Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Органи державної безпеки в СРСР

Скачати 49.85 Kb.
Дата конвертації 09.06.2018
Розмір 49.85 Kb.
Тип курсова робота

зміст

Вступ

1. Поняття безпеки та спецслужб

2. Зміна ролі, структури і функцій органів безпеки в умовах переведення системи державного управління СРСР в режим воєнного часу

2.1 Освіта НКВД і його структура і функції

2.2 Реорганізація органів державної безпеки з 1941 по 1943 рр.

3. Вклад «СМЕРШу» як органу держбезпеки в загальну справу перемоги

висновок

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність дослідження. В даний час країни СНД, в тому числі і Казахстан, знаходиться на одному з найскладніших етапів розвитку, що відрізняється наявністю небезпечних факторів, що ставлять під загрозу її національну безпеку (економічні кризи, військові конфлікти, терористичні акти і т.д.). За цих обставин увагу дослідників привертають питання, пов'язані з визначенням ролі спецслужб у процесі забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави. Повний і об'єктивний розгляд таких проблем неможливо без звернення до минулого країни та її силових структур, що існували в різні періоди історії. Наукові дослідження в області організації і діяльності органів безпеки, що залучаються державою для вирішення політичних, економічних і соціальних завдань в складних умовах, зокрема, в роки Великої Вітчизняної війни, набувають особливої ​​актуальності, оскільки в сучасній обстановці гостро стоїть проблема практичної реалізації концепції національної безпеки, а також обґрунтування місця правоохоронних відомств в державному апараті Республіки Казахстан.

Ступінь наукової розробленості теми. Перші публікації з досліджуваної проблеми з'явилися в роки війни. Вони представляли собою газетні публікації, а також брошури, що видавалися політичним управлінням військ НКВД. Дані роботи носили пропагандистський характер і мали на меті мобілізацію радянського народу на боротьбу з ворогом. У роки війни з'явилися і перші роботи узагальнюючого характеру, серед яких виділялися публікації І.І. Мінца, В.Н. Мінаєва та інших авторів. Зазначені твори стали відправною точкою в зборі фактичного матеріалу про діяльність вітчизняних спецслужб військових років. [1, c.7]

Історіографічний огляд показує, що історія діяльності органів державної безпеки в роки Великої Вітчизняної війни не отримала комплексного відображення в дослідницькій літературі. При всьому різноманітті опублікованих джерел, до сих пір відсутні роботи, які висвітлюють питання поповнення та професійної підготовки кадрового складу територіальних органів НКВС-НКДБ в роки війни.

У ряду авторів немає чіткого уявлення про багатьох напрямках діяльності та організаційному будову загальносоюзної системи органів безпеки, а також їх структурних підрозділах на місцях.

В об'єктивній оцінці потребують статистичні дані, що відображають репресивну діяльність вітчизняних спецслужб в 1941-1945 рр.

Джерельна база дослідження містить різноманітні матеріали, які систематизовані за групами.

Перша група - опубліковані документи, що відображають діяльність органів держбезпеки в документальних збірниках, енциклопедичних і довідкових словниках. До даної групи належать відомчі накази, вказівки і циркуляри, діловоднихдокументи центральних і місцевих органів держбезпеки військового часу, а також доповіді, звіти, донесення і записки. [5, c.19]

Дослідження сукупності зазначених джерел дозволило відтворити картину організації та діяльності органів держбезпеки СРСР в роки Великої Вітчизняної війни, вирішити поставлені в дипломному проекті завдання, зробити об'єктивні висновки.

Метою дослідження є виявлення тенденцій і закономірностей процесу організації та функціонування системи органів державної безпеки СРСР, в тому числі більш детально охарактеризувати ГУКР «СМЕРШ» і діяльність кустанайцев-смершевцев в умовах Великої Вітчизняної війни.

Поставлена мета реалізована автором за допомогою вирішення наступних завдань:

1) показати зміни, що відбувалися напередодні та в роки війни в структурі та функціях органів безпеки як складової частини державного апарату і політичної системи СРСР;

2) встановити основні напрямки діяльності співробітників управлінь НКВД-НКГБ розглянутих тилових регіонів в роки Великої Вітчизняної війни і охарактеризувати їх результати;

3) внаслідок реорганізацій показати роль «Смерша» у Великій Вітчизняній війні;

4) розкрити процес формування, а також умови життя і роботи кадрового складу органів державної безпеки в Костанайської області в 1941-1945 рр .;

Об'єктом дослідження є діяльність органів безпеки СРСР, що діяли в роки Великої Вітчизняної війни, а п редмет дослідження - організаційна структура, кадровий склад і напрямки роботи територіальних органів державної безпеки, пов'язані із захистом економічного і соціально-політичного потенціалів СРСР в 1941-1945 рр.

Територіальні та хронологічні рамки дослідження включають в себе адміністративні кордони СРСР в 1941-1945 рр.

Методологічну основу дослідження склала сукупність принципів і методів, використовуваних дослідниками як ефективний засіб пошуку, вивчення та оцінки історичних джерел і містяться в них фактів. В якості основного методу дослідження був використаний діалектичний метод, що дозволив розглянути еволюцію системи радянських органів безпеки в кінці 1930-х - середині 1940-х рр. і проаналізувати динаміку різних аспектів їх діяльності в період Великої Вітчизняної війни

Наукова новизна дипломної роботи визначається тим, що вона є першою роботою, в якій здійснюється спеціальне, цілеспрямоване вивчення органів державної безпеки, які діяли в СРСР, а також в Костанайської області в роки Великої Вітчизняної війни.

Дослідником вперше в історіографії поставлено і вирішено на базі нового емпіричного матеріалу цілий комплекс наукових завдань, завдяки чому вдалося отримати такі результати:

1) органи безпеки показані як важлива, динамічно мінялася частина радянської політичної системи кінця 1930-х - першої половини 1940-х рр., На тлі загальної структури правоохоронних органів визначено місце територіальних спецслужб в державному апараті СРСР;

2) в максимальному обсязі виявлені основні напрямки та головні результати оперативної роботи Костанайської чекістів, пов'язані із захистом соціально-економічного і політичного потенціалів стратегічно важливих тилових регіонів СРСР, до яких належали в роки війни Костанайська область.

