Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія рідного краю

Скачати 72.39 Kb.
Дата конвертації 13.01.2018
Розмір 72.39 Kb.
Тип Інші методич. матеріали

Програма до освітнього модулю «Історія рідного краю» на основі розвитку індивідуальної траєкторії учнів

Залучення школярів до національно-регіональної культури народів Півночі є невід'ємною частиною педагогічного процесу в школах Північного регіону. Проблема залучення до національно-регіональної культури народів Півночі стосується багатьох шкільних дисциплін.

В основу освітнього модуля, спрямованого на залучення до національної культури народів Півночі покладена робоча програма середньої загальної освіти з історії ХМАО -Югри і є складовою частиною освітньої програми МБОУ «Середня загальноосвітня школа № 34» і реалізує основну її мету: створення освітнього середовища, що сприяє отриманню навчаються якісної освіти, вихованню духовно-морального, здорового людини, здатного до самореалізації в умовах сучасного життя.

В процес навчання покладено науково-дослідні і проектні роботи учнів, які виконували завдання відповідних схильностям, індивідуальним особливостям та інтересам, спрямовані на розвиток індивідуальної траєкторії навчання, при цьому отримали схвалення на міських, окружних і міжнародних конкурсах.

Завдання: 1. Забезпечити отримання всіма учасниками освітнього процесу уявлення про цілі, зміст, загальної стратегії навчання, виховання і розвитку учнів засобами історії. 2. Визначити конкретний зміст, обсяг, приблизний порядок вивчення тем з урахуванням особливостей навчального процесу, вікових особливостей учнів.

Нормативно-правові документи, на підставі яких розроблено освітній модуль «Історія рідного краю»: Закон Ханти -Мансійского автономного округу «Про освіту в Ханти-Мансійському автономному окрузі -Югре» (зі змінами на 30 грудня 2003 року № 84-03); Закон «Про регіональному (національно-регіональному) компоненті державних освітніх стандартів в Ханти-Мансійському автономному окрузі -Югре» (прийнятий Думою Ханти-Мансійського автономного округу -Югри 16 березня 2005 року) Регіональний компонент державного освітнього стандарту; Компонент середньої (повної) загальної освіти з історії Ханти -Мансійского автономного округу -Югри; Програма курсу для учнів середньої (повної) школи /Н.Н. Баранов, С.В. Горшков, А.П. Зиков, С.Ф. Кокшаров, Н.А. Міненко та ін. / За ред. Д.А.

Ми пропонуємо на додаток до діючої навчальної програми ряд спеціальних завдань і тем уроків, які сприяють залученню старшокласників до національної культурної спадщини народів Крайньої Півночі, формування екологічно доцільного, здорового і безпечного способу життя, екологічної культури з урахуванням національних і регіональних умов і особливостей організації освітнього процесу ( що включає духовно-моральний розвиток і виховання учнів, формування особистісної культури, соціальної культури, осозн ного ставлення до власного здоров'я, до сімейних, національних і народним цінностей).

Освітній модуль «Історія рідного краю» представляє систематичний курс з регіональної історії для середньої школи і охоплює період з найдавніших часів до кінця XX в. Курс розрахований на учнів 10-11 класів і в загальних рисах синхронізований з курсом вітчизняної історії.

Програма представляє історію заселення, освоєння і розвитку території, нині займаної Ханти-Мансійський автономний округ. Орієнтиром в дотриманні географічних рамок послужила історична область Югра.

Дана програма розрахована на два навчальні роки.

В основу організації освітнього процесу покладено такі підходи і технології: технології повного засвоєння; технології навчання на основі вирішення завдань; технології навчання на основі схемних і знакових моделей; задана технологія (введення завдань з життєво-практичним змістом в освітній процес); технологія проблемного навчання (автори А. М. Матюшкін. І. Я. Ленер, М. І. Махмутов); технологія поетапного формування знанні (автор П. Я. Гальперін); технологія «імітаційні ігри»; технологія опорних схем (автор В. Ф. Шаталов); технологія розвиваючого навчання (автор Л. В. Занков); технологія евристичного навчання; «Заданий» підхід; компетентнісний підхід; діяльнісний підхід; технологія творчого навчання.

Форми, методи та засоби вивчення даного курсу різноманітні. Ті, що навчаються ведуть спостереження за предметами і явищами природи, громадським життям під керівництвом вчителя і самостійно. Широко використовується моделювання, демонстрація наочних посібників, практичні роботи. Провідна технологія: розвиваюча технологія, елементи ІКТ. Основні методи (продуктивні і репродуктивні і т.д.): шкільна лекція; семінарське заняття з використанням документів підручника і залученням додаткових матеріалів з хрестоматій та інших джерел; уроки-практикуми на основі питань і завдань, даних до, всередині н після основного тексту параграфа; робота з ілюстрованим матеріалом, який, як правило, носить дидактичний характер; пояснення вчителя; бесіда з учнями; самостійна робота школярів з підручником, в тому числі групові завдання.

Завдання і теми уроків складені з урахуванням наступності в навчанні, а також на розвитку індивідуальної траєкторії учнів. У програмі передбачено знайомство з життям, побутом, культурою, традиціями, звичаями, обрядами, фольклором народів Крайньої Півночі, розвиток духовно-моральної культури старшокласників. Теми завдань підібрані з урахуванням вікових особливостей учнів, послідовності і систематичності викладається інформації, цілей і завдань даної проблеми на основі доцільно підібраних завдань для учнів. При цьому кінцевою метою пропонованого модуля і методичних рекомендацій до нього є розвиток конкретних знань про життя і побут народів Півночі і на основі цих знань формування інтересу і прилучення старшокласників до національної культури народів Півночі.

