Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Реферат з історії на тему: Форми і прийоми перевірки знань на уроці історії

Скачати 35.05 Kb.
Дата конвертації 08.01.2018
Розмір 35.05 Kb.
Тип реферат

реферат

По темі:

«Форми і прийоми перевірки знань на уроці історії»

Виконала: Городенко Надія Павлівна, вчитель МБОУ «ЗОШ с.Руновка» Кіровського району 2016 рік

зміст

1.Вступ ..................................................................... .3-4 стор.

2. З історії педагогіки ................................................... 4 стор.

3. Основи контролю знань ................................................ 4-10стр.

3.1. Цілі і завдання перевірки знань і вмінь учнів ......... ..4-5 стор.

3.2. Функції та види контролю .................................... .......... 6 стор.

3.3. Види і організація уроків контролю знань .................. .6-10стр.

4. Методи перевірки і оцінки знань на уроках історії ...... ... 10-14стр.

4.1. Методика організації контролю знань ........................ ..10-12 стр.

4.2.Методи організації тестування на уроках історії ...... ..12-14 стр.

5. Висновок ............................................................... ..14-15 стр.

6. Список використаної літератури ................................. 15 стор.


Вступ.

Перевірка і оцінка знань і вмінь учнів є важливою частиною навчального процесу. Від її правильної організації залежить успіх навчання. Прийнято вважати, що контроль є "зворотним зв'язком" між учителем і учнем, можливістю впливу на навчально-педагогічний процес. Контроль - це співвідношення досягнутих результатів з цілями навчання.

Ефективність перевірки знань і вмінь учнів багато в чому залежить від уміння вчителя правильно організувати урок і грамотно вибрати ту чи іншу форму проведення контрольного уроку.

Правильно організований контроль дає можливість вчителю визначити рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу, побачити елементи практичного засвоєння, сприйняття дітьми нового матеріалу. Тому, готуючись до уроку, педагог повинен знати: кого, коли, скількох учнів, з яких питань, за допомогою яких засобів потрібно запитати і оцінити. Кожен учитель повинен сформувати свою систему оцінювання, використовуючи різні засоби і прийоми контролю засвоєння знань. Учні повинні знати, що педагог постійно контролює їх успіхи, рівень і якість засвоєння знань. Крім того, учні повинні сприймати це як відповідність їх знань і умінь вимогам, що пред'являються освітньої програми.

Використання різноманітних форм проведення уроків дозволяє не тільки підняти інтерес учнів до досліджуваного предмета, а й розвивати їх творчу самостійність, навчати роботі з різними джерелами знань, дає вчителю можливість проводити своєчасний і повноцінний контроль отриманих знань і вмінь учнів.

Після проведення уроків контролю знань необхідно провести спеціальний урок для аналізу і виявлення помилок, недоліків у знаннях учнів, в організації педагогом навчально-пізнавальної діяльності, щоб внести необхідну корекцію на наступних уроках.

Нові вимоги, що пред'являються сьогодні до загальноосвітньої школі, які визначені в Посланні Президента РФ до Федеральних зборів (2006), Концепції модернізації російської освіти та інших документах, орієнтують її, перш за все, на формування конкурентоспроможної особистості, вільно адаптується в швидко мінливих соціально-економічних, політичних, життєвих умовах.


2. З історії педагогіки.

Навчально-педагогічний процес формувався в житті суспільства з давніх цивілізацій. Контролювання та оцінювання було неодмінною ланкою навчання, дозволяло розвиватися школі. Багато педагогів сперечаються про те, що повинна показувати оцінка: якість знань того, хто навчається або успіх будь-якої системи навчання. Я.А.Коменский закликав педагогів «розумно і виважено користуватися своїм правом на оцінку». Оцінювання повинно бути об'єктивним, гуманним по відношенню до дітей.

Перша бальна система з'явилася в середньовічних школах Німеччини. З тих пір вона постійно переживала істотні зміни.

К. Д. Ушинський, засновник наукової педагогіки в Росії, строго критикував форми контролю знань того часу, підкреслював, що «існуючі підходи і способи пригнічують розумову діяльність учнів». Він вважав, що не повинно бути формального контролю, «дидактичний контроль повинен мати навчальну, розвиваючу спрямованість, з'єднуватися з самоконтролем, бути необхідним і корисним самому навчається».


За роки XX століття змінювалися різні підходи до шкільного контролю успішності, складалася система методів перевірки і оцінки знань, умінь і навичок учнів.3. Основи контролю знань на уроці історії.

3.1. Цілі і завдання перевірки знань і вмінь учнів.

Виділяють наступні цілі перевірки знань і вмінь учнів:

-діагностика і корекція знань і вмінь учнів;

-облік результатів окремого етапу процесу навчання;

-визначення підсумкових результатів навчання на різних рівнях.

Основне завдання контролю і оцінки знань і вмінь учнів - визначення якості освоєння учнями навчального матеріалу, рівня оволодіння знаннями, заходи відповідальності учнів за результати навчання і вміння добувати самостійно знання.

Важливим елементом є і педагогічні вимоги до контролю:

- повинен бути мотивованим;

- систематичним і регулярним;

- різноманітним за формами;

- бути всебічним і об'єктивним.

Перевірка і облік знань учнів відноситься до найбільш складних питань методики навчання історії. Оцінку знань, умінь, навичок в дидактиці розглядають як процес визначення кількісних і якісних показників підготовки учнів. Кількісна оцінка виражається в балах (відмітках), якісна - це оціночні судження і висновки вчителя, в яких він характеризує відповіді учнів. Крім того, перевірка не тільки визначає рівень і якість навченості учнів, а й обсяг праці.

