Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Звіт по практиці в ТОВ Хліб

Скачати 102.43 Kb.
Дата конвертації 14.06.2019
Розмір 102.43 Kb.
Тип звіт з практики

зміст

Введение........................................................................ .. ...... 2

Глава 1. Техніко-економічна характеристика підприємства

ТОВ «Хліб»........................................................................... 5

1.1.Краткая характеристика підприємства ....................................... .5

1.2. Структура управління підприємством ....................................... 6

1.3. Технологія виробництва і характеристика продукції, що випускається

продукції. ............................................................... ... ............ 7

Глава 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності

ТОВ «Хліб» ........................................................................ 10

2.1. Аналіз обсягу і асортименту випуску хлібопродукції ...... .. ... .10

2.2. Аналіз динаміки реалізації хлібопродукції .................. .. ... ... 13

2.3. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства .. ... .. ... ... ... 15

2.4. Аналіз забезпеченості підприємства основними фондами. ... ... ... .17

2.5. Аналіз витрат підприємства .......................................... ... ... .... 19

2.6. Оцінка майнового стану підприємства .......... ...... ... ... .23

2.7.Аналіз структури джерел коштів підприємства ......... .. ...... ... 27

2.8. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства ... .. .... ... .29

2.9.Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства .. ... 34

2.10. Оцінка фінансових результатів підприємства ............... ... .... ... 35

2.11. Аналіз коефіцієнтів ділової активності підприємства ... .. ... ... 40

Висновки і пропозиції .. ................................................ .. ...... ..47

Список використаної літератури....................................... ..52

Вступ

Переддипломна практика є невід'ємною частиною навчального процесу. В ході її проходження студент отримує поглиблення і закріплення знань і професійних навичок, отриманих в процесі навчання на основі вивчення практичних ситуацій.

Метою даної практики є не тільки вивчення практичних ситуацій, а й збір та аналіз матеріалу, необхідного для майбутнього дипломного проекту. Базою переддипломної практики мною було обрано ТОВ «Хліб».

Завданнями переддипломної практики є:

- ознайомлення з організацією: його структурою, основними функціями управлінських і виробничих підрозділів;

- безпосередня участь в поточній діяльності підприємства;

- підбір і систематизація матеріалів для виконання дипломного проекту.

Професійне управління фінансами неминуче вимагає глибокого аналізу, що дозволяє більш точно оцінити невизначеність ситуації з допомогою сучасних кількісних методів дослідження. У зв'язку з цим істотно зростає пріоритетність і роль фінансового аналізу, основним змістом якого є комплексне системне вивчення фінансового стану підприємства і факторів його формування з метою оцінки ступеня фінансових ризиків і прогнозування рівня прибутковості капіталу. Саме тому в проходженні переддипломної практики більший акцент був дан на вивчення питання проведення фінансового аналізу підприємства, т. К. Дана тема актуальна, необхідна для вивчення і, на мій погляд, цікава.

В ході проходження практики були пройдені такі основні етапи як:

- Отримання перепусток, інструктаж з техніки безпеки, отримання індивідуального завдання;

- Ознайомлення з інструктивних матеріалів, відділами підприємства;

- Збір матеріалів, передбачених завданням по практиці;

У даній роботі були використані наступні внутрішні матеріали:

- установчі документи ТзОВ «Хліб»;

- статистичні данні;

- спеціальні друковані видання.

- бухгалтерська звітність за 2007 - 2009 р.р.

При підготовці цієї роботи вивчені історичні, теоретичні розробки, статистичні джерела, офіційні документи, законодавчі акти.

Структура звіту складається з вступу, 2 основних розділів, висновків, списку використаної літератури.

Інформаційну базу становлять дані бухгалтерського балансу та звітності підприємства, закони Російської Федерації, постанови Уряду, матеріали, опубліковані в періодичній та спеціальній літературі, внутрішні документи підприємства.

1. Техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ «Хліб»

1.1.Краткая характеристика підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хліб» створено відповідно до ЦК РФ, ФЗ № 14 від 08.02.1998г. «Про товариства з обмеженою відповідальністю», рішенням засновників від 25 вересня 1999 року і є комерційною організацією.

Місцезнаходження об'єкта: 428022, ЧР, м Чебоксари, ул.Лебедева, 19

Товариство діє на підставі Статуту, затвердженого його засновниками.

Суспільство має цивільні права і несе обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, в тому числі виробництво і збут хлібобулочних і кондитерських виробів, комерційна і посередницька діяльність, надання послуг і будівництва.

Це самостійний господарський суб'єкт. З правом юридичної позивача, діючий на принципах госпрозрахунку і самофінансування, який на основі використання трудовим колективом майна виробляє і реалізує хлібобулочну продукцію, виконує роботи, надає послуги.

Головними завданнями підприємства є задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізації на основі отриманого прибутку соціальних і економічних інтересів власника майна підприємства.

Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи і послуги. Виходячи з наявності виробничих потужностей, замовлень споживачів і укладених договорів про постачання, підприємство встановлює обсяг виробництва продукції по номенклатурі в натуральному вираженні.

1.2.Структура управління підприємством.

Мал. 1.2. Структура управління підприємства

Відділ постачання забезпечує хлібозавод безперебійним постачанням сировини, матеріалів, палива і т. Д., Забезпечує їх зберігання, контролює і регулює стан запасів матеріалів. Головними завданнями відділу постачання є прискорення оборотності матеріальних ресурсів, поліпшення організації складського господарства, організація централізованого заводу сировини і матеріалів.

Відділ збуту займається поліпшенням попиту і пошуком ринку збуту на продукцію через радіо, телебачення, преса. Начальник відділу збуту бере безпосередню участь в укладанні договорів на поставку продукції, здійснює контроль за реалізацією своєчасних поставок продукції в торгівлю в замовленому асортименті та обсязі, за дотриманням діючих умов поставки продукції. Начальник відділу збуту контролює роботу складу готової продукції - експедиції.

Планово-економічний відділ спільно з бухгалтерією та іншими підрозділами розробляє заходи щодо підвищення ефективності виробництва, економічно обґрунтовуючи їх доцільність. У центрі уваги планово-економічного відділу знаходяться питання по організації праці і управління: впровадження типових проектів робочих місць, визначення норм виробітку і розцінок, калькуляція продукції, контроль витрачання ФЗП і матеріальне заохочення, правильність застосування форм і систем зарплати.

Облік використання коштів підприємства здійснює бухгалтерія. Цей відділ веде роботу в області фінансових взаємин з постачальниками сировини і матеріалів, споживачами заводської продукції і фінансовими органами.

Безпосередній зв'язок між юридичним відділом і всіма іншими відділами здійснюється через розробку документів правового характеру та правову допомогу. Юрист підприємства бере участь у розгляді питань дебіторської і кредиторської заборгованості, вживає заходів для її ліквідації.

Заходи з охорони праці та техніки безпеки здійснює інженер по ТБ і НОТ. Під його керівництвом розробляються проекти планів і заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях.

Контроль за технічно правильну і безперебійну експлуатацію устаткування здійснює механічна служба. Вона стежить за своєчасним і якісним ремонтом печей, поточних машин, котлів і т. Д., Контролює витрату коштів на ремонтні роботи відповідно до кошторисів.

Регулюванням ходу виробництва керує начальник виробництва. Він забезпечує ритмічності випуску продукції відповідно до заявок, які надходять з експедиції в асортименті, згідно з укладеними договорами про постачання, контролює підготовку виробництва до випуску нової продукції, стан і комплектність печей.

Контроль за якістю готової продукції ходом всього технологічного процесу здійснює виробничо-технічна лабораторія (ПТЛ). У лабораторії перевіряють відповідність стандартам, технологічними умовами, посвідченнями якості що надходить на підприємство і безпосередньо у виробництво основної сировини (борошна) і допоміжних матеріалів, визначають вологість і хлібопекарські властивості борошна, дають висновок про якість борошна і готової продукції.

За станом трудової дисципліни і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку стежить відділ кадрів. Відділ також веде роботу по набору робочої сили, обліку та звітності на хлібозаводі.

Всі відділи підпорядковуються і узгодять свою роботу на пряму з генеральним директором підприємства.

1.3. Технологія виробництва і характеристика продукції, що випускається.

Виробничий процес на підприємстві - це сукупність дій, в результаті яких сировина і матеріали (мука, сіль, дріжджі та ін.) Перетворюються в готову продукцію (хліб і хлібобулочні вироби). Виробничий процес складається з робочих процесів, що представляють собою сукупність виробничих операцій.

Залежно від способу виконання на підприємстві розрізняють такі операції:

- машинні, виконувані машинами під наглядом робітників;

- машинно-ручні, виконувані машинами при безпосередній участі робітників;

- ручні, виконувані робітниками без застосування машин.

В цілому по виробництву структура виробничого процесу виглядає наступним чином: на машинні операції припадає близько 50% всіх операцій, а на машинно-ручні і ручні - по 25%.

Застосування того чи іншого методу організації хлібопекарського виробництва залежить від обсягу і номенклатури асортименту продукції, рівня спеціалізації виробничих ділянок.

Спеціалізація діяльності підприємства з випуску певної продукції створило передумови для поділу праці всередині підприємства, тобто для внутризаводской спеціалізації шляхом організації спеціалізованих ділянок і виробництв.

На підприємстві діє три спеціалізованих цеху з виробництва продукції, це:

1. цех основного виробництва - по випічці хліба;

2. цех з виробництва булочних виробів;

3. цех по виробництву кондитерських виробів.

