Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Розвиток транспорту і торгівлі в першій половині XIX століття

Скачати 60.51 Kb.
Дата конвертації 08.01.2019
Розмір 60.51 Kb.
Тип реферат

Міністерство освіти Російської Федерації

Рязанський державний педагогічний університет імені С.А. Єсеніна

C оціально-економічний факультет

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТУ ТА ТОРГІВЛІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ

РЕФЕРАТ

дисципліна:

"Історія підприємництва

і меценатства в Росії "

Рязань, 2002 год.

План реферату

Введение.................................................................................. ... 1

Глава I. Коливання торговельної політики при Олександрі I............... ..3

Глава II. Внутрішня торгівля...................................................... 8

Глава III. Зовнішня торгівля................................................ ... ...... 15

Глава IV. Транспорт.................................................................. ... 19

Глава V. Підсумки розвитку транспорту і торгівлі.............................. .22

Висновок.............................................................................. ... 24

Примітки.............................................................................. ..26

C писок літератури..................................................................... .27

Додаток.............................................................................. ..28

Вступ

У першій половині XIX століття процес розкладання феодалізму в Росії носив вкрай гострий і суперечливий характер, що було обумовлено різноманіттям соціально-економічних умов величезної по терито-ріального масштабами країни і гальмуючим впливом панівного класу поміщиків-кріпосників на чолі з царським самодержавством. У цей історичний період в надрах феодально-кріпосницької Росії усі-ється визрівання нових, капіталістичних відносин, під тиском яких руйнувалися старі, відживаючі форми господарства. Цей прогрес-сірующій процес мав глибокі причини: зростання суспільного поділу праці і внутрішнього ринку, широке поширення селянських неземле-дельческіх промислів, посилився первісне нагромадження капіталу, розвиток капіталістичної мануфактури, зростання торгово-промислових го-пологів і селищ, зміцнення міжнародних торгових відносин.

Перша половина XIX століття стала для нашої країни часом значи-ного розширення і розвитку внутрішнього ринку. Найважливішим фактором цих процесів в економіці Росії стало прогресуюче суспільний поділ праці, яке виражалося в усе більшій відділенні промисло-вості від землеробства, в чіткому розмежуванні промислових і земле-дельческіх районів, в широкій порайонной виробничої спеціалі-зації, зростання промислових міст, в посилюється диверсифікації промислового виробництва, зростання мобільності населення.

Важливо зауважити, що з точки зору господарського прогресу ринок не повинен розумітися виключно в сенсі територіально обмеженою сфери торгового обігу. В такому випадку можна сказати, що націо-нальний ринок - проста, невзаємопов'язаних сукупність місцевих ринків. Однак, коли в подібному наведеному нижче дослідженні йдеться про єдиний національний (всеросійському) ринку, то мається на увазі не просто сукупність місцевих ринків, а ще й щось інше: наявність органічної взаємозв'язку і взаємозалежності місцевих ринків, що утворюють таку систему, в якій кожен місцевий ринок є необхідною елементом-том великого господарського організму - загальнонаціонального ринку, і в якій економічні відносини між виробниками та споживча п-лями виражаються через існуючі на загальнонаціональному ринку соотно-шення попиту і пропозиції, а також структуру цін. З цих позицій саме перша половина XIX століття представляє інтерес для дослідження торгових відносин в Росії і, зокрема, особливостей функціонування вже сформованого в ту епоху єдиного національного ринку.

Розвиток суспільного поділу праці яскраво виражалося у зростанні територіального поділу праці, в поглибленні міжрайонної спеціа-лізації в сферах промисловості і сільського господарства, що мало слід-наслідком підвищення продуктивності праці, а в кінцевому рахунку повели-чення товарності всіх провідних галузей народного господарства Росії, і як результат цього процесу - зростання товарної маси, збільшення обсягу внут-рішнього всеросійського ринку. У свою чергу, складання єдиного внутрішнього ринку сприяло успішної мобілізації матеріальних і при-рідних ресурсів країни для підвищення її економічного потенціалу, посилювало поглиблення суспільного розподілу праці, стимулювало раз-витие капіталістичних відносин.

Прогресуюче суспільний поділ праці, зростання общерос-Сийского ринку разлагающе діяли на феодально-кріпосницький господарство, руйнуючи поступово його територіальну відособленість і пов'язуючи його узами товарно-грошових відносин: зі зростанням міст і промислових селищ збільшувався попит міського та промислового населення на продукцію сільського господарства.

Розвиток товарного виробництва все більш втягувало дореформений Росію в систему світового капіталістичного ринку. Зовнішня торгівля стала набувати новий зміст і значення для економіки країни. Поміщицький хліб став складати основну статтю російського експорту. До середини XIX століття Росія стає одним з головних постачальників хліба на європейському ринку. Особливо швидко став рости хлібний експорт з Росії після скасування в 1846 році хлібних законів в Англії, ограни-Чіва ввезення хліба на англійський ринок.

Період першої половини XIX століття в науковій літературі в цілому, кажучи про поглиблення тенденцій до подальшого розвитку внутрішнього ринку і зовнішньої торгівлі, отримав позитивну оцінку в дослі-дова мною роботах таких авторів, як професор Ф.Я. Полянський ( "Пер-воначальное накопичення капіталу в Росії"), Б.М. Миронов ( "Внутрішній ринок Росії в другій половині XVIII - першій половині XIX століття"), про-фессорами Російської економічної академії імені Г.В. Плеханова М.В. Конотопова і С.І. Сметаніна ( "Історія економіки") та інших. У той же час час перераховані мною автори відзначають недостатність і сла-бость розвитку конкурентоспроможного в порівнянні з європейським Фабричев-ного виробництва в країні, що, природно, могло б з'явитися серйозним стимулом до глибшого качествеений і кількісного зростання цих сфер російської економіки.

Глава I. Коливання торговельної політики при Олександрі I.

Вступ на престол Олександра I, як відомо, було зустрінуте російським суспільством з найширшими надіями. Новий уряд діяльно взялося за перетворювальну роботу в ліберальному дусі.

Судячи з щоденника Олександра I, він мав досить розгорнуту прграмм з реформування російської громадської і економічної реальності. Про сер'ёзності його намірів свідчить той факт, що сра-зу ж після вступу на імператорський престол він припинив роздачу го-жавних селян в часту власність, ніж зупинив поширенню-траненіе кріпацтва вшир (питома вага кріпосного населення в загальній його чисельності з того часу став стійко скорочуватися - з 50% на початку XIX століття до 1/3 до моменту звільнення селян). А адже саме кріпосницькі підвалини були колосальної гальмує силою на шляху розвитку капіталізму в Росії. Надалі Олександр I продовжив рух реформ в цьому напрямку (указ про вільних хліборобів 1803 року практичне знищення кріпосного права в Естляндії, Ліфлян-дии і Курляндії), що на жаль не отримало гідного розвитку. 1

Новий курс політики позначився і на ставленні уряду до еконо

мическим питань (наприклад, за наказом міністра фінансів був зроблений переклад знаменитої книги Адама Сміта "Про багатство народів", а в 1803 році була відкрита перша в Росії кафедра політичної економії в Академії наук). 2 Передбачалося підняття загального рівня купецтва шляхом розширення його прав, заклади комерційної газети, видання комерційних звітів.