Загальна характеристика освітньо модуля

«Історія рідного краю»:

 • виховання громадянськості, патріотизму, національної ідентичності, розвиток світоглядних переконань учнів на основі осмислення ними історично сформованих культурних, релігійних, етно-національних традицій, моральних і соціальних установок:

 • розвиток здатності розуміти історичну обумовленість явищ і процесів сучасного мирз, історії Югри і її місця і ролі у вітчизняній історії, визначати власну позицію по відношенню до навколишньої дійсності, співвідносити своя погляди і принципи з історично виникли світоглядними системами: творчо застосовувати історичні знання:

 • розвиток інтересу і поваги до історії і культурі народів, що населяють Югру. прагнення зберегти і примножувати культурну спадщину народів свого регіону і країни:

 • освоєння систематизованих знань з історії Північно-Заходу Сибіру, формування цілісного уявлення про місце і роль Югри у всеросійському і світовому історичному процесі:

 • формування історичного мислення - здатності розглядати події і явища з точки зору і ?: історичної обумовленості, зіставляти різні версії і опеньки історичних подій та особистостей, визначати власне ставлення до дискусійних проблем минулого і сучасності: оволодіння вміннями і навичками пошуку, систематизації та комплексного аналізу історичної інформації:

Навчальна мета - відібрати з безлічі вражень, одержуваних учнями, найбільш доступні йому: природа і світ тварин (школи, рідного краю); працю людей, традиції, суспільні події і т.д. Причому епізоди, до яких привертається увага учнів, повинні бути яскравими, образними, конкретними, що викликають інтерес. Тому, починаючи роботу з виховання любові до рідного краю, педагог зобов'язаний сам його добре знати. Він повинен продумати, що доцільніше показати і розповісти дітям, особливо виділивши найбільш характерне для даного краю. А також створити навчально-методичний посібник з формування духовно-моральних цінностей, знання історії Ханти-Мансійського автономного округу - Югри, дбайливе ставлення до минулого і майбутнього рідного краю на основі доцільно підібраних завдань для учнів.

предметом регіонального компонента по історії є історичне минуле обсько-угорних народів в його конкретності і неповторності Даний предмет дає переважно вертикальний »зріз історії регіону. Провідним напрямком пізнавальної діяльності є історичний підхід до вивчення істерії Югри.

Об'єкт вивчення регіональної історії - реальна історія Ханти Мансійського автономного округу в її природному та історичному розвитку (людина - природа - суспільство) і взаємозв'язку з історією Росії всесвітньою історією.

Основні системні характеристика об'єкта - історичний час, історичний простір, історичний рух. На уроках історії в рамках регіонального компоненту учні знайомляться з минулим округу У зміст навчальних занять включаються відомості про рідне місто районі, селі минулому сім'ї У навчаються різних територій округу конкретні знання про рідний край. «Малої родіне- будуть різними і варіативними. «Історія -Малий батьківщини» розглядається як частина історії Югри історії Росії

Основні змістові лінії середньої загальної освіти з історії Югри охоплюють: I. Історичний час: Рахунок років і періодизація подій і процесів (рік. століття. тисячоліття, епоха): циклічність в історії: синхронність історичного руху на рівні країни та регіону. П. Історичне простір: Карти локально-історичних цивілізацій центр і периферія в розвитку цивілізацій. Динаміка географічних, екологічних, етнічних: факторів розвитку людини і суспільства: зміна геополітичної карти свого регіону, країни та світу. III. Історичне рух: Людина в історії - розвиток людини в різні історичні епохи: а) потреби, інтереси мотиви дій б) сприйняття світу, цінності: в) умови життя і побуту; Еволюція трудової діяльності людини, розвиток матеріального виробництва, техніки. Зміна характеру економічних відносин між людьми в історії.

Провідним принципом відбору змісту в конструювання модуля є краєзнавчий принцип. Відбір навчального матеріалу відповідно до цього принципу дозволяє будувати навчання на основі безпосереднього сприйняття навколишнього світу. Екологічний відбір матеріалу допомагає розкрити взаємозв'язок "природа - людина", виявити правові нори природи, визначити доступну для дітей природоохоронну діяльність. Реалізація екологічного принципу спрямована на формування у сокольників основ екологічної культури.

Н а основі художньо - естетичного принципу в якості навчального матеріалу рекомендовані переважно художні тексти, в яких розкривається багатство, краса навколишнього світу і людських: принципів сприяє встановленню зв'язків між усіма напрямками краєзнавчого характеру.

На підставі принципу історичного підходу в якості навчального матеріалу відібрані речові джерела історично х: знань і діянь жителів Югри Реалізація принципу практичної спрямованості полягає в тому що відбір змісту і конструювання навчального матеріалу здійснюється з урахуванням пріоритету безпосередній практичній діяльності дітей (спостереження, моделювання, малювання .. .).

Новизна освітнього модуля - в більш поглибленому вивченні таких тематичних: блоків, як: екологічний; етнографічний; культурологічний; історичний.

Опис місця освітнього модуля в навчальному плані: відповідно до наказу про внесення змін до регіонального базового навчального плану та зразкові навчальні плани для загальноосвітніх установ Ханти-Мансійського автономного округу - Югри реалізують програми загальної освіти, засновані наказом департаменту освіти і науки Ханти Мансійського автономного округу - Югри від 30.01.2007 р Кг 99. відводиться для обов'язкового вивчення предмета «Історія ХМАО-Югри» в 10- 11 класу: - 35 годин, з розрахунку 1 навчальна година на тиждень. Згідно з навчальним планом і календарному навчальному графіку шкали ка 2014- 2015 навчальний рік на вивчення "Історія ХМАО - Югри- визначено:

в 10 класі: в 10 а класі -35 ч. з розрахунку 1 година на тиждень, в 10 б, 10 в класу: 17,5 годин тиждень з розрахунку 0.5 годин; в 11 класах: 11а. 116 класах -35 з розрахунку 1 ч в тиждень, в 11 в класі-17.5 годин з розрахунку -0.5 годин в тиждень.

