюються АІС управлінської діяльності. Автоматизовані інформаційні системи різноманітні і можуть бути класифіковані за низкою ознак.

Так як класифікація систем за сферою функціонування об'єкта управління очевидна, розглянемо наступні ознаки. За видами процесів управління АІС поділяються на:

- АІС управління технологічними процесами - це людино-машинні системи, що забезпечують управління технологічними пристроями, верстатами, автоматичними лініями.

- АІС управління організаційно-технологічними процесами є багаторівневі системи, що поєднують АІС управління технологічними процесами і АІС управління підприємствами.

Для АІС організаційного управління об'єктом служать виробничо-господарські, соціально-економічні функціональні процеси, що реалізуються на всіх рівнях управління економікою, зокрема:

- банківські АІС;

- АІС фондового ринку;

- фінансові АІС;

- страхові АІС;

- податкові АІС;

- АІС митної служби;

- статистичні АІС;

АІС промислових підприємств і організацій (особливе місце за значимістю і поширеності в них займають бухгалтерські АІС) і ін.

АІС наукових досліджень забезпечують високу якість і ефективність міжгалузевих розрахунків і наукових дослідів. Методичною базою таких систем служать економіко - математичні методи, технічною базою - найрізноманітніша обчислювальна техніка та технічні засоби для проведення експериментальних робіт моделювання. Як організаційно - технологічні системи, так і системи наукових досліджень можуть включати в свій контур системи автоматизованого проектування робіт (САПР).

Навчальні АІС набувають широкого поширення при підготовці фахівців в системі освіти, при перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників різних галузей.

Відповідно до третього ознакою класифікації виділяють галузеві, територіальні та міжгалузеві АІС, які одночасно є системами організаційного управління, але вже наступного - вищого рівня ієрархії.

Галузеві АІС функціонують в сферах промислового та агропромислового комплексів, в будівництві, на транспорті. Ці системи вирішують завдання інформаційного обслуговування апарату управління відповідних відомств.

Територіальні АІС призначені для управління адміністративно-територіальними районами. Діяльність територіальних систем спрямована на якісне виконання управлінських функцій в регіоні, формування звітності, видачу оперативних відомостей місцевим державним і господарським органам.

Міжгалузеві АІС є спеціалізованими системами функціональних органів управління національною економікою (банківських, фінансових, постачальницьких, статистичних та ін.). Маючи в своєму складі потужні обчислювальні комплекси, міжгалузеві багаторівневі АІС забезпечують розробку економічних і господарських прогнозів, державного бюджету, здійснюють контроль результатів і регулювання діяльності всіх ланок господарства, а також контроль наявності і розподілу ресурсів.

Сучасний розвиток інформатизації в області економічної та управлінської діяльності вимагає єдиних підходів у вирішенні організаційних, технічних і технологічних проблем. Основними факторами, що визначають результати створення і функціонування АІС і процесів інформатизації, є:

- активна участь людини - фахівця в системі автоматизації обробки інформації та прийняття управлінських рішень;

- інтерпретація інформаційної діяльності як одного з видів бізнесу;

- наявність науково обґрунтованої програмно-технічної, технологічної платформи, яка реалізується на конкретному економічному об'єкті;

- створення і впровадження наукових і прикладних розробок в області інформатизації відповідно до вимог користувачів;

- формування умов організаційно-функціональної взаємодії і його математичне, модельне, системне та програмне забезпечення;

- постановка і вирішення конкретних практичних завдань в галузі управління з урахуванням заданих критеріїв ефективності.

Визначаючи АІС як організовану для досягнення спільної мети сукупність фахівців, засобів обчислювальної та іншої техніки, математичних методів і моделей, інтелектуальних продуктів і їх описів, а також способів і порядку взаємодії зазначених компонентів, слід підкреслити, що головною ланкою і керуючим суб'єктом у перерахованому комплексі елементів був і залишається донині людина, фахівець.

1.3 Предметна область, моделювання предметної області

Взаємопов'язані ресурси і процеси економічної системи можна описати в термінах предметної області.

Предметною областю називаються елементи матеріальної системи, інформація про яких зберігається і обробляється в ЕІС.

