Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Звід Законів Російської імперії 1825 г.

Скачати 71.09 Kb.
Дата конвертації 11.09.2018
Розмір 71.09 Kb.
Тип реферат

П Л А Н

1. Вступ

2. Передумови підготовки і видання Зводу Законів Російської імперії

3. Повне зібрання законів Російської імперії. Основні положення Зводу законів Російської імперії.

4. Значення Зведення для подальших кодифікаційних робіт.

5. Література

1. Вступ

У пропонованій роботі розглядається один з етапів розвитку права на території Російської імперії. Існування різних джерел права, неупорядкована законотворча діяльність в Російській державі з середини XVII ст. привела до відсутності скільки-небудь стрункої правової системи, дії в різних регіонах держави різних правових норм, що регламентують одні й ті ж суспільні відносини. Все частіше виникають суперечності у вирішенні тих чи інших проблем життя держави, обумовлені відсутністю досконалої правової системи, об'єктивно зумовило необхідність створення спочатку Повного зібрання законів Російської імперії, а потім (через наявність численних протиріч у законах) упорядкування їх у Зводі законів Російської імперії, який, незважаючи на ряд змін, продовжував діяти до 1917 р

У розділі 1 представленої роботи розглядаються передумови, що послужили поштовхом до створення Зводу законів: суспільний лад і державний устрій Росії, економічні та політичні тенденції розвитку держави.

У розділі 2 розглянута історія створення та основні положення Повного зібрання законів Російської імперії і Зводу законів Російської імперії.

У розділі 3 коротко викладається значення Зводу для подальших кодифікаційних робіт.

Оскільки більша частина використовуваної літератури видана російською мовою, то і справжня робота, щоб уникнути помилок і неточностей, пов'язаних з перекладом на українську мову, написана також російською мовою.

Робота не ставить перед собою за мету детально проаналізувати існуюче законодавство і порівняти його з законами інших країн, вона лише відображає одну з найбільш яскравих сторінок в історії права Російської імперії.

2. Передумови підготовки і видання

Зводу Законів Російської імперії

У другій половині ХVIII ст. в Росії йшов процес розкладу феодально-кріпосницького ладу і розвитку буржуазних відносин. Він особливо посилився в першій половині XIX ст. і привів до кризи феодалізму. У всіх основних галузях економіки йшло поступове формування капіталістичного устрою.

Сільське господарство все більше пов'язувалося з ринком, виробляло частина продуктів спеціально для продажу. Широке поширення, особливо в нечорноземних районах, стали отримувати грошові оброки, що підривало натуральні основи і панського, і селянського господарства. У чорноземних районах поміщики для підвищення прибутковості своїх маєтків збільшували панськуоранку, панщину і зменшували селянські земельні наділи. Багато з поміщиків стали вводити місячину: відбирали у селян наділи, повністю переводили їх на роботу в своє господарство і видавали місячне утримання продуктами та одягом. Деякі поміщики заводили полотняні, суконні, винокурні підприємства, які обслуговувалися працею селян-кріпаків.

Капіталістичні відносини проникали і в селянське господарство, посилюючи процес соціального розшарування селянства. Велика частина селян біднішала, розбагатіли селяни вели торгівлю, заводили промисли, вкладали свої капітали в промисловість. З їх середовища вийшли такі великі капіталісти, як Морозови, Гучкова, Прохорова, Харитоненка та ін.

Значно ширше і глибше буржуазні відносини розвивалися в промисловості. Зростала дрібнотоварне виробництво: кустарна і дрібна міська промисловість, селянські промисли. На їх базі виростала капіталістична мануфактура.

Зростала застосування найманої праці в промисловості, особливо на приватновласницьких мануфактурах. Навіть в металургійній промисловості, майже цілком заснованої на кріпосній праці, внезаводскіе роботи (заготівля руди, деревного вугілля і ін.) Виконувалися найманими робітниками.

Важливим явищем у розвитку капіталістичних відносин в промисловості було переростання в 30-50-х роках XIX ст. мануфактури в капіталістичну фабрику, засновану на машинній техніці. Це посилювало процес формування нових класів буржуазії і пролетаріату, значно розширювало застосування найманої праці в промисловості. У 1825 році 54% всіх зайнятих в обробній промисловості були наймані робітники, більшість яких становили оброчні селяни. Існування кріпосного права призводило до того, що попит на вільну робочу силу був значно вище її пропозиції.

Розвиток капіталістичних відносин відбувалося в рамках старого феодального способу виробництва, який залишався панівним і в цей період.

Подальший розвиток продуктивних сил вступало в протиріччя з існуючим ладом, що призводило до загострення класової боротьби і посилення антикрепостнического руху в Росії. Посилення експлуатації селян, свавілля поміщиків та адміністрації викликали селянські хвилювання. У першій половині XIX ст. почастішали виступи кріпаків, посесійних і найманих робітників на мануфактурах, особливо на заводах Уралу. Невдоволення торкнулося і армію (хвилювання в 1820 році в Семенівському гвардійському полку, серед військових поселенців та ін.). Проти національного гноблення виступали поневолені царизмом народи (повстання в Польщі в 1830-1831 р.р.). У 1825 році відбулося повстання декабристів, яке поклало початок дворянського етапу в історії революційного руху в Росії.

Всі ці виступи були придушені царською адміністрацією, але вони вплинули на суспільно-політичний розвиток країни, на розвиток держави і права.

2.1. Суспільний устрій

Класова структура російського суспільства починала змінюватися. Поряд зі старими класами феодалів і селян зароджувалися нові класи - буржуазія і пролетаріат. Офіційно все населення як і раніше поділялося на чотири стани: дворянство, духовенство, селянство і міських жителів.

Дворянство, як і в попередній період, було економічно і політично панівним класом. Дворяни володіли більшою частиною землі, експлуатували що жили на цих землях селян. Їм належало монопольне право на володіння кріпаками людьми. Вони складали основу державного апарату, займаючи в ньому всі командні посади.

Олександр I відновив дію "Жалуваної грамоти дворянству", скасованої Павлом I. Дворянство мало всі привілеями, як і раніше, і отримувало з розвитком капіталістичних відносин нові права: мати в містах фабрики і заводи, вести торгівлю нарівні з купецтвом. Феодальна держава економічно підтримувало дворян через державний позиковий банк та інші кредитні установи. Воно особливо прагнула підсилити позиції дворян - великих землевласників, надійної опори російського абсолютизму. Маніфест від 6 грудня 1831 "Про порядок дворянських зібрань, виборів і служби по цією" встановив порядок, за яким обирати на дворянські громадські посади могли тільки дворяни, які мали не менше 100 душ кріпаків або 3 тис. Десятин незаселеній землі. Цій же меті - зміцненню позицій великого дворянства - служив закон від 16 липня 1845 р за яким заповідні дворянські маєтки (майорату) повинні були переходити у спадок до старшого сина, їх не можна було відчужувати стороннім особам і дробити.

Зі збільшенням земельного цензу при виборах посилилася роль великих землевласників в дворянських станових органах та їх вплив на місцеве управління. Дворянство все більше ставало замкнутим станом. Так ще в 1798 році з військової служби були звільнені офіцери, що не були дворянами, і було наказано військовослужбовців - НЕ дворян не подавати до офіцерського звання.

Духовенство, як і раніше поділялося на чорне (ченці) та біле (парафіяльне). Однак правове положення цього стану, остаточно перетворився на служивий, істотно змінилося. З одного боку, самі служителі церкви отримали ще більші привілеї. Так, з 1801 року ці фірми, а з 1835 року і їх діти були звільнені від тілесних покарань. З 1807 року вдома духовенства звільнялися від поземельного збору, а з 1821 року - від постою.

З іншого боку самодержавство прагнуло обмежити духовний стан тільки особами, безпосередньо несуть службу в церквах. Такий соціальною групою, тісно пов'язаної з посадовою структурою церкви, було легше управляти. Крім того, скорочувалася кількість людей, що користуються значними привілеями і не несуть ніяких повинностей на користь держави. Так, в 1803-1805 рр. було дозволено всім особам духовного звання, які не мають штатних місць при церквах, за бажанням обирати собі "рід життя". Причому добровільні заходи чергувалися з примусовими. Згідно з указом 1828 року дітям священнослужителів "за надмірністю" на їхній вибір пропонувалося обрати громадянську або військову службу, а не зробили це протягом року належало "неодмінно" записувати в одне з податкових станів. Пізніше вони отримали звання спадкових почесних громадян. У 1831 році був проведений останній набір в армію неприкаяних осіб духовного звання. З 1842 року поступово здійснювався переклад на державне утримання парафіяльного духовенства. Але тільки після скасування кріпосного права вихід із стану був остаточно оголошений вільним, і тим самим юридично переборювалася станова замкнутість духовенства. Частина, що залишилася духовенства, яка не отримувала платні з казни, позбулася прямих економічних зв'язків з парафіянами, оскільки вводилися збори з населення на утримання парафій.