В рамках ціннісного та емоційного компонентів будуть сформовані:

 • громадянський патріотизм, любов до Батьківщини, почуття гордості за свою країну;

 • повагу історії, культурних та історичних пам'яток;

 • емоційно позитивне прийняття своєї етнічної ідентичності;

 • повагу і прийняття інших народів Росії і світу, міжетнічна толерантність, готовність до рівноправного співробітництва;

 • повагу особистості і її гідності, доброзичливе ставлення до оточуючих, нетерпимість до будь-яких видів насильства і готовність протистояти їм;

 • повагу цінностей сім'ї, любов до природи, визнання цінності здоров'я, свого та інших людей, оптимізм в сприйнятті світу;

 • потреба в самовираженні і самореалізації, соціальному визнанні;

 • позитивна моральна самооцінка і моральні почуття - почуття гордості під час прямування моральним нормам, переживання сорому і провини за її порушенні.

В рамках діяльнісного (поведінкового) компонента будуть сформовані:

 • готовність і здатність до виконання норм і вимог шкільного життя, прав і обов'язків учня;

 • вміння вести діалог на основі рівноправних відносин і взаємної поваги і прийняття; вміння конструктивно вирішувати конфлікти;

 • готовність і здатність до виконання моральних норм щодо дорослих і однолітків в школі, вдома, у позанавчальних видах діяльності;

 • потреба в участі в суспільному житті найближчого соціального оточення, суспільно-корисної діяльності;

 • вміння будувати життєві плани з урахуванням конкретних соціально-історичних, політичних і економічних умов.

 • стійкий пізнавальний інтерес і становлення змістотворних функції пізнавального мотиву.

Для досягнення успіху в роботі педагогу необхідно також добре знати, який обсяг знань і навичок може засвоїти навчається в тому чи іншому віці, продумано будувати методику роботи з учнями, враховувати їх вікові особливості.

Тематичне планування послідовності досліджуваного

матеріалу в 10 класі

номер глави

Назва досліджуваної пави

Рекомендована кількість годин на вивчення

I

Вступ

1 ч

П

Ha ш край Здавна

3 ч

Ш

Югорское Середньовіччя

6 ч

IV

Наш край в XVII вісі

3 ч

IV

У складі Російської імперії

XVIII-XIX

5 ч


Повторення.проміжна атестація

1 (в тому числі)


всього

17 ч

Тематичне планування послідовності досліджуваного

матеріалу в 11 класі

номер глави

Назва досліджуваної пави

Рекомендована кількість годин на вивчення

Вступ

1 ч

У складі російської імперії

8 ч

В роки соціальних потрясінь (кінець XIX -1921 рр).

5 ч

Край в міжвоєнний період

Округ в роки Великої вітчизняної

війни і в повоєнний двадцятиріччя (1941-1965 рр)

7 ч

Друге «відкриття» Югорской (1965-2000 рр)

10 ч


проміжна атестація

1 (в тому числі)


резерв

1 (в тому числі)


ВСЬОГО

35 ч

Основний зміст освітнього модуля «Історія рідного краю»

п / п

Тема

Основний зміст

1.

Наш край в давнину.

Північ Західного Сибіру в кам'яному столітті. Північ Західного Сибіру в енеоліте і бронзовому столітті. Традиційне господарство корінного населення Західного Сибіру. Природа і людина в уявленнях обских угрів.

2.

Югорское середньовіччя
(I тис н.е. XV ст.)

Етносоціальні процеси на півночі і півдні Західного Сибіру в I тис. До н.е.-XVв.н.е. Формування і розвиток ранньої державності у обских угрів. Держави сибірських татар в XIII- XV ст.

3.

Входження Югорской землі в сферу впливу Московської держави.

Зміцнення московських позицій в Приуралля в 50-х гг.XVв. Пелимское князівство XV ст. - ранньофеодальна держава ханти і мансі. Відвідування пелимскіх князів на східні кордони Русі і відповідні дії Москви в середині XV ст. Зауральські походи московських військ в 60-80-і рр. XV ст. Взаємовідносини Москви і Югорской землі в XVI столітті. Роль Строганових в східній політиці московського уряду в кінці XVI століття.

4.

Сибірські татари в XVI столітті.

Держава Тайбугідов (1495-1563 рр.): Територія, населення, відносини з сусідами. Конфлікт Тайбугідского держави з правителями найбільших орд. Пошук захисту у Москви. Похід царевича Кучума на місто Сибір (1513г.) І загибель держави Тайбугідов. Сибірське ханство: територія і політико-адміністративний устрій. Взаємовідносини Сибірського ханства і Російської держави в XVI столітті.

5.

Похід Єрмака в Сибір.

Козаки на Волзі і Яїку. Дії козацьких загонів в вотчині Строганових. Початок походу в Сибір і взяття столиці Кучума. Перша зимівля в Сибіру, Білогірський похід 1583г. і війна з сибірськими мурзами. Загибель Єрмака. Закінчення сибірської експедиції.

6-8.

Перші російські міста і остроги в Західному Сибіру.