Виробничий асортимент ТОВ «Хліб» включає наступні групи хлібобулочних виробів:

- хліб, в тому числі:

- хліб Дарницький,

- хліб білий,

- хліб Введенський,

- Хліб Зебра,

- Хліб Кремлівський,

- Хліб Ризький,

- Булочні (8 найменувань)

- Пиріг (5 найменувань)

- Кондитерські (10 найменувань)

Найбільший обсяг у випуску продукції займає хліб. Кондитерські вироби підприємства включають: пряники, тістечка, торти, кекси, рулети в асортименті.

Виробництво хліба здійснюється потоковим методом. На лінії протягом доби виробляється кілька сортів хліба.

Для характеристики рівня організації і культури виробництва необхідно знати величину виробничого циклу - період часу з моменту підготовки основного і додаткового сировини до здачі готової продукції в хлебохранилище.

Тривалість циклу хлібопекарського виробництва залежить від вироблюваного асортименту хлібних виробів, але не перевищує 6-8 годин. Основними шляхами скорочення тривалості виробничого циклу в хлібопеченні є вдосконалення технології, приготування тіста шляхом прискорення його дозрівання в результаті застосування тістомісильна машина інтенсивного замісу тіста; збільшення дозування пекарних дріжджів; застосування молочної сироватки, органічних кислот, ферментах та інших препаратів.

Для забезпечення випуску хлібобулочних виробів високої якості і необхідній кількості та асортименті, виконання встановлених норм виходу готових виробів і суворого дотримання технологічної дисципліни виробництва на підприємстві виробничо-технологічної лабораторії розробляється технологічний план. При його складанні розраховують технологічні нормативи по кожному запланованому до вироблення сорту виробів і по печам, закріпленим до цих сортів, а також проводять розрахунки використання хлібопекарського обладнання (борошнопросіювач, дозировочной апаратури, тістомісильна машина з подкатних порційними дежамі або тістоприготувальне агрегатів, тістоділительні і тестоформовочних машин, конвеєрних шаф вистоювання тіста і транспортних механізмів).

У своїй роботі лабораторія керується нормативно-технологічною документацією: ГОСТами, доповненнями та змінами до них.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хліб»

2.1. Аналіз обсягу і асортименту випуску хлібопродукції

Підприємство ТОВ «Світло» самостійно планує свою діяльність на основі договорів, укладених зі споживачами продукції і постачальниками матеріально-сировинних ресурсів, і визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на вироблену хлібопродукцію і необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку підприємства, підвищення особистих доходів його працівників. Темпи зростання обсягу виробництва продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток, рентабельність. Аналіз динаміки випуску продукції в натуральному і вартісному вираженні.

Таблиця 1. Дані для аналізу динаміки виробництва хлібопродукції за 2007-2009 рр.

Період, рік

Випуск продукції, тонн

Абсолютний приріст, тонн

Темп зростання, %

ланцюгової

базисний

ланцюгової

базисний

2007

1775,3

2008

1419,7

-355,6

-355,6

79,9

79,9

2009

1519,6

99,9

-255,7

107,0

85,6

У порівнянні з 2007 р випуск хлібопродукції в 2008-2009 рр. знизився, відповідно на 20,1% і 14,4%. Спад виробництва хлібопродукції стався в зв'язку зі збільшенням конкурентів на ринку збуту, зростанням вартості реалізованої продукції і низькою платоспроможністю населення.

Найбільший спад виробництва відбувся в 2008 р У цей період було вироблено 1419,7 тонн хлібопродукції, що на 355,6 тонн менше торішнього випуску. Наступного року підприємство стало нарощувати випуск продукції, який склав 1519,6 тонн. Зростання виробництва в порівнянні з 2008 р обумовлений головним чином зовнішніми факторами: зростання попиту на продукцію підприємства, підвищення рівня доходів населення.

Для забезпечення більш повного задоволення потреб населення в хлібопродукції ТОВ «Хліб» випускає досить широкий асортимент продукції, але хліб залишається домінуючим видом продукції.


Таблиця 2.Дані для аналізу виробництва хлібопродукції в асортименті

Вид продукції

2007 р

2008 р

2009 р

зміна

(2009р до 2008р.)

тонн

%

Тис. руб.

%

тонн

%

Тис. руб.

%

тонн

%

Тис. руб.

%

тонн

(Гр.10-гр.6)

% (Гр.11-гр.7)

% (Гр.12 / гр.8 * 100-100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

хліб

1708,4

96,2

6936,0

95,0

1346,0

94,8

5582,0

94,1

1405,1

92,5

6232,1

92,0

59,1

-2,3

11,6

булочні

вироби

57,6

3,2

292,0

4,0

56,8

4,0

266,9

4,5

68,6

4,5

345,5

5,1

11,8

0,5

29,4

пиріг

1,3

0,1

5,3

0,1

0,4

0,0

5,9

0,1

0,2

0,0

20,3

0,3

-0,2

0,0

244,1

кондитерські

7,7

0,4

51,1

0,7

9,2

0,6

41,5

0,7

18,9

1,2

81,3

1,2

9,7

0,6

95,9

Разом

1775,3

100,

7301,0

100,

1419,7

100,0

5932,0

100,

1519,6

100,0

6774,0

100,0

99,9

0,0

14,2

Як зазначалося раніше, спад виробництва хлібобулочних виробів стався в 2008 р Серед основних причин можна назвати наступні:

- збільшення витрат на виробництво продукції;

- збої в забезпеченні сировиною і матеріалами;

- скорочення попиту і зниження ефективності збуту продукції;

- зростання конкурентів на ринку.

2.2. Аналіз динаміки реалізації хлібопродукції

ТОВ «Хліб» реалізує вироблену продукцію відповідно до розроблених планів. Основу планів становлять договори, укладених зі споживачами продукції. Підприємство проводить попередню роботу зі споживачами за визначенням номенклатури і термінів поставки продукції для укладення договорів і потім самостійно розробляє проект планів виробництва хлібопродукції в розгорнутому асортименті.

Таблиця 3. Дані про динаміку обсягу реалізації хлібопродукції

Період, рік

Реалізація продукції, тис. Руб.

Абсолютний приріст,

тис. руб.

темп зростання, %

ланцюгової

базисний

ланцюгової

базисний

2007

4869,2

2008

5681,1

811,9

811,9

116,7

116,7

2009

7110,4

1429,3

2241,2

125,2

146,0

З даних видно, що загальна величина реалізації хлібопродукції має позитивну динаміку. У порівнянні з 2007 р обсяг реалізації хлібопродукції в звітному році збільшився на 46%, а в порівнянні з минулим роком - на 25,2%. На зміну обсягу продажів впливають численні фактори.

Аналіз даних таблиці 4 дозволяє зробити наступні висновки. Обсяг реалізації хлібопродукції зріс в динаміці за рахунок збільшення її випуску (на 14,2%) і формування товарних запасів на початок року (на 202,0%). Таблиця 4.Дані для факторного аналізу зміни обсягу реалізації хлібопродукції в динаміці, тис. Руб.

показники

2008 р

2009 р

Зміни +, -

Темп зростання, %

1. Залишки продукції на початок р

120,5

363,9

243,4

302,0

2. Випуск продукції

5932,0

6774,0

842

114,2

3. Інші вибуття продукції

7,5

1,0

-6,5

13,3

4. Залишки продукції на кінець року

363,9

26,5

-337,4

7,3

5. Виручка від реалізації

5681,1

7110,4

1429,3

125,2

Підприємство ТОВ «Хліб» реалізує хлібопродукцію наступним категоріям покупців:

- підприємства і бюджетні організації, які купують продукцію для кінцевого споживання: військові частини, установи охорони здоров'я, виробничі підприємства та ін.

- малі підприємства, приватні підприємці - набувають хлібопродукцію для подальшої реалізації (торгові фірми, установи громадського харчування);

- приватні особи - набувають продукції для особистого споживання (через власну торговельну мережу - продаж хлібопродукції здійснюється через 4 кіоски та магазин "Гарячий хліб").

Як випливає з даних таблиці динаміка продажів хлібопродукції за всіма категоріями споживачів позитивна.

Таблиця 5. Обсяг реалізації хлібопродукції за категоріями, тис. Руб.

показники

період

Зміни, +, -

Темп зростання, %

2007р.

2008 р

2009 р

2008-2007гг.

2009-2008 рр.

2009 /

2008 років.

1.Собственно торговельна мережа

1670,0

2306,5

2986,4

636,5

679,9

129,5

2.Предпріятія, організації (для кінцевого споживання)

1500,0

1634,0

1755,3

134,0

121,3

07,4

3.Торговие підприємства (для перепродажу)

1699,2

1740,6

2368,7

41,4

628,1

136,1

4. Разом

4869,2

5681,1

7110,4

811,9

1429,3

125,2

Динамічно розвивається реалізація хлібопродукції підприємства через роздрібну торгівлю (темп зростання в порівнянні з минулим роком - 136,1%). У звітному році на частку торговельних фірм, які купують продукцію ТОВ «Хліб» для подальшої реалізації припадає 33,3%, проти рівня минулого року (30,6%). Така тенденція пов'язана з появою на ринку великої кількості дрібних торгових фірм і прагненням підприємства розширити канали збуту.

2.3. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства

Достатня забезпеченість підприємства потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва.

Таблиця 6. Дані для аналізу кадрового персоналу підприємства

Категорія працівників

2007 р

2008 р

2009 р

Темп зростання, %

2009/2008

Чол.

%

Чол.

%

Чол.