Предметна область - сукупність пов'язаних між собою функцій, завдань управління, за допомогою яких досягається виконання поставлених цілей, це частина реального світу, що представляє інтерес для конкретного дослідження.

Інформаційним відображенням всієї предметної області економічного об'єкта служить інформаційна база ЕІС. Інформаційна база складається з однієї або декількох баз даних. Для опису предметної області необхідні такі терміни, як об'єкт, властивість об'єкта, взаємодія (зв'язок) об'єктів, властивість взаємодії.

Об'єктом називається будь-який елемент деякої системи. В економічних додатках поняття об'єкта звужується до поняття фізичного об'єкта, під яким розуміється будь-який предмет, що займає місце в просторі. Слід розрізняти окремий фізичний об'єкт (окремий предмет) і об'єкт - поняття, що охоплює безліч фізичних об'єктів. Окремий предмет часто називається екземпляром об'єкта, а різні безлічі предметів, утворені за заданим принципом, називаються типами об'єктів. Первісна угруповання примірників до деяких безлічі-класи називається класифікацією. Отримані класи об'єктів - це безліч предметів реального або абстрактного світу, що володіють реальними характеристиками і законами поведінки. Типи об'єктів можуть об'єднуватися для формування нових типів за принципом «безліч, елементами якого є інші безлічі».

Об'єкти діляться на прості і складні. Складні об'єкти: складові, узагальнені, агріагірованние.

Узагальнені об'єкти - організовує об'єкт з класу інших об'єктів. Агріагірованние об'єкти - утворює об'єкт, як зв'язок між іншими об'єктами. Властивості об'єктів:

- поодинокі

- множинні

- статичні, незмінні з часом

- динамічні, тобто змінювані в часі

Об'єкти економічної сфери групуються в три великих типу, що мають назву засобів виробництва, предметів праці і виконавців.

Властивістю об'єкта називається деяка величина, яка характеризує стан об'єкта в будь-який момент часу. Окремий екземпляр об'єкта можна точно описати, якщо вказати достатню кількість значень його властивостей. Два примірники об'єктів є різними, якщо вони відрізняються за значенням, хоча б одного властивості.

Істотні спрощення в описі об'єктів пов'язані з встановленням аналогій в структурі об'єктів, що утворюють клас. Об'єкти одного класу описуються однойменними властивостями. Об'єкти, що входять в певний тип, містять ряд властивостей, характерних для типу в цілому. Цей принцип називається спадкуванням властивостей. Так, всі екземпляри об'єктів, що утворюють тип «основні фонди», характеризуються властивістю балансова вартість, яке відсутнє у інших типів, наприклад у типу «виконавці».

Діяльність, яка розгорнута в часі, охоплюється поняттям взаємодія об'єктів. Взаємодією об'єктів називається факт участі кількох об'єктів, в будь - якому процесі, який протікає і в часі, і в просторі.

Властивістю взаємодії називається така властивість, яке характеризує спільне поведінку об'єктів, але не відноситься, до жодного об'єкту окремо. Наприклад, при виробництві виробів взаємодіють об'єкти Робочий, Матеріал, Устаткування, Виріб. Кількість виробів, вироблених за певний день, є властивістю взаємодії, але ніяк не характеризує зазначені вище об'єкти, узяті окремо.

Проблема повноти відображення об'єктів і процесів предметної області в збережені дані вирішується в ЕІС наступним чином. Передбачається, що уявлення об'єкта або процесу зводиться до вказівкою його властивостей; інформаційним відображенням властивостей служать атрибути і, отже, екземпляр об'єкта або екземпляр процесу представлений в базі даних як набір пар <�Ім'я атрибуту>, <3наченіе атрибута>, де імена атрибутів різні і співпадають з назвами властивостей об'єкта або процесу. Питання про висловлення сутності об'єктів за допомогою того чи іншого набору властивостей вирішується шляхом розширення набору властивостей, що описують об'єкт, чим досягається більш повне уявлення про його сутність. Кількість властивостей повинна бути такою, щоб завжди можна було відрізнити об'єкт одного класу від об'єкта іншого класу, а також будь-які два об'єкти з одного і того ж класу. Серед властивостей, що описують об'єкт, необхідно виділити ідентифікують властивості, тобто властивості, за значенням яких можна однозначно відрізнити даний екземпляр об'єкта від будь-якого іншого (в тому числі і в межах класу об'єктів, що містить цей екземпляр).

