Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Європа від середньовіччя до Другої світової війни

Скачати 30.6 Kb.
Дата конвертації 03.03.2018
Розмір 30.6 Kb.
Тип лекція

- 2 -

ЗМІСТ:

ЗАВДАННЯ 1 Які економічні, політичні, світоглядні характеристики розвитку країн Європи в середні віки?

ЗАВДАННЯ 2 У чому, на вашу думку, полягає історична обумовленість епохи просвітництва. Охарактеризуйте національні особливості Просвітництва по країнам

ЗАВДАННЯ 3 Що викликало Другу світову війну, якою була розстановка беруть участь в ній країн, які етапи вона пройшла і як закінчилася?

ЗАВДАННЯ 1

Які економічні, політичні, світоглядні характеристики розвитку країн Європи в середні віки?

Хронологічні рамки періоду середньовічної ци-вилизации визначаються істориками неоднаково. Дол-гое час вітчизняні дослідники, розглядаючи середньовіччя як час еволюції феодального способу виробництва, починали цю епоху з падіння Західної Римської імперії (476) і завершували її початком англійська-ської буржуазної революції (1640). Зарубіжні вчені, не спираючись на теорію формацій, прийняту марксист-ської наукою, відносили початок середньовічної епохи до VIII ст., Коли внаслідок арабських завоювань перервалися торгові комунікації в Середземному морі, дійство-вавшие з античних часів, і остаточно встановилися натуральнохозяйственних відносини.

Проблеми суспільних відносин в середньовічній історії

Однією з важливих особливостей західноєвропейської цивілізації є зародження і розвиток виробництв-ських відносин, заснованих на земельній влас-ності.

Феод - земельне володіння, подаровані сеньйором сво-йому васалові, зобов'язується за володіння феодом служити сеньйору.

У вітчизняній історіографії довго було прийнято вважати період з кінця V до середини IX ст. раннефео-далеким, але в останні десятиліття автори, які продовжують стояти на позиціях формаційного аналізу, при-йшли до висновку, що точніше було б розглядати цей час, як дофеодальний період, оскільки феодальні гро-ються відносини ще не стали пануючими. Відчуження земельних володінь у вигляді обміну або дарування призводило до складання умовних форм земельної майна, що було ознакою зарож-даються феодальних відносин.

Вільні люди часто передавали свої земельні навчаючи-стки у власність монастирям і великим магнатам, домагаючись їх заступництва і стабільних умов існування. У багатьох випадках представники церкви силою або обманом примушували власників відмовляти-ся від земельних ділянок на користь монастирів. Такий же практики дотримувалися королівські дружинники і посадові особи. При цьому хлібороби продовжували обробляти свої наділи, але вже як знаходяться в їх користуванні без права відчуження, тоді як право соб-ності на землю концентрувалася в руках монас-тирей і світських землевласників.

Таким чином, перерозподіл земельної соб-ності в I тис. Відбувалося без відриву безпосереднім-ного виробника - селянина - від землі як основного засобу виробництва. Великі землевласники не були зацікавлені у відділенні про-виробниками від умов його праці, вони потребували ра-бочих руках для виробництва продуктів в своїх скла-дивать володіннях.

Все це вело до складання економічної основи нового суспільного ладу - вотчини як основної господарської осередку середньовічного суспільства. Поня тие вотчина не можна змішувати з поняттям феод. В ось-чині втілювалася зв'язок між феодалами і основними виробниками - селянами, - виступає преж-де всього як економічні відносини. Факт же пере-дачі феоду сеньйором васалу за службу передбачав соціально-політичні відносини всередині станової ієрархії. Середньовічна вотчина мала двойствен-ної структурою, розділяючись на панський домен (земля, що займає до 1/3 всієї вотчини) іманси - селян-ські наділи. На домені застосовувалася панщина (відпрацьовані-точна рента), яка до XII в. залишалася в Західній Європі переважаючою формою експлуатації.