Вже на третій день нового царювання (14 березеня 1801 роки) був скасований заборона Павла I на вивіз російських товарів за кордон та знято ембарго з англійських торгових кораблів. Слідом за тим був укладений новий тор-говий договір з Англією, а з Францією мир і договір на підставах трак-тата 1786 року. У зовнішній торгівлі було вирішено керуватися тамо-женним тарифом 1797 року.

У 1807 році Олександр I випускає маніфест "Про дарованих купецтву нових вигоди, відмінності, переваги і нові способи до поширенням странения і посилення торговельних підприємств". По ньому слід було доби-тися переважання російського купецтва в зовнішній торгівлі Росії, він дозволяв організовувати для цієї мети "товариства". Дворянам було рекомендовано входити до складу товариств і записуватися в гільдії. Був введений ряд обмежень для іноземних купців. У 1809 році пішли укази про позики купцям і міщанам, грунтується суконні фабрики і вла-девющім ними. 3

Однак мирний перебіг господарського життя незабаром було перервано вступом Росії до складу третього коаліції проти Франції, в резуль-таті воєн проти якої був укладений Тильзитский світ 1807 року.

За Тільзітського світу Росія зобов'язувалася примкнути до Контіні-ментальною блокаді Англії і закрити порти для торгівлі з нею. Введення континентальної системи важко позначилося на стані російської хо-зяйственной життя. Головною споживачок наших сирих продуктів була Англія, і припинення торгівлі з нею було рівносильно майже повного припинення російської зовнішньої торгівлі. Вивіз російського сировини зупинився. Величезні маси російських відпускних товарів лежали без дви-жения в приморських містах, і ціни на них страшно впали. Тим часом іноземні товари, особливо колініальние продукти, що привозили англійськими купцями, різко подорожчали. Багато ці продукти зовсім перестали ввозиться в Росію (наприклад, фарбувальні речовини). Прави-будівництві лишилось більшій частині митних доходів. Упав вексельний курс, ослабла і внутрішня торгівля.

Країна повернула свою економіку до землеробства, на противагу торгівлі і фабрикам, і до проповіді високого покровительства своєї промисло-вості. Навіть більше того, характерними стали заборонні заходи: "торго-ші заборони суто утверди внутрішньої промисловості", "заборони корисні, коли вони полегшують для народу кошти задовольняти його потребам". 4 Така метаморфоза курсу має багато причин, але основні з них характерні для Росії: бажання у важких (хронічно) для Росії умовах зосередити в руках держави всі засоби, не допускаючи "розпилення" їх в приватні руки; невідповідність стану народжувалася багатої буржуазії і найбіднішого дворянства, основної маси селянства; боязнь царя випустити з своїх рук владу ...

Болісно на господарських відносинах позначалося і зниження цін-ності грошей, викликане випуском урядом асигнацій, необхідних для покриття військових витрат на компанії проти Персії, Туреччини та Швеції.Курс ассигнационного рубля впав до 25 копійок сріблом, а кількістю-ство асигнацій, що знаходилися в обігу зросла до 577 мільйонів рублів. 5 Державний бюджет почав тріщати по швах.

М.М. Сперанський в 1808 році писав, що "неосяжна маса боргів за-ставлять страждати торгівлю і промисловість, збільшується дорожнеча, утруднене укладання контрактів, крім, як по винному відкупу, так як неможливо обчислити, що буде коштувати рубль через два місяці", "прави- тельству не буде ніякого способу обчислити свлоі витрати ... ". 6

Так як сам Наполеон, суворо вимагаючи від своїх союзників виконання континентальної системи, в той же час допускав ввезення в Франції не-яких колоніальних продуктів і навіть англійських товарів, то в 1810 році Олександр I видає новий тариф, розроблений за участю М.М. Спе-Ранський. По ньому з 1811 року дозволявся ввезення в Росію колоніальних то-варів і англійських фабрикатів під нейтральним прапором і в той же час заборонявся або обкладався високими митами ввезення іноземних пред-метов розкоші, які йшли до нас сухим шляхом, головним чином, з Франції. Ці заходи дорівнювали майже повне скасування континентальної системи і стали однією з причин розриву відносин з Францією і війни 1812 року. І, хоча Росія і вийшла з цієї війни переможницею, країні було завдано тя-жовтий, помаранчевий удар. Москва, була економічним центром країни, була сож-дружина. Місцевість, по якій проходили французи, була спустошена. Кіль-кість асигнацій зросла до 836 мільйонів рублів. Це частково було пов'язано з тим, що французи, які вступили в межі Росії, пустили в російське грошовий обіг асигнацій на кілька десятків мил-нів рублів. Курс асигнацій впав до 20 копійок сріблом. 7

На Віденському конгресі 1815 року передбачалося введення по всій Європі системи вільної торгівлі, і Олександр I охоче дав свою згоду на поступове пом'якшення митних тарифів 1810 року.

Тариф 1816 року, значно обмежив перелік товарів, заборонених до привозу, а на інші іноземні товари вважав помірну мито в 15-20% їх вартості. 8 Ліберальна політика уряду з розумінням була зустрінута громадською думкою, живо пам'ятав всі незручності колоніальної системи і захоплювався в цей момент ідеями Адама Сміта. Тому слідом за тарифом 1816 року уряд зробило подальший крок у цьому напрямку. За однією з статей віденського трактату Росія, Австрія і Пруссія взаємно зобов'язувалися для заступництва землеробства і про-мисловості у всіх частинах колишньої Польщі допустити повну свободу торгівлі між усіма польськими областями. На виконання цього по-становлення Австрії і Пруссії були надані особливі пільги з торгівлі з Росією, а в 1819 році був виданий новий тариф, самий ли-беральний з усіх, коли-небудь існували в Росії. Він дозволив до привозу всі раніше заборонені товари і знову значно знизив мита.

Тарифи 1816 і 1819 років сильно полегшили зовнішню торгівлю, і щорічні обсяги торговельних оборотів стали швидко зростати. Але разом з тим привели до того, що різко зріс ввезення іноземних товарів (імпорт) до Росії. Це виявилося згубним для вітчизняної промисловості, так як російські вироби не могли витримати конкуренції з іноземними як за дешевизною, так і за якістю. Багато фабрик повинні були за-критися. З іншого боку, європейські держави і не думали виконувати положення Віденського конгесса про вільну торгівлю. Франція видала зап-ретітельний тариф, Пруссія підвищила мита на ввезені сирі про-дукти. Стривожені всім цим російський уряд незабаром було ви-нужді зробити кілька поправок до тарифу 1819 року, а потім був виданий новий, суворо заступницький (протекціоністський) тариф 1822 року, виробленні якого брав участь Канкрін, незабаром після цього наз-чення міністром фінансів. Тариф 1822 року обкладав високими пош-лінамі іноземні вироби, напівоброблені матеріали (полуфаб-рікати) і предмети розкоші, помірними - сирі продукти. Правитель-ство вступило на шлях торгового протекціонізму: митні збори було піднято до 27%, в 30-і роки він зріс до 45%, а в 40-і був знижений до 30%. 9

З метою впорядкування товарно-грошових відносин Канкрін, вже будучи міністром фінансів, проводить реформу з повернення в економічне життя країни металевих грошей, які замінили асигнації. Замість 600 мільйонів асигнацій їх власникам було видано 170 мільйонів дзвінкою монетою або кредитними квитками, забезпеченими соот-відповідальним металевим фондом і безупинно розмінюватися у державному банку. 10 Реформа дозволила стабілізувати курс паперо-них грошей, що сприятливо позначилося на діловому житті країни.

