Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Стаття на тему "Нові педагогічні технології на уроках історії"

Скачати 13.78 Kb.
Дата конвертації 12.02.2018
Розмір 13.78 Kb.
Тип Стаття


Інноваційні технології при впровадженні ФГОС. Проектні технології на уроках історії.

Інновація - це впровадження чого - то нового, що підвищує ефективність діючих елементів, що входять в систему.

Розвиток сучасного російського освіти характеризується зміною установок, переходом від установки навчання до установки вчення. У зв'язку з цим, в даний час в умовах російської школи в методиці навчання відбуваються серйозні складні зміни цілей освіти. В результаті з'явилася необхідність розробки Федерального державного освітнього стандарту нового покоління, побудованого на компетентнісний підхід. Дані обставини стимулюють пошук нових методик викладання предметів, інноваційних засобів, форм і методів навчання і виховання, пов'язаних з розробкою і впровадженням в освітній процес сучасних освітніх та інформаційних технологій.

Технологія - сукупність основних методів, спрямованих на досягнення мети.

Ознаки педагогічної технології:

- вихідний об'єкт

- кошти здійснення основних, коригувальних і блокуючих впливів

- механізми зворотного зв'язку

- технологічна карта

- засоби діагностики

- кінцевий продукт

Педагогічні технології та підходи в навчально-виховному процесі

- інформаційно-комунікативні технології;

- діалог культур;

- комунікативне навчання;

- проектна технологія;

- ігрові технології (в розвиваючому навчанні використовується принцип навчання - від простого до складного - в поєднанні з принципом творчої діяльності - самостійно за здібностями.)

- проблемне навчання (активізація навчання школяра полягає в організації навчальної діяльності, в процесі якої учень набуває основні навички отримання знань і на основі цього навчиться самостійно «добувати знання». Основними елементами проблемної ситуації є питання, завдання, наочність, завдання. Питання має першорядне значення , т. к. стимулює і направляє розумову діяльність учнів.)

- розвивальне навчання

- дидактична багатовимірна технологія;

- групові технології;

- компетентнісний підхід;

- діяльнісний підхід;

- особистісно-орієнтований підхід

Організаційні форми:

- навчальна дослідницька діяльність. Стимулює розвиток інтелектуально-творчого потенціалу через розвиток і вдосконалення дослідницьких здібностей і навичок дослідницького поведінки. Дослідницька діяльність змушує і привчає дітей працювати з книгою, газетою, журналом,

- виготовлення навчальних продуктів;

- робота в системі занурення.

Використання сучасних розвиваючих технологій, забезпечує формування базових компетентностей сучасної людини:

- комунікативної (вміння взаємодіяти в соціумі)

- інформаційної

- самоосвіти

- самоорганізації

На своїх уроках я використовую технологію проектів:


- спосіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми, яка повинна завершитися цілком реальним результатом;

- передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, які дозволяють вирішити поставлену проблему в результаті самостійних дій учнів і припускають презентацію цих результатів.

Цілі технології:

- формування культури читання, вміння орієнтуватися в різних джерелах інформації;

- стимулювання самостійної пошукової творчої діяльності, самоосвіти і самоорганізації;

- розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей кожної дитини;

- надавати учням максимальну ступінь свободи у виборі змісту і форм роботи, складності завдань.

Основні вимоги:

- наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми;

- практична, теоретична, пізнавальна, виховна значимість передбачуваних результатів;

- самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів;

- використання дослідницьких методів.

Форми представлення результатів проектної діяльності:

Наочно-образні: Письмові: Усні:

Виставка Реферат Доповідь

Презентація Публікація Звіт

Відеоролик Альманах Огляд

Плакат Збірник Повідомлення

Відеофільм Сценарій Порівняльний аналіз

стінгазета

Типологія проектів:

- по домінуючою в проекті діяльності: дослідницькі, пошукові, творчі, рольові, прикладні (практико-орієнтовані), ознайомчо - орієнтовні;

- по предметно - змістовної області: міжпредметні проекти і монопроекти;

- за характером контактів: серед учасників одного класу, школи, міста;

- за характером координації проекту: з безпосередньою і з прихованою координацією;

- за кількістю учасників проекту: індивідуальні, парні, групові

- за тривалістю проекту: короткострокові, середньострокові, довгострокові
Етапи роботи над проектом:

- Визначення проблеми та похідних від неї завдань

- Висування гіпотези їх рішення

- Обговорення методів дослідження (статистичних, експериментальних, спостереження, анкетування та ін.)

- Збір, систематизація та аналіз отриманих даних

- Обговорення способів оформлення кінцевих результатів

- Підведення підсумків, оформлення результатів, їх презентація

- Висновки

Проект «Моя сім'я

Тип проекту :

- Дослідницький, індивідуальний, середньої тривалості (2 тижні)

Цілі проекту :

- Встановлення зв'язку між історією сім'ї та історією Вітчизни

- Включення дитини в систему ціннісних відносин своїх предків

- Дослідження вкладу предків в історію батьківщини, регіону, міста, села.

Практичний результат проекту:

створення ілюстрованої біографії предка в формі альбому, буклету, «розкладачки»

Проект «Край, в якому я живу»

Тип проекту:

дослідний, інтегрований (історія, природознавство), середньої тривалості (1 місяць), індивідуальний.

Цілі проекту:

- зібрати інформацію про умови проживання людей на території рідного краю в різні періоди історії;

- дізнатися більше про флору і фауну свого села, краю;

- познайомитися з традиціями, національними іграми, одягом, місцевим фольклором.

Практичний результат проекту:

Створення презентації Power Point по темі: «Природа нашого краю», «Корінні народи краю і їх традиції»,

альбом «Історія нашого села.

Проект «У фатальної межі»

Тип проекту:

Рольовий, інтегрований (суспільствознавство, географія), груповий, середньої тривалості (1 місяць)

Цілі проекту:

- Привернути увагу до екологічної проблеми;

- Знайти шляхи виходу з кризової ситуації з використанням різних ролей ( «Природи», «Людини», «Природоохоронних органів»)

Практичний результат проекту:

- Створення презентацій, плакатів, схем, планів щодо подолання екологічної кризи.

Очікуваний результат:

- Активна участь особистості в процесі свого навчання

- Уміння працювати з інформацією, трансформувати її і застосовувати отримані знання

- Розвивати вміння презентувати себе, оцінювати свою діяльність, що сформувалося у тій чи іншій мірі навчальної, дослідницької, комунікативної, особистісними компетенціями.