%

1.Административно-управлінський персонал

7

7,3

8

8,6

8

8,2

100,0

2. Виробничий

73

76,0

69

74,2

71

72,4

102,9

3. Торговий

10

10,4

10

10,8

12

12,2

120,0

4. Допоміжний

6

6,3

6

6,5

7

7,1

116,7

Разом

96

100,0

93

100,

98

100,0

105,4

Середньооблікова чисельність персоналу підприємства збільшилася в порівнянні з минулим роком на 5,4%. Найбільшу питому вагу в загальній чисельності працівників підприємства займають працівники виробництва: 76,0% -2007 р .; 74,2% - 2008 р .; 72,4% - 2009 рр

У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва і розширенням власної збутової в звітному році була проведена кадрова робота по укомплектуванню кадрів. Таким чином, збільшення числа виробничих і торгових працівників на 2 осіб свідчить про вихід підприємства з кризи 2008 р і динамічному його розвитку в наступному періоді.

Адміністративно-управлінський персонал займає 8,2% загальної чисельності працівників підприємства.

З метою підвищення ділової кваліфікації і персональної відповідальності працівників підприємства і підвищення ефективності праці на підприємстві проводиться підвищення кваліфікації та атестація. Ці заходи є важливою формою морального та матеріального стимулювання і спрямована на вдосконалення діяльності підприємства щодо подальшого поліпшення забезпечення населення хлібопродукції.

Штат підприємства ТОВ «Хліб» повністю укомплектований, є тенденція зростання числа працівників. Кваліфікаційний рівень працівників досить високий, росте число співробітників з вищою освітою. З огляду на вищесказане, можна зробити висновок про те, що підприємство має хороший кадровий потенціал.

2.4. Аналіз забезпеченості підприємства основними фондами

Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва на підприємстві "Хліб" є забезпеченість його основними фондами в необхідній кількості, асортименті і більш повне їх використання.

Таблиця 7. Дані для аналізу наявності, руху і структури основних фондів

Групи основних засобів

Наявність на початок року

Надійшло за рік

Вибуло за рік

Наявність на кінець року

Тис. руб.

%

Тис. руб.

%

Тис. руб.

%

Тис. руб.

%

будинки

3708

80,9

292

68,0

4000

81,6

споруди

241

5,3

241

4,9

Машини та устаткування

293

6,4

114

26,6

83

76,9

324

6,6

Транспортні засоби

280

6,1

23

5,4

6

5,6

297

6,1

Виробничий і господарський інвентар

59

1,3

19

17,5

40

0,8

Основні фонди, усього

4581

100,0

429

100,0

108

100,0

4902

100,0

В тому числі

- виробничі ОФ

4366

95,3

393

91,5

63

58,7

4843

98,8

-непроізводственние ОФ

215

4,7

36

8,5

45

41,3

59

1,2

Активна частина основних фондів

2451

53,5

360

84,0

56

51,6

2730

55,7

Вартість основних фондів зросла на 321 тис. Руб., В тому числі основних виробничих фондів на 477 тис. Руб.

На 3,5% зросла частка промислово-виробничих фондів в загальній сумі основних фондів, у зв'язку з введенням нового виробничого цеху і обладнання. Відповідно знизилася частка невиробничих фондів. Дані показують, що вартість будівель зросла на 292 тис. Руб., Питома вага даного виду основних фондів склав на кінець року 81,6%. Величина машин і обладнання збільшується великими темпами (на 10,6%). Позитивною тенденцією є зростання на 2,2% питомої ваги активної частини фондів, що слід оцінити позитивно. Оскільки підвищення питомої ваги активної частини фондів сприяє зростанню технічної оснащеності підприємства, збільшення виробничої потужності, зростанню фондовіддачі, при проведенні аналізу забезпеченості підприємства основними фондами необхідно вивчити їх рух і технічний стан.

Таблиця 8. Дані для аналізу оновлення, вибуття і приросту основних фондів

показники

значення

1. Вартість ОФ на початок року, тис. Руб.

4581

2. Вартість які поступили ОФ, тис. Руб.

429

3. Вартість вибулих ОФ, тис. Руб.

108

4. Вартість ОФ на кінець року, тис. Руб.

4902

5. Коефіцієнт оновлення ОФ (стор.2 / стр.4)

0,088

6. Коефіцієнт вибуття ОФ (стор. 3 / стр.1)

0,023

7. Коефіцієнт приросту (стор. 2-стор.3) /стр.1

0,070

Як випливає з даних таблиці - коефіцієнт оновлення, що відображає інтенсивність оновлення основних фондів незначний і складає 0,088. Тобто, частка введених основних фондів становить 8,8% до їх величиною на кінець періоду. Вибуття основних фондів в звітному періоді становить 2,3% до їх величиною на початок року. Таким чином, в звітному періоді спостерігається збільшення основних фондів, за рахунок інтенсивного введення в дію додаткових фондів.

Таблиця 9. Дані для аналізу технічного стану основних фондів

показники

На початок року

На кінець року

Зміна, +, -

1. Первісна вартість ОФ, тис. Руб.

4581

4902

321

2. Знос ОФ за час їх експлуатації, тис. Руб.

377

458

81,0

3.Ступінь зношеності основних фондів (стор.2 / стор.1 * 100),%

8,2

9,3

1,1

3. Ступінь придатності ОФ (100 - стор.3),%

91,8

90,7

-1,1

Це призвело до зростання ступеня зношеності (зменшенню ступеня придатності) основних фондів на 1,1%, що відносно оцінює погіршення їх технічного стану.

Проведені розрахунки показують, що технічний стан основних фондів підприємства в принципі нормальне, оскільки ступінь їх зношеності складає лише 9,3%, а ступінь придатності досить висока - 90,7% (на кінець звітного періоду).

2.5. Аналіз витрат підприємства

Собівартість продукції являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції, робіт і послуг природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво. У собівартості знаходять вираження всі витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції. Її показники відображають ступінь використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, якість роботи окремих працівників і керівництва в цілому. Від її рівня залежать фінансові результати діяльності підприємств, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан суб'єктів господарювання.

Таблиця 10. Дані для аналізу загальної суми витрат підприємства

показники

2008 р

2009 р

+, - Зміни

Темп зростання, %

Об'єм реалізації,

тис. руб.

5681,1

7110,4

1429,3

125,2

Повна собівартість, тис. Руб.

5674,9

6555,8

880,9

115,5

Частка витрат в обсязі реалізації,%

99,8

92,2

-7,6

92,4

Прибуток від реалізації, тис. Руб.

6,2

554,6

548,4

8945,2

У звітному році загальна сума витрат підприємства склала 6555,8 тис. Руб., В динаміці абсолютний приріст: 880,9 тис. Руб. Обсяг реалізації хлібопродукції підприємства і прибутку має позитивну динаміку, темпи зростання виручки (125,2%) випереджають темпи зростання собівартості (115,5%), внаслідок чого підприємство має значний приріст прибутку (+548,4 тис. Руб., Або 8845, 2%).

Крім того, питома вага собівартості в обсязі реалізації хлібопродукції зменшується на 7,6%. Відповідно, підвищується рівень рентабельності хлібопродукції.

Таблиця 11. Дані для аналізу структури витрат підприємства

витрати підприємства

2008 р

2009 р

+, - зміни

Темп зростання, %

змінні

тис. руб. %

4233,5

74,6

5067,6

77,3

834,1

2,7

119,7

постійні

тис. руб. %

1441,4

25,4

1488,2

22,7

46,8

-2,7

103,2

валові

тис. руб. %

5674,9

100,0

6555,8

100,0

880,9

-

115,5

У звітному році їх частка зросла на 2,7%. Відповідно, питома вага постійних витрат у складі витрат зменшилися з 25,4% (2008 р) до 22,7% (2009 р.) Представлені дані показують, що збільшення обсягу випуску хлібопродукції в звітному році сприяв зростанню суми змінних витрат. Розглянемо характер зміни собівартості продукції під впливом зміни обсягу виробництва на ТОВ «Хліб» в питомих вагах для більш якісного аналізу.

Таблиця 12. Залежність загальної суми витрат і собівартості одиниці продукції від обсягу виробництва

період

обсяг

випуску (тонн)

Собівартість всього випуску

(тис. руб.)

Собівартість 1 тонни хлібопродукції (тис. Руб.)

Постоян. витрати

Переменрасходи

всього

постоян витрати

змін витрати

всього

2008 р

1419,7

1441,4

4233,5

5674,9

1,02

2,98

4,00

2009 р

1519,6

1488,2

5067,6

6555,8

0,98

3,33

4,31

Як видно з таблиці загальна сума постійних витрат в абсолютній сумі збільшилися на 3,2%. Однак постійні витрати на 1 тонну хлібопродукції знизилися з 1,02 тис. Руб. (2008 р) до 0,98 тис. Руб. (2009 г.). Тобто, зростання випуску виробництва хлібопродукції не спричинив за собою зростання питомих постійних витрат.

В процесі аналізу виявлено, що фактичні витрати ТОВ «Світло» в порівнянні з минулим роком зросли на 880,9 тис. Руб. або на 15,5%. Як видно з таблиці перевитрата відбулося за всіма видами витрат, за винятком статті "Інші витрати", збільшилася сума змінних і постійних витрат. У структурі витрат істотних змін не відбулося.

Таблиця 13. Витрати на виробництво продукції в динаміці за 2008 -2009 р

показники

Сума (грн.)

Структура витрат (%)

2008 р

2009 р

+, -

2008 р

2009 р

+, -

Матеріальні затрати

3778,0

4086,6

308,6

66,6

62,3

-4,2

Заробітня плата

998,4

1421,4

423,0

17,6

21,7

4,1

Відрахування від з / плати

406,4

578,8

172,4

7,2

8,8

1,7

Амортизаційні отчисл.