Глава II. Внутрішня торгівля.

Успіхи російської промисловості відбилися в свою чергу і на розвитку російської внутрішньої торгівлі. Територіальні приєднання за царювання Олександра I і Миколи II (Кавказ, Бессарабія, Фінляндія, Царство Польське) призвели до подальшого розширення району внутрішньої торгівлі, хоча і не мали для її розвитку таких значень, як приєднання XVIII століття. До того ж, Польща залишалася в митному відношенні для Росії закордонним державою, відокремленим митної лінією, до 1850 року, а Фінляндія продовжувала їм залишатися і до 1917 року. Проте, внутрішня торгівля зробила великі успіхи.

Перш не тільки в селянському, але і в дворянському побуті потреби задовольнялися предметами домашнього виробництва, виробляти своїми дворовими людьми; для одягу, наприклад, користувалися домаш-ними сукнами і полотнами. Тепер всюди грубі домашні продукти стали замінюватися більш тонкими покупними. На початку XIX століття зростання су-кінної промисловості привів до перевищення виробництва тканин над попитом на них з боку держави (на потреби армії), і з 1809 року сукняним фабрикам було дозволено продавати свою продукцію в приватні руки. Таким чином натуральне господарство стало витіснятися грошовим.

У розвитку капіталістичних відносин в кріпак селі важливу роль грав торговий капітал. Труднощі реалізації своїх виробів на ринках неминуче викликала влада скупника товарів. Дореволюційний автор капітальної праці про особливості ладу російського сільського товарного виробництва А.К. Корсак відзначав, що продукція дрібної текс-тільной промисловості в Росії «в надзвичайно рідкісних випадках» продається самими товаровиробниками, навіть самим самостійним з них «часто бракує важливого умови - прямого зв'язку виробників з ринком; звідси вторгаються монополісти-перекупники, які знищити-жають вигоди цієї форми промисловості і для виробників і для споживачів ». 11 Наступною сходинкою в підпорядкуванні селян-кустарів тор-говому капіталу була роздача сировини скупником в кредит за пови-шенную плату. В результаті кустар поступово ставав найманим рабо-чим, працюючим у себе вдома на капіталіста, а торговий капітал скупий-ника переростав тут в промисловий капітал.

З розвитком товарно-грошових відносин поглиблювалося майнове і соціальне розшарування в середовищі селянства. Особливо інтенсивно цей процес йшов у промислово-землеробських регіонах, де верхівка кре-стьянства поєднувала підприємницьку діяльність, торгівлю і ростові-щічество з дрібнотоварним землеробством. З середовища заповзятливих кре-стьян вийшли родоначальники ряду найбільших торгово-промислових ді-настий. Навпаки, збіднілі селяни перетворювалися на найманих робітників з наділом, в їх середовищі широкого поширення набуло отходнічество, багато селян центральних губерній йшли взимку на заробітки в міста.

Внутрішня торгівля була основним джерелом первісного нагромадження капіталу в Росії. Основною причиною, що змушувала купців вкладати капітали в промислове підприємництво, була пер-спективи отримання величезних прибутків. Історія текстильної промисловості Росії дає безліч прикладів переростання скупника в капита-лістіческого підприємця. При цьому більшість великих Фабрі-кантів були вихідцями з селян-кріпаків.

Що стосується оцінки обсягів внутрішньої торгівлі Росії, то відомий статистик Е. Зябловскій перерахував його на початку XIX століття (1808 рік) в 500 мільйонів рублів, до кінця ж другого десятиліття того ж століття оцінював його в 900 мільйонів рублів. При цьому домінуюче значення принадле-жало хлібної торгівлі. Наприклад, тамбовський губернатор в 1804 році доно-сил, що із зібраних в його губернії 10 433 000 чвертей хліба на ринок було вивезено 63,5%. 12

У 30-х роках XIX століття товарообіг ще більше зростає. Так, наприклад, в кінці цього десятиліття тільки по річках Оці і Москві щорічний-но надходило до столиці до 350 000 лантухів житнього борошна, 300 000 чвертей пшеничного, всмоктування 360 000 чвертей вівса, 20 000 чвертей гороху, 130 000 чвертей гречаних круп, 50 000 пудів міді, 350 000 пудів заліза, 200 000 пудів сала, 90 000 пудів поташу, 60 000 пудів алебастру, 2 мільйони штук колод і брусків. Цінність цих товарів в сумі становила приблизно 22 мільйони рублів. Значне збільшення товарообігу в той час приве-ло до створення в Москві товарної біржі. 13

Але головне, що звертало на себе увагу, це зростання поділу праці між окремими областями держави, який наводив до обміну послуг і до пожвавлення торгівлі. Північні і центральні губернії, внаслідок Неплях-огрядності грунту, стали приймати промисловий характер і потребувати підвезення хліба і худоби, які в достатку проводилися південними і восточ-ними губерніями.

У Ярославській губернії, наприклад, в 40-х роках половина потреб-ляемого населенням хліба привозилася з півдня. У свою чергу, чорноземні області півдня потребували товари промислового півночі. Товари вели-корусскіх губерній у великій кількості привозилися на численні ярмарки Малоросії і Новоросії. У 1854 році, наприклад, тут їх було продано на 80 мільйонів рублів сріблом. Таким чином північ і південь Росії вже були не в змозі жити один без іншого і були з'єднані в одне економічне ціле. 14

Величезна кількість привізного хліба споживав у передреформні роки Петербург. Купці щорічно доставляли туди близько 1,3 мільйона чвертей вівса, 1,07 мільйона лантухів житнього і молотом борошна, 95 000 чвертей жита, 143 000 чвертей гречаної крупи і гречки, 375 000 мішків пшеничного борошна, 101 000 чвертей пшениці, 95 000 чвертей солоду і ячменю, 22 000 чвертей вівсяних круп, 18 000 чвертей гороху, 17 000 чвертей пшона і т.д. 15

Найбільшими виробниками товарного хліба були губернії чорно-земної смуги. Так, одна лише Курська губернія в 40-х роках виробляла для продажу до 5 мільйонів чвертей різного хліба. Тільки з водних пу-тям з чорноземних губерній відправлялося щорічно більше 25 мільйонів пудів різного хліба. У цих губерніях багато хліба продавалося на вивіз на місцевих ярмарках, яких до кінця 40-х років в одній лише Воронезької губернії налічувалося 320. У середині XIX століття щорічний продаж хліба досягала всередині країни 40 мільйонів чвертей, складаючи в грошовому вираженні 320 мільйонів рублів. 16

З Моршанської пристаней (Тамбовська губернія) в кінці 30-х років XIX століття "хлібні припаси" вирушали в Рибінськ, Ярославль, Кострому, Нижній Новгород, Муром, Москву, на Клязьмі і т.д .; туди йшли сало, льня-ве масло, пенька і інші товари на загальну суму до 20 мільйонів рублів. На пристань в Костромі доставлялося різноманітної продукції на суму до 3,5 мільйонів рублів. Сюди привозили борошно житнє (до 20 000 лантухів), жито (до 30 000 чвертей), пшеницю (до 50 000 чвертей) і інші продовольчою недержавні товари, москательні товари (на суму в 160 000 рублів), ліс стройової (до 1 000 плотів), дрова (до 2 000 плотів). Сама Кострома від-пускала товарів на 4,5 мільйона рублів: "фламское" полотно (до 25 000 пудів), вітрильне полотно (до 5 000 пудів), полотно (до 15 000 пудів), сал-феточное полотно (до 5 000 пудів ), шкіряний товар (до 15 000 пудів), москательні товари (до 100 000 рублів), рогожі і кулі (до 500 000 штук), ліс стройової (до 1 000 плотів). 17