3) охарактеризований процес підбору, прийому на роботу та професійного навчання працівників органів безпеки Північного Казахстану в роки війни, а також розглянуті умови їх побутового життя і трудової діяльності;

Практична значимість полягає в тому, що містяться в ній матеріали і висновки можуть бути використані при розробці лекційних курсів для студентів історичних факультетів, юридичних вузів, слухачів вищих навчальних закладів КНБ, ФСБ і МВС Республіки Казахстан і Росії. Дослідження може сприяти формуванню історичної свідомості правової культури читачів, дозволить їм глибше зрозуміти суперечливий характер минулого. Осмислення досвіду діяльності органів держбезпеки в роки війни може надати допомогу керівному складу органів ФСБ і МВС РФ в поліпшенні організації оперативної роботи, професійної підготовки співробітників.

Обгрунтованість і достовірність отриманих результатів визначаються застосуванням сучасних загальнонаукових і конкретно-історичних методів дослідження, базуванням висновків на аналізі широкого кола джерел, серед яких важливе місце займають вперше вводяться в науковий обіг неопубліковані архівні матеріали ДКНБ РК по Костанайської області та ФСБ РФ.

Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, списку скорочень.

1. Поняття безпеки та спецслужб

Перш ніж ми перейдемо до вивчення радянських органів держбезпеки в роки Великої Вітчизняної війни ми спочатку розглянемо історію виникнення цього терміна, а також його суть і значення.

Як відомо, що в усі історичні періоди посередником у відносинах людини з суспільством виступало і виступає держава, генезис і розвиток якого з усією очевидністю виявляють виникнення у нього своєрідного «інстинкту самозбереження». Прагнення держави забезпечити статус-кво існуючого режиму і безпеку правлячої еліти викликало появу спеціальної функції - забезпечення державної безпеки, а в подальшому спричинило організаційне оформлення державних структур, відповідальних за цю важливу справу. Характерною рисою органів, що забезпечують безпеку, стала опора, в необхідних випадках, на заходи примусу і насилля. [12, c.9]

Підставою для застосування насильства було і є право, під яким розуміється будь-яка несуперечлива система імперативів, кожен з яких підкріплений реальною силою. Право містить особливий принцип причинності, відповідно до якого певні дії, якщо вони стають відомими органам влади, викликають їх реакцію у вигляді покарання. Тому людина повинна або не здійснювати такі дії, чи здійснювати їх так, щоб органи безпеки і правопорядку не дізналися про них. Останні ж намагаються розкрити будь-які дії, для яких передбачені покарання, і зробити ці покарання невідворотними, як якщо б вони були природними наслідками, викликаними природними причинами.

Протягом століть проблеми забезпечення безпеки і правопорядку знаходяться в центрі уваги істориків, правознавців, філософів, політиків, поліцейських і жандармів. Концепції, ключові поняття, організаційно-структурні утворення, правова основа діяльності і т. Д. Багаторазово змінювалися в залежності від конкретних історичних умов, розвитку науково-технічного прогресу, політичної кон'юнктури та інших чинників. Однак в сучасній науковій літературі відсутній єдиний термінологічний ряд теорії забезпечення безпеки, що призводить до різного розуміння і трактування змісту тих чи інших понять. Тому, перш ніж приступити до викладу матеріалу про органи, що забезпечують безпеку особистості, суспільства, держави, слід визначитися з понятійним апаратом.

Спочатку термін «безпека», відповідно до словника Робера увійшов у вжиток з 1190 р означав спокійний стан духу людини, який вважав себе захищеним від будь-якої небезпеки. Тлумачний словник В.І. Даля визначає безпеку як «відсутність небезпеки, збереження, надійність». У тлумачному словнику російської мови СІ. Ожегова і Н.Ю. Шведової безпеку трактується як «захист від небезпеки».

Томас Гоббс зазначив у відомому творі «Левіафан, або матерія, форма і влада держави церковного або цивільного», що забезпечення безпеки є головною метою держав.

Подібне ставлення до проблеми забезпечення безпеки було характерно не тільки для Гоббса. У VII-XVIII ст., Не дивлячись на певні відмінності філософсько-правових теорій і поглядів, в більшості європейських країн утвердилася точка зору, згідно з якою держава має своєю головною метою загальний добробут і безпеку. Причому саме держава через систему юридичних приписів та механізм їх реалізації є гарантом безпеки. Як наслідок, «безпека» стала розумітися як забезпечення стану відсутності реальної небезпеки відповідними органами і організаціями. [13, c.25]

До XIX в. склалися дві основні концепції забезпечення безпеки. Перша мала в своїй основі постійний і тотальний нагляд за громадянами з боку політичної поліції, наділеної широкими повноваженнями, що дозволяють втручатися в усі сфери життя суспільства, часто порушуючи права і свободи особистості.

Друга відображала буржуазні відносини і зводилася до того, що держава зобов'язана створювати умови для безпеки і добробуту своїх громадян і досягати подібного стану за рахунок ініціативи кожного з них.

На початку XX ст. з'являється термін «національна безпека», який вперше був використаний в посланні президента США конгресу в розділі про обгрунтування захоплення зони Панамського каналу. Надалі національна безпека стала трактуватися як здатність країни зберігати територіальну цілісність, суверенність, політичні, економічні, соціальні та інші основи суспільства і виступати в якості самостійного суб'єкта системи міжнародних відносин.

Правоохоронні органи - це державні органи, основною функцією яких є охорона законності та правопорядку, захист прав і свобод людини, боротьба зі злочинністю. [12, c.15]

Під спеціальними службами прийнято розуміти державні органи, що забезпечують захист національних інтересів і безпеки як всередині країни, так і на міжнародній арені. Це найбільш гострий інструмент державної влади, що забезпечує політичне керівництво об'єктивною інформацією про існуючі внутрішніх і зовнішніх загроз.