138,5

148,9

10,4

2,4

2,3

-0,2

Інші витрати

353,6

321,0

-32,6

6,2

4,9

-1,3

повна собівартість

5674,9

6555,8

880,9

100,0

100,0

-

в тому числі:

змінні витрати

4233,5

5067,6

834,1

74,6

77,3

2,7

постійні витрати

1441,4

1488,2

46,8

25,4

22,7

-2,7

Динаміка структури витрат підтверджує раніше зроблені висновки.

Найбільшу питому вагу в сукупних витратах підприємства займають матеріальні витрати, частка яких в звітному році знизилася на 4,2% і склала 62,3%. В динаміці сума матеріальних витрат збільшилася на 8,2%, як в зв'язку з ростом вартості витратного сировини, матеріалів, так і зростанням випуску хлібопродукції.

Частка заробітної плати збільшилася на 4,1% і склала в звітному році 21,7%. Абсолютний перевитрата в динаміці склав 423,0 тис. Руб.

Використання у виробництві основних фондів призводить до зниження рівня їх технічного стану, і зростання амортизації. У звітному році, амортизаційні відрахування зросли на 10,4 тис. Руб., А їх частка в сукупних витратах знизилася на 0,2%.

Аналіз динаміки за структурою і рівнем витрат дозволяє своєчасно реагувати на відхилення від планових показників собівартості, виявити негативні тенденції зміни собівартості, приймати конкретні управлінські рішення щодо їх усунення або погодженням.

Загальна сума витрат, як уже зазначалося, може змінюватися в результаті впливу різних факторів, в тому числі: обсягу продукції, її структури, рівня змінних витрат на одиницю продукції і суми постійних витрат.

2.6. Оцінка майнового стану підприємства.

Перш ніж проводити аналіз, слід скласти придатний для аналізу баланс, для цього слід:

· Виключити із загальної суми валюти балансу суму за статтею "Витрати майбутніх періодів"; зменшити розміри власного капіталу і запасів на суму за статтею "Доходи майбутніх періодів".

· Виключити із загальної суми валюти балансу суму по розділу балансу "Збитки"; зменшити розміри власного капіталу на цю суму.

Таким чином, дані балансу підприємства, скориговані для аналізу, представлені в табл.14. Дані таблиці показують, що власні джерела коштів не "перекривають" необоротні активи, що свідчить про порушення в структурі балансу підприємства:

На початок року: 4514 <4620

На кінець року: 4416 <4567

Таблиця 14.Данние для аналізу структури і валюти балансу

показники

На початок року

На кінець року

Зміна, +, -

Тис. руб.

%

Тис. руб.

%

Тис. руб.

%

Необоротні активи

4620

92,1

4567

81,1

-53

-11,0

поточні активи

395

7,9

1067

18,9

672

11,0

Разом актив:

5015

100,0

5634

100,0

649

0,0

Капітал та резерви

4514

90,0

4416

78,4

-98

-11,6

довгострокові пасиви

Короткострокові пасиви

501

10,0

1218

21,6

717

11,6

Разом пасив:

5015

100,0

5634

100,0

619

0,0

Валюта балансу

5015

100,0

5634

100,0

619

0,0

На кінець року спостерігається збільшення валюти балансу на 619 тис.руб. (Або на 12,3%). Причиною збільшення валюти балансу стало як вплив інфляції, так і зростання обсягів виробництва. У порівнянні з минулим роком, темп зростання обсягу випуску хлібопродукції склав - 107,1%. Випередження темпів зростання валюти балансу над темпами зростання обсягу виробництва не бажано для підприємства. Залучені додаткові кошти підприємства використовуються ще не достатньо ефективно, що знаходить відображення в зниженні чистого оборотного капіталу (або власних оборотних коштів -Сосі) підприємства на 42,5% (151/106 * 100-100).

На початок року: СОС = 4514 - 4620 = -106 (тис. Руб.)

На кінець року СОС: 4416 - 4567 = -151 (тис. Руб.)

Таким чином, перші проведені розрахунки характеризую структуру балансу ТОВ «Хліб» як незадовільну.

У табл. 15. приведена угруповання статей активу балансу. Актив балансу містить відомості про розміщення капіталу, наявного в розпорядженні підприємства, тобто про вкладення його в конкретне майно і матеріальні цінності.

Таблиця 15.Данние для аналізу активу балансу

актив балансу

На початок року

На кінець року

Зміна, +, -

Тис. руб.

% Від виробленого

Тис. руб.

% Від виробленого

Тис. руб.

Структури,%

Темп зростання, %

1. Активи, всього

5015

100,0

5634

100,0

619

0,0

112,3

1.1.Внеоборотние активи

4620

92,1

4567

81,1

-53

-11,0

98,9

1.1.1.Нематеріальн. активи

10

0,2

17

0,3

7

0,1

170,0

1.1.2.Основние фонди

4204

83,8

4443

78,9

239

-4,9

105,7

1.1.3.Незавершен. будівництво

400

8,0

81

1,4

-319

-6,6

20,3

1.1.4.Долгосрочние фінан. вкладення

6

0,1

26

0,5

20

0,4

433,3

1.2.Текущіе активи

395

7,9

1067

18,9

672

11,0

270,1

1.2.1. запаси

284

5,7

891

15,8

607

10,1

313,7

1.2.2. ПДВ

29

0,6

85

1,5

56

0,9

293,1

1.2.3.Дебіторская заборгованість

76

1,5

91

1,6

15

0,1

119,7

1.2.4.Денежние кошти

6

0,1

0

0,0

-6,0

-0,1

1,7

Протягом року структура активів підприємства змінилася: частка необоротних активів знизилася на 11,0%, відповідно збільшилася питома вага поточних активів (на кінець року він склав - 18,9%).

Сформована тенденція збільшення оборотних активів розцінюється для підприємства позитивно, оскільки зростання більш мобільних активів сприяє поліпшенню фінансового стану ТОВ «Хліб»

Отже, підприємство перерозподілив свої кошти таким чином, що збільшилася їх більш мобільна частина - поточні активи.

Необоротні активи підприємства представлені такими статтями:

· Нематеріальні активи (ліцензії, товарний знак);

· Основні фонди;

· Незавершене будівництво;

· Довгострокові фінансові вкладення.

Частка нематеріальних активів у звітному році збільшилася на 0,1% в сукупних активах. Протягом року підприємство зареєструвало ліцензії на виробництво хлібопродукції на суму 7,0 тис. Руб.

Підприємство в аналізованому періоді активно займається будівництвом виробничих об'єктів, про що свідчить зниження величини активів за статтею "незавершене будівництво".

Найбільшу частку в складі необоротних активів займають основні засоби (у складі сукупних активів: 83,8% - на початок року, 78,9% - на кінець року). Загальна динаміка основних засобів позитивна (в абсолютному вираженні приріст величини фондів склав 239 тис. Руб., Або 5,7%).

Оскільки ТОВ «Хліб» - виробниче підприємство, динаміка основних фондів позитивна.

Як було зазначено раніше на кінець року збільшилася частка в складі майна ТОВ «Хліб» поточних активів (на - 11,0%). Як видно з даних табл.2.2. динаміка оборотних активів підприємства позитивна: в абсолютному вираженні поточні активи збільшилися на 672 тис. руб. (Або на 170,1%). Структура поточних активів характеризується наступними співвідношеннями.

Найбільшу питому вагу в складі оборотних активів займають запаси товарно-матеріальних цінностей: 71,8% - на початок року; 83,5% - на кінець року. Зростання на кінець року запасів на 313,7% викликаний формуванням сировинної бази підприємства, накопиченням товарних запасів.

Приріст дебіторської заборгованості в звітному періоді обумовлений зростанням короткострокової заборгованості, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців.

Таким чином, зростання поточних активів викликаний головним чином зростанням виробничих запасів, частка яких в складі майна підприємства склала 15,8% що на 10,2% більше показника минулого року.

Структура оборотних коштів на кінець звітного періоду змінилася, і зміни, що відбулися оцінюються позитивно, хоча слід звернути увагу на низьку питому вагу грошових коштів в складі коштів підприємства (0%) і на відволікання коштів в дебіторську заборгованість покупців на кінець року в сумі 91,0 тис . руб.

Доцільно за даними звітності підприємства визначити реальні активи, що характеризують виробничий потенціал. До них відносяться основні засоби за залишковою вартістю, виробничі запаси і незавершене виробництво. На початок року величина реальних активів склала 4888,0 тис. Руб. (Або 97,5% в загальній сумі активів); на кінець року - 5415,0 тис. руб. (Або 96,1% у загальній сумі коштів).

Наведені дані показують, що в абсолютній сумі підприємство розширило свою матеріально - технічну базу, проте відносне вкладення коштів у виробничий потенціал зменшилася. На це слід звернути увагу, оскільки такий стан свідчить про зародження негативної тенденції, яка в перспективі може привести до зниження виробничого потенціалу; крім того звертає на себе увагу дуже низька питома вага грошових коштів.

2.7.Аналіз структури джерел коштів підприємства.

Аналіз джерел коштів підприємства дозволяє визначити, які зміни відбулися в структурі власних і позикових коштів, скільки коштів залучено, як ці зміни вплинули на фінансовий стан підприємства. Аналітичне угруповання статей пасиву балансу, представлена ​​в табл.16. Як випливає з представлених даних, на початок року в структурі джерел коштів підприємства переважали власні кошти - 90,0%. на початок року; 78,4% - на кінець року.