В умовах панування натуральнохозяйственних від-носіння середньовічна вотчина змогла до початку XII в. реалізувати закладені в ній важливі можливості: ре-гуліровать відтворення робочої сили таким обра-зом, що якщо в IX ст. у Франції припадало близько 2.1 дитини на сім'ю (за даними Ю. Л. Безсмертного), то до початку XV в. в сім'ях в середньому виживало за 3,6 - 5 дітей, а в заможних сім'ях - до 8 дітей. Благоприят-ні демографічні процеси, хоча і нерівномірні (різкий спад чисельності населення мав місце в XIV ст. В зв'язку з важкими епідеміями), створювали додаткового-тільні життєві ресурси для подальшого динамічний-ного розвитку цивілізації. У X ст. почалася реалізація іншої економічної потенції - внутрішньої колони-зації земель, т. е. розчищення лісових масивів під паш-ні та осушення боліт. «Епоха великих расчисток» про-продовжували і в XI ст. Нарешті, в рамках феодальної ось-чини відбувалися перші етапи відділення ремесла від сільського господарства під безпосереднім покровитель-ством феодала, що потребує послуги ремісників для будівництва замків і фортечних споруд, про-ництва металу, вичинки зброї та обладунків. Створено-ний працею продуктивного населення продукт перетворювався в залізо і камінь, а Європа, за висловом хроніста Рауля Глабер, «одягалася в біле вбрання бур-гов» (міст).

Підсумком процесу розвитку і становлення вотчин ста-ла можливість європейської цивілізації витримати в IX - X ст. випробування ззовні, відобразити арабську загрозу з боку Піренейського півострова (битва при Пуатьє в 732 р), нападу норманів, вихідців з Скандіна-вії, які на початку X ст. погрожували Парижу, змусивши надати їм північно-західну частину Франції - Нор-Манді.

Складання нових відносин в галузі економіки вело до важливих соціально-політичних наслідків. До XI ст. склалася і отримала релігійні санкції но-вая соціальна структура суспільства, істотно отли-чающие і від первісних порядків древніх герман-ців, і від римських. Виникло поділ суспільства на три стани, що не втратило свого значення до кінця XVIII ст. Церква вчила, що кожній людині Господом відведено місце в одному з трьох станів: моляться (ду-ховенство), які воюють (світські сеньйори - лицарі) і ра-бота (городяни і селяни). Права і обов'язки кожного стану передавалися у спадок. Відповідно до цієї моделі городяни і селяни, хоча і входили в низ-шиї стан, визнавалися необхідними членами про-щества і володіли певними юридично закреп-ленними правами. Тим самим середньовічне суспільство поважало їх працю, відкидаючи властиве античним нра-вам презирство до фізичної праці.

Значущим соціальним явищем середньовіччя ста-ло формування лицарства і лицарської культури. Ри-царі ставали носіями особливих ментальних цін-н'стей: нестримної хоробрості, войовничості, вірно-сти взятим на себе зобов'язанням, щедрості, віддано-сти своєму сеньйору, прагнення помститися за ображаючи-ня.

Середньовічна епоха багато визначила в раз-вітіі західноєвропейської цивілізації у всіх сферах суспільного життя. Але у дослідників немає повної ясності в питанні про причини і шляхи формування виробничих відносин. Думки розходяться щодо часу складання відносин особистої за-лежно.

У Західній Європі не існувало системи крепост-ного права, подібної до тієї, що була в Росії, оскільки селяни не виключалися з правових відносин, навіть відносини особисто залежних селян з землевласника-ми регулювалися спочатку помісним звичаєм, а потім, коли була проведена його запис, помісним правом. Тому навряд чи варто абсолютизувати фактор клас-совою боротьби у феодальному суспільстві. До XIV - XV ст. між феодалом і селянином існувала економі-чна взаємозалежність, що виключає масштабні прояви класових протиріч.

Го рід в системі цивілізації в X - XI ст.

В середні віки в Західній Європі відбувається важ-дальшої в її історії процес - урбанізація. Починають рости і відроджуватися старі міста, що залишилися з ча-мен Римської імперії, і виникати нові. Урбанізація стала наслідком багатьох передумов.

Маленькі містечка, що виникали в тіні замків мо-гущественних сеньйорів, приносили їм дохід у вигляді по-шлін з торгівлі та ремесел, штрафів та інших платежів. Сеньйор ставав в містах, що виникають на його тер-ритор, головним суддею, очолював управління і на-значущих посадових осіб. Європейські міста виникали на основі високого ступеня відділення ремесла від сільського господарства.