Характерною особливістю спеціальних служб є використання ними у своїй практичній діяльності спеціальних форм і методів, які не застосовуються іншими державними органами влади і управління. Йдеться перш за все про використання агентури, т. Е. Осіб, «... які конспіративно (таємно), добровільно, ініціативно або вимушено, на постійній або тимчасовій основі виконують доручення спецслужб, не будучи Їх кадровими співробітниками. Саме вербування і використання агентури дозволяють спецслужбам проникнути до найважливіших секретів іншого боку. Ця діяльність називається агентурно-оперативної ». [14, c.23]

Сучасні спецслужби отримують інформацію не тільки агентурними шляхом, але і з використанням технічних засобів, а також специфічних методів, властивих тільки секретним службам, таких як перлюстрація кореспонденції, негласний обшук, огляд приміщень, прослуховування телефонних переговорів, зняття інформації з технічних каналів зв'язку, і т . д.

Все різноманіття спеціальних служб можна умовно розділити на два основних види.

Перший - спеціальні служби, що займаються збором оперативної інформації про загрози безпеці держави з подальшим наданням її урядовим, правоохоронним і іншим офіційним структурам; здійсненням негласного контролю за розвідувально-підривними та іншими ворожими інфраструктурами, а також проведенням проти них спеціальних операцій оперативними засобами або обмеженими контингентами підготовлених для цих цілей співробітників.

В історії нашої держави до спецслужб подібного типу можна віднести Всеросійську Надзвичайну Комісію в перші місяці її діяльності (з грудня 1917 року по березень 1918 г.), коли вона виконувала виключно функції оперативного припинення по боротьбі з контрреволюцією і саботажем. З березня 1918 р ВЧК отримала право видавати обов'язкові для місцевих виконкомів постанови з питань «революційного» порядку і тому перестала бути так званої «чистої» спецслужбою.

Другий вид спецслужб є симбіозом «чистої» спецслужби з органом державного управління. Особливістю такого виду структури та діяльності є не тільки включення спецслужб як органів держбезпеки в систему державного управління, а й визнання їх головним органом у сфері забезпечення безпеки країни. Звідси - наділення цих органів міжвідомчими функціями, правом давати обов'язкові рекомендації іншим міністерствам і відомствам, здійснювати офіційний контроль за певними видами відомчої діяльності. У ряді випадків спецслужби були уповноважені вживати заходів адміністративного впливу, наприклад, вимагати обов'язкового узгодження кадрових питань, зарубіжних відряджень і т. П.

Спецслужби можна розділити за спрямованістю їх діяльності і предмета устремлінь.

Так, в числі основних видів розвідувальних служб, вектор яких спрямований поза державою, виділяються військово-політична і стратегічна військова розвідка. Зокрема, в Казахстані до них відносяться Служба зовнішньої розвідки, в Росії Головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних Сил, а в США - Розвідувальне управління Міністерства оборони.

Зовнішньополітична розвідка в Казахстані і в Росії представлена ​​Службою зовнішньої розвідки, а в США - ЦРУ. Вони добувають, систематизують і аналізують широкий спектр політичної, економічної, військової, науково-технічної та іншої інформації про загрози безпеці.

Служби внутрішньої безпеки в різних державах світу представлені поліцією, контррозвідкою, а також відомством охорони керівництва країни.

У Республіці Казахстан до них відносяться МВС, КНБ, а Російської Федерації МВС, ФСБ, які використовують у своїй діяльності агентурно-оперативні методи.

Володіючи організаційною самостійністю, правоохоронні органи і спецслужби активно взаємодіють один з одним, координують свої зусилля для досягнення спільних цілей, представляючи в широкому сенсі слова систему правоохоронних органів - сукупність взаємопов'язаних державних органів і громадських організацій, що створюються для охорони права шляхом застосування відповідних санкцій.

Отже, ми ознайомилися з історією виникнення терміна «державна безпека», «спецслужби», ми з'ясували що протягом всієї історії органи держбезпеки були необхідні для життєдіяльності самої держави. І ми більш детально розглянемо діяльність і структуру радянських спецслужб в роки Великої Вітчизняної війни.

2. Зміна ролі, структури і функцій органів безпеки в умовах переведення системи державного управління СРСР в режим воєнного часу

2.1 Освіта НКВД СРСР, його структура та функції

На засіданні політбюро ЦК ВКП (б) 20 лютого 1934 роки після доповіді І. В. Сталіна було прийнято рішення про організацію союзного наркомату внутрішніх справ з включенням в нього реорганізованого ОГПУ.

10 липня 1934 ЦВК СРСР прийняв постанову "Про освіту загальносоюзного Народного комісаріату внутрішніх справ", в складі якого були створені Головні управління державної безпеки, робітничо-селянської міліції, прикордонної та внутрішньої охорони, пожежної охорони, виправно-трудових таборів і трудових поселень і деякі інші служби. Вдруге в історії Радянської держави органи держбезпеки і внутрішніх справ були об'єднані в складі одного відомства (нагадаємо, що перший раз це було зроблено в 1922-1923 рр., Коли НКВД РРФСР і ГПУ очолював Ф. Е. Дзержинський). Наркомом внутрішніх справ СРСР призначений Ягода Генріх Григорович. [15, c.128]

Слід зазначити, що проведення даної реорганізації, безсумнівно, мало свої причини і відповідно до задуму було направлено на досягнення цілком розумних цілей.

Так, по-перше, назріла необхідність ліквідувати судову функцію ОГПУ (т. Е. Позасудовий розгляд кримінальних справ) з метою зміцнення законності, а також розвіювання буржуазного міфу про те, що радянський режим може існувати лише на базі позасудового придушення.

По-друге, обстановка в країні давала можливість відмовитися від методів боротьби з «масової контрреволюцією», від проведення «повальних обшуків» і перейти до традиційних слідчих дій, обґрунтованим фактичними даними.

По-третє, планувалося звільнити органи державної безпеки від невластивих їм функцій сконцентрувати зусилля на розвідці і контррозвідці.

По-четверте, прийшла пора підвищити якість слідчої роботи, щоб злочинець був викритий і не міг кинути тінь на слідство. При цьому передбачався категоричну заборону на заповнення силою влади недоліки професійної підготовки співробітників спецслужб, відсутність доказів або невміння їх використовувати. Припускав ос розцінювати як злочин, причому аж до розстрілу, будь залякування арештованого, підроблення або фальсифікацію слідчих матеріалів.