У звітному році частка власних джерел коштів підприємства знизилася на 11,6%; відповідно до цього на 11,6% збільшилася частка залучених коштів. Власний капітал підприємства є основою самостійності і незалежності ТОВ «Хліб». Статутний капітал підприємства становить 10,0 тис. Руб.

Таблиця 16. Дані для аналізу джерел коштів підприємства

пасив балансу

На початок року

На кінець року

Зміни, +, -

Тис. руб.

% Від виробленого

Тис. руб.

% Від виробленого

Тис. руб.

Структури,%

Темп зростання, %

1.Істочнікі, всього

5015

100,0

5634

100,0

619

0,0

112,3

1.1.Собственний капітал

4514

90,0

4416

78,4

-98

-11,6

97,8

1.1.1.Уставний капітал

10,0

0,2

10,0

0,2

0

0,0

100,0

1.1.2.Добавочний капітал

3313

66,1

3313

58,8

0

-7,3

100,0

1.1.3.Резервний фонд

1 054

21,0

1031

18,3

-23

-2,7

97,8

1.1.4.Целевое фінансування

137

2,7

62

1,1

-75

-1,6

45,3

1.2.Заемний капітал

501

10,0

1218

21,6

717

11,6

243,1

1.2.1. Довгостроковий

1.2.2. короткостроковий

501

10,0

1218

21,6

717

11,6

243,1

короткострокові кредити банків

140

2,8

90

1,6

-50

-1,2

64,3

-кредиторська заборгованість

361

7,2

1128

20,0

767

12,8

312,5

Частка додаткового капіталів підприємства знижується, що свідчить про перегрупування джерел коштів на користь фондів підприємства.Резервний фонд підприємства на кінець року зменшився на 23,0 тис. Руб. і склав 1031,0 тис. руб. Дані кошти зарезервовані на забезпечення виробничого розвитку підприємства.

2.8. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства.

Одним з найважливіших критеріїв фінансового положення підприємства є його платоспроможність - здатність підприємства розраховуватися за своїми зобов'язаннями. У загальному вигляді, підприємство вважається платоспроможним, якщо сума оборотних активів більше або дорівнює його зовнішній заборгованості (зобов'язанням).

За даними підприємства видно, що платоспроможність ТОВ «Хліб» порушена, оскільки на початок і на кінець року підприємство не має вільних оборотних коштів.

Таблиця 17. Дані для оцінки платоспроможності підприємства, тис. Руб.

показники

На початок року

На кінець року

зміни

+, -

поточні активи

395

1067

672

зовнішня заборгованість

501

1218

717

Чистий оборотний капітал (поточні активи - заборгованість)

-106

-151

-45

Частка СОС у зобов'язаннях,%

- 21,2

- 12,4

8,8

Проведені розрахунки показали, що підприємство не має в своєму розпорядженні необхідним обсягом вільних ресурсів, сформованих з власних джерел.

Тобто, підприємство неплатоспроможним, відчуває нестачу в чистому оборотному капіталі.

Позитивна тенденцією зростання частки чистого оборотного капіталу на 8,8% при його абсолютній зменшенні на 45 тис. Руб. свідчить про можливість стабілізації фінансового становища підприємства при збільшенні мобільних коштів підприємства.

Для оцінки загальної ліквідності балансу підприємства майно і зобов'язання підприємства групуються за ступенем ліквідності і терміновості відповідно на наступні групи.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце такі співвідношення: А 1 ≥ П 1, А 2 ≥ П 2, А 3 ≥ П 3, А 4 ≤ П 4. Як видно з табл.2.8. ліквідність аналізованого балансу підприємства не є абсолютною, оскільки оптимальний баланс не дотримується.

Таблиця 18. Угруповання активів за ступенем ліквідності і пасивів балансу по мірі зростання строків погашення зобов'язань, тис. Руб.

Групи активів і пасивів

Умовне позначення

На початок року

На кінець року

Найбільш ліквідні активи (Грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення)

А 1

6

0

Швидко реалізовані активи (Дебіторська заборгованість)

А 2

76

91

Повільно реалізовані активи (Запаси підприємства + ПДВ)

А 3

313

976

Важко реалізовані активи (Необоротні активи підприємства)

А 4

4620

4567

Найбільш термінові зобов'язання (Кредиторська заборгованість)

П 1

361

1128

Короткострокові пасиви (короткострокові кредити)

П 2

140

90

Довгострокові пасиви (довгострокові кредити)

П 3

-

-

Постійні пасиви (Власний капітал підприємства)

П 4

4514

4416

Дані свідчать про те, що умова абсолютної ліквідності не виконується, тобто найбільш ліквідні активи (грошові кошти) не покривають його кредиторську заборгованість.

Таблиця 19. Дані для аналізу ліквідності балансу, тис. Руб.

актив

На початок року

На кінець року

пасив

На початок року

На кінець року

Платіжний надлишок (+), нестача (-)

На початок року

на кінець

року

А1

6

-

П1

361

1128

-355

-1128

А2

76

91

П2

140

90

-64

1

А3

313

976

П3

-

-

-313

976

А4

4620

4567

П4

4514

4416

106

151

баланс

5015

5634

баланс

5015

5634

0

0

У звітному періоді недолік найбільш ліквідних активів для покриття найбільш термінових зобов'язань збільшується з 355 тис. Руб. (На початок року) до тисяча сто двадцять вісім тис. Руб. (На кінець періоду).

Друга умова також не виконується. Для поповнення оборотних джерел коштів підприємство залучає короткострокові кредити банків. Однак, при розрахунку дебіторів, отримані кошти повністю не покривають короткострокові кредити підприємства.

У довгостроковому плані підприємство також платоспроможне, оскільки при реалізації товарних запасів, інших елементів оборотних активів повністю погасити свої зобов'язання підприємство не може.

Невиконання останнього нерівності свідчить про недотримання мінімального умови фінансової стійкості - наявність у підприємства власних оборотних коштів.

На даному етапі аналізу, можна сказати, що стійкість фінансового стану підприємства знижується, оскільки умова абсолютної і поточної і довгострокової платоспроможності підприємства не виконується. Недолік вільних оборотних коштів і їх негативна динаміка свідчить про нестійкому фінансовому стані ТОВ «Хліб»

Таблиця 20. Розрахунок основних показників ліквідності підприємства

коефіцієнт

норма

На початок року

На кінець року

Зміна, +, -

1.Абсолютная ліквідності

≥0,2- 0,5

6/501 = 0,012

0/1218 = 0

-0,012

2. Швидкої

ліквідності

≥0,8

(6 + 76) / 501 = 0,164

(0 + 91) / 1218 = 0,075

-0,089

3. Керівництво поточною ліквідності

≥2,0

395/501 = 0,788

1067/1218 = 0,876

0,088

Як видно з табл.20. основні коефіцієнти ліквідності мають негативну динаміку. Зменшення величини грошових коштів, при зростанні зовнішніх зобов'язань ТОВ «Хліб» негативно вплинуло на динаміку коефіцієнта абсолютної ліквідності. Значення коефіцієнта набагато нижче встановленого критерію (0,2-0,5) становить 0 (на кінець року). Тобто, як зазначалося раніше, підприємство відчуває нестачу грошових коштів - найбільш ліквідних активів. Підприємство найближчим часом, без додаткової мобілізації оборотних коштів, не має можливості виконати свої короткострокові зобов'язання.

Коефіцієнти швидкої ліквідності на кінець року також знижується (на 8,9%), його значення не відповідає нормативу, що характеризує низьку ліквідність підприємства в довгостроковому плані.

При виконанні розрахунків з дебіторами, підприємство виконує свої зобов'язання перед кредиторами тільки на 7,5% (при норме- 70-80 %%).

При повному розрахунку дебіторів і реалізації інших елементів оборотних активів, підприємство також не може виконати свої короткострокові зобов'язання. Коефіцієнт поточної ліквідності становить 0,876 пункту, що не забезпечує погашення кредиторської заборгованості в повному обсязі і нижче нормального обмеження показника (понад 2).

Зниження показника абсолютної і швидкої ліквідності в динаміці і низьке значення коефіцієнта поточної ліквідності свідчать про низьку ліквідність балансу підприємства як в поточному плані, так і в довгостроковій перспективі.

Значення показника менше 1, що свідчить про відсутність реальної можливості відновити платоспроможність підприємства протягом найближчих шести місяців (використовуючи тільки внутрішні резерви підприємства).

При якісної оцінки коефіцієнтів платоспроможності - нижче норми - оцінка платоспроможності підприємства характеризується як низька. Тобто, фінансовий стан підприємства - нестійке, пов'язана з порушенням платоспроможності. Відновлення рівноваги можливо тільки за рахунок поповнення джерел власних коштів і збільшення власних оборотних коштів.

2.9.Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства

Для аналізу коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства складемо таблицю. Дані таблиці. показують, що основні коефіцієнти мають негативну динаміку.

Таблиця 21. Дані для оцінки основних коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства

коефіцієнти,

формула розрахунку

норма

На початок року

На кінець року

Зміна, +, -

1. До автономії = Власний капітал / Валюта балансу

≥0,5

0,90

0,78

-0,12

2. До маневреності = ВОК / Власний капітал

≥0,5

-0,02

-0,03

-0,05

3. До фін. Залежно = Позиковий капітал / Власний капітал

≤1

0,11

0,28

0,17

4.До забезпеченості запасів СОС = СОС / Запаси

≥0,6-0,8

-0,37

-0,17

-0,54

Висока величина коефіцієнта автономії на початок року (0,90), свідчить про повну фінансову незалежність підприємства. У розглянутому періоді склалася негативна тенденція руху коефіцієнта автономії, проте значення коефіцієнта вище норми (0,78).