Похід І.Мансурова. Обської містечко. Підстава Тюмені і Тобольська. Політична ситуація в Сибіру на початку 90-х гг.XVIв. Підстава р Березова та м Пелим і розгром Пелимского і Кандинського князівств. Підстава Сургута. Підсумки російських походів 80-90-х гг.XVIв.

9.

Угорські князівства в складі Російської держави на рубежі XVI-XVII ст.

Фіскальна політика московського уряду щодо угорських народів. Складання системи місцевого управління. Відносини московської влади з місцевої родоплемінної знаттю. Доля ніжнеіртишскіх князівств. Белогорськоє князівство. «Служива» Коду: особливості соціально-політичного становища кодского населення. Ляпинской, Сосьвінскій, Казимское, Обдорськ, Сургутское князівства, Пелим і Конда.

10.

Організація нової системи управління, міста, транспортні комунікації Північно-Західного Сибіру в XVII столітті.

Органи центрального управління Сибіром. Установа Сибірського наказу (1637г.), Його структура та повноваження. Роль наказу в фінансовій системі Російської держави. Адміністративно-територіальний поділ краю і органи воєводського управління. Організація Березовського, Пелимского і Сургутского повітів. Розрядний і перепідпорядкування Югорський повітів різних розрядів в XVII в. Організація місцевого волосного управління. Повинності ясачних людей. Митна політика.

11.

Російське населення Північно-Західного Сибіру в XVII столітті: станово-соціальна структура російського населення краю.

Служиві люди: служиві «по отечеству» і «по приладу». Положення та обов'язки службових людей в краї. Герої козацьких походів. Служиві «світи» міст землі Югорской: Березів, Сургут, Пелим. Ямщики як особлива категорія російської не міського населення краю.

12.

Корінне населення Північно-Західного Сибіру в першій третині XVII століття.

Ясачние волості: територіальне розташування і етнічний склад населення. Господарство і побут жителів ясачних волостей. Антиросійські виступи ясачних людей на рубежі XVI-XVII ст.

13.

Язичництво і християнство на обских берегах.

Угорські святилища: територіальне розміщення та організація культу. Церковна організація в Сибіру. Новокрещени. Православні храми в російських містах краю і на ясачних землях. Монастирі Нижнього Приобья: Воскресенський Березовський і Троїцький Кодскій (Кондинский).

14.

Народи краю в XVIII - I / XIX ст

Корінне населення землі Югорской - ханти, мансі, самодийские народи: чисельність територія розселення, міжетнічні контакти. Зміни в чисельності, місця розселення і внутрішні міграції корінного населення в XIX столітті. Російські жителі міст і селищ краю. Чисельність і соціальна характеристика російського населення Березова і Сургута. Російські сільські поселення. Ямщики і церковні (економічні) селяни. Комі-Зирянов - нові жителі землі Югорской в XIX столітті. Станово-соціальна структура міських жителів в XIX ст. Російські сільські жителі в XIX ст.

15.

Адміністративний устрій і управління краю в XVIII столітті.

Адміністративний устрій і управління краю на початку XVIII століття. Вплив петровських реформ на місцеве управління. Установа Сибірської губернії. Специфіка функціонування органів міського самоврядування в краї (1720-ті рр.). Адміністративні перетворення останньої третини XVIII століття. Самоврядування корінних народів.

16.

Перетворення адміністративно-територіальної системи Сибіру в XIX столітті.

Реформування місцевих органів влади в 1803-1804 рр. (перетворення І.О. Селіфонтова). Установа комісарства як проміжної ланки між повітом і губернією. Діяльність М.М.Сперанского на посаді Сибірського генерал-губернатора і його заходи з реорганізації управління. Сибірський комітет 1821г., Його цілі, завдання та результати функціонування. «Статут про сибірських городових козаків» і місцеве самоврядування російського населення. Зміни організації самоврядування у неросійських народів краю. «Статут про управління інородців в Сибіру». «Розряди» неросійського населення. Родові управління і сторонні управи.

17.

Економічний розвиток краю в XVIII столітті.

Господарська діяльність корінних народів. Рибальство. Нововведення в способах рибної ловлі. Зв'язок рибальства з торгово-підприємницькою діяльністю. Полювання корінного і російського старожильческого населення. Торгівля. Характер ввезених і вивезених товарів і обсяги торгівлі в краї до середини XVIII ст. Конкуренція торговців з Європейської Росії і сибірських купців на місцевих ринках. Формування купецтва в Березові і Сургуті. Організація ярмарків. Стан скотарства. Землеробство, збиральництво і ремесла. Державні повинності.

18.

Розвиток економіки краю в XIX столітті.

Рибний промисел, риботорговля і переробка риби. Спроби підготовки кваліфікованих кадрів для рибопереробного виробництва. Зміни в організації мисливського промислу. Поступове перетворення полювання в товарний промисел. Хутрова торгівля і розвиток місцевих ринків. Обдорськ ярмарок. Скотарство. Кедровий промисел. Успіхи в дослідному землеробстві. Формування місця Югорской землі в загальній системі економічної районної спеціалізації країни.

19.

Секретні в'язні Березова.

Меншикова в Березові: організація побуту і дозвілля, умови утримання, коло занять і спілкування. Ставлення місцевих жителів до А.Д. Меншикову після смерті. Доля могили А.Д. Меншикова в Березові. Участь князів Догорукових: обставини посилання і перші роки їх перебування в Березові. Березовський в'язень граф А.И.Остерман.

20.

Культура, побут, суспільне життя народів краю в XVIII ст.

Зовнішній вигляд міст і російських поселень в XVIII в. Житла корінних народів. Побутові традиції народів землі Югорской. Православна церква і місцеві релігійно-культурні традиції. Формування системи освіти.