Важливо відзначити, що найбільш відданих церковників самодержавство прагнуло прив'язати до своєї соціальному середовищі, де панувала дворянська аристократія. І якщо секуляризація [1] 1764 року ліквідувала феодальне землеволодіння церкви, а з 1801 року духовенству навіть заборонялося купувати населені землі, то з 1822 року священнослужителям з дворян надавалося право здійснювати купчі на майстрових і селян. Дворянські права набувало нагороджене орденами духовенство. Таку практику ввів Павло I. При цьому біле духовенство отримало спадкові дворянські права, а чорне духовенство, позбавлене можливості передавати майно у спадок, разом з орденом отримувало так зване командорство, тобто ділянку населеній землі на основі права користування з метою отримання доходів. Всього за період 1825-1845 рр. дворянські права отримали понад 10 тис. представників духовенства.

Селяни. Феодально залежні селяни становили основну масу населення. Вони поділялися на поміщицьких, державних, посесійних і питомих, що належали царської родини. З метою розвитку промисловості Указ від 28 грудня 1818 р дозволив всім селянам, в тому числі і поміщицьким, "засновувати фабрики і заводи".

Особливо важким, як і попередні роки, залишалося становище поміщицьких селян. Поміщики розпоряджалися селянами як своєю власністю. У X томі Зводу законів Російської імперії кріпаки зараховувалися до рухомого майна.

У розвитку правового становища поміщицьких селян простежуються дві тенденції. По-перше, феодальне держава прагнула зберегти безправне становище цієї соціальної групи населення, а, по-друге під впливом економічних, соціальних, політичних факторів воно було змушене робити певні кроки до деякої зміни правового статусу кріпаків. Під напором розвивалися капіталістичних відносин феодальне держава скасувала монопольне право дворян на землю. Указ від 12 грудня 1801 р надав купцям, міщанам і всім селянам, крім поміщицьких, право купувати землі; а Указ від 3 березня 1848 р надав таке ж право і поміщицьким селянам. 20 лютого 1803 був прийнятий указ про вільних хліборобів. За цим указом поміщики отримали право (але не були зобов'язані) відпускати своїх селян на волю за встановлений ними самими викуп.

За уточненими даними, за 59 років дії указу вільними хліборобами стали лише 111829 душ чоловічої статі.Всього було затверджено царем 484 договору поміщиків з селянами з цього указу. Указ не мав широкого застосування з двох причин: по-перше, знайшлося мало поміщиків, побажали відпустити своїх селян; по-друге, так як викуп був дуже високий, мало знаходилося селян, що мали на це кошти. Указ, таким чином, не вирішив і не міг вирішити селянського питання.

У 1842 році з'явився указ про зобов'язаних селян. Поміщики могли надавати селянам землю в користування, за що останні повинні були нести певні за договором повинності. Поміщики зберігали над ними "право суду і розправи в проступки і незначні злочини". Указ цей, природно, не торкався основ кріпосного права. Практично роль його була незначною. З більш ніж 10,7 млн. Кріпаків чоловічої статі на становище зобов'язаних селян було переведено лише 27173 селянина, що проживали в маєтках шести поміщиків. Було затверджено царем всього шість таких договорів.

Масові антифеодальні виступи селян Прибалтики змусили царський уряд дещо обмежити тут сваволю баронів і видати в 1804 році указ, за ​​яким селяни вважалися прикріпленими до землі, а не до поміщиків, і їх було заборонено продавати без землі. Згодом (1816-1819 рр.) Олександру I довелося звільнити селян Естляндськой, Ліфляндській і Курляндської губерній без землі. Вільні, але пограбовані селяни потрапили в економічну залежність до своїх колишніх поміщиків і змушені були користуватися їх землею, несучи повинності. Поміщики зберегли над селянами судові функції.

З 1816 року частка державних селян була переведена на становище військових поселенців, загальна кількість яких в 1825 році склало близько 400 тис. Чоловік. Вони повинні були займатися сільським господарством (здавати державі половину врожаю) і нести військову службу. Їм заборонялося торгувати, відлучатися в місто у господарських справах, і вся їх життя регламентувалося Військовим статутом.

Хвилювання державних селян, значні недоїмки за ними змусили уряд в 1837 році провести реформу управління державними селянами. Для управління ними було засновано Міністерство державного майна. Було впорядковано Оброчне оподаткування, дещо збільшені земельні наділи державних селян, регламентовані органи селянського самоврядування; в волостях діяли волосний сход і волосне управління, а в селах і селах - сільський сход і сільський староста.

Праця посесійних селян був малопродуктивний. У промисловості стало все більше збільшуватися застосування найманої праці. У 1840 році заводчикам було дозволено звільняти посесійних селян.

Положення питомих селян в порівнянні з попереднім періодом не змінилося.

Міське населення. У першій половині XIX ст. населення міст Росії значно зросла, посилився процес його розшарування і загострення класової боротьби. У зв'язку з розвитком буржуазних відносин правове становище міського населення продовжувала змінюватися. Феодальна держава, зацікавлена ​​в розвитку торгівлі і промисловості, наділяло багате купецтво особливими правами. У 1832 році для найбільш багатих і впливових представників буржуазії і для деяких інших категорій населення було засновано особисте і потомствене почесне громадянство. Введення нової станової групи - почесних громадян - мало також на меті захистити стан дворян від проникнення представників буржуазії. У розряд спадкових почесних громадян входили великі капіталісти, вчені, художники і діти особистих дворян; а особистих почесних громадян - нижчі чиновники та особи, які закінчили вищі навчальні заклади. Почесні громадяни не платили подушного податку, не несли рекрутської повинності, звільнялися від тілесних покарань. Купецтво стало ділитися не на три, а на дві гільдії: до першої відносилися оптові торговці, до другої - роздрібні торговці. Купці зберігали свої привілеї, могли нагороджуватися орденами і чинами.

Групу цехових складали ремісники, приписані до цехів. Вони ділилися на майстрів і підмайстрів. Для переходу з розряду підмайстрів у майстри необхідно було опрацювати підмайстром не менше трьох років, досягти повноліття і витримати відповідні випробування на майстерність. Цехи мали свої органи управління.

Більшість міського населення становили міщани, значна частина яких працювала на фабриках і заводах за наймом. Правове їх положення в першій половині XIX ст. не змінилося.

Нарешті, саму нижчу групу міського населення становили так звані робочі люди, до яких законодавство відносило "порочних і підозрілих осіб поганого поводження", не прийнятих до складу міщанських товариств "за пороки їх і за невиправний платіж податей та інших зборів". Ця фактично безправна група міського населення була поставлена ​​під постійний і пильний нагляд поліції.

Законодавство про міста, створюючи привілеї торгово-промислової верхівки, сприяло зростанню промисловості і торгівлі. Разом з тим збереження станового поділу населення служило перешкодою розвитку буржуазних відносин.

2.2. Державний лад

У першій половині XIX ст. Росія за формою правління залишалася абсолютною монархією.

Криза кріпосництва, зростання капіталістичних відносин, посилення класової боротьби в країні - все це змушувало царизм приділяти значну увагу зміцненню державного апарату, пристосовувати його до нових умов.

Центральні органи влади і управління. На чолі величезного і розгалуженого державного апарату, як і раніше стояв імператор, наділений всіма атрибутами абсолютного монарха. Юридичне та фактичне повновладдя царя аж ніяк не означало, що лише він здійснював всю діяльність з управління державою. Цар спирався на велику армію чиновників, на великий апарат управління.

В цей період отримав подальший розвиток Рада при імператорі. Це був дорадчий орган з вузьким складом членів. Він часто змінював свою назву. До 1801 року діяв Рада при вищого двору, потім був створений Неодмінний рада з 12 осіб з чисто дорадчими функціями. Він функціонував до створення Державної ради.

Державна рада був затверджений царським маніфестом в 1810 році і проіснував з деякими змінами до 1917 року. Ініціатором створення цього органу був великий державний діяч М.М. Сперанський [2]. Державна рада був задуманий як законодавчим орган, який розробляв проекти законодавчих актів, які отримували юридичну силу після затвердження імператором.