Великим центром торгівлі в 30-х роках XIX століття був Рибінськ.Сюди з'їжджалися торговці "верхових міст" (Молога, Мишкіна, Углича, Калязина, Кашина, Твері, Ржева, Торжка, Устюжне, Весьегонская, Тихвіна, Білозерському, Петрозаводська і інших) і купували "хлібні товари" не тільки для внутрішнього споживання, а й для "відпустки в різні місця". 18

Хлібна торгівля Рибінська вимагала багато тари, і з Бєжецький (Твер-ської губернії) щорічно доставлялося близько мільйона мішків, а з Кост-ромської губернії і з Ветлуги багато рогожі і кулі. Астрахань в кінці 30-х років відправляла по Волзі близько мільйона пудів риби, до 60 000 пудів ікри і до 100 000 пудів ворвані. 19

До цього часу поміщики стали продавати на внутрішньому ринку величезна кількість сільськогосподарських продуктів. Так, Усольская ось-чину Орлових-Давидових (на території Самарської Луки) стала вики-Сива на ринок великі партії збіжжя. За 1837 рік загальний дохід маєтки ви-разілся в 369 709 рублях 29 копійках асигнаціями, причому оброк дав лише 129 606 рублів, тоді як дохід від продажу хліба досяг 181 138 рублів. У 1841 році вся сума доходу виявилася вже на рівні 642 252 рублів (208 000 рублей серебром). З волостей Усольський вотчини щорічно надходило на продаж в 40-50-х роках до 500 000 пудів хліба. Його скуповували купці-оптовики. Поміщики Межакови, які володіли селом Нікольським у Во-логодском повіті, збували в першій половині XIX століття в Вологді, Бєлозьоров-ську, Витегрі, Каргополе, селах Устя та Дбайливе Кадниковский повіту, По-логодской губернії, а іноді продавали і винокурним заводам. 20

Навіть в одному з глухих маєтків Смоленської губернії (маєток Колочіцкіх в Бобровці Бєльського повіту), розташованому за 50-60 верст від найближчих міст, 90% грошових доходів було отримано в 1834 році від продажу продуктів на ринку. У 1841 році доходи ринкового походження в цьому маєтку досягли вже 93,5% всіх грошових надходжень. 21

На початку 50-х років в Іванові і прилеглих до нього селах щорічно вироблялося до 700 000 шматків бавовняних тканин на суму в 4,5 мільйона рублів. У самому Іванові було 110 ситцевих "фабрик", причому 60 з них належало селянам графа Шереметєва. В основному продукція збувалася в Москву, а також на Нижегородську, Ір-Бітско, Ростовську, Харківську, Роменської (Полтавська губернія), Хо-луйскую (на Тезе), провінційні (на землі донських козаків), Нижньо-Шор-Томську (Шуйський повіт ), Різдвяну (в Коврові), Корінну (в Кур-ську), Сумську, Саратовську, Корсунську, Котельнической, Мещалінскую, Водохресну (в козачої станиці Михайлівській), і Павского ярмарки і, на-кінець, в "складеному місця": Рязань і Тифліс. 22

В одному статистичному описі зазначалося, що в передреформний період досить великою була торгівля Полтавської губернії. Так, хліб вирушав в Херсон, Одесу, Великі Луки, Оршу, до Бердянська, горілка - в Новоросійський край, селітра - в Шостну, тютюн - в Сибір, Ригу, Петербург, Москву, сирі шкіри - в Петербург, шерсть - в Харків, Ромни, Пе-тербурга, Одесу, за кордон, сукно - до Грузії, Ромни (на Іллінську ярмар-ку), керамічні вироби - в Новоросійський край, мед, віск, щетина, мас-ло - в порти Чорного моря, сало - в Одесу, західні губернії, плоди - в Москву, харків, на Дон, цукровий пісок - в Москву, на Сінюлянскіе заво-ди (в Київській губернії). У Полтавську губернію ввозилися ліс, каміння для жорен, вапно, алебастр, юхта, залізні знаряддя, фабричні вироби, предмети розкоші (з Київської, Чернігівської, Могилевської, Харківської губерній). 23

Однак збут товарів обмежувався переважанням в країні нату-рального господарства, посиленням кріпосницької експлуатації і фіскальним здирством населення урядом. Не випадково на ярмарках часто про-давалася лише незначна частина привезених товарів: на початку 30-х го-дов XIX століття на 10 першокласних ярмарок щорічно доставлялося товарів на 303 мільйони рублів, а продавалося тільки на 55,7 мільйона рублів. Привоз товарів на 10 другокласних ярмарків сягав 55,1 мільйона рублів, а збут - тільки 17 мільйонів рублів; нарешті, на 44 третьекласние ярмарки завозилося товарів на загальну суму 81,4 мільйона рублів, а реалізовувалося лише на суму 30,54 мільйона рублів. 24

Перша половина XIX століття - час поширення торгового Землед-лія в центрально-промислових губерніях (Московської, Володимирській, Калузької, Тверської, Ярославської, Костромської, Нижегородської). В цей час тут стало характерним вирощування на продаж технічних куль-тур і городництво. Наприклад, для Московської губернії самими рас-рення були хмелярство, луководства, городництво. Ростов-ські ж городники торгували зеленим горошком (він був предметом імпорту в Німеччину, Голландію і Англію), а також лікарськими трава-ми (до 85 найменувань). Ростовські городники заводили свої справи не тільки по всій Росії, але і в Польщі, Пруссії, Відні. Торгової культурою Ярославської губернії до кінця першої половини століття стала картопля, в інших губерніях центрального району країни торгове значення слід придбати-талі льонарство, Коноплярства, пенька. Крім рослинних культур торгове набувало і вирощування худоби (Ярославська, Тверська губер-нии). 25

Повільний розвиток іскуссвенних шляхів сполучення призводило до того, що торгівля як і раніше носила переважно ярмарковий характер, і головні російські ярмарки мали провідне економічне зачение. У 20-х роках XIX століття в країні функціонувало більше 4 000 ярмарків, до 30-х років - 1705. З них 64 ярмарки були з привозить товар на суму понад мільйон рублів. Найбільшою за своїм торговим оборотам про-продовжували бути Макарьевская ярмарок, що була головним пунктом для обміну товарами між Європейською Росією і Сибіром і привертала величезну кількість купців. У 1816 році сталася пожежа, яка знищила на ній гостинний двір і все, що прилягали до нього будівлі. З огляду на деяких незручностей колишнього місця розташування ярмарки, уряд восполь-зовалось цим випадком, щоб з 1817 року перевести її в Нижній Новгород, причому на будівництво там гостинного двору було асигновано 6 мільйонів рублів. У перший рік відкриття Нижегородської ярмарку на ній було продано товарів на суму понад 20 мільйонів. До середини століття її обороти збільшилися вдвічі: в 1841-1850 роках тут продавалося щорічно товарів на 44,5 мільйона. Після Нижегородської Вижній ярмарками були Ірбітський в Сибіру, ​​Докорінна в 30 верстах від Курська (в 1814 році сюди було доставлено товарів на 7 616 600 рублів, а з 1816 по 1847 рік приплив товарів зріс в 3 рази), Водохресний в Харкові і Cретенская в Києві . 26 У Пермській губернії в 1832 році існувало 39 ярмарків і торжков, а в 1860 році вже 129. Привоз товарів на російські ярмарки в цілому оцінювався в 234 мільйони рублів, а збут становив 138 мільйонів рублів. 27