Коефіцієнт автономії доповнює коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів. Дані показують, що значення коефіцієнта на кінець року відповідає його нормальному обмеження (менше 1) і становить 0,28. Тобто в звітному періоді підприємство додатково залучає позикові кошти для використання їх в обороті. Структура джерел коштів підприємства задовільна. Значення показників негативне, що свідчить про погіршення фінансової стійкості ТОВ «Хліб».

Таким чином, фінансову ситуацію, що склалася на підприємстві, не можна назвати стійкою, оскільки ряд нормативів за коефіцієнтами фінансової стійкості не виконується; підприємство відчуває нестачу власних джерел формування запасів.

Показники платоспроможності та фінансової стійкості доповнюють один одного і в сукупності дають уявлення про нестійкому фінансовому стані підприємства.

2.10. Оцінка фінансових результатів підприємства

Прибуток - найважливіший показник, що характеризує фінансовий результат діяльності підприємства. Зростання прибутку визначає зростання потенційних можливостей підприємства, підвищує ступінь його ділової активності. Для аналізу фінансових результатів використовуємо дані табл.7.11. Дані табл.7.11. показують, що в звітному періоді темпи зростання виручки від реалізації (125,2%) випереджають темпи зростання собівартості (115,5%). Відповідно прибуток від продажів хлібопродукції має позитивну динаміку і збільшилася.

Таблиця 22. Дані для аналізу фінансових результатів підприємства

показник

показник

зміна

Темп зростання, %

абсолютний,

Тис. руб.

Питома вага, %

Тис. руб.

Уд. ваги,%

Минулий рік

Звітній рік

Минулий рік

Звітній рік

Виручка від продажу продукції

5681,1

7110,4

2588,2

1597,8

1429,3

-990,4

125,2

Собівартість реалізації продукції

5674,9

6555,8

2585,4

1473,2

880,9

-1112,2

115,5

Прибуток від продажів

6,2

554,6

2,8

124,6

548,4

121,8

8945,2

позареалізаційні доходи

251,9

258,4

114,8

58,1

6,5

-56,7

102,6

позареалізаційні витрати

38,6

368,0

17,6

82,7

329,4

65,1

953,4

Прибуток до оподаткування (балансова)

219,5

445,0

100,0

100,0

225,5

0,0

202,7

Податок на прибуток

68,4

103,3

31,2

23,2

34,9

-7,9

151,0

Чистий прибуток

151,1

341,7

68,8

76,8

190,6

7,9

226,1

Зростання позареалізаційних доходів (оренда складських приміщень, надходження прострочених платежів) в звітному році на 2,6% позитивно вплинуло на кінцевий фінансовий результат. Випередження темпів зростання позареалізаційних витрат - витрати на утримання торгових точок, податкові платежі - (953,4%) темпів зростання доходів (102,6%) оцінюється негативно і призводять до скорочення балансового прибутку (за інших рівних умов) .Загальна сума балансового прибутку збільшилася в звітному році на 225,5 тис. руб. (Або на 102,7%) і склала 445,0 тис. Руб. Темпи зростання чистого прибутку вище темпів зростання балансового прибутку, так як динаміка частки обов'язкових платежів із суми прибутку негативна.

Позитивна динаміка абсолютних показників прибутку сприятлива для ТОВ «Хліб»

Крім абсолютних показників фінансових результатів при аналізі фінансового стану необхідно оцінити коефіцієнти рентабельності. Таблиця 23. Дані для аналізу показників рентабельності підприємства

показник

Формула розрахунку

Минулий рік

Звітній рік

зміна, +, -

Рентабельність витрат,%

Прибуток від продажів / Витрати на виробництво * 100%

0,109

8,46

8,4

Рентабельність основної діяльності,%

Прибуток від продажів / виручка від реалізації * 100%

0,109

7,80

7,7

Рентабельність сукупного капіталу,%

Чистий прибуток / Підсумок балансу * 100%

3,01

6,06

3,1

Рентабельність власного капіталу,%

Чистий прибуток / Власний капітал * 100%

3,35

7,74

4,4

Рентабельність поточних активів

Чистий прибуток / Поточні активи * 100%

38,3

32,0

-6,3

Дані таблиці показують, що у звітному періоді підприємство розвивається остаточно динамічно, про що свідчить позитивна динаміка показників рентабельності.

Сформована динаміка рентабельності витрат і основної діяльності розцінюється позитивно для підприємства.

У звітному році ефективність використання сукупних активів збільшується на 3,1%. Така динаміка оцінюється позитивно і свідчить про підвищення ефективності використання коштів підприємства, незалежно від джерел їх формування.

Рентабельність власного капіталу, розрахована за величиною чистого прибутку підприємства, збільшується в 2 рази, кожен рубль інвестованих коштів приносить 7,74 коп. прибутку.

Високі темпи зростання поточних активів (270,1%) в порівнянні з темпом зростання чистого прибутку (226,1%) привели до негативній динаміці рентабельності оборотних активів (- 6,3%). Однак високий рівень рентабельності поточних активів (32,0%) свідчить про ефективність використання мобільних активів.

Таким чином, аналіз показників рентабельності підприємства показав, що основна діяльність підприємства рентабельна, величина чистого прибутку збільшується, ефективність використання власного капіталу і сукупних активів підвищується.

Сформована динаміка показників рентабельності свідчить про динамічний розвиток підприємства і дозволяє стверджувати про можливість відновлення фінансової рівноваги.

При оцінці фінансових результатів підприємства доцільно, виходячи з досвіду західного підприємництва, використовувати маржинальний систему аналізу. Дана система передбачає вивчення запасу фінансової стійкості ТОВ "Хліб", під яким розуміється той обсяг реалізації продукції, який забезпечує підприємству певну стійкість фінансового становища. Для вивчення цього показника використовуємо співвідношення "витрати - обсяги - прибуток".

Таблиця 24. Вихідна інформація для визначення запасу фінансової стійкості підприємства

показники

Значення показника,

тис. руб.

1. Виручка від реалізації хлібопродукції

7110,4

2. Змінні витрати

5067,6

1. Сума валового доходу після відшкодування змінних витрат

3.1. Рівень до виручки (коефіцієнт)

2042,8

0,2873

4. Постійні витрати

1488,2

5. Прибуток від реалізації

554,6

6. Поріг рентабельності, тис. Руб. стр. 4 / стр. 3. 1.

5179,9

7. Запас фінансової стійкості, стор. 1 - стор. 6.

1930,5

8. Відносний показник запасу фінансової стійкості, стор. 7 / стор. 1. * 100%

27,2

9. Операційний важіль, стор. 3 / стр. 5.

3,68

З таблиці видно, що поріг рентабельності підприємства дорівнює - 5179,9 тис. Руб. Тобто, це обсяг реалізації, при якому прибуток від неї дорівнює нулю, так як за рахунок цієї виручки покриваються постійні витрати звітного періоду в сумі 1488,2 тис. Руб. і змінні - в сумі - 5067,6 тис. руб. Як видно з представлених даних хлібопродукція підприємства перейшла свій поріг реалізації і дає прибуток. Розрахований показник запасу фінансової стійкості дозволяє зробити висновок про те, що сума валового доходу підприємства може максимально знизиться на 27,2%, при цьому у підприємства не буде ні збитку, ні прибутку. Це говорить про те, що підприємство має досить високий рівень запасу фінансової стійкості.

Використовувана система аналізу дозволяє визначити, так званий, операційний (виробничий) важіль (явище, коли зі зміною виручки від продажу товарів відбувається більш інтенсивна зміна прибутку в ту чи іншу сторону).

Дані табл.24. показують, що якщо виручка від реалізації хлібопродукції зросте на 1,0%, то прибуток збільшиться на 368%, і навпаки. Досить високий рівень операційного важеля свідчить про високий підприємницькому ризику.

Виявлені взаємозв'язки між структурою витрат і обсягів реалізації показують, що при оптимістичних прогнозах динаміки обсягів виробництва і продажів хлібопродукції слід збільшувати постійні витрати, так як втрата прибутку від кожного відсотка втрати виручки може виявитися багато разів більшою через сильний ефекту операційного важеля.

2.11. Аналіз коефіцієнтів ділової активності підприємства

В оцінки фінансового становища підприємства важливе місце займають показники ділової активності підприємства (в основному це - показники оборотності його активів), оскільки фінансове становище підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші. Дані табл. 25. показують, що в звітному періоді коефіцієнти ділової активності мають позитивну динаміку. Оборотність активів підприємства характеризується прискоренням в порівнянні з попереднім періодом. Оборотність сукупних активів у порівнянні з минулим роком збільшилася на 0,2 обороту. Сформована динаміка показника характеризує зростання швидкості обігу всіх наявних ресурсів незалежно від джерел їх утворення.

Швидкість обертання дебіторської заборгованості висока і має позитивну динаміку. Так період обороту дебіторської заборгованості складає 4,8 дня (на початок року) і 4,6 дня (на кінець року). Швидка оборотність коштів в розрахунках характерна для підприємства галузі хлібопечення.

Таблиця 25.Данние для аналізу показників ділової активності підприємств

показник

Формула розрахунку

Минулий рік

Звітній рік

+, -

1. Оборотність в розрахунках (обороти)

Виручка / Дебіторська заборгованість

74,8

78,1

3,3

2. Оборотність в розрахунках (дні)

360 / пок. 1.