Членами Державної ради (за посадою або за призначенням царя) були великі чиновники і поміщики, і загальне їх число коливалося в різні роки від 40 до 80 осіб. Головував в Державній раді імператор, у разі своєї відсутності він призначав головуючого з членів Державної ради.

Державна рада складався з п'яти департаментів: законів, справ військових, справ громадянських і духовних, державної економії, справ царства Польського. Останній департамент був створений після польського повстання 1830-1831 рр.

Збиралися і загальні збори Державної ради. Діловодство велося канцелярією, яку очолював державний секретар.

Державна рада здійснював свою головну первинне завдання - підготовку законопроектів - недовгий час. З другої чверті XIX ст. законопроекти стали розроблятися в царській канцелярії, міністерствах, спеціальних комітетах. Обговорення їх у Державній раді стало носити формальний характер. Непоодинокими були випадки, коли законопроекти вносилися в Державна рада з резолюцією царя: "бажано мені, щоб прийнято було".

"Власна його величності канцелярія" поступово набувала особливого значення, відтісняючи на другий план Державна рада. Вона була органом, що зв'язує царя з урядовими установами з усіх найважливіших питань державного управління. У другій чверті XIX ст. ця канцелярія перетворилася в безпосередній апарат за царя і розглядала всі найважливіші питання життя країни. Апарат канцелярії розростався, його структура ускладнювалася, з'являлися її підрозділи: Перше, Друге і Третє відділення (з 1826 року) Четверте (з 1828 року) П'яте (з 1836 року) і Шосте (з 1842 року).

Перше відділення здійснювало контроль над міністерствами, готувало законопроекти, відало призначенням і звільненням вищих чиновників (зі схвалення і затвердження царя). Перед Другою відділенням було поставлено завдання кодифікації законів. Похмуру популярність здобуло Третє відділення, створене для боротьби з революційним рухом в країні. Четверте відділення займалося благодійними та жіночими закладами. П'яте відділення було створено для розробки проекту реформ управління державними селянами. Існуюче з 1842 по 1845 рік Шосте відділення займалося підготовкою пропозицій з управління Кавказом.

Сенат [3]. Роль Сенату зменшилася. За Сенатом в основному зберігалася роль вищої судової установи країни. Його департаменти перетворилися на вищі апеляційні інстанції для судів губерній.

Правда, в 1802 році Олександр I під впливом аристократичної верхівки дворянства зробив спробу відновити колишні повноваження Сенату. Сенату були підпорядковані колегії, губернатори, надано право доповіді цареві про невідповідність і протиріччі знову видаваних указів іншим існуючим законам або про "незручності в їх виконанні". Однак незабаром Сенат втратив це і ряд інших прав, залишившись головним чином найвищим судовим органом. Декабрист М. С. Лунін писав в 1839 році, що в Сенаті відправляють суд "кавалеристи, які не сидять вже верхом; моряки, що не знесуть вже качку; іноземці, які не розуміють російської мови, одним словом, все, яких нікуди дівати, знаходять м'яке крісло в Уряді Сенаті "[4]. За Сенатом збереглося ще право ревізувати місцеві органи, але приймати рішення він сам не міг і передавав свої висновки іншим установам.

Тенденція подальшої централізації і бюрократизації державного апарату посилювалася. Колегіальна система не забезпечувала потрібне царизму управління країною. Відсутність персональної відповідальності також негативно позначилося на діяльності центрального апарату. У багатьох західноєвропейських країнах в цей час вже діяли міністерства. На початку XIX ст. і в Росії на зміну колегіям прийшли міністерства. Відповідно до царським маніфестом "Про заснування міністерств", опублікованими в 1802 році, було створено вісім міністерств: військових сухопутних сил, морських сил, закордонних справ, юстиції, внутрішніх справ, фінансів, комерції, народної освіти. Два з них були новими і не мали попередників, це Міністерство внутрішніх справ і Міністерство народної освіти. На міністерство внутрішніх справ крім підтримки "порядку" в країні покладався обов'язок з управління державною промисловістю і будівництвом. Міністерство освіти вирішувало завдання ідеологічної обробки мас, виховання їх в дусі відданості царизму, а також підготовки кадрів для державного апарату. Йому підпорядковувалися Академія наук, університети та інші навчальні заклади, друкарні приватні і державні, бібліотеки і музеї, воно здійснювало цензуру над видавалася літературою.

Відповідно до маніфестом міністри повинні були щорічно представляти в Сенат звіт про свою діяльність. Але фактично вони несли відповідальність перед імператором.

Видання в 1811 році "Спільного установи міністерств", складеного за безпосередньої участі М. М. Сперанського, завершило оформлення міністерської системи управління в Росії. Міністрам довірялася виконавча влада в межах діяльності доручених їм міністерств. Встановлювалося, що всі міністри "підпорядковані безпосередньо верховної влади", тобто імператору. Міністри та їх помічники, які називались "товаришами міністра", призначалися царем, інші вищі чиновники затверджувалися імператором за поданнями міністрів, а нижчі призначалися міністрами.Апарат міністерств поділено на департаменти і канцелярії, котрих очолював директорами. Найбільш важливі справи розглядалися Радою при міністрі - дорадчим органом, куди входили товариші міністра і директори департаментів.

Число міністерств і прирівняних до них закладів збільшувалася. Були створені: Міністерство поліції (незабаром скасоване), державне казначейство, Ревізія державних рахунків (державний контроль), Головне управління шляхів сполучення, Головне управління духовних справ різних сповідань.

Комітет міністрів. Зі створенням міністерств почав оформлятися і новий орган - Комітет міністрів. У Маніфесті 1802 роки не було чіткої регламентації його діяльності, а лише згадувалося що міністри могли збиратися разом для вирішення складних питань. Повноваження і форми діяльності Комітету міністрів вироблялися на практиці. Комітет міністрів розглядав питання, що відносяться до компетенції декількох міністерств і тому вимагали спільного обговорення міністрів. Головував на його засіданнях імператор.

У 1812 році Комітет міністрів отримав законодавче оформлення. До його складу увійшли не тільки міністри, але і голови департаментів Державної ради, державний секретар та інші особи відповідно до призначення імператора. Комітет міністрів розглядав різні питання управління країною, щорічні звіти міністрів, справи про "спокій і безпеку" країни, проекти законів, справи про нагородження і стягнення чиновників і т.д. Закон вказував: "Ніяке висновок комітету не виконується до тих пір, поки воно не розглянуто государем імператором і удостоєне його найвищого затвердження". З другої чверті XIX ст., З посиленням ролі царської канцелярії, значення Комітету міністрів стало падати.

Тимчасові комітети були, як правило, секретними, їх створення особливо часто практикувалося в другій чверті XIX ст. Це були органи, створювалися особисто царем з найбільш близьких до нього людей для вирішення питань, за якими уряд не хотів проводити гласне, відкрите обговорення. Наприклад, гостре питання про устрій державних селян, кріпаків, дворових людей і т.д. в різний час (1828, 1835, 1849 рр.) розглядали до 10 комітетів. Секретність діяльності цих комітетів викликалася боязню хвилювань селян і можливим невдоволенням дворянства. Фінансовими питаннями займалися тимчасові комітети (в 1812, 1840, 1842 роках). Широку популярність здобув так званий негласний комітет (1801-1803 рр.), Який підготував ряд реформ державного апарату (створення міністерств та ін.). Створювалися комітети по боротьбі з голодом (1840 г.), з будівництва Ісаакіївського собору, секретні комітети, управляли країною від імені тимчасово відсутнього імператора (1828, 1849 рр.), Та ін.

Місцеві органи управління в першій половині XIX ст. майже не піддавалася змінам. У 1837-1838 рр. було впорядковано управлінням державними селянами: в губерніях були засновані палати державного майна; в повітах - окружні управління державного майна, яким підпорядковувалися виборні волосні правління. Особи, обрані до волость, підлягали затвердженню палатою державного майна.

Судові органи. У першій половині XIX ст. були скасовані верхній земський суд, губернський магістрат, верхня розправа. Палати кримінального та цивільного суду в губерніях стали судами другої інстанції у справі всіх станів. Палата цивільного суду, крім того, взяла на себе виконання деяких нотаріальних функцій. З 1808 року стали створюватися комерційні суди, які розглядали вексельні справи, справи про торгової неспроможності і т.д. Справи всіх станів розглядалися і надвірними судами, створеними в столицях. Діяли відомчі суди: військові, морські, гірські, лісові, шляхів сполучення, а також духовні та волосні селянські суди. Судове управління знаходилося в руках створеного в 1802 році Міністерства юстиції.