Спочатку міста зберігали зв'язок із землею, бю-Гери володіли сіножатями, лугами, виноградниками, дер-жали худобу. Але в міру зростання міст вони віддалялися від сільськогосподарських занять і зосереджувалися на ремеслі і торгівлі, обмінюючи ремісничі вироби на продукти харчування. У містах став формуватися осо-бий економічний уклад - просте товарне виробниц-ство, - відрізняється від феодальних відносин. Про-стое товарне виробництво - економічний уклад, при якому трудівник в особі ремісника є одночасним-аме і власником (майстерня, сировина, набір прими-тивних ручних інструментів, спеціалізовані навички та вміння). На відміну від селянина ремісника нік-то не наділяв засобами виробництва, він не був об'єктивним тому економічній залежності, відрізняючись великим ста-тусом особистої свободи. Недаремно в Західній Європі існувала приказка: «Міське повітря робить людину вільною» і існував звичай, за яким побіжний селянин ставав вільним, якщо йому вдавалося переховуватися всередині міських стін рівно один рік і один день. Важливою рисою простого товарного виробництва була органічна зв'язок ремісника з ринком, по-кільки кожна виготовлена ​​ним річ ​​призначалася для обміну на продукти харчування або продажу.

Візантійські міста не виникали заново на пус-те місці, як і багато міст Європи, вони продолжа-ли свій розвиток з античних часів, зберігаючи тради-ції поліса, заснованого не так на ремеслі і торгівлі, а на земельної власності. Візантія в IV - VI ст. була країною міст: 12 млн населення проживали в 1200 містах. Такого рівня більшість європейських країн досягло тільки до кінця XV - XVI ст. Найбільш круп-ними і багатими містами були Константинополь, Олександрія, Антіохія, Салоніки. Константинополь був найвидатнішим міським центром в I тис., Його називали просто «Місто» або «Майстерня вселив-ної». Ремісники платили податки золотом. Міські стіни були вершину інженерного спокуса-ства: три ряди стін з 500 вежами робили Контантінополь неприступним.

В останній чверті XV ст. все це підготувало в Західній Європі нову епоху - епоху первісного нагромадження капіталу, що створює передумови для скла-диванія буржуазних відносин. Елементи первоначаль-ного нагромадження капіталу виявляли себе в свобод-них містах-державах Італії в другій половині XIII - XIV ст. Для цієї епохи характерно накопичення як таке збагачення окремих осіб, компаній і дер-жав. У Західній Європі одним з поширених видів накопичення був асоційований капітал, кон-центруються в торгово-банківських компаніях.

ЗАВДАННЯ 2

У чому, на вашу думку, полягає історична обумовленість епохи просвітництва.Охарактеризуйте національні особливості Просвітництва по країнам.

XVIII ст. увійшов в історію як століття Просвітництва. Мис-Літел, вчених цього часу відрізняло прагнення сі-стематізіровать і поглибити знання про природу. Експери-ментальні дослідження стали набувати все біль-шиї значення, чому сприяли технічні і тих-технологічного досягнення.

У XVIII ст. в провідних європей-ських країнах вже були академії наук, виходили спе-ціальні наукові видання, організовувалися наукові експедиції. Відкриття в області астрономії, механіки, фізики, хімії, геології, біології дозволили замінити провіденціатістскіе уявлення про світ науковими, Нові ідеї неминуче торкнулися і суспільство в його про-ну ло му та сьогодення.

Просвітництво - система історико-соціологічних поглядів на суспільство, в основі якої лежить антіфео-далека спрямованість політичних ідеалів і решитель-ний розрив з теологічним поясненням історії.

Просвітителі зробили сміливу спробу створити науч-ву картину суспільства, виявити закони суспільного раз-витку. Як виникло суспільство і держава? Відповідь на це питання дали політико-правові вчення, засновані на теорії природного права і концепції громад-ного договору. Вони були розроблені нідерландськими мислителями Г. Гроцием, Б. Спінози, англійцями Дж. Локком і Т. Гоббсом. Відповідно до теорії природних прав, спочатку люди жили в бездержавному, або в природному стані. Кожній людині згідно вис-шему закону природи були дані природжені неотчуж-даємо права: життя, свобода, власність. Всі люди були рівні в правах.