У ряді випадків встановлення ідентифікує властивості не є простим завданням.

Штучний ідентифікатор, як правило, відповідає звичайній нумерації примірників об'єктів, наприклад Інвентарний номер.

Сутність - реальний або уявний об'єкт, що має істотне значення для розглянутої предметної області.

Кожна сутність повинна мати унікальний ідентифікатор. Кожен екземпляр сутності повинен однозначно ідентифікуватися і відрізнятися від інших примірників даного типу сутності. Кожна сутність повинна володіти деякими властивостями:

- мати унікальне ім'я; до одного і того ж імені завжди повинна застосовуватися одна й та ж інтерпретація;

- одна і та ж інтерпретація не може застосовуватися до різних іменах, якщо тільки вони не є псевдонімами;

- володіти одним або декількома атрибутами, які або належать сутності, або успадковуються через зв'язок;

- володіти одним або декількома атрибутами, які однозначно ідентифікують кожен екземпляр сутності.

Кожна сутність може мати будь-якою кількістю зв'язків з іншими сутностями моделі.

Зв'язок - пойменована асоціація між двома сутностями, значима для розглянутої предметної області. Зв'язок - це асоціація між двома сутностями, при якій кожен екземпляр однієї сутності асоційований з довільним (в тому числі нульовим) кількістю примірників другий сутності, і навпаки.

Зв'язок (відношення) між сутностями має властивість, що має назву потужність - кількість примірників сущности-потомка, яке може існувати для кожного екземпляра сутності-батька.

Найбільш типовою є зв'язок «0, 1 або багато» (в теорії реляційних баз даних - зв'язок «1: М» або «один-ко-многим»),

Тип зв'язку - якщо екземпляр сутності-нащадка однозначно визначається своїм зв'язком з сутністю-батьком, то зв'язок називається ідентифікуючої, в іншому випадку - неидентифицирующей.

Атрибут - будь-яка характеристика сутності, значима для розглянутої предметної області і призначена для кваліфікації, ідентифікації, класифікації, кількісної характеристики або вираження стану сутності. Атрибут представляє тип характеристик або властивостей, асоційованих з безліччю реальних або абстрактних об'єктів (людей, місць, подій, станів, ідей, предметів і т.д.). Примірник атрибута визначається типом характеристики і її значенням, званим значенням атрибута. У ER-моделі атрибути асоціюються з конкретними сутностями. Таким чином, примірник сутності повинен володіти єдиним певним значенням для асоційованого атрибута.

При проектуванні даних рекомендується створювати атомарні атрибути, наприклад, країна місто - окремі атрибути при описі адреси. Для забезпечення зв'язку між сутностями використовуються поняття ключів:

- первинний ключ:

- альтернативний ключ;

- зовнішній ключ.

Первинний ключ (головний ключ) - атрибут або група атрибутів, однозначно ідентифікує кожен екземпляр сутності. При виборі первинного ключа слід віддавати перевагу найбільш простим ключам, які мають числовий тип значень. Первинний (головний) ключ повинен мати наступні властивості:

- повинен мати унікальні значення;

- не повинен містити порожніх (невизначених) значень:

- повинен бути компактним, тобто повинен містити тільки такі атрибути, видалення будь-якого з яких може привести до втрати унікальності.

Альтернативний ключ - замінник головного ключа. Використовується для організації пошуку даних. Вибирається з числа ключів-кандидатів на роль головного ключа.

Зовнішній ключ - існує тільки для дочірньої сутності і є посиланням на значення ключа батьківської сутності. При створенні зв'язків (відносин) між сутностями в дочірню сутність передаються атрибути, складові первинний ключ батьківської сутності. Ці атрибути і складають зовнішній ключ.


2 СТРУКТУРА ВІДДІЛУ Оїсо СЛУЖБИ ЗАТ НКМЗ

2.1 Загальний стан речей Оїсо

Відділ інформаційних систем забезпечення управління (Оїсо) є структурним підрозділом головного служби ІАСУ і підпорядковується заступнику головного інженера по ІАСУ.