Армія продовжувала служити класовим цілям феодально-кріпосницького держави - тримати в покорі і придушувати протест пригноблених мас трудящих, виконувати важливу роль в реалізації зовнішньої політики правлячих кіл царської Росії.

Разом з тим у Вітчизняній війні 1812 року російська армія виконала історично прогресивну місію, борючись разом з усім народом проти загарбників. Передові військові ідеї розвивалися в російській армії полководцями Румянцевим, Суворовим, Кутузовим. Розвинена металургійна промисловість дозволяла забезпечувати армію зброєю і боєприпасами. Російська армія в цей період була однією з найсильніших в Європі.

Армія будувалася в основному на організаційно-правових засадах, закладених ще законодавством Петра I. У першій половині XIX ст. посилилася сувора дисципліна і муштра. Особливо жорстоким був режим у військових поселеннях, які були створені 1816 року в багатьох губерніях з ініціативи реакційного царського міністра Аракчеєва.

Селяни в цих поселеннях повинні були займатися сільським господарством і нести військову службу нарівні з солдатами, як у звичайних армійських частинах. За допомогою військових поселень уряд розраховував скоротити витрати на армію, бо військові поселенці повинні були самі забезпечувати себе продовольством, фуражем, одягом. вони піддавалися нещадній експлуатації та військової муштри, що викликало часті хвилювання у військових поселеннях. Чи не виправдали себе економічно, чи не забезпечували належної військової підготовки та колишні при цьому потенційним джерелом хвилювань, військові поселення після 1831 року стали скасовуватися і повністю були ліквідовані в 50-х роках. Військові поселенці були перетворені або в державних, або в питомих селян.

Поліція. У 1837 році в зв'язку з поділом повітів більш дрібні адміністративно-територіальні одиниці - стани, з'явилася спеціальна поліцейська посаду станового пристава.

У своїй діяльності становий пристав спирався на сільську виборну поліцію, складену з державних селян, - соцьких і десяцьких, а також на вотчину поліцію поміщиків.

Спеціальні каральні органи. У Росії, як і в будь-якому експлуататорському державі, каральні функції в тій чи іншій мірі виконували майже всі ланки державного апарату, особливо армія, поліція і суд. Крім того, в цей період для боротьби з селянськими заворушеннями і революційним рухом був створений ряд особливих каральних органів.

У 1801 році Таємна експедиція була скасована, але в 1802 році створено Міністерство внутрішніх справ, яке поряд з іншими функціями очолювало діяльність місцевих адміністративно-поліцейських установ. У 1810 році з нього було виділено особливу Міністерство поліції з чисто поліцейськими повноваженнями, незабаром (в 1819 році) знову злите з Міністерством внутрішніх справ.

Після повстання декабристів царизм ще більше посилив свій каральний апарат. У 1826 році за іменним указом Миколи I Особлива канцелярія Міністерства внутрішніх справ була приєднана до Власної його величності канцелярії і створено, таким чином, Третє відділення Власної його величності канцелярії.

Компетенція третього відділення була досить великою: керівництво поліцією, боротьба з революціонерами і розкольниками; висилка і розміщення "людей підозрілих"; управління в'язницями, в яких знаходилися "державні злочинці"; спостереження за всіма іноземцями в державі.

Відповідно до таких завданнями і будувався апарат Третього відділення, що складався з п'яти експедицій. Перша експедиція (секретна) вела безпосередню боротьбу з революційним рухом в країні, проводила слідство у політичних справах, стежила за діяльністю революційних організацій і окремими революціонерами. В її розпорядженні перебувала численна агентура. Друга експедиція відала боротьбою з релігійними, а також великими посадовими злочинами. Вона керувала політичними тюрмами (Шлиссельбургской фортецею, Олексіївським равеліном, Петропавлівської фортецею). В обов'язок третьої експедиції ставилося спостереження за іноземцями, що проживали в Росії. Четверта експедиція вела боротьбу з селянськими заворушеннями, п'ята (заснована в 1842 році) здійснювала цензуру.

Третє відділення підкорялося безпосередньо імператору. Воно могло зажадати цікаві для її відома у будь-якого міністра, генерал-губернатора і губернатора, і ті були зобов'язані представити їх "негайно". Більш того, всі начальники губерній та інші особи, які знали що-небудь з питань, підвідомчим Третьому відділенню, були зобов'язані доносити прямо на ім'я імператора. Третє відділення спиралося в своїй діяльності на створений за Указом 1827 року жандармський корпус.

У 1836 році було затверджено царем "Положення про корпус жандармів". Жандармський корпус поділено на головне, окружні (всього в країні було 7 жандармських округів) і губернські управління. Головне управління покладалося на шефа жандармів. У безпосередньому підпорядкуванні у окружних і губернських управлінь перебували жандармські команди губернських міст. Вони були створені також в деяких фортецях і портових містах. На жандармські команди і дивізіони покладалося завдання "розсіювання законом заборонених збіговисько", "упокорення буйства і відновлення порушеного покори" і т.д.

Третє відділення здійснювало розправу над декабристами, керівниками численних селянських виступів, громило студентське революційний рух (в тому числі гурток студентів Московського університету, очолюваний Герценом), вело боротьбу з національно-визвольним рухом. За його розпорядженням, зокрема, були заслані в Сибір учасники польського повстання 1830-1831 рр. Воно здійснювало загальне керівництво слідством і виконанням вироку над петрашевцами. Жорстоко страждала від Третього відділення передова російська література. Не було ні одного демократично налаштованого письменника, який би не перебував під його наглядом.

Тюрми були одним із знарядь самодержавства в боротьбі з революційним рухом в країні.

Незважаючи на досить розгалужену мережу в'язниць, якого-небудь законодавства про них довго не було, що посилювало свавілля тюремників. Першим загальнодержавним актом у цій галузі з'явився "Звід установ і статутів про які утримуються під вартою і засланців" 1832 року, який доповнений і змінений в 1842 році. У цьому Зводі закріплювалася залежність положення арештантів від їх класової приналежності. Дворяни, чиновники, купці першої і другої гільдій відділялися від "інших арештантів". Їх побутові умови, харчування, поводження з ними були не такими, як арештантів з народу. Поміщикам для служіння дозволялося брати до в'язниць своїх кріпаків.

Тюремна політика відповідала загальній політиці самодержавства. Дослідник історії царської в'язниці М.Н.Гарнет писав: "Всі ці етапи класової боротьби відгукувалися гучним відлунням під склепінням фортець і в'язниць, де поодинці і стрункими рядами проходили і вмирали борці революційного руху" [5].

Особи, які вчинили державні злочини, містилися в політичних в'язницях. Похмуру популярність придбала Петропавлівська фортеця, особливо її Олексіївський равелін, де арештанти гинули в сирих казематах від нестачі харчування і повітря. В'язнями Петропавлівської фортеці були Радищев, солдати Семенівського полку - учасники повстання 1820 року декабристи. У Шлиссельбургскую фортеця було укладено в 1751 році Батирші, вождь повсталих башкирів, убитий потім нібито при спробі до втечі. У тій же фортеці 15 років нудився письменник Н.І. Новиков, викриває кріпосне право, а пізніше - декабристи та інші революціонери.

У монастирські в'язниці (Кирило-Білозерського монастиря, Соловецького монастиря і т.д.) заточают "злочинці проти віри", а також і інші особи, небезпечні для державного ладу.

У загальнокримінальних в'язницях страждали тисячі трудящих.У 1829 році тільки в Петербурзі містилися у в'язницях 3358 кріпаків, надісланих туди поміщиками "за грубість". Для робочих заводчики (наприклад Демидови) іноді будували свої в'язниці. У в'язницях панував суворий режим, широко практикувалися тілесні покарання, що застосовувалися в основному до трудящим, використовувалися рогатки, "стільці", колодки, ланцюги [6].

Управління залежними народами. Території, що входили до складу Росії, знаходилися на різних щаблях соціально-економічного розвитку. Прибалтика, Литва, Україна, Білорусь, Польща, Фінляндія в економічному відношенні були на рівні центральних великоросійських губерній. Вони не були колоніями, проте населення цих територій відчувала національний гніт. Народи Кавказу, Казахстану, Поволжя, Приуралля, Сибіру були об'єктом прямий колонізації царизму, піддавалися тяжкої економічної експлуатації та національного гноблення. Реакційна національно-колоніальна політика царизму стримувала соціально-культурний розвиток народів Росії.