21.

Культура, побут, суспільне життя народів краю в XIX столітті.

Створення місцевої світської системи освіти в XIX ст. Березівське повітове училище і Сургутская козача школа - найважливіші центри освіти краю. Початкові навчальні заклади, що знаходяться у віданні Міністерства освіти, Міністерства державного майна і єпархіальних властей. Коло читання сіверян. Побутові традиції і навички населення. Суспільно-політичні погляди жителів краю і засланців.

22-23.

Тобольська губернія на початку ХХ ст.

Промислове освоєння краю. Розвиток сільського господарства. Стан і характер рибальства і мисливського промислу. Події 1905-1907 рр. 1917 рік у Тобольської губернії. Громадянська війна в Сибіру.

24.

Культурне та громадське життя краю в кінці XIX- початку XX ст.

Стан освіти. Умови навчання в освітніх закладах краю і чисельність учнів. Медичне обслуговування. Наукові дослідження місцевої інтелігенції, засланців, академічних вчених з вивчення регіону. Х.М.Лопарев і А.А.Дунін-Горкавіч - дослідники історико-етнографічної спадщини краю. Природничо експедиційне вивчення краю російськими, німецькими та італійськими вченими. Перші спроби пошуку нафти С.Н.Пуртовим (1913р.).

25.

Адміністративна система і національна політика в перші десятиліття радянської влади.

Перша конференція корінних народів Півночі (1922). Постановка питання про виділення краю в самостійну адміністративну одиницю. Скасування Тюменської губернії. Створення округів. Тбіліський округ в складі Уральської області та вирішення питання автономії. Зміни в системі управління і судочинства. Створення Остяк-Вогульського національного округу. (1930р.).

26.

Економічний розвиток краю у міжвоєнний період.

Нова економічна політика на Об-іртишських Півночі. Суцільна колективізація на Об-іртишських Півночі. Перехід до тоталітарної економіці. Спецпереселенці, їх роль в економічному житті округу.

27.

Культурні перетворення на Об-іртишських Півночі.

Система освітніх установ. Створення національних шкіл.
Видання перших абеток та книг на мовах ханти і мансі, розробка національної писемності. Роль вищих навчальних закладів СРСР в процесі підготовки місцевих кадрів. Формування мережі дошкільних установ. Медичне обслуговування та культурно - просвітницькі установи. Становлення національних засобів масової інформації, літератури і мистецтва.

28.

Велика Вітчизняна війна в долі краю (1941-1945 рр.).

Мобілізація населення округу в діючу армію. Військове навчання. Виробнича діяльність в окрузі на потреби оборони. Все для фронту, все для перемоги! Участь сіверян в бойових діях. Жителі округу-Герої Радянського Союзу, орденоносці Великої Вітчизняної війни. Северяне- учасники оборони Сталінграда, форсування Дніпра, Вісли, Дунаю, Одеру. Спортивне життя, культура, освіта в окрузі в роки війни.

29.

Перше післявоєнне двадцятиріччя: соціально - економічний і політичний розвиток округу.

Розвиток основних галузей господарства (рибальство, рибопереработка, лісове господарство та деревообробка). Становлення нафтогазової промисловості. Пошуки паливних родовищ. Перші успіхи і початок промислової розробки нафти і газу в 1950-х-початку 60-х рр. Місцева і кооперативна промисловість. Сільське господарство. Мисливський промисел. Транспорт і зв'язок. Соціально-політична обстановка. Зміни в житті корінних народів: переклад аборигенів на осілий спосіб життя.

30.

Соціально-культурна сфера в житті краю.

Соціальні та освітні програми для корінних народів: реалізація та результати. Розвиток мережі шкільних та дошкільних установ. Стан медичного обслуговування. Культурне будівництво. Реалізація народної творчості в рамках самодіяльних колективів. Початок літературної творчості Ю.Шесталова, А.Тарханова і ін. Національні сказітельніци Т.Чучеліна і А.Конькова. Спортивне життя. Організація змагань з національних видів спорту і розробка єдиних правил для їх проведення.

31.

Економічний розвиток Ханти - Мансійського округу в середині 1960-х-1980-р.р. Епоха «великої нафти».

Становлення нафтогазового комплексу. Пуск в експлуатацію найбільших нафтогазових родовищ. Нафтовий бум 1970-х рр. Формування єдиного енергетичного комплексу краю. Газопереробні заводи і ГРЕС в Нижньовартовську і Сургуті. Кризові явища в нафтогазовій галузі в першій половині 1980-х рр. Розвиток інших галузей промисловості. Лісова промисловість, впровадження вахтового методу заготовок. Підприємства місцевої промисловості. Загострення в кінці 1960-х рр. продовольчої проблеми і методи її подолання. Унікальність економічної трансформації округу.

32.

Соціальний розвиток округу в середині 1960-х-1980-і рр .: звершення і проблеми.

Демографічні зміни та їх наслідки. Джерела приросту населення. Різка урбанізація округу. Протиріччя соціального і культурного розвитку. Житлова проблема. Проблеми національної політики і екології. Питання етнічного виживання корінних народів округу. Різке зменшення чисельності ханти і мансі. Руйнування природного середовища та господарювання внаслідок екстенсивності розвитку видобувних галузей промисловості. Нездатність радянської системи дозволити сформовані протиріччя.

33.

Економічний розвиток округу в другій половині 1980-х-1990-егг.

Початок перебудови і відкриття прояви кризи в нафтогазовому комплексі округу. Спроби подолання кризи шляхом пріоритетного фінансування галузі та розробки нових родовищ. Розпад єдиного народногосподарського комплексу країни на рубежі 1980-1990-х рр. і відображення цього на нафтогазовій промисловості округу.