Далі виникає питання, чому люди вийшли з природного і перейшли в цивільне перебуваючи-ня? Яким чином виникла держава. Згідно кон-цепції суспільного договору, людина самостійно усвідомив необхідність установи держави, посколь-ку в природному стані неможливо повністю забез-печити права людини: кожна людина - «сам собі су-дья» (Дж. Локк), інтереси людей стикаються. Государ-ство виникло в результаті угоди між людьми. Люди заснували державу - обов'язкову для всіх владу - до передачі її суверену, а самі стали його підданий-ними. Суверен зобов'язаний гарантувати мир, порядок і при-народжені права.

Англійське Просвітництво.

Особлива роль Англії в історії європейського Просвітництва полягала, перш за все, в тому, що вона була його батьківщиною і у багатьох відношеннях і першопрохідцем. В основних рисах політичний програма Англійського Просвітництва була сформульована філософом Джоном Локком (1632--1704), яким розглядав державу як продукт взаємної угоди людей. На перший план він висував моральні критерії поведінки людей в суспільстві. Чи не цивільні закони, а норми моральності, які встановлюються по таємного і мовчазною згодою, повинні бути, на думку Локка, природнім регулятором міжособистісних відносин.

У XVIII ст. в Англії старі форми державної влади наповнилися новим змістом. У 1701 р парламент прийняв два документи, які позбавляли можливості повернення на британський престол династії Стюартів. Перший документ - Білль про престолонаслідування передавав престол представникам Ганноверського династії. Другий документ "Статус про пристрій королівства" вводив парламентаризм - відповідальність міністрів перед парламентом. Фактичне посилення влади парламенту відбулося під час правління королеви Анни (1665--1714). У той же час королівська влада деградувала, і при Георге II (1683--1760) король втратив право вето щодо прийнятих парламентом законів і не міг брати участі в засіданнях уряду. Парламент складався з двох палат - палати лордів та палати громад. У боротьбі парламенту з королем активну участь брали дві політичні партії - торі і віги, створені ще в XVII ст.

Більшість англійських просвітителів не виявляли схильності до абстрактного теоретизування. У літературі вони віддавали перевагу легкі і рухливі жанри, намагалися наділити свої філософські, економічні та політичні ідеї в форму цікавого міркування чи сатиричного викриття.

На характер англійського Просвітництва вплинули також його взаємини з релігією і церквою. Видатні його діячі, за рідкісним винятком, дотримувалися догматів християнства. Багато в чому це пояснювалося тим, що англійська церква не протиставляла себе освіти, а в якійсь мірі навіть відповідала його ідеалу віротерпимості. Це мало далекосяжні наслідки для культурного розвитку країни, оскільки дозволяло зберегти рівновагу між традиційними цінностями, берегинею яких виступала церква, і новаторськими, які несло Просвітництво.

Всі, хто звик розглядати Просвітництво як ідеологічну підготовку буржуазних революцій, з розчаруванням відзначили б відсутність у політичній програмі англійських просвітителів радикальних гасел і бойових закликів. Але це і зрозуміло: більшість політичних цілей Просвітництва було досягнуто в Англії ще на початку XVIII ст.

В основних рисах політична програма англійського Просвітництва була сформульована філософом Джоном Локком. Як і багато мислителів XVII ст., Він вважав, що виникненню держави передував природний стан, «стан повної свободи у відношенні їх дій і щодо розпорядження своїм майном і особистістю», а також «стан рівності, при якому всяка влада як будь-яке право є взаємними ». Перехід від природного стану до громадянського суспільства був наслідком суспільного договору, який передбачав перерозподіл лише владних функцій і не влёк значних змін в положенні людей. Держава повинна була керуватися тим же «законом природи», який регулював відносини людей у ​​природному стані, і тому не могло зазіхати на невідчужувані права громадян. Локк передбачив спеціальний конституційний механізм, що не допускав перевищення державою своїх прерогатив. Це поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і «федеративну» (яка відала відносинами з іншими державами).