На жаль, як показали наступні роки, всі ці розумні установки залишилися благими намірами, більш того, були реалізовані з точністю до навпаки.

На новостворений НКВД СРСР покладаються такі завдання:

забезпечення громадського порядку та державної безпеки, охорона соціалістичної власності, реєстрація актів громадянського стану, прикордонна охорона, утримання та охорона ВТУ.

Для вирішення цих завдань у складі НКВС створюються: Головне управління державної безпеки (ГУГБ), Головне управління робітничо-селянської міліції (ГУ РКМ), Головне управління прикордонної та внутрішньої охорони (ГУ ППО), Головне управління пожежної охорони (ГУПО), Головне управління виправно трудових таборів (ВТТ) і трудових поселень (ГУЛАГ), Відділ актів цивільного стану (РАЦС), Адміністративно-господарське управління, Фінансовий відділ (фіно), Відділ кадрів, Секретаріат, особливоуповноваженого відділ.

Всього по штатам центрального апарату НКВС СРСР значилося 8211 чоловік.

Роботою ГУГБ керував сам Нарком внутрішніх справ СРСР Г.Г. Ягода. До складу ГУГБ НКВД СРСР увійшли основні оперативні підрозділи колишнього ОГПУ СРСР: Особливий відділ (ГО) контррозвідка і боротьба з ворожими діями в армії і на флоті, Секретно-політичний відділ (СПО) боротьба з ворожими політичними партіями і антирадянськими елементами, Економічний відділ (ЕКО ) боротьба з диверсіями і шкідництвом в народному господарстві, Іноземний відділ (ІНО) розвідка за кордоном, Оперативний відділ (Оперод) охорона керівників партії і уряду, обшуки, арешти, зовнішнє спостереження, Спеціальний відділ (Спецвідділ) шифрувальна робота, забезпечення секретності в відомствах, Транспортний відділ (ТО) боротьба з шкідництвом, диверсіями на транспорті, Обліково-статистичний відділ (УСО) оперативний облік, статистика, архів.

Згодом неодноразово проводилися реорганізації, перейменування як управлінь, так і відділів. Надалі ми більш детально розглянемо ці реорганізації.

Вересень 1936р. Наркомом внутрішніх справ СРСР призначений Єжов Микола Іванович. Грудня 1938р. Наркомом внутрішніх справ СРСР призначений Берія Л.П. [15, c.97]

Мільйони були заслані до таборів ГУЛАГу і сотні тисяч (за приблизно 30 років) були засуджені до вищої міри покарання. Більшість цих людей були засуджені трійками НКВС - особливим явищем радянського суду. У багатьох випадках - в основному в період Єжова - докази не грали особливої ​​ролі, досить було анонімного доносу для арешту. Використання «Фізичної діалектики покарання» був санкціонований спеціальним указом держави, яке відкрило двері численних зловживань в підрахунку заарештованих і співробітників самого НКВД. Результатами таких операцій були сотні масових поховань, виявлених пізніше по всій країні. Документальні докази доводять «планову систему» ​​масових розстрілів. Такі плани показували кількість і співвідношення жертв (офіційно, «ворогів народу») до певних районів. Сім'ї репресованих, включаючи дітей, повинні були бути автоматично репресовані, згідно з наказом по НКВД № 00486.

Процеси організовувалися проти осіб неросійських національностей (включаючи, українців, татарів, німців і багатьох інших, звинувачених в «буржуазному націоналізмі», «фашизмі» і.т.д.) і релігійних діячів. Народи певного етносу могли бути насильно переселені, особливо ті, хто в період ВВВ активно і в масовому порядку співпрацювали з німецько-фашистськими окупантами, діяли як шкідники і диверсанти в тилу Червоної Армії. Однак, російські, як найбільша народність в СРСР, все ж, становили більшу частину жертв НКВС. Але в той же час самі співробітники НКВС ставали не тільки катами, але також і жертвами. Більшість співробітників НКВС (кілька тисяч), включаючи весь командний склад, були страчені в 30-х 40-х рр. [16, c.256]

З 1939 року на НКВС СРСР було покладено облік рядового і молодшого начальницького складу запасу РСЧА.

Військово-облікові столи в складі низових апаратів міліції діяли протягом всієї війни і в повоєнні роки. У жовтні 1940 року на НКВС СРСР була покладена надзвичайно, відповідальне завдання забезпечення місцевої протиповітряної оборони.

У передвоєнні роки проводилися реформи органів і підрозділів НКВД СРСР, які мали військово-стратегічний характер і спрямовані, перш за все, на зміцнення обороноздатності країни. У зв'язку з цим можна згадати проведену на підставі постанови РНК СРСР від 2 лютого 1939 року реорганізацію Головного управління прикордонних і внутрішніх військ НКВС СРСР, в результаті якої воно було розділено на шість головних управлінь НКВД СРСР: прикордонних військ, військ з охорони залізничних споруд, військ по охорони особливо важливих підприємств промисловості, конвойних військ, військового постачання військ, військово-будівельне управління військ. В рамках ГУЛАГ НКВС СРСР були створені табори спеціального, оборонного, промислового, залізничного і шосейного будівництва, з будівництва аеродромів, будівництва та експлуатації підприємств гірничо-металургійної, паливної, хімічної, целюлозно-паперової промисловості.

З 1939 року почалася робота по організації військових частин протипожежної оборони НКВС СРСР в найбільш великих промислових центрах: Москві, Ленінграді, Києві та Баку. Загальна чисельність їх планувалася досить значною - 26800 бійців, в тому числі в Москві 51 рота - 10500 військовослужбовців. Намічалися різноманітні заходи по зміцненню пожежної охорони в цілому.