Самі ярмарки стають більш тривалими, в товарному асор-тімент підвищується роль промислових виробів, а деякі з них пе-рерастают в постійні ринки. У Москві ярмарків не було, але товарообіг в кінці 40-х років перевищив 60 мільйонів рублів. Переважаюче значення в торгівлі мали раніше сільськогосподарські товари: хліб, цукрові буряки, шкіри. Промислові товари на ринку в основному були пред-ставлені предметами широкого вжитку: тканинами, галантереєю, метал-лическими виробами. Широке поширення в XIX столітті отримують ко-робейнікі і "ходебщікі", розносили по селах промислові товари, закуплені на міських ярмарках. 28

З часу дозволу торгівлі селянам купецькийпрошарок перестало бути замкнутим. Купцем міг бути кожен, раз тільки він платив гильдейские мита. Організація купецтва не зазнала великих змін з часу законодавства Катерини II. Підвищено були тільки розміри що оголошувалися капіталів: для першої гільдії - до 50 000 рублів, для другої - до 20 000 рублів, і для третьої - до 8 000 рублів (в 1807 році). Купецтво мало ряд важливих привілеїв. Воно було звільнено від деяких податків і від рекрутчини. Найбагатші купці (першої гільдії) мали переважне право вести зовнішню і внутрішню торгівлю. Купці другої гільдії володіли привілеями у великій внутрішньої тор-говлит, а третій - в дрібної міської та повітової. Але, все одно, становище купецтва залишалося недостатньо стійким, та й складали купці в 1811 році 201 200 осіб (7.4% міського населення). 29

Глава III. Зовнішня торгівля.

Розміри російської зовнішньої торгівлі за першу половину XIX століття теж значно зросли. Але переважну роль в ній продовжували грати не росіяни, а іноземні купці. У 30-х роках з усієї кількості судів за-граничного плавання, тільки 14% належало російським зі включенням фінів. При цьому навіть ті нечисленні російські судна, які попа-дали в закордонні порти, далеко не користувалися там тим гостеріімством, яке здавна зустрічали іноземні кораблі в Росії. 30

Торговельні відносини з більшістю європейських держав регу-лювати відповідними торговими договорами. Такі договори за-полягають з Англією, Австрією, Пруссією, Швецією та Норвегією, Францією та іншими дрібнішими державами. Але незважаючи на це, російські тор-говие суду за кордоном піддавалися іноді серйозним утрудненням. Так, наприклад, в Англії в 30-х років російським судам дозволялося приходити тільки з вантажем російських товарів, і вони зобов'язані були платити корабельні збори в подвійному порівняно з іншими судами розмірі. Такі ж надбавочний мита бралися з російських судів у Франції, Нідерландах, Італії та Іспанії.

Найбільшим значенням в нашій торгівлі продовжувала користуватися Англія. За сухопутний кордон чільну роль відігравала Пруссія, обороти торгівлі якої з Росією за другою чверть XIX століття уве-лічілісь більш ніж в 4 рази (з 6 до 25 мільйонів рублів на рік). Пруссія купувала в Росії хліб, льон, пеньку, ліс, сало, шкіри та щетину, але не стільки для своїх потреб, скільки для вивезення в Англію, Голландію та Францію. Збільшилася і торгівля з Австрією. Крім вищеназваних това-рів, туди вивозилися з Росії ще хутра та худобу. Хутра складали важливий предмет торгівлі на Лейпцизькому ярмарку, а худобу прямував в Буковину, Ольмюц і Відень. Привоз з Австрії та Пруссії складався, головним чином, з мануфактурних товарів, деяких металевих виробів і вин. 31

Особливих успіхів досягла в цей час наша торгівля на Чорному морі. Перемоги над Туреччиною дали Росії, переважне становище на Близькому Сході, а російським судам найбільш благоприятствуемое положення в турецьких портах. Головним торговим містом на півдні стала Одеса. Вже при Олександрі I, під час керування герцога Рішельє, вона пре-врата у великій і упорядкований місто, що стало торговим центром для всієї південної Росії. У 1803 році з метою сприяння розвитку чорноморської торгівлі митні збори, що стягуються у всіх портах цього регіону, знижуються на 25%. У 1804 році було дозвіл відправляти через Одесу товари в Молдавію, Австрію і Пруссію. У 1812 році Бухарестський світ підтвердив право російських судів вільно відвідувати Кілійське гирло Дунаю і плавати по цій важливій з точки зору торгівлі річці. 32 У 1817 році право порто-франко ( "вільної торгівлі" - права без-митом ввезення-вивезення товарів), дароване Павлом I Таврійському півострову, було поширене і на Одесу. Порто-франко проіснує-валі до 1849 року. Завдяки йому, Одеса стала важливим складовим місцем для іноземних товарів, що відправлялися звідси не тільки в Росію, але і в Австрію і Придунайські князівства, а через Кавказ - і в Персію. Головним предметом вивезення з Одеси був зерновий хліб, переважно пшениця. Привозилися сюди південні фрукти, вина, оливкове масло, шовк, бавовна і колоніальні товари. За період 1776-1812 років торговельні обороти чорно-морських та азіатських портів Росії збільшилися в 50 разів. 33

Набагато менше значення для торгівлі мали стосунки Росії з Азією.Торгівля з азіатськими державами продовжувала носити переваж-громадської мінової і караванний характер, до того ж, в Середній Азії і особливо в Персії російські купці зустрічалися тепер із серйозною конку-Ренцо англійців. З Персії росіяни як і раніше вивозили шовк (хоча один з головних центрів шовкової торгівлі - Шемаха, після приєднання Кавказу, належав вже Росії), з Середньої Азії - бавовна, паперову пряжу і "м'яку мотлох", з Китаю (торгували через Кяхту) - бавовна і чай, зробився з початку XIX століття предметом загального споживання в Росії. Предметами російської ввезення в Азію служили, головним чином, ману-фактурні вироби і метали, як в обробленому, так і в необробленому вигляді.

Крім Азії, в XIX столітті Росія вступила в правильні торгові стосунки з Америкою. Російсько-Американська компанія, що виникла в кінці XVIII століття, поступово зайняла в Північній Америці півострів Аляску і завела тут торгівлю з місцевими жителями, здобуваючи від них переваж-громадської хутра і займаючись, крім того, раболовством. Торгівля з новим американським державою - Сполученими Штатами, стала грати важливу роль починаючи з 1807 року, коли під час союзу з Францією були перервані зносини з Англією, так як англійські товари виходили в цей час на американських судах. Але це тривало лише до відновлення відносин з Англією в 1812 році.

У 1824 році зі Сполученими Штатами був укладений торговий договір, який надавав підданим обох держав свободу плавання і рибного лову в Тихому океані і встановив кордон російських володінь в Америці. З цього часу почав швидко збільшуватися ввезення до Росії американського бавовни і до 50-х років досяг значних розмірів.