Перехід контролю над підприємствами ПЕК до керівництва РФ. Акціонування галузі. Поступовий поворот від екстенсивних до інтенсивних методів господарювання. Енергетика, лісове та сільське господарство.

34.

Становлення автономного округу як суб'єкта Російської Федерації.

Здійснення державної влади і місцевого самоврядування в окрузі в 1990-і рр. Статут ХМАО. Символи державності ХМАО.

35.

Соціальний портрет сучасної Югри.

Динаміка демографічних процесів і основні соціальні показники. Зміни в соціальній сфері округу в 1990-і рр. Перспективи розвитку освіти, культури, охорони здоров'я і спорту.


Таким чином, вчителю необхідно:

- визначити структурну основу прилучення старшокласників до національної культури народів Крайньої Півночі на уроках історії, тобто виділити системні компоненти знань, що відповідають цілям і задачам даного напрямку в навчанні, виявити ті чинники історичної спадщини, які є провідними і повинні проходити через весь курс навчання, знайомство з якими є базою формування інтересу і залучення школярів до національної культури народів Крайньої Півночі, формувати духовно -моральні розвиток і виховання учнів, формування особистісної культури, соціальної культури, усвідомленого ставлення до власного здоров'я, до сімейних, національних і народним цінностей; намітити зміст, форми і методи ознайомлення учнів з життям, побутом, культурою народів Крайньої Півночі; передбачити на уроках історії систему доцільно підібраних завдань і вправ, спрямованих на залучення школярів до національної культурної спадщини народів Крайньої Півночі; враховувати потенційні можливості чинного навчально-методичного комплексу з формування духовно-моральної культури для практичного здійснення долучення старшокласників регіонально-національної культури в системі роботи естетичного виховання і художньої освіти.

Залучення до національної культури народів Крайньої Півночі, формування екологічно доцільного, здорового і безпечного способу життя, екологічної культури з урахуванням національних і регіональних умов, особливостей організації освітнього процесу в навчанні буде проходити успішніше, якщо повідомити додаткову мотивацію - використання в цьому процесі знань, умінь, навичок, отриманих школярами на уроках з інших дисциплін.

Щоб правильно і з успіхом вирішити всі поставлені цілі і завдання, необхідно, перш за все, добре засвоїти методику роботи з учнями, ті принципи і закони побудови навчального процесу, які дають найкращі результати. Теоретичний матеріал структурований і викладено в методичних рекомендаціях для вчителя.

Навчально-виховні можливості

Відбір методів навчання обумовлений необхідністю формування історичного мислення відіграє і біографічний матеріал, що дозволяє побачити реальний історичний контекст досліджуваного матеріалу наступних елементів даних компетенцій: соціально-практична значущість компетенції (для чого необхідно знати історію рідного краю); особистісна значимість компетенції (навіщо учневі необхідно бути компетентним в області історичної спадщини); знання, вміння та навички, що стосуються даних історичних фактів; способи діяльності по відношенню до віх історії; мінімально необхідний досвід діяльності учня в сфері даної компетенції; індикатори - навчальні та контрольно-оцінні завдання по визначенню рівня компетентності того, хто навчається.

Освітня компетенція - сукупність взаємопов'язаних смислових орієнтацій, знань умінь, навичок і досвіду діяльності учня по відношенню до певного кола об'єктів реальної дійсності, необхідних для здійснення особистісно і соціальної значущої продуктивної діяльності.

Освітні компетенції відносяться не до всіх видів діяльності, в яких бере участь людина, наприклад, дорослий фахівець, а тільки до тих, які включені до складу загальноосвітніх областей та навчальних предметів. Такі компетенції відображають предметно-діяльнісної складову загальної освіти і покликані забезпечувати комплексне досягнення його цілей.

Перелік ключових освітніх компетенцій визначається на основі головних цілей загальної освіти, структурного уявлення соціального досвіду і досвіду особистості, а так же основних видів діяльності учня, що дозволяють йому опановувати соціальним досвідом, отримувати навички життя і практичної діяльності в сучасному суспільстві.

До організаційно-методичним умовам навчання історії рідного краю відносяться наявність: доцільно підібраних завдань, в тому числі практичних завдань; предметно-пізнавальних завдань; компетентнісно-орієнтованих завдань. Обгрунтовані організаційні форми і методи навчання, до яких відносяться: організація проблемного навчання з освоєння теоретичних положень курсу на етапі повторення і узагальнення матеріалу; групова діяльність старшокласників щодо виконання навчальних проектів; контекстне навчання щодо вирішення завдань з використанням історичної спадщини; організація навчальних занять, що включають вивчення історії рідного краю організація проектної діяльності в області вдосконалення практичних навичок дослідницької роботи учнів з літературно-краєзнавчим матеріалом з різними засобами апаратного і програмного забезпечення.

Найбільш активно взаємодіє з інформаційно-комунікаційними технологіями є особистісно-орієнтоване навчання, представлене технологіями: навчання в співробітництві; метод проектів; різнорівневі навчання; розвивальне навчання; інтернет-технологія; проблемне навчання; залучення учнів у позаурочну діяльність із застосуванням ІКТ та інші.

В результаті вивчення учні повинні оволодіти наступними знаннями, уявленнями, вміннями:

Знання хронології, робота з хронологією: вказувати хронологічні рамки і періоди ключових процесів, а також дати найважливіших подій; співвідносити рік зі століттям, встановлювати послідовність і тривалість історичних подій; характеризувати місце, обставини, учасників, результати найважливіших історичних подій; групувати (класифікувати) факти за різними ознаками.