Велике значення для зміцнення обороноздатності мало наведення порядку на транспорті: зниження аварійності, боротьба з розкраданням цінностей, що перевозяться, недопущення диверсій, припинення спроб ворожих розвідок налагодити підривну роботу. Створення в 1937 році залізничної міліції було направлено на досягнення цих цілей. На неї покладалася охорона громадського порядку, боротьба зі злочинністю, здійснення паспортного режиму і тому подібні обов'язки. ГУГБ, Транспортне управління НКВС СРСР зосередили зусилля на оперативно-чекістському обслуговуванні шляхів сполучення. У 1938 році з метою своєчасного виявлення шпигунів, терористів, диверсантів на посади начальників поїздів стали призначатися штатні оперативні працівники ГУГБ НКВД.

У передвоєнні роки значно активізувалася мобілізаційна робота всередині системи органів НКВС. Так, зокрема, восени 1938 року в усіх великих управліннях міліції були створені організаційно-мобілізаційні відділи, одним із завдань яких була підготовка органів РКМ до здійснення ними функцій в умовах мобілізації і воєнного часу. 20 квітня 1939 року було утворено Мобілізаційний відділ НКВД СРСР. Незабаром була організована командирська навчання, налагоджена військова підготовка особового складу органів НКВС. [19, c.105]

7 серпня 1941 року на Економічне управління (ЕКУ) НКВД СРСР було покладено забезпечення оперативного обслуговування авіаційної, верстатобудівної, хімічної, нафтової, вугільної, гумової промисловості, підприємств наркоматів боєприпасів, озброєння, танкобудування, зв'язку, а також електростанцій. 5 грудня 1941 року до год цього списку додалися підприємства чорної і кольорової металургії, суднобудівної, текстильної, легкої, харчової, рибної, м'ясо-молочної, лісової, целюлозно-паперової промисловості, а в лютому 1942-го наркомати землеробства СРСР і РРФСР, наркомати радгоспів СРСР і РРФСР , наркомати заготовок СРСР, Головне управління матеріальних резервів при РНК СРСР, потім наркомати торгівлі СРСР і РРФСР, «Центросоюз», наркомати будівництва, промисловості будматеріалів, будбат, зайняті в промисловості (близько 400 тисяч чоловік), апарати ти військових представників Народного комісаріату оборони (НКО) при оборонних підприємствах, школи ФЗН і ремісничі училища.

Вище керівництво країни зобов'язало НКВД допомогти наркоматам в організації воєнізованої охорони промислових підприємств і залізничних споруд, збільшивши для цієї мети чисельність військ НКВС на 10 060 чоловік. Був посилений пропускний режим на військових заводах, покладено початок форсованого насадження протидиверсійного освідомлення на оборонних об'єктах.

До кожного з таких заводів прикомандировувалися досвідчені оперативні працівники ЕКО НКВД - УНКВС, які займалися вербуванням протидиверсійного освідомлення, видаленням з вибухонебезпечних цехів антирадянських елементів, організацією оперативного обслуговування відділів техніки безпеки, воєнізованої охорони і пожежних команд. З осені 1941-го по кінець 1942 року йшов активний процес придбання протидиверсійної агентури на найважливіших військово-економічних об'єктах Уралу та інших регіонів країни. [20, c.91]

На оборонні об'єкти не допускалися колишні польські громадяни. Спецпоселенців, зайнятих на об'єктах народного господарства, дозволялося використовувати тільки на будівельних і підсобних роботах, в механічних цехах промислових підприємств (за винятком вибухонебезпечних).

Всіх осіб, що раніше перебували в оточенні противника або полоні, які проживали на окупованій німцями території, заборонялося допускати до роботи в складі заводської охорони, на нафтопереробних і хімічних виробництвах, у вибухонебезпечних і складальних цехах, перебувати на складах, вантажно-розвантажувальних майданчиках з вибухонебезпечним продукцією. Дозволялося використовувати їх групами в механічних цехах, на підсобних роботах. Тільки після закінчення повної перевірки і при відсутності компрометуючих матеріалів на них органи НКВС - НКДБ вирішували питання про можливість використання кожного на перерахованих вище виробництвах і в охороні заводів.

Ув'язнені ВТТ могли працювати на вибухонебезпечних заводах тільки в підготовчій (очищення, промивання, сушіння корпусів снарядів, мін, бомб) і остаточної фазах виробництва (укладання боєприпасів). Аналогічні обмеження поширювалися на колишніх куркулів, німців, членів колишніх антирадянських груп і течій (троцькістів, правих).

Особливу увагу органи держбезпеки приділяли охороні. Комплексні оперативні групи в складі співробітників ЕКО органів НКВС - НКДБ, паспортних відділів міліції проводили систематичні перевірки заводів, розкривали серйозні недоліки, інформували про них секретарів райкомів, міськкомів, обкомів ВКП (б), керівників центрального апарату НКВС - НКДБ СРСР. Так, на Свердловському заводі імені Воровського, де проводилася остаточна зборка знаменитих «катюш» (виріб М-13), перевірка встановила, що замість необхідних шести постів охорони було тільки два з шістьма стрілками, збройними однієї старої берданкою. З огляду на надзвичайну важливість і секретність заводу, УНКВД запропонувало його адміністрації укласти договір з управлінням міліції та забезпечити шість постів охорони відомчої міліцією, що і було зроблено.

Величезний збиток обороноздатності країни наносили пожежі. Їх на промислових об'єктах в Свердловській області в 1941 році відбулося 156, в 1942-м -255. Управління УНКВС СРСР по Свердловській області обстежило 139 оборонних об'єктів, перевірило діяльність 120 пожежних підрозділів, за порушення протипожежних заходів притягнуто до кримінальної відповідальності 287 осіб, до адміністративної - 1988. Основною причиною пожеж стало недотримання правил протипожежної безпеки, втім, співробітники УНКВС не виключали ймовірність диверсійних намірів.

Траплялися й диверсійні акти на промислових об'єктах і залізничному транспорті: підкладання рейки на полотно залізниці, підпал штабеля деревини, приготованого для виробництва авіаційної фанери, підкидання в порохову масу шматка заліза на заводі № 98 НКБ в місті Молотова (нині Перм), що призвело до руйнування виробничого цеху. Їх виконавцями були агентури німецької розвідки, а люди, скривджені радянською владою.