Просвітництво, безумовно, визнавало і право кожної людини переслідувати свій приватний інтерес. Великий вплив в цьому відношенні зробило вчення філософа XVII ст. Томаса Гоббса про егоїстичну природу людини, яке послужило основою етики себелюбства, або розумного егоїзму. Один з її творців Бернард Мандевіль вважав, що поведінка людей є похідним від себелюбства.

Багато в чому завдяки зусиллям просвітителів була створена раціональна модель відносин між людьми в практичному житті, відповідна ролі та значенню громадянського суспільства. Одним з найважливіших достоїнств людини визнавалася її здатність до спілкування, співпраці з іншими, участі в колективній творчої діяльності. Увійшло в моду членство в клубі або масонської ложі, відвідування політичних зборів чи зустрічей за інтересами (наприклад, в кафе). Детально розроблений кодекс правил поведінки людини в суспільстві відбила англійська художня література XVIII ст.

Просвітителі багато в чому досягли успіху в прагненні прищепити широким верствам населення Англії свої цінності і ідеали. Значення цього в повній мірі проявилося в ході соціально-політичних бур, що пронісся над Європою в кінці XVIII - початку XIX ст. Англія виявилася острівцем стабільності, що зумів уникнути революцій і громадянських воєн. Спільні цінності, а також етика політичного компромісу, розроблена, наприклад, в працях Болингброка, виявилися більш надійним засобом умиротворення суспільства, ніж примусова дисципліна, підтримувана силою. В цьому і полягає один з основних уроків англійської Просвітництва.

Французьке Просвітництво.

Ідея морального відродження суспільства політичними методами - додала особливе своєрідність Французькому Просвітництва, видатними представниками якого були Жан Жак Руссо (1712--1778), Шарль Луї Монтеск'є (1689--1755), Вольтер (1634--1778), Дені Дідро (1783 --1784) і ін.

Французьке Просвітництво багато в чому виходило з ідей філософів XVII ст. Рене Декарта і Локка. Згідно розробленого Декартом раціоналістичному методу пізнання, істина повинна чітко і ясно убачатиметься людським розумом. Чимало послідовників у Франції знайшло вчення Локка про суспільство і державу.

Постійні конфлікти з владою створили французьким просвітителям репутацію потрясателей основ і радикалів. Насправді в своїх конституційних поглядах багато хто з них не йшли далі принципів англійського Просвітництва. Слідом за Локком ідею поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову розробляв Шарль Монтеск'є. При цьому він виступав не просто за розмежування функцій між органами державної влади, а за поділ влади як політичних сил, кожна з яких могла б реально служити противагою іншій.

Для розвитку освіти другої половини XVIII ст. у Франції характерне зростання читачів і бібліотек, Приватні бібліотеки стали звичайним явищем, вони були атрибутом хорошого тону. Якщо в першій половині XVIII ст, власниками бібліотек були виключно дворяни, то в другій половині століття бібліотеки збирали откупшікі, чиновники, вчені, письменники, аптекарі і ін.

Просвітництво Шотландії.

Історія громадської думки в Шотландії XVIII в. - це історія болісних пошуків виходу з принизливого становища, в якому, на переконання багатьох освічених шотландців, виявилася їх батьківщина. Філософ Ендрю Флетчер, «батько» шотландського Просвітництва, дав поштовх формуванню нової цивільної етики, що обґрунтовувала інші, альтернативні війні і політиці, методи виконання громадянами свого боргу перед батьківщиною.

Просвітництво в Шотландії спиралося на потужний інтелектуальний потенціал, яким розташовували в середині XVIII ст. університети Единбурга, Глазго і Абердіна. Серед викладали там чудових учених виділяється філософ, історик, економіст Девід Юм. Відгукуючись на духовні запити шотландського суспільства, він обгрунтував думку про те, що доброчесність громадянсько за своєю суттю, бо добро - це все, що корисно людям.

На шотландське Просвітництво великий вплив зробила діяльність Філософського товариства в Единбурзі, що поєднував кращі уми того часу. Адам Сміт - видатний теоретик товарно-грошових відносин став їх гарячим захисником і пропагандистом багато в чому по морально-етичних міркувань. Сміт вважав, що саме ринок звільнив людину від дурманним системи залежності за феодалізму. На його думку, люди виховують у собі почуття справедливості і виробляють навички цивілізованого спілкування, лише знаходячись один з одним у відносинах виробника і споживача. У своїй теорії Сміт відводив ринку ту ж функцію, яку англійські просвітителі віддавали правовій державі або цивілізованого спілкування, - функцію соціалізації егоїзму.