Робота з історичними джерелами: читати історичну карту з опорою на легенду; проводити пошук необхідної інформації в одному або декількох джерелах (матеріальних, текстових, образотворчих та ін.); порівнювати дані різних джерел, виявляти їх схожість і відмінності.

Опис (реконструкція): розповідати (усно або письмово) про історичні події, їх учасників; характеризувати умови і спосіб життя, заняття людей в різні історичні епохи; на основі тексту та ілюстрацій підручника, додаткової літератури, макетів і т. п. становитиме опис історичних об'єктів, пам'ятників

Аналіз, пояснення: розрізняти факт (подія) і його опис (факт джерела, факт історика); співвідносити поодинокі історичні факти і загальні явища; називати характерні, суттєві ознаки історичних подій і явищ; розкривати зміст, значення найважливіших історичних понять; порівнювати історичні події та явища, визначати в них спільне і відмінності; викладати судження про причини і наслідки історичних подій.

Робота з версіями, оцінками: приводити оцінки історичних подій та особистостей, викладені в навчальній літературі; визначати і пояснювати (аргументувати) своє ставлення до найбільш значних подій і особистостям в історії і їх оцінку.

Застосування знань і умінь в спілкуванні, соціальному середовищі: застосовувати історичні знання для розкриття причин і оцінки сутності сучасних подій; використовувати знання про історію та культуру свого та інших народів в спілкуванні з людьми в школі і позашкільному житті як основу діалогу в полікультурному середовищі; сприяти збереженню пам'яток історії та культури (брати участь в створенні шкільних музеїв, навчальних і громадських заходах з пошуку й охорони пам'яток історії та культури).

Основу освітнього модуля складають такі змістові лінії: Історичний час - хронологія і періодизація подій і процесів. Історичне простір - історична карта Росії і Югри, її динаміка; відображення на історичній карті взаємодії людини, суспільства і природи, основних географічних, екологічних, етнічних, соціальних, геополітичних характеристик розвитку людства.

Історичне рух: еволюція трудової і господарської діяльності людей, розвиток матеріального виробництва, техніки; зміна характеру економічних відносин; формування і розвиток людських спільнот - соціальних, етнонаціональних, релігійних та ін .; динаміка соціальних рухів в історії (мотиви, рушійні сили, форми); освіту і розвиток держав, їх історичні форми і типи; еволюція і механізми зміни влади; взаємини влади і суспільства; тенденції та шляхи перетворення суспільства; основні віхи політичної історії; історія пізнання людиною навколишнього світу і себе в світі; становлення релігійних і світських навчань і світоглядних систем; розвиток наукового знання і освіти; розвиток духовної та художньої культури; різноманіття і динаміка етичних і естетичних систем і цінностей; внесок народів і цивілізацій в світову культуру; розвиток відносин між народами, державами, цивілізаціями (сусідство, завоювання, спадкоємність); проблема війни і миру в історії.

Наскрізна лінія, що пронизує і зв'язує все назване вище, - людина в історії. Вона передбачає характеристику: а) умов життя і побуту людей; б) їх потреб, інтересів, мотивів дій; в) сприйняття світу, цінностей.

Зміст підготовки школярів з історії на ступені основної загальної освіти визначається з урахуванням діяльнісного і компетентнісного підходів, у взаємодії категорій «знання», «відносини», «діяльність». Передбачається як оволодіння ключовими знаннями, вміннями, способами діяльності, так і готовність застосовувати їх для вирішення практичних, в тому числі на основі доцільно підібраних завдань для учнів

Відбір змісту матеріалу для блоку уроків проводиться вчителем виходячи з поставлених цілей і завдань організації та проведення навчальної роботи. Виходячи з принципу оптимізації навчально-виховного процесу визначаються відповідно до структури занять такі методи навчання: словесний і наочний, репродуктивний і метод самостійної практичної діяльності, метод стимулювання і мотивації, контролю та самоконтролю.

При формуванні духовно-моральної, історичної, екологічної культури з урахуванням національних і регіональних умов і особливостей організації освітнього процесу на уроках історії рідного краю передбачається високий рівень продуктивної діяльності учня, здатність вирішувати професійні завдання. І навчальний кабінет як творча лабораторія або майстерні педагога-професіонала допомагає формуванню навчальних компетенцій.

Орієнтовна структура завдання як одиниці змісту підготовки учня на основі доцільно підібраних завдань для учнів професійної включає в себе наступні пункти: Узагальнена формулювання завдання - опис наявного в практиці протиріччя, труднощів, постановка проблеми; Ключове завдання, в якому вказано «продукт» рішення задачі (що у Вас можуть запитати як результат рішення); Контекст рішення задачі - наявні умови (характеристика людей, ресурсів, конкретної ситуації і т.д.); Завдання, які приведуть до вирішення завдання (вони можуть бути приведені в повному складі, неповному, не наведено взагалі).

Апарат контролю.

Контроль за реалізацією освітнього модуля «Істрія рідного краю передбачає.

Контроль за виконанням програм, перевірочних робіт по півріччях:

 • Моніторинг результатів навчання по класах за рік. Проміжна атестація у формі тестування.

 • Організацію (муніципального, регіонального органу управління освітою) незалежної експертизи якості освітньої програми школи і результатів її реалізації:

 • Перевірку відповідності освітнього процесу затвердженої освітньою програмою школи, проводять при атестації освітньої установи.

Оцінювання робіт проводиться за п'ятибальною шкалою відповідно до розроблених для кожної роботи критеріями.