Разом з тим входження інших народів до складу Росії залучало їх до передової російської культури, до історично прогресивному процесу розвитку всеросійського ринку і капіталістичних відносин. Трудящі всіх народностей спільними зусиллями боролися проти феодально-кріпосницького гніту.

В кінці XVIII ст. царизм ліквідував самостійність органів місцевого управління низки околиць, якої вони раніше мали, і поширив на них губернську реформу 1775 року. Місцеві феодали були зрівняні в правах з російськими дворянами.

На Україні царський уряд ліквідував Запорізьку Січ, розділило Україну на губернії і повіти. На Північ, Карелію, Поволжі, Сибір губернська реформа була поширена без урахування національного складу населення. Наприклад, територія, населена мордва, була поділена між чотирма губерніями.

Для народів Сибіру в 1822 році був виданий статут, підготовлений М.М.Сперанским. За статутом всі неросійські ( "сторонні") народи Сибіру ділилися на осілих, кочових, і бродячих. Осілі прирівнювалися за своїми правами і обов'язками до російським згідно їх станової приналежності, зокрема, хлібороби включалися в число державних селян. Для кочових і бродячих "інородців" зберігалося родове управління: стійбище чи улус (не менше 15 сімей), які очолювалися старостами; для бурят, Хакасія і у свій час для якутів створювалися також степові думи - органи управління ними, які очолювалися місцевої феодально-родової знаттю (Тойону, зайсангов, шуленгамі і т. д.) і відали адміністративними, фінансовими і судовими (за винятком тяжких злочинів) справами.

У Ліфляндії і Естляндії через опозицію місцевого дворянства "Установа про губернії" було введено не відразу. У 1783 році Литва, Латвія і Естонія були розділені на кілька губерній також без урахування національного складу населення.

Народи Закавказзя в XVIII столітті страждали від спустошливих воєн з боку Ірану і Туреччини. У 1801 році Східна Грузія добровільно приєдналася до Росії. Тут було створено Верховне грузинський уряд з царських чиновників, при цьому фактична влада перебувала в руках головнокомандувача російськими військами. У Західній Грузії деякий час зберігалася влада місцевих правителів під контролем царської адміністрації. В результаті війни з Туреччиною й Іраном до Росії відійшли землі, населені азербайджанцями і вірменами. Управління ними також знаходилося в руках російської військової адміністрації. У 1840 році Закавказзі було розділене на Грузино-Імерітінскую губернію і Каспійську область, які в свою чергу ділилися на повіти. На чолі всієї адміністрації стояв головнокомандувач Закавказьким краєм, при ньому діяв рада головного управління. На чолі губернської і повітової адміністрації перебували російські чиновники.

Будучи в цілому противником надання народам самостійного управління, царський уряд в ряді випадків було змушене це робити, прагнучи залучити на свою сторону місцевих феодалів виходячи із зовнішньополітичних міркувань і т. Д.

У XIX столітті до Росії були приєднані Фінляндія (1809 г.), частина герцогства Варшавського (1815 р) і Бессарабія (1812 г.).

Управління Фінляндією відрізнялося поруч особливостей. Вона іменувалася Великим князівством Фінляндським. Російський імператор був одночасно великим князем Фінляндським, представляв Фінляндію в зовнішніх зносинах, був главою виконавчої влади. Олександр I в 1809 році затвердив колишню конституцію Фінляндії, по якій законодавча влада належала становому сейму, а виконавча - Урядового Сенату з 12 осіб, обраних сеймом. У 1816 році сенат був перейменований в Імператорський фінляндський сенат, який очолювався призначеним царем генерал-губернатором. Фактично вся адміністративна влада перебувала в руках генерал-губернатора, сейм ж майже не функціонував.

У 1815 році Польщі була дарована Конституційна хартія. Російський імператор став одночасно і королем польським. Польщі дозволено було мати свої виборні органи. Шляхтичі і багаті городяни обирали законодавчим Сейм, який скликався дуже рідко (в 1818, 1820, 1825 роках). Адміністративна влада перебувала в руках намісника царя. При ньому в якості дорадчого органу діяли Державна рада, а також складалася з міністрів - поляків Адміністративна рада.

Склад Адміністративної ради підбирався з вірних цареві людей. Царство Польське мало свою армію, проте на її чолі стояв брат імператора. Після поразки повстання 1830 року був прийнятий Органічний статут, який скасував конституцію і оголосив Польщу "невід'ємною частиною імперії". Сейм був ліквідований. Управління здійснював намісник, який очолював Адміністративна рада.

Бессарабія після приєднання до Росії отримала автономію. Управління здійснювалося Верховною Радою з десяти місцевих феодалів на чолі з намісником царя. У 1828 році бессарабське самоврядування було урізано. На чолі адміністрації став губернатор, Верховна рада був перетворений в обласній з правами дорадчого органу.

Церква. Основні перетворення з одержавлення церкви були здійснені в першій половині XIX ст. Організаційна сторона цієї політики передбачала подальше приведення колегіального церковного апарату у відповідність із загальним рівнем централізації державного апарату та перебудову на основі принципу єдиноначальності, але єдиноначальності не духовна особи, а світського чиновника - обер-прокурора Синоду [7].

Спочатку самодержавство прагнуло створити власний ідеологічний і пропагандистський апарат, керуючий в тому числі і підлеглим світської адміністрації бюрократизованим духовенством. Вищу ієрархію передбачалося усунути від управління церквою як в центрі, так і на місцях, передавши ці функції державним органам. У 1817 році було створено Міністерство духовних справ і народної освіти. Синоду намічалося відвести роль підлеглого органу. Міністру передавалися адміністративні функції Синоду і встановлювався контроль за його судовою діяльністю. Однак міністерство практично не функціонувало і незабаром було скасовано (в 1824 році), оскільки рішення про його створення не прийняло до уваги економічні умови існування духовенства, клановість церковної організації, історичні та філософські корені релігії.

У другій чверті XIX ст. проводилась більш реалістична політика одержавлення церкви "зсередини" шляхом передачі у відання обер -прокурор деяких сфер діяльності Синоду. Це було викликано також оформленням нової політичної доктрини "православ'я, самодержавство, народність", що передбачала зміцнення неухильно утрачиваемого авторитету панівної церкви. До 30-х років XIX ст. в безпосереднє підпорядкування обер-прокурора перейшли канцелярія Синоду і комісія духовних училищ. У 1836 році були створені канцелярія обер-прокурора Синоду і господарський комітет, також підлеглі обер-прокурора. Тим самим Синод фактично позбавлявся фінансово-господарської функції та контролю за власним діловодством. В результаті виконавчі органи Синоду були підпорядковані обер-прокурора, і вищий орган церковного управління практично втратив адміністративні зв'язки з місцевим апаратом. Синод виявився відокремленим від церкви проміжними світськими органами. Проте домінування в апараті церкви державних підрозділів над власне церковними не одержало законодавчого закріплення. Це влаштовувало обидві сторони - самодержавство і духовенство, зацікавлені в затушовуванні процесу одержавлення церкви з метою збереження її престижу і значення в соціально-політичному житті.

Таким чином, зміна правових норм у розглянутий період мало на меті подальшого зміцнення феодально-кріпосницького ладу. Разом з тим царизм був змушений при цьому враховувати певною мірою інтереси розвивалася торгової і промислової буржуазії.

3. Повне зібрання законів Російської імперії.

Основні положення Зводу законів Російської імперії.

Робилися раніше спроби кодифікації права в Росії зазнавали невдачі. Однак необхідність в кодифікації відчувалася все гостріше. З 1649 року, тобто з часу прийняття Соборного укладення, накопичилася значна кількість актів, які перебували в ряді випадків в протиріччі один з одним і не відбивали в достатній мірі потреб суспільно-економічного розвитку.

Чергова спроба кодифікації була зроблена в 1804 році. Комісія під керівництвом М.М. Сперанського створила проекти цивільного, кримінального та торгового укладень. Але уложення ці не були прийняті, так як реакційне дворянство побачило в них вплив законодавства французької революції, в першу чергу, французького цивільного кодексу 1804 року.

У 1826 році робота по кодифікації відновилася. М.М.Сперанский, який фактично керував кодифікацією, запропонував скласти Повне зібрання законів Російської імперії, розташувавши законодавчі акти в хронологічному порядку. Треба було з'ясувати і зібрати значну кількість законодавчих актів. Після 1649 року в Росії не здійснювалися ні офіційна, ні приватна публікація зборів законів. Багато закони взагалі не публікувалися, а розмножувалися шляхом переписування. Таких актів було виявлено понад 2 тис. Укладачі проробили колосальну роботу по виявленню нормативних актів, їх звірення, відбору. У складений реєстр відібраних актів увійшло 53329 найменувань. До 1830 року Повне зібрання законів Російської імперії було підготовлено, а в квітні 1830 року опубліковано. Воно включало 40 томів законів (330920 актів) і 6 томів додатків (покажчики, книга креслень і малюнків і т.д.).