Інтерес просвітителів до економічної теорії відбивав загальне підвищення престижу господарської діяльності. Однак в шотландському суспільстві тривалий час зберігалася недовіра до вільної гри ринкових сил.

Потрібен був час, щоб шотландські просвітителі позбулися страху перед ринковою стихією. Нове їх покоління, що вступило в пору зрілості ближче до кінця XVIII ст., Вже не надіялось на підтримку уряду або парламенту. Для них зразком цивільного поведінки був фахівець у якій-небудь області професійної діяльності, знання і ретельність якого приносили суспільству відчутну користь.

Німецьке Просвітництво.

Просвітництво в Німеччині являло собою складне і суперечливе явище вже в силу політичної роздробленості країни і розмаїття місцевих умов. Поширенню нових віянь сприяла інтенсивне культурне життя провінцій. Монархи дрібних держав, не маючи можливості затвердити свій авторитет великодержавними методами, прагнули прославитися меценатством. Пошана, якою була оточена в Німеччині французька культура, також сприяв проникненню просвітницьких ідей.

Один з парадоксів німецького Просвітництва полягав в тому, що воно нерідко отримувало імпульси з боку правлячих верхів. У Пруссії ініціатором публічного обговорення його проблем виступив сам король Фрідріх Великий. Не без старання влади однією з характерних рис

Освічений абсолютизм Росії.

У Росії, як і в інших європейських країнах, перехідна епоха від феодалізму до капіталізму породила ідеологію Просвітництва. До періоду освіченого абсолютизму відносяться 60-і рр. - час правління імператриці Катерини II.

Освічений абсолютизм в Росії характеризується такими заходами, в яких були зацікавлені дворяни і сама держава, але які в той же час сприяли розвитку нового капіталістичного укладу. Важливою рисою політики освіченого абсолютизму, на яку вказують дослідники, було прагнення монархів послабити гостроту соціальних протиріч в своїх країнах шляхом вдосконалення політичної надбудови.

На основі ідей європейських просвітителів у Катерини склалося певне уявлення про те, що необхідно робити для процвітання держави. "Я бажаю, я хочу лише добра країні, куди бог мене привів, - писала вона ще до воцаріння, - слава країни - моя власна слава".

Катерина II вирішила дати Росії законодавчий кодекс, заснований на принципах нової філософії і науки, відкритих епохою Просвітництва.

ЗАВДАННЯ 3

Що викликало Другу світову війну, якою була розстановка беруть участь в ній країн, які етапи вона пройшла і як закінчилася?

У першій половині XX століття людство пережив-ло дві великі війни: перша в основному розгорнулася в Європі, хоча її удостоїли звання світової війни, а вто-раю була дійсно світової. Світові війни XX століття з'явилися відображенням корінних змін, від-які йшли в світі, одним з наслідків самого процесу розвитку цивілізації. Дві війни XX в. придбали миро-вої масштаб і фактично поставили на грань загибелі світову цивілізацію. Причини світових воєн носять глобальний характер і взаємопов'язані з кризовим coстояніем західної цивілізації, яке фактично про-должалось всю першу половину XX ст.

1 вересня 1939 р нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна (1939--1945) - найбільший збройний конфлікт в історії человечес-кой цивілізації. У війні взяло участь 64 государ-ства світу, в армії воюючих країн було призвано 110 млн. Чол. Театром воєнних дій стали всі океани, Європа, Азія, Африка та Океанія. Війна стала действи-тельно світової. Людські втрати в результаті війни пора-жают своїми масштабами. З урахуванням все уточнює даних про втрати СРСР число загиблих, склало сви-ше 60 млн. Чол. Близько половини загиблих - гражданс-кое населення.