2 травня 1942 року на одному з військових заводів був поданий критий вагон, стать якої був просякнутий речовиною, займатися від тертя. До цього випадку на іншому заводі сталося самозаймання спеціальної упаковки, в якій знаходилися заряджені снаряди. Експертиза встановила, що дошки цієї упаковки просякнуті білим фосфором і сірковуглецем.

Заступник наркома держбезпеки Кобулов, виступаючи на II партійної конференції центрального апарату НКДБ СРСР в січні 1945 року, зізнався: «Були у нас в роботі і недоліки. Мали місце на підприємствах військової промисловості події, підозрілі по диверсії, але так як ці події супроводжувалися руйнуваннями і після себе майже ніяких слідів не залишали, ворожа рука не була розкрита ». [21, c.301]

Свою посильну роль в забезпеченні безпеки промисловості внесли співробітники органів НКВС - НКДБ. Не маючи чітких уявлень про наміри німецьких спецслужб в початковий період війни, органи державної безпеки здійснили широкий комплекс заходів щодо захисту всіх об'єктів народного господарства від можливих диверсійних акцій противника. [22, c.200]

Незважаючи на однобічність поставлених перед створеними восени 1939 року в усіх управліннях і відділах НКВС СРСР політичними відділами завдань, політаппарата внесли істотний внесок і у виховання патріотизму, відданості батьківщині. Підтвердженням цьому можуть служити численні заяви співробітників НКВС про направлення в діючу армію з початком білофінської кампанії. За повідомленнями з місць, в деяких регіонах в результаті цього склалася дуже гостра ситуація з кадрами. У ще більших масштабах запис співробітників органів НКВС добровольцями на фронт спостерігалася з початком Великої Вітчизняної війни.

Вагомий внесок органи НКВС СРСР внесли в боротьбу з диверсійними і розвідувальними групами противника. Їх викриття і нейтралізація здійснювалися різними методами і засобами.

На виконання постанови РНК СРСР від 24 червня 1941 року наказом НКВС СРСР від 25 червня «Про заходи щодо боротьби з парашутнимидесантами і диверсантами в прифронтовій смузі» був організований штаб в НКВД СРСР, а в НКВД-УНКВД - оперативні групи і почалося формування винищувальних батальйонів . 27 червня було прийнято рішення створити в кожному районі Москви і Московської області по одному винищувальному батальйону. Наказом НКВС СРСР від 9 липня 1941 року уточнювалися завдання винищувальних батальйонів, пропонувалося чисельність кожного довести до 500 осіб. Бійці звільнялися від мобілізації, від роботи на підприємствах (зі збереженням зарплати) і переводилися на казармений стан. У кожен з 35 винищувальних батальйонів на різні командні посади Відділ кадрів НКВС виділив по 15 чекістів, звільнивши їх від виконання всіх інших обов'язків. Винищувальні батальйони в найкоротші терміни були сформовані і в інших регіонах. Так, в Ленінградській області в липні 1941 року діяли 168 винищувальних батальйонів, в Орловській - 75, у Сталінградській - 66. До кінця липня в прифронтовій смузі налічувалося понад 1500 винищувальних батальйонів. Загороджувальні загони і військові підрозділи, додані особливим відділам для пошуку дезертирів, прочісували в прифронтовій смузі місцевість, виставляли заслони і т. П. З початку війни по 10 жовтня 1941 р загороджувальні відради затримали понад 650 тисяч відстали від своїх частин і втекли з фронту військовослужбовців .

До середини вересня 1941 року на території Мурманської області діяли 2 винищувальних полку, 8 винищувальних батальйонів, 17 винищувальних груп загальною чисельністю 6453 чол.На допомогу істреббатальонам була організована широка мережа груп сприяння, формувалися переважно з оленярів, мисливців, рибалок, колійних обхідників, лінійних наглядачів і школярів. Групи використовувалися для спостереження за повітрям, при облави, прочісуванні місцевості, при патрулюванні в населених пунктах та інших операціях, що проводяться органами НКВС. [23, c.95]

Бійцям винищувальних батальйонів поручилися досить відповідальні завдання. З 9 по 13 і з 23 по 25 грудня 1941 року 235 бійців Мурманського винищувального полку, Мончегорськ, Кандалакшского, Кіровського винищувальних батальйонів, Кольської і Мурманської винищувальних рот несли охорону Кіровської залізниці від Мурманська до станції Протоки під час проходження спеціального поїзда з міністром закордонних справ Великобританії Иденом.

У грудні 1941 р за поданням НКВС ДКО ухвалив рішення про обов'язкову «фільтрації» військовослужбовців, які втекли з полону або вийшли з оточення, яких для проведення перевірочних заходів направляли в спеціальні збірно-пересильні пункти, створені в кожній армії.

Інформацію про німецьких агентів і диверсантів контррозвідка добувала також шляхом опитування жителів звільнених і прифронтових районів, з трофейних документів, свідчень заарештованих і з'явилися з повинною агентів, військовополонених, повідомлень діяли в тилу німецьких військ агентів держбезпеки, заяв цивільних осіб.

Для боротьби з німецькими агентами, перекинутими в радянський тил і забезпеченими радіостанціями, формувалися радіопеленгах уторовані служби. Радіорозвідка здійснювала також перехоплення і дешифрування радіограм командування німецьких військ. Контррозвідувальної роботи допомагала служба документальної техніки, яка за допомогою експертиз перевіряла справжність документів і постачала агентів, перекинутих за лінію фронту, документами прикриття. У роки війни не припинялася діяльність служби ПК (перлюстрації кореспонденції): на всіх осіб, які підтримували письмовий зв'язок з закордоном, іноземними посольствами та консульствами в СРСР, складалися картотеки.

З 6 липня 1941 по постанові Державного Комітету Оборони в країні була введена військова цензура, що здійснюється силами НКВС.

Служба оперативного обліку за запитами інших органів держбезпеки займалася підготовкою довідок про запропоновані особах. На обліку НКВС, у віданні якого перебувала архівна служба країни, складалися громадяни за ознаками соціального походження, агентурними повідомленнями і слідчим матеріалами. З лютого 1944 року в органах держбезпеки вводився новий вид оперативного обліку; замість однієї форми облікової справи встановлювалися три - агентурна справа, справа-формуляр і обліково-наглядове справу. Реорганізація оперативного обліку проводилась у зв'язку з ростом агентурно-осведомительного апарату і діяльністю органів держбезпеки на звільненій від німецької окупації території.