Одночасно велася робота по складанню систематизованого збірника різних законів царської Росії, розміщених у тематичному порядку, - Зводу діючих законів. Складений в 1826-1830 р.р., як витяг з "Повного зібрання законів Російської імперії", Звід почав діяти з 1 (13) .01.1835 р [8] Він складався з 42 тис. Статей, об'єднаних в 8 розрядів і поміщених в 15 томах. У 1892 р, після судової реформи 1864 [9] м, окремим, XVI-м томом вийшли "Судові статути". У Звід були включені лише діючі акти: деякі закони піддавалися скорочення; з суперечать одна одній актів укладачі вибрали пізніші. Укладачі прагнули розташувати акти за певною системою, відповідала галузям права. У I-III-м томах Зводу викладаються основні закони, державне і губернське встановлення і т.п .; в IV-му - статути про рекрутських і земські повинності; в V-VIII-му - статути про податки, мита, питному зборі та ін .; в IX-м - закони про стани і їх права; в X-му - закони цивільні та межові; в XI-XII-м - статути кредитних установ, торгові, постанови про фабричної, заводський і ремісничої промисловості і т.п .; в XIII-XIV-м - статути благочиння (лікарський, про паспорти і втікачів, про утримання під вартою та ін.); в XV-м - кримінальні закони. Звід був в основному збіркою норм феодально-кріпосницького права, спрямованих на збереження, захист та зміцнення самодержавства. На Україні Звід вступив в дію з 1835 року лише в тій його частині, яка регламентувала державні та адміністративно-правові відносини; в 1840 р на Лівобережну, а в 1842 р на Правобережну Україну поширилося дію Зводу так само в частині цивільного і кримінального права. Звід діяв до 1917 року.

Цивільне право.У першій половині XIX ст. законодавство в галузі цивільного права стало розвиватися більш інтенсивно, що в певній мірі пояснювалося посиленням темпів розвитку промисловості і торгівлі.

Діюче цивільне законодавство було систематизовано в X томі Зводу законів.

Значна увага приділялася в Зводі законів зміцненню права власності. Майно ділилося на нерухоме і рухоме. Нерухоме майно поділялося на "набутих" і родове.

У ст. 262 ч. I т. X Зводу законів вперше в російській законодавстві було дано поняття права власності як права "виключно і незалежно від особи стороннього володіти, користуватися і розпоряджатися оним (майном) вічно і спадково". Право власності на землю визначалося як право "на всі твори на поверхні її, на все, що полягає в надрах її, на води, в межах її знаходяться, і, словом, на все її приналежності". Поряд з правом власності захищалося право законного володіння.

Значне місце було відведено зобов'язального права, що створювалося розвитком товарно грошових відносин. Договори укладалися за взаємною згодою сторін. Предметом договору могли бути майно або "дії осіб". Договори можна було укладати як письмово, так і усно, але для деяких договорів (позики, дарування, застави нерухомого майна, поклажі і т.д.) була потрібна письмова форма. Будь-який договір, "правильно складений", підлягав виконанню. Закон передбачав такі кошти забезпечення договорів: 1) порука, 2) неустойка, 3) заставу нерухомого майна, 4) заклад рухомого майна.

Договір міни. Заборонялася міна нерухомого майна, крім окремих випадків (наприклад, посадам і містах дозволялося для отримання зручного вигону міняти казенні землі на поміщицькі). Мена рухомого майна не обмежувалася.

Договір купівлі-продажу міг відбуватися як самим власником, так і іншими особами "за дорученням". Продавати можна було лише те майно, яке належало продавцеві на праві власності, в тому числі кріпаків (заборонялася продаж їх особам "недворянськогопоходження"). Продаж нерухомого майна відбувалася за допомогою оформлення купчих фортець, складання яких докладно регламентувалося законом.

У цей період виник договір запродажи. За цим договором одна сторона зобов'язувалася продати до призначеного рядок нерухоме або рухоме майно, причому в договорі вказувалися ціна, а також сума неустойки. Договір запродажи оформлявся складанням запродажню записи на гербовому папері і заноситься в спеціальну книгу.

Договір майнового найму. Нерухоме майно заборонялося здавать в найм на термін понад 12 років. Договір найму нерухомого майна, морехідних і річкових суден оформлявся письмово. Договір найму рухомого майна міг полягати і "словесно".

Договори поставки і підряду розглядалися законодавцем разом. Самостійного договору перевезення ще не було.

Договір позики міг полягати під відсотки, але в розмірі не більше 6% річних. Він міг складатися домашнім порядком і нотаріальним. Договір позики визнавався недійсним, якщо він був підробленим, укладений на шкоду іншим кредиторам, при грі в карти. Позикові листи могли передаватися заемодавцем іншій особі. Договір позички майна полягав у тому, що одна особа поступалося іншій особі право користування рухомим майном під умовою його повернення в тому ж стані. Договір позички майна носив безоплатний характер.

Значне місце відводилося регламентування договору товариства, що відповідало інтересам буржуазії. Товариства складалися з тих, що об'єдналися в єдину організацію і які під загальним ім'ям. Товариства могли створюватися "з торгівлі, по застрахованих, з перевезень і взагалі з якої б то не було промисловості". Розрізнялися товариства трьох видів: 1) товариство повне; 2) товариство на вірі; 3) товариство "дільницями". Повне товариство складалося з двох або декількох осіб, котрі об'єднали свій капітал. У товариство на вірі входили також вкладники, довіряли йому певну суму капіталів. Товариство "дільницями" (акціонерна компанія) складалася з багатьох осіб, що з'єднали певні суми ( "складеного капіталу"). Різної був і відповідальність різних товариств. У повному товаристві його члени відповідали за всі свої борги усім своїм майном, як рухомим, так і нерухомим, в товаристві на вірі - всім майном, а вкладники лише готівковим вкладеним капіталом. Акціонерна компанія несла відповідальність лише в межах "складеного капіталу".

Договір особистого найму отримав в цей період більшого поширення, ніж раніше, особливо в промисловості і торгівлі. Колишні обмеження цього договору в основному зберігалися. Так, державні селяни не могли найматися без паспортів, а поміщицькі селяни, крім того, без дозволу поміщиків; заміжні жінки - без дозволу чоловіків і т.п. Термін договору встановлювався до п'яти років.

Сімейне право. Книга перша Зводу законів "Про права і обов'язки сімейних" регулювала сімейно-шлюбні відносини. Встановлювався шлюбний вік для чоловіків - в 18 років, для жінок - в 16 років. Особам старше 80 років вступати в шлюб заборонялося. Укладення шлюбу залежало не тільки від згоди вступали в шлюб, але і від згоди їх батьків, опікунів або піклувальників. Особи, що перебували на військовій або цивільній службі, повинні були мати письмову згоду начальства на їхній шлюб. Поміщицькі селяни не могли вступати в шлюб без дозволу власника. Заборонялися шлюби християн з нехристиянами. Крім того, заборонялося вступати в четвертий шлюб, а також в новий без розірвання попереднього.

Законним шлюбом вважався лише церковний шлюб. Розірвання шлюбу дозволялося в небагатьох випадках і вироблялося тільки церквою. Громадський статус дружини визначався статусом чоловіка. Дружина перебувала в нерівному, підпорядкованому становищі. "Дружина зобов'язана коритися чоловікові своєму як главі сімейства; перебувати до нього в любові, повазі і в необмеженій слухняності, надавати йому будь-яке догоджання і прихильність як господиня дому ", - говорилося в статті 78 Зводу законів. Дружина зобов'язана була "переважним покорою волі свого чоловіка", хоча при цьому і не звільнялася від обов'язків щодо своїх батьків (ст. 79). У майнових же відносинах подружжя були незалежні. Придане дружини, а також "маєток, придбане через куплю, дар, спадщину або іншим законним способом", визнавалося окремої власністю. Подружжя могли розпоряджатися своїм майном незалежно один від одного.

Діти ділилися на законних, народжених в "законному шлюбі", і незаконних, народжених поза шлюбом. Незаконні діти не мали права на прізвище батька і на успадкування його майна.

Спадкове право. Майно переходило до спадкоємців або за заповітом, або за законом. Духівниця мало складатися "в здоровому розумі й твердій пам'яті" особами не молодше 21 року, "мають по законам право відчужувати своє майно". Для заповіту обов'язковою була письмова форма.