В характері російського вивезення та ввезення відбулися деякі зміни порівняно з XVII століттям. Росія як і раніше вивозила переважно сировину, а отримувала з-за кордону матеріали для обробки і вироби Загра-кових фабрик. Незважаючи на високі мита за тарифом 1822 року привіз іноземних товарів взагалі за другу чверть XIX століття подвоївся, а привіз виробів навіть почетверити. У XVIII столітті значну частину російського експорту за кордон становили росіяни вироби (переважно з льону і пеньки). В середині XVIII століття, наприклад, вони становили 40% російського експорту. Але до кінця XVIII століття їх вивезення починає швидко падати і в XIX столітті грає вже зовсім незначну роль: в 1802-1804 роках вони становлять вже 10% вивезення, а в 1851-1853 роках - лише 2,5%. Замість цього, з часу приєднання Новоросії, починає швидко зростати експорт хліба за кордон, і хліб мало-помалу стає головним предметом російського ви-воза. Особливо великою була вивезення хліба за кордон в 1816-1817 і 1845-1846 роках, коли в більшості країн Західної Європи були сильні неврожаї. В кінці XVIII століття в середньому вивозилося хліба на 1 мільйон рублів еже-придатно, в 1812-1815 роках - на 4,3 мільйона рублів сріблом, в 1826-1830 роках - на 9,1 мільйона, в 1846-1850 роках - на 33 , 3 мільйони. 34 На початку XIX століття вивіз хліба становив 10,5, а в 1846-1850 роках - вже 31,3% всього експорту. У ваговому виразі динаміка вивезення хліба була наступною: за 1801-1805 роки було вивезено 19,783 мільйона пудів, а за 1845-1850 роки - вже 51,21 мільйона пудів. В цілому за сто років, з 1759 по 1860 рік, вивезення хлі-ба в натуральному вираженні зріс в 125 разів, а у вартісному - в 460 разів. 35

Загальний оборот російської зовнішньої торгівлі за першу половину XIX століття зріс більш, ніж удвічі: в 1801-1805 роках він досягав в середньому 84,3 мільйона рублів сріблом (вивезення - 50,1 мільйона, ввезення - 24,2 мільйона). У 1846-1850 роках вивіз дорівнював 100,2 мільйона рублів сріблом, ввезення 87,7 мільйона, а загальний оборот 187,9 мільйона. 36

В цей же час припинився вивіз заліза і парусного полотна (важлива стаття російського експорту в XVIII століття). В імпорті переважали про-мислення товари і предмети розкоші, тоді ж почалося ввезення машин. Найбільшими портами, через які велася зовнішня торгівля, були Санкт-Петербург, Рига на Балтійському морі і Одеса на Чорному морі.

При цьому баланс торгівлі залишався активним (див. Додаток), хоча і не дозволяв російському уряду стабільно нарощувати золоті запа-си в зв'язку з тим, що був схильний до помітних коливань.

Так, під час міністерської діяльності Канкрина (по 1838 рік) актив-ве сальдо становило близько 1 мільярда рублів. Тому з 1817 по 1838 рік було начеканіть золотої монети на 200 мільйонів рублів. 37

Правда, вивезення благородних металів з Росії був величезним, так як дворянство "блукало" по курортам і "злачних місцях" Західної Європи. У 50-х роках XIX століття експорт товарів по європейському кордоні значно перевищував імпорт, але одночасно вивезення благородних металів перевершив ввезення в 1857 році на 9,34 мільйона рублів, в 1858 році - на 19,6 мільйона, в 1859 році - на 20, 97 мільйони рублів. 38

Все це показує, що в сфері зовнішньої торгівлі Росії теж могли формуватися великі капітали. Російські купці втридорога продавали в глухих місцях іноземні товари. Разом з тим вони задешево скуповували сировину і хліб, збуваючи їх експортерам за вищими цінами. Як отме-чалось в матеріалах однієї комісії, Чердинского купці в торгівлі з пе-чорцамі отримували прибуток в розмірі 150% на вкладений капітал. На Нижегородської ярмарку купці продавали свої товари за різними цінами в одній і тій же лавці, в один і той же час. І, хоча купцям доводилося списувати зі своїх рахунків сотні тисяч неоплачених векселів, ці втрати компенсувалися "надзвичайними прибутками". 39

Глава IV. Транспорт.

Розвиток внутрішньої торгівлі в Росії стримувалося станом транспорту. У першій половині XIX століття основний потік вантажів всередині країни перевозився по річках. Ще в XVIII століття була побудована Виш-неволоцкая система каналів, яка пов'язала з Петербургом річки Волзького бас-Сейн. У 1810 році відкрився новий шлях в тому ж напрямку - Маріїнська система. На наступний рік стала діяти Тихвинская система. Судно-ходство на півдні і в центрі країни, де річки були повноводні, глибокі і неквапливі, сильно відрізнялося від судноплавства на північних річках, дрібних, вузьких і порожистих. Тому на півдні і півночі застосовувалися різні типи суден. Місцем перевантаження був Рибінськ. Пристані між Петербургом і Рибінському називалися верхніми, а більш віддалені від столиці - низовими. Каравани, відправлялися від верхніх пристаней, досягали Пе-тербурга в одне судноплавство. Вантажі з низових пристаней, перезимувавши в дорозі, доставлялися в Петербург лише на наступний рік. По річках в Пе-тербурга йшли хліб, ліс, пенька з центральних губерній, залізо з Уралу. У зворотному напрямку відправлялися вироби столичної та зарубіжної про-мисловості. Основні вантажні перевезення здійснювалися по річках в літню пору року. Суду переміщалися бурлаками (разом з портовими вантаж-чікамі їх чисельність в 1850-х роках досягала 500 000 чоловік). Перевезення вантажів на підводах по поганих дорогах обходилася набагато дорожче і зани-мала більше часу. Крім того по річці товари можна було перевозити тільки влітку, а сухим шляхом - переважно взимку, на санях. Влітку грунтові дороги часто ставали непроїжджими. Швидкість пересування вантажів була дуже мала. Довести барку з поклажею з низин Волги до Петербурга, як було вже сказано вище, можна було тільки за дві нави-гаціі: за перше літо суду доходили тільки до Рибінська і тут зимували. Тому і оборот капіталу був уповільненим: товари в дорозі значно дорожчали. Назріла гостра необхідність в промисловому перевороті на транспорті.

У місцях перетину торгових шляхів влаштовувалися ярмарки. У 1816 році згорів волзький містечко Макарьев, і знаменита Макарьевская яр-марка переїхала в Нижній Новгород. Щорічно в липні-серпні сюди стека-лось безліч товарів, вітчизняних і зарубіжних, з країн Європи і Сходу, аж до Китаю. Загальна сума проданого товару досягала нес-кольких мільйонів рублів. Діяли і інші ярмарки - в Ростові Великому, в Ирбите, на Уралі. На ярмарках і базарах Північного Кавказу зустрічалися козаки, російські переселенці, горяни, купці з Центральної Росії. Гірські товари (худоба, шерсть, шкіри, ремісничі вироби) обме-Нива на зерно, тканини, чай, цукор.

І все-таки на ярмарку і торжища вивозилися далеко не всі товарні надлишки, що вироблялися в Росії. У поміщиків і деяких заможних селян накопичувалися нереалізовані запаси хліба за кілька років.