Спецслужби СРСР змушені були активізувати не тільки боротьбу з ворожими агентами, а й з бандитизмом, тим більше, що керували бандами в основному або агенти супротивника, або колишні співробітники німецьких поліцейських органів з числа радянських громадян. [24, c.93]

Один з перших підсумків роботи військової контррозвідки НКВС був підведений 10 жовтня 1941 г. «Особливими відділами НКВД і загороджувальними загонами НКВС з охорони тилу було затримано 657 364 військовослужбовців, з них: шпигунів - 1505; диверсантів - 308; зрадників - 2621; трусів і панікерів -2643; розповсюджувачів провокаційних чуток - 3987; самострельщіков - 1671; інших - 4371 ».

Крім знищеної в боях живої сили і техніки противника внутрішні війська НКВС за весь період Великої Вітчизняної війни провели 9 292 операції по боротьбі з бандитизмом, в результаті було вбито 47 451 і захоплено 99 732 бандита, а всього знешкоджено 147 183 злочинця. Крім того, прикордонними військами було ліквідовано в 1944-1945 роках 828 банд, загальною чисельністю 48 тисяч бандитів. У роки війни залізничними військами НКВД охоронялися близько 3 600 об'єктів на всіх залізницях країни. Караули військ супроводжували поїзда з військовими і цінними народногосподарськими вантажами. [25]

Наведеними фактами, звичайно ж, не вичерпується тема участі органів НКВС в зміцненні обороноздатності країни напередодні та в роки війни. Однак навіть на їх підставі можна стверджувати, що органи НКВС зіграли в цьому значну роль.

У цьому розділі розглянуто роль НКВС, проте в подальшому ми побачимо реорганізацію, яка була необхідна в умовах воєнного часу, а також ми дуже детально будемо аналізувати діяльність органів державної безпеки.

2.2 Реорганізація органів державної безпеки з 1941 по 1943 рр.

безпеку орган державний військовий

Як вже говорилося, що протягом всієї Великої Вітчизняної війни відбувалася реорганізація органів державної безпеки.

Напередодні війни була проведена перша реорганізація силових відомств, яка сталася 3 лютого 1941 року. У спеціальній постанові Політбюро ЦК ВКП (б) від 3 лютого 1941 р пояснювалося, що зміни здійснюються «з метою максимального поліпшення агентурно-оперативної роботи органів державної безпеки і збільшеним об'ємом роботи, що проводиться Народним комісаріатом внутрішніх справ СРСР». В цей же день Указом Президії Верховної Ради СРСР НКВС був розділений на два наркомату - Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР (НКВС СРСР) на чолі з наркомом Л.П. Берією і Народний комісаріат державної безпеки СРСР (НКГБ СРСР), який очолив В.М. Меркулов. Таким чином відомство, що забезпечує державну безпеку країни, знову знайшло самостійність. [26, c.211]

До числа основних напрямків діяльності НКДБ СРСР були віднесені: здійснення розвідувальної роботи за кордоном; цілісний боротьби зі шпигунством, диверсійної, терористичної та іншої діяльністю іноземних розвідок всередині СРСР; оперативна розробка і ліквідація залишків всяких антирадянських партій і контрреволюційних формувань серед різних верств населення СРСР, в системі промисловості, транспорту, зв'язку та ін .; забезпечення охорони партійно-радянського керівництва. У республіках, областях і краях центральне відомство спиралося на наркомати і управління НКДБ. У структуру НКДБ входили 3 управління: Перше управління, яке здійснює зовнішню розвідку (колишній Іноземний відділ ГУГБ); Друге управління, що відав контррозвідкою; Третє управління, що веде секретно-політичну роботу (колишній Секретно-політичний відділ ГУГБ). На правах управління діяли Следчасть і Управління Московського Кремля. П'ять номерних відділів забезпечували охорону уряду; статистичний облік; обшуки, арешти, Зовнішнє спостереження; застосування опертехнікі; шифрувальні роботи. Діяли відділ кадрів, Адміністративно-господарський і Фінансовий відділ, Секретаріат.

Нарком внутрішніх справ призначався одночасно заступником голови Ради Народних Комісарів СРСР, який курирує роботу НКВД, НКГБ, Наркоматів лісової промисловості, кольорової металургії, нафтової промисловості і річкового флоту.

8 лютого 1941 року ЦК ВКП (б) і РНК СРСР було прийнято рішення про передачу підрозділів військової контррозвідки з системи НКВС СРСР в підпорядкування Наркомату оборони і Наркомату Військово-Морського Флоту СРСР (Треті управління НКО і НК ВМФ). [27, c. 129]

Завдання, які вирішуються військовою контррозвідкою, включали в себе боротьбу з контрреволюцією, шпигунством, диверсією, шкідництвом і всякого роду антирадянськими проявами в Червоній Армії і на Військово-Морських Силах; виявлення та інформування Народного комісаріату оборони і Народного комісаріату Військово-Морського Флоту про всі недоліки в стані частин армії і флоту і про всі наявні компрометуючих матеріалах і відомостях на військовослужбовців армії і флоту. Основне завдання 3-х управлінь НКО і НКВМФ це боротьба з розвідувально-підривної діяльністю противника на фронті і в найближчому тилу. Однак як керівництво, так і оперативний склад військової контррозвідки не мали ще реального уявлення ні про спецслужби противника, ні про тактику їх дій. Тому перша директива, спрямована центральним апаратом військової контррозвідки НКО на місця 22 червня 1941 року, зажадала, перш за все, активізувати розробку подучетного елемента, запобігати дезертирство, зраду батьківщині, поширення антирадянських листівок, провокаційних чуток і т.п. Військові контррозвідники не могли припустити, що крім власне контррозвідувальної роботи їм доведеться займатися в перші місяці війни рішенням не менш, а можливо і більше серйозного завдання з наведення порядку в прифронтовій смузі.