Предметом діагностики і контролю є зовнішні освітні продукти учнів (створені веб-сторінки, проекти, наукові дослідження, твори, есе і т.п.), а також їх внутрішні особистісні якості (освоєні способи діяльності, знання, вміння), які відносяться до цілей і завдань курсу.

Основою для оцінювання діяльності учнів є результати аналізу його продукції і діяльності по її створенню. Оцінка має різні способи вираження - усні судження педагога, письмові якісні характеристики, систематизовані по заданих параметрах аналітичні дані, в тому числі і рейтинги. Оцінці підлягає в першу чергу рівень досягнення учнів мінімально необхідних результатів, позначених в цілях і завданнях курсу. Оцінюванню підлягають також ті напрямки і результати діяльності учнів, які визначені в робочій програмі вчителя і в індивідуальних освітніх програмах навчаються. Навчається виступає повноправним суб'єктом оцінювання. Одне із завдань педагога - навчання дітей навичкам самооцінки. З цією метою вчитель виділяє і пояснює критерії оцінки, вчить дітей формулювати ці критерії в залежності від поставлених цілей і особливостей освітнього продукту - створюваного сайту.

Перевірка досягаються учнями освітніх результатів проводиться в наступних формах: поточний рефлексивний самоаналіз, контроль і самооцінка учнів виконуваних завдань; публічний захист виконаних учнями творчих робіт (індивідуальних та групових); поточна діагностика та оцінка учителем діяльності школярів; підсумкова оцінка діяльності та освітньої продукції учнів відповідно до його індивідуальної освітньої програмою по курсу; підсумкова оцінка індивідуальної діяльності учнів учителем, виконувана в формі освітньої характеристики.

Предметом контролю та оцінки є зовнішні освітні продукти учнів. Виконані учнями роботи включаються в їх «портфель досягнень». Рівень розвитку в учнів особистісних якостей визначається на основі порівняння результатів їх діагностики на початку і кінці курсу. За допомогою методики, що включає спостереження, тестування, аналіз освітньої продукції учнів, учитель оцінює рівень розвитку особистісних якостей учнів за параметрами, згрупованими в певні блоки: технічні якості, дизайнерські, комунікативні, креативні, когнітивні, оргдіяльнісної, рефлексивні. Підсумковий контроль проводиться в кінці всього курсу. Він може мати форму заліку або захисту творчих робіт. Даний тип контролю передбачає комплексну перевірку освітніх результатів по всім заявленим цілям і напрямкам курсу.

Література для учнів

1.Айпін Е. Д.Ханти, або Зірка Ранкової Зарі.-Література Югри. 1930-2000. - М., 2002. Ч. 2. Проза. - С. 220-234.

2.Айпін Е.Д. Божа Матір у кривавих снігах: роман / мул. Г.Райшев. - Єкатеринбург: Пакрус, 2002. - 304 с .: іл.

3.Акімов В. Ю. День Перемоги: зб. віршів. - Нижньовартовськ: Північний місто, 2005. - 48 с.

10.Дарьіна А. П.Такого неба немає ніде: вірші та проза / худож. Ю. І. Шеїн, Е. Чуркіна. - Нижньовартовськ: Ред. газ. «Нафтовик», 2005. - 226 с .: іл.

11.Кошіль Л. А. Чудо природи: Люськіна розповіді / худож. І. Бикова та ін. - Нижньовартовськ: Нижневартовская друкарня, 2000. - 53 с .: іл.

12.Кошкарева А. М. Одолень-трава: вірші різних років. - Нижньовартовськ: Изд-во Нижневартовского пед. ін-ту, 2003. - 103 с.

13.Мазін В. А.Бубен і скрипка: обрана лірика / предісл.Л. В. Ханбеков; Мал. Ю. Бичков и др М .: Московський Парнас, 2001. - 208 с.

Література для вчителя

1.Айпін Е. Д.Ханти, або Зірка Ранкової Зарі.-Література Югри. 1930-2000. - М., 2002. Ч. 2. Проза. - С. 220-234.

2.Айпін Е.Д. Божа Матір у кривавих снігах: роман / мул. Г.Райшев. - Єкатеринбург: Пакрус, 2002. - 304 с .: іл.

5.Андреев В. П. Прапор Перемоги: вірші. - Нижньовартовськ: Приобье, 2006.-54стор.

6.Анісімкова М. К. Сонячна землянка: повість та оповідання. - Екаткрінбург: Пакрус, 2005. - 348 с.

7.Анісімкова М. К. Дровокол Гоша: розповідь / Зорі Самотлора: лит.-худож. Альм. - Нижньовартовськ, 2004. - Вип. 3. - С. 67-86.

8.Апрелева В. А.Возвращеніе: вірші. - Нижньовартовськ: Алетер, 2003. - 34 с.

9.Володіна Е. В.Свободное дихання: вірші / худож. Л. Серьогіна; редкол .: М. Борисенко та ін .; техн. Ред. Н. Ю. Мокшина; МУ «БІС», Літ. Об-ня «Задум». - Нижньовартовськ: ЦМЛ, 2001. - 57 с.: Ил.

10.Дарьіна А. П.Такого неба немає ніде: вірші та проза / худож. Ю. І. Шеїн, Е. Чуркіна. - Нижньовартовськ: Ред. газ. «Нафтовик», 2005. - 226 с .: іл.

11.Кошіль Л. А. Чудо природи: Люськіна розповіді / худож. І. Бикова та ін. - Нижньовартовськ: Нижневартовская друкарня, 2000. - 53 с .: іл.
__________________________ _______ Е.В.Шенгелая

підпис розшифровка підпису

«_____» _____________________ 2015р.

15