4,8

4,6

-0,2

3. Оборотність запасів (обороти)

Собівартість / Запаси

20,0

7,4

-12,6

4. Оборотність запасів (дні)

360 / пок.3.

18,0

48,6

30,6

5. Оборотність кредиторської заборгованості (дні)

Кредиторська заборгованість * 360 / Собівартість

22,9

61,9

39,0

6. Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість / Виручка

0,01

0,01

0,0

7. Оборотність власного капіталу

Виручка / Власний капітал

1,3

1,6

0,3

8. Оборотність сукупного капіталу

Виручка / Сукупний капітал

1,1

1,3

0,2

Швидкість обертання запасів (в розрахунку за собівартістю продукції, робіт, послуг) знижується на 30,6 дня. Тобто у виробничому циклі запаси стали повільніше здійснювати оборот. Звернення кредиторської заборгованості також знижується (на 39,0 дня).

Дані підприємства показують, що коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості склав:

На початок року: 361/76 = 4,75

На кінець року: 1 128/91 = 12,3

Рекомендоване значення коефіцієнта - менше 2. Збільшення показника характеризує зростання кредиторської заборгованості підприємства і повільне її звернення в порівнянні з дебіторською заборгованістю. Це дозволяє зробити висновок про порушення платоспроможності підприємства.

У висновку проведеного аналізу фінансового стану підприємства ТОВ «Світло» слід скласти підсумкову таблицю результатів аналізу фінансове положення підприємства.

Таблиця 26. Зведена оцінка фінансового стану підприємства

показники

На початок року

На кінець року

+, -

Співвідношення майна підприємства,%

- Нерухоме

92,1

81,1

-11,1

- Оборотні активи

7,9

18,9

11,1

1. Структура джерел коштів,%

- Власні

90,0

78,4

-11,6

- Позикові

10,0

21,6

11,6

2. Платоспроможність підприємства

- Абсолютна ліквідність

0,012

0,0001

-0,0119

- Швидка ліквідність

0,164

0,075

-0,089

- Поточна ліквідність

0,788

0,876

0,088

- Частка покриття короткострокових зобов'язань СОС,%

21,2

12,4

-8,8

3. Оборотність, дні

- сукупність активів

327,3

276,9

-50,4

- Поточних активів

25,0

54,0

29,0

- Дебіторської заборгованості

4,8

4,6

-0,2

- Запасів

18,0

48,6

30,6

4. Рентабельність,%

- Основний діяльності

0,109

7,80

7,7

- сукупність активів

3,01

6,06

3,1

Збільшення частки оборотних активів до кінця звітного періоду на 11,1% було повністю забезпечено зростанням залучених коштів.

У структурі джерел коштів ТОВ «Світло» до кінця року переважають власні позикові джерела, їх частка складає 78,4%.

Співвідношення власних і позикових джерел коштів підприємства відповідає нормальному обмеження (50/50) і характеризує структуру балансу як задовільну.

Динаміка показників ліквідності - негативна (крім коефіцієнта поточної ліквідності). Підприємство відчуває нестачу в найбільш ліквідних активах - грошових коштах. Значна частина активів відволікається в товарні запаси. Поточні активи підприємства покривають його короткострокові зобов'язання тільки на 87,6%, при нормі (200%).

Величини чистого оборотного капіталу недостатньо для повного формування запасів і витрат, в зв'язку з чим підприємство залучає короткострокові кредити банку.

Оборотність активів на підприємстві характеризується прискоренням в порівнянні з попереднім роком: на 50,4 дня зменшився період обороту сукупних активів, на 0,2 - дебіторської заборгованості.

Відволікання коштів у розрахунках спричинили за собою необхідність залучення додаткових джерел фінансування, якими стали короткострокові банківські кредити. Незважаючи на уповільнення оборотності поточних активів на підприємстві, високі темпи прибутку позитивно позначилися на ефективності використання майна: у порівнянні з минулим роком на 3,1% підвищилася віддача з кожної гривні сукупних коштів. Рентабельність хлібопродукції збільшилася на 7,7%.

Виходячи з проведеного аналізу, фінансовий стан підприємства характеризується як нестійка, пов'язана з порушенням платоспроможності, при якому проте зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів і збільшення власних оборотних коштів.

Таблиця 27. Якісна оцінка фінансового стану підприємства

Параметри фінансового стану

оцінка

Структура джерел коштів

задовільна

платоспроможність

низька

Ділова активність

В межах норми

рентабельність

В межах норми

Фінансовий стан

Нестійкий (з можливістю відновлення рівноваги)

Таким чином, аналіз дозволив виявити "хворі" місця підприємства: дефіцит власного оборотного капіталу, зниження поточної ліквідності, прибутковості, зниження оборотності запасів.

Таким чином, підприємство зацікавлене в скороченні оборотності поточних активів, запасів і в збільшенні періоду оборотності дебіторської заборгованості з метою скорочення періоду оборотності оборотних коштів.

У підприємства ТОВ «Хліб» значні суми вкладені в засоби виробництва. В даний час можна говорити про тимчасове нестачі власних оборотних коштів, який з часом зникне, оскільки вкладення в основні засоби ще не встигли окупитися. При позитивній динаміці обсягів виробництва, нарощування продажів покриє збитки, дасть прибуток, і частина її - нерозподілений прибуток - збільшить капітал підприємства. Таким чином, постійні ресурси збільшаться за рахунок нерозподіленого прибутку і поглинуть недолік власних оборотних коштів.

Таким чином, для усунення виявлених недоліків і стабілізації фінансового стану підприємству необхідно:

· Збільшити власні обігові кошти;

· Знизити поточні фінансові потреби.

Для збільшення власного оборотного капіталу слід:

· Наростити власний капітал (зниженням дивідендів і збільшенням резервів за допомогою контролю витрат і агресивної комерційної політики).

· Збільшити довгострокове запозичення (отриманням додаткового довгострокового кредиту. Довгостроковий кредит має для підприємства свої переваги: ​​відсотки нижче, ніж по короткостроковим кредитом, відшкодування розтягнуто в часі).

· Зменшення іммобілізацію коштів у необоротних активах (зберігаючи активну частину основних засобів, продати невикористовувані кошти та ін.).

Знизити поточні фінансові потреби можна наступними шляхами:

· Оптимізувати запаси підприємства.

· Збільшити кредиторську заборгованість (подовжуючи терміни розрахунку з постачальниками великих партій сировини, матеріалів)

Крім того, сприятливою тенденцією є отримання відстрочок від постачальників сировини (комерційний кредит), від працівників підприємства (заборгованість з оплати праці), від держави (заборгованість по платежах до бюджету). Кредиторська заборгованість (на кінець року одна тисяча сто двадцять вісім тис. Руб.) Являє собою безкоштовний кредит з боку постачальників, працівників підприємства. Тобто відстрочки платежу дають підприємству джерело фінансування, породжуваний самим виробничим циклом.

В даний час, підприємство намагається працювати стабільно, при цьому спостерігається збільшення обсягів виробництва хлібопродукції, валової виручки в порівнянні з попереднім роком, підприємство рентабельно. Аналіз показав, що у підприємства є реальні шанси зміцнювати і надалі своє економічне і фінансове становище.

Висновки і пропозиції

У період проходження переддипломної практики проведено комплексний аналіз господарської діяльності підприємства: виявлено загальні тенденції розвитку підприємства за аналізований період (на прикладі виробничого підприємства ТОВ «Хліб»)

Актуальність теми визначається тим, що підприємство, яке бажає мати довгостроковий успіх на ринку має постійно відстежувати:

· Результативність своєї виробничої і комерційної роботи;

· Фактори, що впливають на ефективність використання матеріально-технічної бази, трудових, матеріальних, фінансових ресурсів;

· За коштами аналізу готувати інформаційну базу для прийняття управлінських рішень.

У справжніх умовах керівники підприємств, вивчаючи і формуючи те, що називається цивілізованими формами ринкових відносин, стають своєрідними "архітекторами" розвитку нових господарських зв'язків і методів ведення економіки підприємства. У цих умовах аналіз господарської діяльності повинен бути основним методом наукового управління економікою.

Об'єктом дослідження було підприємство ТОВ «Хліб».

Цілі комерційної діяльності підприємства:

- Отримання прибутку як основи розвитку підприємства;

- Забезпечення споживача високоякісною хлібопродукції.

Виробнича потужність підприємства становить 8,1 тонн хлібопродукції в добу. Виробничий асортимент ТОВ «Хліб» включає: Хліб (6 найменувань); Булочні вироби (8 найменувань); Пиріг (5 найменувань); Кондитерські вироби (10 найменувань)

Комплексний аналіз господарської діяльності підприємства, проведений за основними напрямками, дозволяє зробити наступні висновки.

- аналіз об'ємних показників роботи підприємства (обсягу виробництва та реалізації хлібопродукції)

Після спаду виробництва хлібопродукції в 2008 р (через скорочення договорів на поставку хлібопродукції; зростання цін на сировину, матеріали; збої з подачею електроенергії; збільшення частка виробничого браку в загальному обсязі випуску) підприємство в подальшому році стало нарощувати випуск продукції. Обсяг виробництва склав 1519,6 тонн (або 6774 тис. Руб.). Зростання виробництва на 7,0% у порівнянні з 2008 р обумовлений зростанням попиту на продукцію підприємства, в результаті зміни структури випуску: збільшення частки продукції з підвищеною споживчою цінністю, розширення асортименту булочних та кондитерських виробів.

За рахунок цінового фактора випуск продукції у вартісному вираженні збільшився на 405,6 тис. Руб. (48,2% загального зміни); за рахунок структурних зрушень - 436,4 тис. руб. (51,8%).