Технічний переворот на транспорті проходив успішніше, ніж в про-мисловості, тому що транспорт був сферою найманої праці. У 1813 році на заводі Берда в Петербурзі був побудований перший пароплав, пущений по Неві в 1815 році. У 1833 році на водних шляхах працювали 40 грузопас-сажірскіх і буксирних пароплавів, в 1860 році - близько 400 (в тому числі близько 200 на Волзі, яка залишалася головною транспортною артерією стра-ни). До 1860 року тільки по Волзі та її притоках ходило вже близько 350 пароплавів, і основна частина вантажів перевозилася паровою тягою. 40

Морські пароплави з'явилися у нас в 30-х роках XIX століття, а в 40-х роках вже існували регулярні рейси між Петербургом і гаванями Бал-тійскій моря, але в більшості випадків ці судна належали іно-дивною підприємцям.

У 1837 році відкрито першу в Росії Царскосельская залізниця (протяжністю близько 27 км). Ця дорога була побудована, по суті, як розважальний атракціон для столичної публіки, тому на паровозі був встановлений органчик, який грав популярні мелодії. Але дорогою зацікавилися і ділові люди, тому що, як писали газети, бугая-санні з Англії паровози "ходили при 18 градусах морозу, в бурю, під час дощу і жахливу заметіль, і, крім пасажирів, що перевозяться були коні, вівці, свині, стройової , дров'яної ліс і різні екіпажі ". 41 До цього існувало уявлення, що в Росії залізниці зможуть діяти тільки влітку: взимку рейки потонуть в снігу.

У 1843-51 роках побудована перша залізниця господарського значення Санкт-Петербург - Москва (з 1855 року - Миколаївська залізниця, протяжністю 644 км). У 1839-1848 роках будується Варшавсько-Віденська залізниця, яка пов'язала Росію із Західною Європою.

Всього ж в середині XIX століття в Росії було 1004 км залізниць (в Великобританії 10 000 км, в Німеччині понад 6 000 км).

З 1817 року уряд початок будувати перший в Росії шосе між Санкт-Петербургом і Москвою. Будівництво його було закінчено в 1830 році.

Розвиток транспорту в підсумку призвело до значного стрибка в розвитку торговельних відносин, нове значення стала набувати ярмаркова торгів-ля, прискорення товарообігу стимулювало складання в країні цін одно-го порядку, країна отримала нові можливості в сфері регіонального раз-ділення праці, підвищення ефективності свого господарства .

Глава V. Підсумки розвитку транспорту і торгівлі.

З розвитком транспорту, а отже, і економічних зв'язків, у внутрішній торгівлі Росії першої половини XIX століття відбуваються ка-зняні зрушення.

Падає купецька прибуток. Перш купецтво отримувало неекві-валентно високі прибутки саме через слабкі торгових зв'язків і гігант-ської різниці цін в різних містах. Тепер торговельні зв'язки ростуть, стано-вятся все більш стабільними, і різниця цін все більше зменшується. До того ж в процесі майнового розшарування села з'являється потужний шар "торгуючих селян", які конкурують з купцями, збиваючи ціни. У зв'язку з усім цим купецька прибуток падає. Продавати товари набагато дорожче вартості вже неможливо. 42

Нееквівалентно високі прибутки були характерні для періоду першо-початкового накопичення, і падіння прибутку свідчило, що цей пе-ріод закінчується. Тепер для збільшення прибутку треба було включатися в виробництво. І в першій половині XIX століття купецькі капітали пере-ливаются в промисловість. В середині століття понад 90% купців 1-ї гільдії, тобто найбагатших купців Росії, володіло промисловими пред-ємствами. 43

Втрачають своє значення ярмарку.В середині століття через ярмарки проходило менше 10% внутрішнього товарообігу країни. Тепер купець через своїх комісіонерів закуповує товари на місці виробництва і до-ставлять споживачам, минаючи ярмарок, щоб отримати торговий прибуток повністю. Адже при ярмаркову торгівлю прибуток ділиться між двома купцями: тим, який доставив товар на ярмарок, і тим, який привіз його з ярмарку на місце споживання. Коли прибуток досягала 50-100% на ка-плекав, її можна було ділити між двома контрагентами, але коли вона падала до 7-9%, це вже втрачало сенс. 44

Правда, найбільші ярмарки Нижегородська (колишня Макарьевская) і Ирбитская збільшували оберти. Але характер торгівлі на цих ярмарках суттєво змінився - тепер це були, по суті, тимчасові товарні біржі, де укладалися попередні торгові угоди без товару. "За одним обідом або чаєм, - писав економіст Безобразов про Нижегородської ярмарку, - приймаються найважливіші рішення, полягають мільйонні угоди, саме виконання яких буде зовсім не на ярмарку, а у себе вдома, або, скоріше, в Москві". 45

Зовнішня торгівля по-своєму відбила криза феодально-кріпосної-чеський системи: в експорті різко скоротилася частка промислових товарів (заліза, парусини). Головною статтею експорту, склавши його третю частину, став хліб. Росія стала панувати на європейському хлібному ринку (тільки в 50-х роках з нею починають конкурувати США).

Поки у світовій промисловості панувала мануфактура, про-дукція, вироблена в Росії дешевим кріпаком працею, легко завое-вивалу закордонні ринки. Але тепер ця продукція вже не могла конку-центрувати з фабричної продукцією Заходу. До того ж внутрішній ринок швидко розширювався і поглинав все більше промислових товарів.

Прогресивними були зміни в складі імпорту. Якщо в XVIII столітті ввозилися, в основному, споживчі товари - предмети розкоші, тканини і т.п., то тепер на перше місце висунувся бавовна, на друге - машини, тобто товари виробничого споживання. Ця зміна складу імпорту відображало зростання російської промисловості.

Отже, підсумком півстолітньої розвитку російської економіки цього пе-ріод стало значне розширення масштабів товарно-грошових відно-шень, посилення торгових зв'язків між різними регіонами країни внаслідок розвитку транспорту, поява якісно нових особливостей функціонування ринку в напрямку його подальшу капіталізацію. Однак до повного вичерпання феодалізму в Росії справа ще не дійшла, тому що, незважаючи на бажання досить істотних сил, не піддавався рефор-мування.

висновок

Отже, ми розглянули особливості розвитку внутрішньої і зовнішньої тор-говли Росії, а також транспорту протягом першої половини XIX століття. Які ж основні висновки в цьому відношенні?

По-перше, час 1801-1850 років став часом становлення єдиного національного ринку Росії. Критерієм, що дозволяє дати подібну оцінку, є, наприклад, узгодженість зміни рівня цін на ті чи інші товари в різних регіонах Росії в той період.

Система взаємопов'язаних місцевих ринків, яку в цей час вже представляв внутрішній ринок країни в цілому, включала три сфери торгів-лі - періодичну (ярмаркову і базарну), стаціонарну і вантажівки що розвозять-раз-носно. Причому, внаслідок приблизно рівномірного розвитку ярмаркової, базарної, Лавочне та вантажівки що розвозять-розносної торгівлі протягом більшої частини першої половини XIX століття відносне значення окремих сфер російського ринку радикально не змінилося. Роль періодичних форм торгівлі залишалася провідною, і тільки в другій третині XIX століття питома вага стаціонарної торгівлі збільшився.

Окремі сфери внутрішнього ринку при цьому мало конкурували між собою і тому не придушували, а скоріше доповнювали один одного на основі поділу сфер діяльності: стаціонарна торгівля обслуговувала переважно місто, а що розвозять-розносна і періодична - село.

