Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Діяльність ОРГАНІВ міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

Скачати 8.39 Kb.
Дата конвертації 22.12.2017
Розмір 8.39 Kb.
Тип автореферат
раці Камянець-Подільського державного університету: Історичні науки. - Камянець-Подільський: Оіюм, 2007. - Т. 17: На пошани професора В.П. Газіна. - С. 244 - 253.

4. Поpушення законності працівнікамі НКВС-МВС та других правоохороних структур на теренах Станіславської області в Перші повоєнні роки (1945 - 1947 рр.): Причини и Наслідки // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. 11. Серія: історія. - Одеса: Астропринт, 2008. - С. 172 - 185.

5. Репресівні Дії ОРГАНІВ НКВС проти УПА на теренах Станіславщіні в 1944 - 1945 роках // Рід Шухевичів в історико-культурній спадщіні України. Матеріали Міжнародної Наукової конференции, с. Тішківці Городенківського району, 10 липня 2005. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2007. - С. 238 - 247.

Анотація

Ковалик В.В. Діяльність ОРГАНІВ міліції на территории Станіславської області в 1939 - 1946 роках. Історико-правовий аспект. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата історічніх наук за спеціальністю 07. 00. 01 - історія України. Ужгородський національний університет. - Ужгород, 2008.

У дисертації досліджуються Особливості Утворення та форми й методи ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ міліції на территории Станіславської області в условиях Першої радянізації краю (1939 - 1941 рр.), На завершальній етапі Другої Світової Війни і в Перші повоєнні роки (1944 - 1946 рр.). На Основі архівних джерел, монографічної літератури, спогадів та матеріалів періодічної преси досліджується процес Утворення ОРГАНІВ міліції, їх структурна побудова, система подготовки та Механізм забезпечення кадрами, їх якісний склад, соціально-матеріальне та побутове забезпечення, причини Порушення Частина співробітніків законності й службової дисципліни, форми й методи ДІЯЛЬНОСТІ з охорони громадського порядку, безпеки громадян, БОРОТЬБИ зі злочінністю, ліквідації дитячої безпрітульності та бездоглядності, збройно опору ОУН та УПА, проведення паспортізації; Взаємодія з місцевімі радянсько-партійнімі органами Із Залучення місцевого населення до ОРГАНІВ міліції та добровільніх Формування - груп охорони порядку, бригад допомоги міліції, вініщувальніх батальйонів та керівництво Опис ними.

Ключові слова: органи міліції, правопорядок, законність, правоохороних дія льність, злочинність, репресії.

АНОТАЦІЯ

Ковалик В.В. Діяльність органів міліції на території Станіславської області в 1939 - 1946 роках. Історико-правовий аспект. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07. 00. 01 - історія України. Ужгородський національний університет. - Ужгород, 2008.

У дисертації досліджуються особливості становлення, форми і методи діяльності органів міліції на території Станіславської області в умовах першого періоду радянської влади (1939 - 1941 рр.), На останньому етапі Другої світової війни та в перші повоєнні роки (1944 - 1946 рр.).

Аналіз джерел дав можливість розглянути динаміку становлення та розвитку органів міліції, їх структуру, кадрове забезпечення, якісний склад співробітників міліції, систему підготовки кадрів, особливо залучення на роботу в органи міліції представників з місцевого населення. Встановлено, що залучення місцевого населення на роботу в органи міліції ускладнювало недовіру і підозрою їх причетності до "антирадянським елементам" і до націоналістичного підпілля, в наслідок чого проти бажаючих проводилася жорстка спеціальна перевірка, яку не всі проходили. Забезпечення органів міліції приїжджими працівниками, а також упереджене ставлення до місцевого населення ускладнювали виконання поставлених завдань.

Особливу увагу приділено розкриттю форм і методів діяльності органів міліції в довоєнний і післявоєнний періоди з охорони громадського порядку, забезпечення безпеки громадян, проведенні паспортизації міського населення і дотримання паспортного режиму, обліку военнобязанних і забезпеченні проведення призовної кампанії до Червоної армії, по боротьбі з кримінальною злочинністю, злодійством державної і колгоспної власності, майна громадян, з утриманством, по ліквідації дитячої безпритульності, збройних формувань ОУ та УПА, участі в репресивних заходах проти сімей учасників національно-визвольного руху.

Розкрито взаємовідносини органів міліції з місцевим населенням, створення і керівництво добровільними громадськими формуваннями з охорони громадського порядку, бригад допомоги міліції, винищувальних батальйонів і залучення до участі в них активістів з місцевого населення.

Проаналізовано соціально-матеріальне забезпечення працівників міліції, умови їх побуту, окреслено основні причини порушення частиною співробітників законності і службової дисципліни, серед яких були: неукомплектованість кадрів відповідно до штатного розкладу, внаслідок чого частина співробітників повинна була виконувати значний обсяг роботи, що відображалося на її якості ; постійне залучення співробітників міліції до участі в оперативно-військових операціях, облавах, засідках з метою ліквідації збройних формувань ОУН і УПА; низький освітній і професійний рівень значної частини співробітників, що впливало на якість виконання обов'язків; зловживання частиною співробітників в роботу та дозвілля після роботи час алкоголем; незадовільні матеріально-побутові умови. Порушення соціалістичної законності виражалося в безпричинних вбивствах мирних громадян, арешти і затримання, застосування тортур при допитах, порушення строків слідства, проведенні незаконних обшуків, використання в корисливих цілях конфіскованого у громадян майна та інших порушеннях.

Ключові слова: органи міліції, правопорядок, законність, правоохоронна діяч ність, злочинність, репресії.

ANNOTATION

Kovalyk VV The activity of organs of militia on the territory of Stanislav region in 1939 - 1946 years. Historical and law aspect. - Manuscript.

Dissertation for scientific degree of Candidate of Historical Sciences, speciality 07. 00. 01 - History of Ukraine. Uzhgorod National University. - Uzhgorod, 2008.

The peculiarities of formation and the forms and methods of activity of organs of militia on the territory of Stanislav area in the conditions of the first stage of "radyanizatsiya" of the region (1939 - 1941) and on the finishing stage of World War II and in the first post-war years (1944 - 1946) are researched in the thesis. On the basis of the archived sources, monographic literature, reminiscences and materials of periodic press the process of formation of organs of militia, their structural construction, system of preparation and the mechanism of providing by specialists, their high-quality composition, socially financial and domestic providing, the reasons of violation of socialistic legality and official discipline by militiamen are lighted. The forms and methods of activity on the guard of public peace, safety of citizens, fight against criminality, liquidation of childs homelessness and neglect, armed resistance of formings of UNO and URA as well as the conducting of the passport system is probed in the dissertation . The cooperating of the organs of militia with the local soviet-party organs on bringing in of local population to the organs of militia and voluntarily formings - groups of guard of order, brigades of help of militia, destructive battalions and guidance by them are also researched .

Keywords: organs of militia, law and order, legality, law-enforcement activity, criminality, repressions.

Підпісано до друку 05. 04. 2008. Фрмат 60х84 / 16.

Гарнітура Times New Roman. Розум. друк. арк .. 0,8.

Тираж 100 прим. Віддруковано на різографі.

___________________________________________

Видавництво "Тіповіт". Свідоцтво про

Внесення до державного реєстру видавців,

віготовніків и розповсюджувачів видавничої продукції

П №5 від 07.02.1997р.

76000, м. Івано-Франківськ, вул. Хмельницького, 10/1

...........