Відділ очолюється начальником відділу, який призначається і звільняється з посади наказом Генерального директора за поданням зам.Головного інженера по ІАСУ, погодженим з Головним інженером заводу.

У своїй діяльності відділ керується наказами та розпорядженнями по заводу, розпорядженнями і вказівками зам. головного інженера по ІАСУ, методологією концептуального моделювання і аналізу, методологіями глобального управління якістю та реінжинірингу бізнес-процесів.

Відділ ІСОУ є спільно з функціональними службами заводу єдиний організаційний комплекс, створений для розробки і впровадження інформаційних корпоративних систем в області техніко-економічного планування, інженерного документообігу, бухгалтерського обліку, оперативного управління виробництвом, управління фінансовими, матеріальними та енергетичними ресурсами, маркетингом та інших систем організаційно-економічного призначення для досягнення основних цілей - отримання максимального прибутку, забезпечення н надійного розвитку заводу з позицій курсу стратегічного управління.

Інформаційні корпоративні системи в сукупності складають єдиний інформаційний простір заводу, що працює в режимі реального часу. Основний об'єкт автоматизації - наскрізні бізнес-процеси, що пронизують всю організаційну структуру заводу.

структура Оїсо

Структура відділу побудована відповідно до таких принципів:

- єдина системна інтеграція, здійснювана фахівцями відділу на всіх рівнях розробок ведуться в головному і функціональних службах ІАСУ заводу;

- постійний розвиток і вдосконалення бізнес-процесів організаційно-економічного призначення;

- Виділення двох гілок ведення робіт:

- розробка і впровадження інформаційної корпоративної системи;

- розвиток і підтримка діючих хВАSЕ систем, міграція їх в ІКС;

- створення усередині структур бюро творчих колективів на рівні робочих груп, що відповідають за конкретний проект від початку розробки до здачі під «ключ».

Структура, штатна чисельність відділу розробляється начальником відділу в межах встановленого фонду, схеми посадових окладів, узгоджується з Головним інженером заводу, заст.головного інженера по ІАСУ і затверджується Генеральним директором.

До складу Оїсо входять наступні структурні підрозділи:

- бюро системного аналізу і проектування корпоративної інформаційної системи;

- бюро проектування і впровадження інформаційних систем технічної підготовки виробництва;

- бюро проектування і впровадження інформаційних систем ресурсозабезпечення і якості;

- бюро проектування і впровадження інформаційних систем управління планово-економічними та виробничими процесами;

- бюро проектування і впровадження інформаційних систем обліку і аналізу;

- бюро проектування і впровадження інформаційних систем управління персоналом.

2.2 Основні завдання та функції відділу

- розробка єдиної стратегії при побудові інформаційних корпоративних систем з використанням технології клієнт-сервер;

- віртуальне моделювання бізнес-процесів: побудова функціонально-інформаційних, функціонально-вартісних, функціонально-імітаційних моделей організаційно-економічних систем;

- розробка і впровадження проектів ІКС, інтеграція різних архітектурних рішень без будь-яких обмежень, побудова відкритої системи;

- координація робіт і забезпечення повного і ефективного взаємодії всіх підрозділів, зайнятих розробкою і впровадженням ІКС;

- забезпечення максимальної економічної ефективності ІКС, їх самоокупності;

- досягнення якісно нового рівня продуктивності, гнучкості і динамізму організації ІКС;

- Виконання функцій системного інтегратора: забезпечення інформаційної, програмної та технічної сумісності компонентів ІКС;

- паралельна оптимізація архітектури ІКС і бізнес-процесів, підтримуваних за допомогою її ресурсів;

- Виконання завдань, встановлених керівництвом заводу.

2.3 Постановка завдання ІС

Програма призначена для організації роботи інформаційної

системи відділу ІСОУ.

Програма повинна:

- забезпечити введення і коригування даних;

- давати можливість переглядати інформацію;

- забезпечувати формування та друк звітів;

Инфологическая модель БД:

Предметної область для БД є Оїсо АТ НКМЗ

Основні сутності: Співробітники, Проекти, Завдання.