При відсутності заповіту майно переходило до спадкоємців за законом. Найближче право наслідування мали родичі чоловічої статі по низхідній лінії, тобто сини померлого. Якщо не було синів, спадкоємцями ставали онуки, при відсутності онуків - правнуки і т.д. Дочка при живих братів отримувала 1/14 частину нерухомого майна і 1/8 частину рухомого. При відсутності низхідних спадкоємців чоловічої статі до спадкоємства призивалися спадні спадкоємці жіночої статі: дочки, внучки і т.д. Якщо не було тих, які сходять спадкоємців, спадщину переходило до родичів по боковій лінії. При відсутності таких родичів спадкоємцями ставали батьки. Пережив чоловік отримував з нерухомого майна 1/7 частина, а з рухомого - 1/4.

Кримінальне право. Звід законів викладав норми кримінального права в книзі першій XV томи. Книга складалася з 11 розділів, розділи - з розділів, глави ділилися на статті (всього було 765 статей). Тут вперше були виділені Загальна та Особлива частини.

Хоча т. XV Зводу законів і знаменував собою значний крок у розвитку російського кримінального права і його систематизації, все ж в ньому було багато неузгоджених і суперечливих норм і статей, і його відсталість виявилася з повною очевидністю незабаром після опублікування Зводу законів.

Керівництво нової кодифікацією кримінального права було доручено М.М.Сперанскому, але робота з підготовки нового кримінального кодексу була завершена вже після його смерті.

Підготовлений проект був розглянутий Державною радою, затверджений імператором в 1845 році і введений в дію з 1846 року. Новий кодекс отримав назву "Ухвала про покарання кримінальних та виправних". Укладення поділялося на розділи, розділи - на глави, а глави - на статті (всього було 2224 статті). А частина голів батьківських поділялися ще й на відділення. Кількість статей в новому кодексі збільшувалася в порівнянні з законами 1832 роки втричі. Судові органи у вироках по справах, розглянутим після 1 травня 1846 р повинні були посилатися тільки на норми нового Уложення.

На початку Уложення йшли норми, які стосуються Загальної частини. Поняття злочину, запозичене з т. XV Зводу законів, формулювалося більш розгорнуто. У Уложенні не було чіткої межі між поняттями "злочин" і "проступок". У ст. 4 записано наступне: "Злочином або проступком визнається як саме протизаконне діяння, так і невиконання того, що під страхом покарання кримінальної або виправного законом наказано". Строки давності встановлювалися лише для злочинів. У Уложенні встановлювалися форми вини, стадії скоєння злочину, види співучасті, обставини, що пом'якшує або обтяжуюча провину, що усувають кримінальну відповідальність. Кримінальна відповідальність наступала з 7 років. Незнання закону не звільняло від покарання. Укладення застосовувалося до всіх російським підданим. З нього були виділені справи, підсудні духовному суду і військовим судам. Іноземні піддані, які не мали дипломатичного імунітету, також судилися по Укладенню за злочини, вчинені в Російській державі.

Система злочинів по Укладення була складнішою. Спочатку традиційно йшли злочини проти віри. Значне місце приділялося державні злочини. При цьому замах, злочинне діяння і навіть умисел скинути імператора каралися позбавленням всіх прав стану і смертною карою. За участь у повстанні також покладалися позбавлення всіх прав стану і смертна кара. Складання та поширення письмових і друкованих творів з метою "порушити до бунту" каралося позбавленням всіх прав стану і засланням на каторжні роботи у фортецю на строк від 8 до 10 років. При цьому особам, не звільненим від тілесних покарань, додатково призначалися від 50 до 60 ударів батогом і таврування.

Спеціальні розділи були присвячені злочинам проти порядку управління, посадовим злочинам. У Уложенні з'явилися нові статті і навіть спеціальне відділення "Про непокорі фабричних і заводських людей". Особливо суворо каралися організовані виступи робітників. Явна непокору фабричних і заводських людей власнику або керуючому заводом, який вчинила "цілою артіллю або натовпом", каралося як повстання проти влади, тобто смертною карою. Передбачалися покарання і проти учасників страйків. Винні піддавалися арешту: "призвідники" - на термін від трьох тижнів до трьох місяців, "інші" - від семи днів до трьох тижнів.

Розділ "Про злочини і проступки проти законів про стани" передбачав захист станових прав і привілеїв, охороняючи і закріплюючи станове поділ людей в суспільстві. Будь-яке намір особи приховати свою приналежність до певного стану каралося позбавленням всіх прав стану і засланням до Сибіру на поселення, при цьому особи, які не звільнені від тілесних покарань, піддавалися покаранню батогами від 10 до 20 ударів. У цьому розділі було спеціальне відділення "Про злочини кріпосних людей проти своїх панів". Виступи кріпаків проти своїх панів прирівнювалися до повстання проти уряду. Будь-яке непокору поміщику вабило для кріпосного покарання різками від 20 до 50 ударів. За подачу скарги на своїх поміщиків кріпосні селяни каралися різками до 50 ударів. Перехід селян від одного власника до іншого і перехід "в інший стан" без волі поміщика карали різками від 30 до 60 ударів.

В особливому розділі містилися норми, що належали до злочинів проти життя, здоров'я, свободи і честі приватних осіб.Умисне вбивство каралося позбавленням всіх прав стану і засланням на каторжні роботи або довічно, або на тривалі терміни.

Великий розділ був присвячений злочинам проти власності приватних осіб. Насильницьке заволодіння чужим нерухомим майном (землею, будинком і т.д.), здійснене озброєними людьми, каралося позбавленням всіх прав стану і засланням до Сибіру. Навмисний підпал будь-якого населеного будівлі спричиняв покарання, пов'язане з позбавленням всіх прав стану і засланням на каторжні роботи у фортецю на строк від 8 до 10 років. Покарання збільшувалася, якщо будівля належала церкві, імператору або членам його прізвища. Розбій, грабіж каралися позбавленням всіх прав стану і засланням на каторжні роботи у фортеці, заводи, рудники на різні терміни або довічно.

Винуваті в крадіжці каралися в залежності від обставин скоєння злочину посиланням, ув'язненням в робітні будинки, віддачею в виправні арештантські роти і биттям різками.

У Уложенні вводилася досить складна система покарань. Усі покарання ділилися на два розряди: покарання кримінальні і покарання виправні. Кожен з розрядів поділено на кілька пологів і ступенів. Створювалася своєрідна "сходи покарань".

До покаранням кримінальним ставилися: позбавлення всіх прав стану в поєднанні або зі смертною карою, або з посиланням на каторжні роботи, або з посиланням на поселення до Сибіру або на Кавказ. До цього ще додавалося биття батогами для осіб, не звільнених від тілесних покарань. Засуджених на каторгу таврували. На лобі і щоках у них ставилося слово "кат" (каторжна).

Позбавлення всіх прав стану означало втрату всіх привілеїв, пов'язаних з приналежністю до певного стану, припинення подружніх відносин, позбавлення прав власності на майно (воно переходило до спадкоємців), позбавлення батьківських прав.

До покаранням виправних ставилися: посилання, віддача в виправні арештантські роти, укладання фортеця, в'язницю, гамівні або робітні будинки, короткочасний арешт, догану в присутності суду, грошові стягнення. До цих покарань зазвичай додавалися покарання різками для осіб, не звільнених від тілесних покарань.

У Уложенні відбилася класовий підхід до злочинців. Наприклад адміністрація в'язниці могла примушувати до робіт лише "міщан і селян", а особи інших "станів" могли працювати за власним бажанням. Дворяни і чиновники, піддані короткочасному арешту, могли відбувати його і вдома, в той час як всі інші - тільки в поліцейських органах.

Дворяни, духовенство, почесні громадяни, купці першої і другої гільдій, феодали інших народностей звільнялися від накладення клейма, укладення в кайдани, покарання батогами, шпіцрутенами, палицями, різками.

Процес у розглянутий період в основному залишався інквізиційним. Указом 1801 року заборонялися тортури при виробництві розслідування справ. Однак на практиці вони застосовувалися широко.

Значну увагу кримінальному процесу було приділено в Зводі законів (кн.II, т. XV, понад 800 статей). Тут ці норми склали фактично досить великий кодекс з певною системою побудови.

Вирішальна роль в кодексі відводилася поліції. Їй вверялось слідство і виконання вироку. Саме слідство по закону поділялося на попереднє і формальне. Справа починалося за доносом, скарзі окремих осіб або з ініціативи прокурора, стряпчих чи поліції. Прокурори і стряпчі здійснювали нагляд за слідством.