Підвищення якості хлібопродукції в значній мірі визначило конкурентоспроможність підприємства в умовах ринку, підвищення ефективності виробництва, економію всіх видів ресурсів, що використовуються на підприємстві. Резерв підвищення випуску продукції за рахунок підвищення якості в звітному році становить - 0,9 тис. Руб.

Загальна величина реалізації хлібопродукції має позитивну динаміку. У порівнянні з 2007 р обсяг реалізації хлібопродукції в звітному році збільшився на 46%, а в порівнянні з минулим роком - на 25,2%. Обсяг реалізації хлібопродукції зріс в динаміці за рахунок збільшення її випуску (на 14,2%) і формування товарних запасів на початок року (на 202,0%). Крім того, скорочення виробничого і експедиційного шлюбу (на 86,7%) позитивно вплинула на динаміку реалізації хлібопродукції.

Підприємство ТОВ «Хліб» реалізує свою продукцію як через власну торговельну мережу, так і через торговельні фірми. Найбільшу питому вагу в обсязі реалізації займає продаж хлібопродукції через власну торговельну мережу. За аналізований період через власну торговельну мережу реалізовано: 34,3% (2007 г.), 40,6% (2008 р), 42,0% (2009 г.) товарної продукції. Іншу продукція ТОВ «Світло» реалізує в межах Чебоксарского району.

Реалізація хлібопродукції через власну торговельну мережу підприємства рівномірна.

· Аналіз використання основних виробничих фондів.

Основні засоби підприємства використовувалися ефективно, про що свідчить позитивна динаміка показників фондовіддачі коштів (+6,7%), рентабельності основних фондів (+11,2%). В результаті введення в дію менш продуктивного устаткування, середньогодинна вироблення технологічного устаткування знизилася в порівнянні з минулим роком на 1,47 тис. Руб. (Або на 4,1%).

Оскільки збереження таких тенденцій на підприємстві може призвести до погіршення використання основних фондів, керівництву ТОВ «Хліб» необхідно вжити відповідних заходів, що сприяють росту середньогодинної вироблення обладнання (підвищення якості ремонтного обслуговування обладнання, своєчасного забезпечення основного виробництва сировиною, паливом, напівфабрикатами).

· Оцінка використання трудових ресурсів.

Штат підприємства повністю укомплектований; в звітному році позитивна динаміка зростання середньооблікової чисельності працівників підприємства (темп росту в порівнянні з минулим роком - 105,4%).

Кваліфікаційний рівень працівників досить високий, росте число співробітників з вищою освітою: в звітному році частка працівників, які мають вищу освіту склали - 45%, що на 4,0% перевищує показник минулого періоду. Тобто підприємство має хороший кадровий потенціал.

Трудові ресурси підприємства використовуються ефективно: темп зростання продуктивності промислово-виробничих працівників - 108,9%;

Підприємству необхідно підвищити ефективність використання коштів фонду оплати праці (мається перевитрата в сумі 274,6 тис. Руб.).

· Аналіз сукупних витрат випуску та реалізації хлібопродукції.

Повна собівартість виробництва і реалізації хлібопродукції склала - 6555,8 тис. Руб. У динаміці спостерігається абсолютне збільшення витрат підприємства на 880,9 тис. Руб., Їх рівень в загальній сумі реалізації має тенденцію до зниження (з 99,8% - 2008 р до 92,2% -2009 р). Дана динаміка зміни показника в цілому є сприятливою для підприємства, оскільки темпи зростання витрат (115,5%) нижче темпи зростання обсягу продажів (125,2%), що свідчить про підвищення ефективності використання ресурсів і засобів підприємства.

Питомі витрати підприємства зросли на 1,11 коп. (На тонну випуску хлібопродукції). Головні чинники зростання питомих витрат: підвищення рівня питомих змінних витрат і зростання суми постійних витрат підприємства.

Розширення виробництва хлібопродукції в звітному році, зміна структури випуску та зростання відпускних цін на продукцію з'явилися позитивними факторами, які сприяють зниженню рівня сукупних витрат і суми питомих витрат, і як наслідок зростання прибутку.

Основними джерелами зниження собівартості в результаті виробничої діяльності підприємства є: підвищення продуктивності праці, зниження норм витрат на матеріали в зв'язку з організаційно-технологічними заходами, скорочення витрат на паливо і енергію, на обслуговування і управління виробництвом, зниження непродуктивних витрат, скорочення втрат від браку, економія від підвищення якості продукції.

· Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

Загальна сума балансового прибутку збільшилася в звітному році на 225,5 тис. Руб. (Або на 102,7%) і склала 445,0 тис. Руб. Темпи зростання чистого прибутку вище темпів зростання балансового прибутку, так як динаміка частки обов'язкових платежів із суми прибутку негативна.

Позитивна динаміка абсолютних показників прибутку і рентабельності сприятлива для ТОВ «Хліб».

· Оцінка фінансового стану підприємства.

Проведений аналіз дозволяє дати оцінку основним зрізах фінансового стану підприємства:

- структура джерел коштів і активів - задовільна;

- платоспроможність, ліквідність - низька;

- ділова активність, рентабельність - в межах норми.

Виходячи з цього, фінансовий стан підприємства характеризується як нестійка, пов'язана з порушенням платоспроможності, при якому зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок:

- поповнення джерел власних коштів, збільшення власних оборотних коштів (за допомогою зниження дивідендів і збільшенням резервів за допомогою контролю витрат і агресивної комерційної політики; отримання додаткового довгострокового кредиту; продажу невикористовуваних основних засоби та ін.);

· Скорочення поточних фінансових потреб (за допомогою оптимізації запасів; збільшення кредиторської заборгованості).

Таким чином, проведений аналіз дозволив виявити загальні тенденції розвитку ТОВ «Хліб», ефективність використання всіх ресурсів підприємства. Аналіз господарської діяльності повинен зайняти провідне місце в системі управління підприємства. Цьому сприяють: вдосконалення економічного механізму, розвиток конкуренції на ринку хлібопродукції. Аналіз повинен використовуватися як інструмент обґрунтування короткострокових і довгострокових економічних рішень, доцільності інвестицій; як засіб оцінки майстерності і якості управління; як спосіб прогнозування майбутніх результатів.

Використана література:

1. Конституція Російської Федерації - Юрайт 2004р.

2. Трудовий кодекс РФ - Юрайт 2004р.

3. 1. Податковий кодекс Російської Федерації. Част1 і 2 від 5 серпня 2008 р 117-ФЗ (зі змінами).

4. Цивільний кодекс Російської Федерації частини 1 і 2 - Юрайт -2004.

5. 2. Наказ Мінфіну РФ від 22 липня 2003 р N 67н "Про форми бухгалтерської звітності організацій".

6. 3. Наказ Мінфіну РФ від 29 липня 1998 N 34н "Про затвердження Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації" (з ізм. І доп.).

7. Абрютина М.С. Економічний аналіз господарської діяльності.- М .: Річ навіть і Сервіс.-2000.- 512 с.

8. Аналіз розрахунку рентабельності продукції // Бухгалтерський облік -2001 р - № 3, С. 19-25

9. Аналіз господарської діяльності в промисловості: Підручник / За ред. Стражева В.І. Мн .: Вища школа., 2004.- 398 с.

10. Аналіз фінансового стану підприємства за даними бухгалтерського балансу // Консультант бухгалтера, 2003 .- № 4.- С.3- 9.

11. Баканов М.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Учеб. для торг. вузів. -М .: Економіка, 2001. -352 с.

12. Бухгалтерський облік і аудит. Практичний посібник з коментарями. Т1. -С-Пб .: Бухгалтерський облік, 2007. -458 с.

13. Валевич Р.П., Давидова Г.А. Економіка торгового підприємства. Мн .: вища школа, 1996. - 367 с.

14. Ворст І. Ревентлоу Л. Економіка фірми: Підручник -М .: Вища школа, 2006. - 430 с.

15.Єфімова О. В. Фінансовий аналіз. -М .: Бухгалтерський облік, 2006.-315 с.

16. Камишанов Л.І. Практичний посібник з аудиту. -М .: ИНФРА-М, 2006. -522 с.

17. Ковальов А.І., Привалов С.А .. Аналіз фінансового стану підприємства. - М .: Центр економіки і маркетингу, 2005 .- 230 с.

18. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - М .: Фінанси і статистика, 2006 .- 217 с.

19. Кількісні методи фінансового аналізу: Пер. з англ. / Под ред. С.Дж. Брауна .- М .: ИНФРА М, 2007.-295 с.

20. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Підручник. -Мінськ: Вища школа, 2000. -430 с.

21. Крейліна М.І. «Аналіз фінансового стану та інвестицій». - М .: АТ «ДІС», 1999 .- с.251.

22. Оцінка підприємства: Навчальний посібник / За ред. Григор'єва К.М. -М .: Фінанси і статистика, 2002. -258 с.

23. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. -М .: «Екоперспектіва», 2008. -498 с.

22. Теорія аналізу господарської діяльності / За ред. А. Д. Шереметом. -М .: Фінанси і статистика, 2006. -317 с.

23. Фінанси в управлінні підприємством. / Под ред. А.М. Ковальової. -М .: Фінанси і статистика, 2005. -317 с.

24. Шеремет А. Д. Комплексний економічний аналіз діяльності підприємства (питання методології) .- М.: Економіка, 2007.-320 с.

25. Шеремет А. Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу предпріятія.-М .: Инфра-М, 2008.-371с.

26. Шеремет А.Д., Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства. -М .: Инфра-М 2009.