співробітники

ВД

бюро Оїсо

Прізвище

Ім'я по батькові

Посада

Домашній телефон

Мобільний телефон

Адреса

Місто

область

проекти

ВД

Назва проекту

Отв6етственний

дата початку

дата закінчення2.4 Логічна модель БД

Предметна область Оїсо описується найбільш точно такими сутностями як: Співробітники, Завдання і Проекти.

Сутність Співробітники являє собою сукупність описують її атрибутів. Кожен запис в таблиці суті буде відповідати екземпляру сутності з відповідними для неї значеннями атрибутів. Серед переліку атрибутів присутні ключові атрибути, які однозначно характеризують сутність. Таким ключовим атрибутом є Ідентифікатор або як він позначений в БД - ВД.

Даний ключовий атрибут пов'язаний ставленням один до багатьох з не ключовим атрибутом із сутності Завдання і з не ключовим атрибутом сутності Проекти. Це пов'язано з тим що, кожному порядковому номеру вводяться може відповідати кілька значень із сутності Завдання та Проекти.

Атрибут суті Бюро Оїсо дозволяє відзначити, до якого бюро належить співробітник. Також, по суті, Співробітники крім прізвища, імені та по батькові може бути введені дані про те, де проживає співробітник, вказані його домашній і мобільний телефон.

Сутність Проект представлена ​​атрибутами: ВД, Назва проекти, Відповідальний, Дата початку та Дата закінчення.

Ключовим атрибутом цієї сутності також є ВД. Він аналогічний атрибуту із сутності Співробітники і є ідентичним. Ключовий атрибут пов'язаний зв'язком один до багатьох з атрибутом Проект із сутності Завдання. Атрибут назва проекту вказує назву виконуваного проекту, а атрибут відповідальний вказує на співробітника Оїсо, який є відповідальним за проектом.

Дата початку і закінчення визначає терміни, за які проект повинен бути виконаний.

Сутність Завдання характеризується атрибутами: ВД, Проект, Кому призначено, Назва, Стан,% завершення, Дата початку.

Ключовий атрибут сутності аналогічний вище описаним сутностей.

Атрибут суті Проект відображає поточний проект, що розробляється. Атрибут Кому призначено вказує співробітника або декількох співробітників відділу яким доручено виконання проекту.

Атрибут Стан може приймати один з 5 значень: Чи не розпочато, Виконується, Завершено, Відкладено і Чекає рішення.

2.5 Набір відносин методом нормалізації

Приведення до 1й нормальній формі:

Розробка інформаційної системи для автоматизації роботи Оїсо (ВД, Бюро Оїсо, Прізвище, Ім'я По батькові, Посада, Домашній телефон, Мобільний телефон, Адреса, Місто, Область, ВД, Проект, Кому призначено, Назва, Стан,% Завершення, Дата початку, ВД , Назва проекту, Відповідальний, Дата початку, Дата закінчення).

Атрибути Ім'я По батькові, Адреса, Дата початку та Дата закінчення не є атомарними, і їх необхідно розділити. Але виходячи з зручність і постановки бази даних залишаємо їх незмінними.

Приведення до 2й нормальній формі:

Розробка інформаційної системи для автоматизації роботи Оїсо (ВД, Бюро Оїсо, Прізвище, Ім'я По батькові, Посада, Домашній телефон, Мобільний телефон, Адреса, Місто, Область, ВД, Проект, Кому призначено, Назва, Стан,% Завершення, Дата початку, ВД , Назва проекту, Відповідальний, Дата початку, Дата закінчення).

Ключ: ВД.

Функціонально повно залежать від ключа атрибути: Бюро Оїсо, Прізвище, Ім'я По батькові, Посада, Домашній телефон, Мобільний телефон, Адреса, Місто, Область, Проект, Кому призначено, Назва, Стан,% Завершення, Дата початку, Назва проекту, Відповідальний, Дата початку, Дата закінчення.

Тобто всі атрибути, що входять до складу сутностей, оскільки, кожному унікальним номером ідентифікації (ВД) відповідає своя унікальна запис в сутності Співробітники, Проект і Завдання.