Після закінчення слідства справа направлялася до суду. Судового слідства як резолютивній частині судового розгляду не існувало. Справа доповідав по складеним "виписок" один з членів суду або секретар. Як правило, свідки і експерти в суд не викликалися. Та й сам обвинувачений викликався до суду лише для з'ясування питання про те, чи застосовувалися до нього недозволені прийоми при виробництві слідства. Він був не суб'єктом, а об'єктом процесу.

Звід законів закріпив існуючу ще з часу "Короткого зображення процесів чи судових тяжб" (1716 г.) систему формальних доказів. Зберігалася поділ доказів на зроблені помилки і недосконалі. До досконалим ставилися: власне зізнання обвинуваченого, письмові докази, визнані їм; висновок медичних експертів; збігаються свідчення двох свідків, невідведених підсудним. До недосконалим доказам закон відносив: позасудове визнання обвинувачуваного, підтверджене свідками; обмова їм сторонніх осіб; повальний обшук; показання одного свідка; докази.

За найбільш тяжких кримінальних справах суд першої інстанції становив "думка" і направляв його в палату кримінального суду для винесення вироку. Вироки були стабільними. Вельми часто вони в силу вимоги самого закону, а також за скаргами засуджених розглядалися в ревізійному порядку у вищих судах. Особи, які не звільнені від тілесних покарань, могли принести скаргу лише після виконання вироку, що передбачав застосування тілесних покарань. Що стосується необгрунтованості скарги скаржника знову піддавали тілесному покаранню або тюремного ув'язнення.

При недостатній кількості доказів суд не виносив обвинувальний або виправдувальний вирок, а залишав підсудного під підозрою. Для селян і міщан це могло спричинити за собою виселення до Сибіру за вироками місцевих товариств. Як свідчила офіційна статистика, по більшості кримінальних справ судами приймалися рішення про залишення обвинувачених під підозрою.

Чітко виражений класовий характер носили норми процесу, закріплені в розділі про судочинство по найбільш небезпечним для держави злочинів: державним, проти віри. Такі справи повинні були розглядатися "без найменшого зволікання" (ст.1241). Для їх розгляду за указом царя могли створюватися особливі верховні кримінальні суди, склад яких персонально визначався також царем. Такий верховний кримінальний суд судив, зокрема, декабристів під прямим контролем імператора.

Особливий порядок існував для розгляду справ селян, які виступали проти своїх поміщиків і чинили опір надісланим для їх утихомирення військовим командам. Їх судив військовий суд. Вирок такого суду після затвердження губернатором чи міністерством внутрішніх справ виконувався негайно.

Справи про "незначні злочини" (дрібні крадіжки до 20 руб., Легкі побої, пияцтво і ін.) Вирішувалися в скороченому порядку поліцейськими чиновниками.

Звід надавав поміщикам право виробляти "розправу по маловажним злочинів, учинені поміщицькими селянами".

У судах процвітало хабарництво. Освітній рівень суддів був низький. Звичайним явищем стала тяганина, деякі справи розглядалися роками і навіть десятиліттями. Так, в 1844 році в повітовому суді було розпочато справу про крадіжку дрібної монети на суму 115 тис. Руб., А закінчено воно було лише в 1865 році після судової реформи.

4. Значення Зведення

для подальших кодифікаційних робіт.

У розвитку права слід зазначити унікальну систематизацію законодавства - створення Повного зібрання законів і Зводу законів Російської імперіі.В умовах кризи феодалізму абсолютна монархія прагнула утримати владу дворян посиленням каральних ланок державного апарату. З цією метою були створені Третє відділення імператорської канцелярії, корпус жандармів.

Будучи в своїй основі феодально-кріпосницького, Звід законів враховував в деякій мірі інтереси розвивається буржуазії. Кодифікація російського права мала велике значення. Вона привела до формування спеціальних галузей законодавства: цивільного, кримінального та інших, що стало важливим етапом у створенні галузей права. Разом з тим в Зводі містилося багато застарілих норм. У 1836 році було розпочато роботу зі створення нового кримінального кодексу. У 1845 році було затверджено "Покладання про покарання кримінальних та виправних".

Незважаючи на те, що Повне зібрання законів і Звід законів Російської імперії увібрали в себе чимало застарілих норм, які гальмували розвиток капіталістичного суспільства, ці зібрання законів значно підняли авторитет Російської держави в очах більш цивілізованої Європи і проіснували, зазнавши ряд змін, до 1917 року.

5. Література

1. Історія держави і права СРСР, "Юридична література"; під редакцією Ю. П. Титова, 1988;

2. Юшков С.В. Історія держави і права СРСР ч. 1, Москва, 1961;

3. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України, Київ, 1968;

4. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн, Київ, 1995:


[1] Секуляризація (від лат. Saecularis - мирської, світський) - звернення церковної і монастирської собственнолсті (головним чином земельної) у власність світську, державну. На Заході була одним із засобів звільнення королівської влади від церковної опіки і зміцнення державних фінансів за рахунок доходів духовенства. У Росії з утворенням централізованої держави уряду в кінці XV ст. Івана III, в середині XVIII ст. Петра I намагалися обмежити церковне землеволодіння з метою ослаблення політичного впливу Російської православної церкви.

[2] Сперанський Михайло Михайлович (1.12.1772, с.Черкутіно, нині Собінського району Вдадімірской області - 11.11.1839, Петербург) - російський державний діяч, граф (1839). Син священика. З 1797 р.- на державній службі. З 1808р. став найближчим радником імператора Олександра І. Автор кількох проектів державних реформ ліберального спрямування. У 1812-16 рр. перебував на засланні в Нижньому Новгороді, потім у Пермі. З 1816 р - Пензенський губернатор, з 1819 року - генерал-губернатор Сибіру. З 1826 року фактично очолював 2-е відділення імператорської канцелярії, яка здійснювала кодифікацію законів. Під керівництвом Сперанського було складено Повне зібрання законів Російської імперії і "Звід законів Російської імперії"

[3] Сенат (лат. Senatus, від senex - старий) створений в Росії в 1711 році як вищий орган державного управління, підпорядкований безпосередньо імператору, а з початку XIX ст., Зі створенням міністерств, - вищий судовий орган здійснював також контроль за діяльністю державних установ і чиновників.

[4] Лунін М.С. Твори в листах. Петроград, 1923 р

[5] Гарнет М.Н. Історія царської тюрми. Москва, 1960.

[6] Рогатки надівали на шию і голову таким чином, що в'язень не міг лежати; стільці - дерев'яні чурбаки вагою в кілька десятків кілограмів, прикуті ланцюгом до металевого нашийника; колодки надягали на руки, ноги і шию; ланцюга - на руки, ноги і шию і приковували до стіни, підлоги.

[7] Синод (від грец. Сход, збори) - вищий орган управління Російською православною церквою створений в 1721 році замість патріаршества Петром I, підпорядкував Синод світської влади.

[8] Перше видання - 1832 р наступні - 1842, 1857, після 1857 повністю не перевидавався, виходили тільки окремі томи.

[9] Судова реформа 1864 року - ліберально-буржуазна реформа судової системи, кримінального і цивільного судочинства, яке здійснило царський уряд відповідно до потреб капіталістичного розвитку Росії. Судова реформа була оформлена судовими статутами, проекти яких затвердив цар в листопаду 1964 р Згідно Судової реформи була утворена спільна, формально рівна для всіх, судова система: суди загальної юстиції (окружний суд - судова палата - Сенат) і світова юстиція (одноосібний дільничний світової суддя - повітовий суд світових суддів - Сенат). Було запроваджено інститут присяжних засідателів, проголошений ряд буржуазно-демократичних принципів: рівність усіх перед законом, гласність, усність судочинства і т.п .; заснована адвокатура. У той же час зберігся ряд установ і принципів феодалізму-станового судочинства (станові суди - церковні, військові, волосні; адміністративна юстиція, дворянський склад суддів та ін.) Судово-адміністративною реформою 1889 року царизм значно обмежив дієвість судової реформи 1864 г. (вона фактично ліквідувала систему світової юстиції - виборних мирових суддів замінили: в повітах - земські начальники, в містах - призначаються міські судді; волосні суди були підпорядковані земським начальникам; компетенція суду присяжних звелася до мінімуму; був порушений принцип гласності у справах про державні злочини). З цієї реформи селян і всі органи селянського самоврядування цілком підпорядкували влади дворян, поміщиків, в руках яких була зосереджена судова і адміністративна влада.