Причини Другої світової війни - одне з питань, найбільш активно вивчалися і багаторазово обговорювалися-шихся істориками. Однак і до цього дня немає єдино правильного для всіх відповіді. Загалом, з огляду на відмінності-ні точки зору, можна сказати, що головна причина другої світової війни полягала в прихованому протидії речіі між тими державами, яких більш-ме-неї задовольняло устрій світу, і тими, хто бажав його змінити. Почасти це було спадщиною першої світової війни. Серед європейських держав, які бажали зраді-ня світового устрою, лідерство безсумнівно принад-лежало Німеччини, де в 1933 р до влади прийшли націо-нал-соціалісти. На Далекому Сході аналогічну пози-цію займала Японія.

За формою друга світова війна, як і перша, була виття-ної між суверенними державами. Проте ця війна, безсумнівно, була також боротьбою переконань. Німці свідомо боролися за принципи і практику націонал-со-ціалізма: расову перевагу німців, деградація всіх інших народів і фізичне винищення деяких з них. Противники Німеччини боролися за знищення всього того, що відстоював нацизм. Почавши з мети національного ос-вобожденіе, вони з неминучістю прийшли до ідеї відновлення демократії. Можна сказати, що друга світова війна - це ідеологічна війна між диктатурою і демо-крат.

Тому, визначаючи характер другої світової вої-ни, слід зазначити, що всі ті, хто вів боротьбу з націонал-соціалізмом, вели боротьбу справедливу і праведну, незалежно від того, який був внесок в перемогу і мотиви цієї боротьби для кожного з його учасників . Другу світову війну в набагато більшому ступені, ніж першу, слід вважати тотальною війною. Тотальна війна - війна з мак-симально напругою моральних, економічних, по-енних коштів, використанням не тільки збройних сил, а й усіх доступних методів політичної боротьби з граничною жорстокістю, аж до знищення цілих народів.

Хро-технологічного другу світову війну можна розділити на три великі періоди.

Перший період, з 1Вересень 1939 р по червень 1942 р - період розширюється масштабу виття-ни при збереженні переваги сил агресорів. До літа 1942 року Німеччина і її європейські союзники оккупірова-ли всю Європу, за винятком Великобританії та Нейт-ральних країн. Війська вермахту дійшли до Волги на сх-ке, контролювали значну територію в Північ-ної Африці. Народи західноєвропейських країн попхну-лись з горезвісним нацистським «новий порядком», а на-селище захоплених територій Радянського Союзу ис-катувало на собі всі жахи окупаційної політики тре-тьего рейху. Напад Німеччини на СРСР поклало на-чало формування антигітлерівської коаліції. У авгу-сте 1941 році була підписана Атлантична хартія, яка стала одним з основних документів антигітлерівської коалі-ції, проголошені в ній демократичні принципи лягли в основу майбутнього світу.

Другий період, з червня 1942 по січень 1944 р - це час перелому в ході війни, коли ініціатива і перевага в силах перехо-дять в руки країн антигітлерівської коаліції. У цей пе-ріод в травні 1943 р італо-німецькі війська капітулювали в Північній Африці, союзники підписали Змін-рії з італійськими військами, і уряд Бадольо, що контролює південь Італії, оголосило Німеччини війну. Влітку 1943 року завершився перелом і на радянсько Германс-ком фронті. Сталінградська і Курська битви означали остаточний перехід ініціативи в руки Червоної Ар-ми Академії. Зламався і хід битви за Атлантику. Союзники на конференції в Тегерані в 1943 р прийняли рішення про відкриття другого фронту в Північній Франції.

Третій період, з січня 1944 р 2 вересень 1945, - уклади-вальний етап Другої світової війни, в ході якого до-стігнутое перевагу країн антигітлерівської коалі-ції було реалізовано в розгромі армій противника, ко-ли позначилася криза правлячих режимів держав-аг-ресори і настав їх крах.

Наслідки другої світової війни - мільйони жертв, підірвана економіка, - змусили активізує-тися життєздатні сили цивілізації. Про це сві-чать такі факти створення Організації Об'єднаних Націй, яка протистоїть тоталітарним тен-денця в розвитку, імперським амбіціям окремих го-Сударства; акти Нюрнберзького і Токійського процесів, які засудили фашизм, покарали ватажків злочинних ре-жимів; широке антивоєнний рух, що сприяло-шиї прийняття міжнародних пактів про заборону зброї масового знищення. Перемога над фашизмом зміцнила позиції демократії, забезпечила шлях до повільного дзв-доровленію цивілізації.