3 комп'ютерних РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В СЕРЕДОВИЩІ MS ACCESS

3.1 Опис реалізації основних функцій

Робота відділу ІСОУ є спільно з функціональними службами заводу єдиний організаційний комплекс, створений для розробки і впровадження інформаційних корпоративних систем в області техніко-економічного планування, інженерного документообігу, бухгалтерського обліку, оперативного управління виробництвом, управління фінансовими, матеріальними та енергетичними ресурсами, маркетингом та інших систем організаційно-економічного призначення для досягнення основних цілей - отримання максимального прибутку, забезпеч чення надійного розвитку заводу з позицій курсу стратегічного управління.

Для успішного функціонування необхідне використання інформаційних систем і технологій: за допомогою ефективної інформаційної системи можна значно спростити процес контролю і управління.

В даний час для автоматизованого обліку роботи недостатньо використовувати MS Office - необхідна інформаційна система або універсальна програма масового призначення, налаштована під конкретне підприємство з конкретним видом товару.

Автоматизація роботи відділу ІСОУ найточніше описується такими сутностями як: Співробітники, Завдання і Проекти.

Заповнення таблиць Співробітники, Завдання і Проекти здійснюване в конструкторі таблиць представлено нижче.

Малюнок 3.1 - Таблиця Співробітники

Рисунок 3.2 - Таблиця Завдання

Малюнок 3.3 - Таблиця Проекти

При створенні в Access схеми даних в ній визначаються і запам'ятовуються зв'язку між таблицями. Це дозволяє системі автоматично використовувати зв'язку, один раз певні в схемі даних, при створенні форм, запитів, звітів на основі взаємопов'язаних таблиць, а користувач звільняється від необхідності вказувати ці зв'язки при конструюванні цих об'єктів. Схема даних бази графічно відображається в своєму вікні, де таблиці представлені списками полів, а зв'язки - лініями між полями різних таблиць. Схема даних інформаційної системи представлена ​​на малюнку 3.4.

Малюнок 3.4 - Схема даних

Заповнення таблиць даними завдяки встановленим зв'язкам можна виробляти з таблиць Проекти та Співробітники. Результат заповнення представлений на малюнках 3.5 і 3.5.

Малюнок 3.5 - Заповнення таблиць через таблицю Проекти

Малюнок 3.6 - Заповнення таблиць через таблицю Співробітники

Запити це компоненти бази даних, які служать для вибору, сортування і різних обчислень з використанням даних з однієї або декількох таблиць.

У даній інформаційній системі були створені кілька запитів. Запит, що демонструє записи по всіх проектах в Оїсо представлений на малюнку 3.7. Результат запиту представлені на малюнку 3.8.

Малюнок 3.7 - Конструктор запиту Всі проекти

Малюнок 3.8 - Результат запиту Всі проекти

Для відображення відомостей про проекти, які були завершені і які знаходяться в процесі виконання, були створені запити: Завершені проекти і Відкриті проекти відповідно. Результати і конструктор запитів представлені на малюнках 3.9, 3.10, 3.11, 3.12.

Малюнок 3.9 - Конструктор запиту Завершені проекти

Малюнок 3.10 - Результат запиту Завершені проекти

Малюнок 3.11 - Конструктор запиту Відкриті проекти

Малюнок 3.12 - Результат запиту Відкриті проекти

Запит Додаткові відомості про співробітників створений з метою полегшення пошуку інформації про співробітників, що працюють в Оїсо. У запиті виводяться дані про те, де проживає співробітник, його контактний телефон, зокрема мобільний і домашній номер. Конструктор запиту і його результати представлені на малюнку 3.13.

Малюнок 3.13 - Запит Додаткові відомості про співробітників

Звіт це такий елемент бази даних, який використовується для того щоб вибрати дані з однієї або декількох таблиць зробити з ними обчислення підвести підсумки і вивести їх на екран або друк.

Звіти даної ІС були створені на основі запитів описаних вище, які виводять відповідну інформацію в зручному для користувача форматі. Всі звіти можна вивести на друк на вимогу. Всі види звітів представлені на малюнку 3.14.

Малюнок 3.14 (а) - Результат роботи звітів ІС

Малюнок 3.14 (б) - Результати роботи звітів ІС

Зазвичай форми служать для введення і редагування даних, управління ходом виконання програми, виведення різних повідомлень, друку інформації.