Втрати погіршення становища на фронтах актуальність цієї роботи все зростала. Нестійкість військових частин, несанкціоноване відступ з займаних позицій, паніка серед особового складу викликали вже 27 червня 1941 року директиву № 35523 3-го управління НКО, в якій перед органами контррозвідки у військах була поставлена ​​задача по боротьбі з дезертирством. За допомогою військового командування їм слід було створити на залізничних вузлах, на дорогах в прифронтовій смузі рухливі контрольно-загороджувальні загони, які б затримували дезертирів і всіх інших підозрілих елементів, які проникли через лінію фронту.

Для координації і взаємодії цих органів постановою ЦК ВКП (б) і РНК СРСР від 8 лютого 1941 р утворений Центральна Рада в складі наркомів державної безпеки і внутрішніх справ, начальників третє управлінь НКО і НКВМФ. Аналогічні совіти складі керівників місцевих органів НКДБ CCCР НКВД СРСР і начальників відповідних пepіфepійних органів третіх управлінь НКО і НКВМФ утворилися на місцях у військових округах.

Апарат НКВД становив, згідно зі штатним розкладом, 10 тис. Співробітників, НКДБ - 11 тис. Загальна чисельність центрального апарату обох наркоматів скоротилося майже на 10 тис. Осіб, при цьому Головне економічно управління (ГЕУ) і Головне транспортне управління (ГТУ) були скасовані. Напередодні війни ліквідація цих оперативних підрозділів послабила роботу контррозвідником, оскільки саме вузли зв'язку, найважливіші комунікації, оборонні підприємства і т. П. Були об'єктами вивченні німецької розвідки. На думку керівників СРСР, виділення органом забезпечення державної безпеки з НКВД СРСР мало на меті звільнити спецслужби від функцій, які на даному етапі розвитку держави і суспільства входили в суперечність з основними завданнями органу безпеки (наприклад, розтин недоліків на промислових підприємствах, транспортних об'єктах, в сільському господарстві та ін.).

Передача органів військової контррозвідки з НКВД СРСР в підпорядкування НКО і НКВМФ мала на меті підвищення ефективності контррозвідувального забезпечення Збройних Сил, підготовки органів безпеки до роботи у воєнний час.

Оцінюючи реорганізацію органів НКВС СРСР, здійснену напередодні війни, слід зазначити, що вона імам як позитивні, так і негативні сторони. В умовах на рухався військового зіткнення представляється недостатньо продуманим кроком скасування Головного економічного управління і Головного транспортного управлінні НКВС СРСР і покладання боротьби зі шпигунством і диверсіями в системі народного господарства на контррозвідувальної та Секретно-політичний управління НКДБ СРСР. Тому з початком військових дій, в кінці липня 1941 року це управління були знову відтворені.

Органи державної безпеки увійшли в передвоєнний період ослабленими в результаті масових репресій 1937-1938 рр. Вони не мали реальної можливості в такі короткі терміни підготувати керівний і оперативний склад до роботи в військових умовах. Особливо це торкнулося кадрів зовнішньої розвідки і контррозвідки, яким репресіями був завдано серйозної шкоди. Гостру нестачу спецслужби відчували в спеціальних технічних засобах, яким в силу об'єктивних, так і суб'єктивних обставин їх не могла забезпечити наша промисловість направлявшая свої зусилля, перш за все на виконання військових замовлень.

Але при всіх зазначених проблемах в 1940 рі першій половині 1941 р спецслужби зуміли розкрити 66 резидентур, заарештували понад 1,5 тисячі агентів німецької розвідки, а в прикордонних районах Далекого Сходу - понад 2,5 т. агентів японської розвідки. [29, c.168]

Однак незабаром була проведена друга реорганізація органів держбезпеки і вона полягала в концентрації виконавчої влади: спочатку був утворений 30 червня 1941 ДКО (Державний Комітет оборони), якому була передана вся повнота влади в країні. Очолив ДКО І.В. Сталін, а до середини липня 1941 року партійно-політичне керівництво СРСР, мабуть, значною мірою втратила довіру і розчарувалося в діях військового командування на фронті і 16 липня було прийнято рішення Політбюро ЦК ВКП (б) і Президії Верховної Ради СРСР «Про реорганізації органів політичної пропаганди і введення інституту військових комісарів в РККА ». 20 липня дане рішення було поширене і на військово-морський флот. Практично одночасно постановою ДКО № 187 / сс від 17 липня 1941 року органи військової контррозвідки були перетворені в особливі відділи, а саме 3-е управління НКО отримало найменування Управління особливих відділів з передачею в НКВД СРСР чолі з зам.наркома внутрішніх справ В.С. Абакумова. Примітно також, що по знову встановленому порядку начальник особливого відділу дивізії підкорявся не тільки вищестоящому особливому відділу НКВС, а й комісару дивізії, а оперативний уповноважений полку - комісару полку.

Дана обставина є додатковим підтвердженням того, що, як і в роки громадянської війни, керівництво країни встановило політичний контроль за діями військового командування.

Цією постановою ДКО крім традиційних контррозвідувальних завдань: огорожа військових структур від проникнення німецько-фашистських шпигунів, диверсантів, терористів, збереження в таємниці оперативних планів і задумів командування, припинення зради, надав право арешту зрадників і дезертирів, а в необхідних випадках і розстрілу на місці. Розгромна замовна стаття на наступний день після виходу постанови ДКО директива НКВД СРСР №169, яку довели до всього особового складу військової контррозвідки, роз'яснила, що «сенс перетворення органів 3-го управління в особливі відділи з підпорядкуванням їх НКВД полягає в тому, щоб повести нещадну боротьбу зі шпигунами, зрадниками, диверсантами, дезертирами і всякого роду панікерами і дезорганізаторами ». Керівництво НКВД виражало впевненість, що працівники особливих відділів виправдають довіру партії і «самовідданою працею допоможуть Робітничо-Селянської Червоної Армії зміцнити дисципліну в її рядах і розгромити ворогів батьківщини». Робота органів військової контррозвідки в перші місяці війни протікала у винятково складних умовах.