Важливо зауважити, що внутрероссійскому ринку було притаманне єдність, незважаючи на те, що він, будучи вельми складним і громіздким організмом, створював умови для широкого поширення багатоступінчастої посеред-нической торгівлі, а також, як наслідок, уповільненого товарообігу. Ця єдність забезпечувалося складанням спеціалізації господарств окремих-них районів країни, формуванням територіального поділу праці.

Тут важливо зауважити, що утворення єдиного внутрероссійского рин-ка ще не означало перемоги капіталістичних відносин, а лише, по-ві-дімому, збіглося зі складанням в надрах феодально-кріпосницької еко-номіки Росії базису нового господарського устрою і сприяло його розвитку.

У першій половині XIX століття були закладені основи подальшого фор-мування єдиного товарного ринку Росії і його перетворення в єдиний капіталістичний. Факторами цих процесів і стали поглиблення гро-венного і територіального раздленія праці, а також прогрес в області транспорту і передачі інформації.

В цей час російська економіка продовжує інтегруватися в миро-ву. Розвиваються експортні галузі торгівлі. В першу чергу - хлібна. Свої торговельні обороти збільшують чорноморські та балтійські порти країни (як я вже вказав, за півстоліття вони зросли в 50 разів), розвивається торгівля з Європою (лідируюче місце тут належало Англії), Азією (торгівля тут як і раніше зберігалася переважно в мінової і караванної формі ), Америкою (за допомогою торгових договорів і діяль-ності Російсько-Американської компанії, головним предметом імпорту в Росію звідси поступово став бавовна).

До основних промблемам, який виникав у цей час у Росії в відно-шении розвитку міжнародної торгівлі, варто віднести неконкурентним-здатність вітчизняних товарів в порівнянні в дешевими і якісно-ними імпортними, а також часто виникали факти утиску российс-ких торговців за кордоном, що виражалися, наприклад, в накладає на російські судна додаткових митні збори (корабельних збі-рах).

Отже, в цілому першу половину XIX століття можна оцінити як період значного якісного і кількісного зростання внутрішньої і зовн-ній торгівлі, чому в значній мірі сприяло розвиток транс-порту, період серйозного кроку вперед до подальшого капіталістичного розвитку російської економіки, кроку в тому числі і з боку влади (згадаємо перші роки торгового лібералізму в період правління Алек-сандра I), а отже і до подальшого зміцнення позицій Росії на міжнародній арені, в міжнародній торгівлі, що в свою оч еред неіз-бежно веде до подальшого внутрішнього росту.

Список літератури

1. "Економічні розвиток Росії" (В.Т. Рязанов) - Санкт-Петербург, 1999 рік.

2. Див. Вище.

3. "Історія підприємництва і меценатства в Росії" (Е.П. Хорькова) - Москва,

1998 год.

4. Див. Вище.

5. "Гермес: торгівля і реклама" (В.А. Бутенко, М.И. Соболєв, В.В. уперся) - Санкт-Петербург, 1994 рік.

6. "Історія підприємництва і меценатства в Росії" (Е.П. Хорькова) - Москва, 1998 рік.

7. "Гермес: торгівля і реклама" (В.А. Бутенко, М.И. Соболєв, В.В. уперся) - Санкт-Петербург, 1994 рік.

8. Див. Вище.

9. "Економічні розвиток Росії" (В.Т. Рязанов) - Санкт-Петербург, 1999 рік.

10. "Гермес: торгівля і реклама" (В.А. Бутенко, М.И. Соболєв, В.В. уперся) - Санкт-Петербург, 1994 рік.

11. "Історія СРСР" (И.А. Федосов) - Москва, 1992 рік.

12. "Первісне накопичення капіталу в Росії" (Ф.Я. Полянський) - Москва, 1958 рік.

13. Див. Вище.

14. "Гермес: торгівля і реклама" (В.А. Бутенко, М.И. Соболєв, В.В. уперся) - Санкт-Петербург, 1994 рік.

15-24. "Первісне накопичення капіталу в Росії" (Ф.Я. Полянський) - Москва, 1958 рік.

25. "Історія підприємництва і меценатства в Росії" (Е.П. Хорькова) - Москва, 1998 рік.

26. "Гермес: торгівля і реклама" (В.А. Бутенко, М.И. Соболєв, В.В. уперся) - Санкт-Петербург, 1994 рік.

27. "Первісне накопичення капіталу в Росії" (Ф.Я. Полянський) - Москва, 1958 рік.

28. "Історія підприємництва і меценатства в Росії" (Е.П. Хорькова) - Москва, 1998 рік.

29. "Міське громадянство дореформеної Росії" (П.Г. Риндзюнскій) - Москва, 1958 рік.

30. "Гермес: торгівля і реклама" (В.А. Бутенко, М.И. Соболєв, В.В. уперся) - Санкт-Петербург, 1994 рік.

31. Див. Вище.

32. "Первісне накопичення капіталу в Росії" (Ф.Я. Полянський) - Москва, 1958 рік.

33. Див. Вище.

34. "Гермес: торгівля і реклама" (В.А. Бутенко, М.И. Соболєв, В.В. уперся) - Санкт-Петербург, 1994 рік.

35. "Первісне накопичення капіталу в Росії" (Ф.Я. Полянський) - Москва, 1958 рік.

36. "Гермес: торгівля і реклама" (В.А. Бутенко, М.И. Соболєв, В.В. уперся) - Санкт-Петербург, 1994 рік.

37. "Первісне накопичення капіталу в Росії" (Ф.Я. Полянський) - Москва, 1958 рік.

40-45. "Історія економіки" (М.В. Конотопом, С. І. Сметанін) - "Академічний проект", 2001 рік.

C писок ЛІТЕРАТУРИ

1. "Гермес: торгівля і реклама" (В.А. Бутенко, М.И. Соболєв, В.В. уперся) - Санкт-Петербург, 1994 рік.

2. "Економічні розвиток Росії" (В.Т. Рязанов) - Санкт-Петербург, 1999 рік.

3. "Історія економіки" (М.В. Конотопом, С. І. Сметанін) - "Академічний проект", 2001 рік.

4. "Первісне накопичення капіталу в Росії" (Ф.Я. Полянський) - Москва, 1958 рік.

5. "Історія підприємництва і меценатства в Росії" (Е.П. Хорькова) - Мос-ква, 1998 рік.

6. "Внутрішній ринок Росії в другій половині XVIII - першій половині XIX століття" (Б. Миронов) - Ленінград, 1981 рік.

7. "Історія економічних вчень. Економічна історія Росії" (М.М. хме - левский) - Москва, 1995 рік.

8. "Лекції з російської історії XIX століття" (Н.А. Троїцький) - Саратов, 1994 рік.

9. "Міське громадянство дореформеної Росії" (П.Г. Риндзюнскій) - Москва, 1958 рік.

ДОДАТОК

Баланс зовнішньої торгівлі Росії в першій половині XIX століття

(в тис. руб., в середньому за п'ятиріччя)

роки

вивіз

ввезення

сальдо

1801-1805

75 108

52 765

22 343

1806-1810

43 169

31 819

11 350

1811-1815

61 986

39 106

22 880

1816-1820

91 712

70 049

21 663

1821-1825

81 372

72 250

9 122

1826-1830

85 715

79 687

6 028

1831-1835

94 319

80 999

13 320

1836-1840

118 435

101 096

17 339

1841-1845

132 323

119 864

12 459

1846-1850

151 757

131 522

20 235

1851-1855

133 173

129 962

3 211

1856-1860

225 594