Головна форма ІС дає можливість переглянути кожну з таблиць, внести в неї нові записи і в разі необхідності змінити її зміст, виконати зміна або видалення запису. Так само вона містить можливість переглянути звіти, створені за результатами роботи над проектами і вивести їх на друк.

Головною формою ІС вважається форма Список проектів (рисунок 3.15).

Малюнок 3.15 - Головна форма ІС

3.2 Керівництво користувачеві

Створене меню у верхній частині форми дозволяє здійснити доступ до всіх таблиць ІС, оформлених для зручності користувача у вигляді форм, звітів, створеним за запитами.

Створити запис про новий проект, внести дані, користувач може при натисканні кнопки . Відкриється форма (рисунок 3.16), в якій можна внести дані по проекту у відповідних полях зрозумілі користувачеві. За закриття форми новий проект буде додано до списку проектів і буде доступний для користувача.

Малюнок 3.16 - Форма для запису нового проекту

До Списку проектів, можливо, провести роботу по електронній пошті, доступні такі можливості як відправити список поштою і зібрати дані по пошті.

Меню користувача також містить кнопку Відкриті проекти і Завершені проекти. Форми відповідно створені на основі запитів Відкриті проекти і Завершені проекти, які містять відповідні дані (рисунок 3.17).

Малюнок 3.17 - Форма Відкриті проекти

Кнопка Звіти дає можливість зі списку вибрати звіт, вже створений в ІС і який готовий для перегляду і друку (рисунок 3.18).

Малюнок 3.18 - Результат роботи кнопки Звіти

Остання з кнопок меню називається Список співробітників і при натисканні відкриває форму містить інформацію про всіх співробітників по всьому бюро відділу ІСОУ (рисунок 3.19).

Малюнок 3.19 - Форма Список співробітників


ВИСНОВОК

Результатом проведеної роботи є база даних «Інформаційної системи для автоматизації роботи відділу ІСОУ» в СУБД Microsoft Access, що має зручний призначений для користувача інтерфейс, призначений для роботи різних груп користувачів.

База даних може надати користувачеві всю необхідну інформацію про діяльність відділу. Таким чином, головну мету написання даного курсового проекту, а саме створення БД, що дозволяє автоматизувати облік діяльності підприємств, виконана.

Інформаційна система проста у використанні, що навіть недосвідчений користувач зможе легко розібратися, як з нею працювати. Для розуміння її функціонування не потрібно знань особливих розділів проектування баз даних, спеціальних навичок програмування і знань економічних дисциплін.

Недоліками в цій БД є недостатня інформація про підприємства немає інформації про директора, про окладах робітникам, про спеціалізацію цехів, про продажі виробів і про їх залишки. Можливо, не скрізь передбачені умови на дані, що вводяться, не до кінця продумана ідея доступу до бази даних: рівні та групи користувачів.

Автор сподівається в подальшому розширити функціональні можливості та вдосконалити дану БД за допомогою ліквідації її недоліків.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Атре Ш. Структурний підхід до організації баз даних. - М .: Фінанси і статистика, 1983. - 320 с.

2. Бойко В.В., Савінков В.М. Проектування баз даних інформаційних систем. - М .: Фінанси і статистика, 1989. - 351 с.

3. Голіцина О.Л., Максимов Н.В., Попов І.І. Бази даних: Навчальний посібник. - М .: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. - 352 с.

4. Джексон Г. Проектування реляційних баз даних для використання з мікроЕОМ. -М .: Світ, 1991. - 252 с.

5. Карпова Т.С. Бази даних: моделі, розробка, реалізація. - СПб .: Пітер, 2002. - 304 с.

6. Кириллов В.В. Структурізованний мову запитів (SQL). - СПб .: ИТМО, 1994. - 80 с.

7. Корнєєв І.К., Машурцов В.А. Інформаційні технології в управлінні. - М .: ИНФРА-М, 2001. - 158 с.

8. Мартін Дж. Планування розвитку автоматизованих систем. - М .: Фінанси і статистика, 1984. - 196 с.

9. Хаббард Дж. Автоматизоване проектування баз даних. - М .: Світ, 1984. - 294 с.