Діагностика успішності учнів - це методи і прийоми об'єктивного виявлення знань учнів на основі певних критеріїв і дій.

Діагностика навчальної діяльності учнів включає п'ять функцій і три види.

3.2.Функціі і види контролю:

- контролює і діагностична функція вирішує задачу виявлення знань, які засвоюють учні в ході навчання;

- освітня функція виконує підвищення якості знань;

- виховна функція забезпечує встановлення ставлення до історії, що впливає на формування його поглядів і переконань, виховання відповідальності;

- методична функція забезпечує формування навичок і умінь правильно і об'єктивно організувати контроль за процесом оволодіння історичними знаннями учнями;

- стимулююча функція створює основу для розвитку пізнавальної активності учнів;

- коригувальна функція дає можливість вчителю вносити відповідні поправки в зміст і методику пізнавальної діяльності учнів, і власні зусилля з управління нею.

Види контролю:

Поточний контроль проводиться систематично і на всіх видах занять.

Проміжний контроль здійснюється за певний навчальний відрізок часу (за підсумками вивчення глави, розділу).

Підсумковий контроль проводиться в кінці вивчення курсу історії з метою виявлення повноти і глибини отриманих учнями знань.

Оцінка, будучи частиною навчального процесу, виконує важливі функції: навчальну, виховує, орієнтує, стимулюючу. Кожна з них дає інформацію про стан розвитку учня, що дозволяє вчителю грамотно управляти навчальним процесом.

3.3.Віди і організація уроків контролю знань.

Усне опитування. Цьому виду контролю може бути присвячений як весь урок, так і його частина. Головна мета - виявити наявність, розуміння і стійкість знань з поточної теми, що вивчається або декільком темам.

При проведенні опитування необхідне дотримання організаційних моментів, обов'язкових у всіх класах:

1) під час опитування підручники можуть лежати на парті в закритому вигляді;

2) питання для розгорнутої відповіді вчитель ставить перед усім класом, включаючи кожного в навчальний процес;

3) переривати учня допустимо лише у випадках крайньої необхідності: відхилення від теми, від істоти поставленого питання, перевантажує відповідь другорядними деталями, не виділяє основного.

В ході опитування здійснюється формування та подальший розвиток умінь і навичок учнів: вміння розповідати і планувати свою розповідь; вести розповідь, спираючись на зміст картини або супроводжуючи його показом по карті; аналізувати факти і робити висновки і узагальнення, зіставляти і порівнювати. Питання з раніше пройденого доцільно ставити і в зв'язку з викладенням нового матеріалу.

ПРИКЛАД. На уроці історії в 5 класі на тему «Друга війна Риму з Карфагеном» на етапі актуалізації знань використовую завдання, які охоплюють значний матеріал:

А) Назвіть дати подій:

-підстави Риму (753 р до н.е.);

-встановлення республіки в Римі (509 р до н.е.);

- навала галлів (390 до н.е.);

- скасування боргового рабства (326г. До н.е.);

- встановлення Римом панування над Італією (280г. До н.е.).

Б) Що означають ці терміни?

ВЕТО, СЕНАТ, Патриція, плебеї, РЕСПУБЛІКА, КОНСУЛ, НАРОДНИЙ трибун.

В ході усного опитування необхідно привернути увагу всіх учнів. Для цього запропонувати учням скласти план відповіді свого однокласника, оцінити відповідь за планом (повнота відповідей, правильність, виявити помилки, підготувати додаткові питання відповідає).

Тестування. Останнім часом найбільшого поширення отримала тестова форма перевірки знань учнів. Педагогів приваблює швидкість і чіткість перевірки досить об'ємного матеріалу. Тестування є у всіх класах. Диференціація тестів проводиться в залежності від мети тестування, концентра навчання і володіння учнями даним видом навчання.

Тести діляться на два види:

- пригадування і доповнення;

- виборчі тести.

Тестування ефективно, якщо в його основі лежать 3 фактори:

- тривалість (навчальна чверть, навчальний рік, всі роки вивчення курсу історії);

- періодичність (на кожному занятті, при вивченні кожної теми, кожного розділу і т.д.);

- комплексність (тести вимагають всебічних знань: теоретичних, факто-подієвих, хронологічних, синхронічний).

Багато дидактів приділяють велику увагу такому виду контролю, як тестування. Професор Е.Е. Вяземський і О.Ю. Стрелова припускають використовувати тест при відпрацюванні всіх компонентів навчального історичного матеріалу з метою:

а) виявлення хронологічних знань;

б) виявлення картографічних знань і умінь;

в) виявлення знання головних і неголовних історичних фактів;

г) виявлення теоретичних історичних знань.

В.П. Беспалько, підвівши класифікацію навчальної діяльності до 5 рівням (розуміння, впізнавання, відтворення, застосування, творчість), відповідно пропонує тести з питаннями 5 рівнів складності.

Розробка і використання тестів повинні здійснюватися диференційовано.

Контрольна робота (диктант, тематичний реферат) носить письмовий характер. При виділенні часу на контрольну роботу обов'язково враховуються обсяг виносяться на неї питань, цілі роботи і способи її проведення.

Опитування за допомогою карток - своєрідна форма «німого» звіту в знаннях.

Уроки взаімоопроса. Під час заняття учні читають по абзацах текст параграфа або документа. Учні задають питання один одному або вчителю. Уроки представляють велику складність в організації та проведенні, але сприяють розвитку мислення, самостійності.

Вікторина. Даний термін означає «гри в відповіді на питання (усні чи письмові) з різних областей знання». Вікторіна- це змагання у вигляді гри. Найбільш важливими факторами для її проведення є:

- актуальність тематики;

- доступність питань;

- врахування вікових особливостей учасників.

Необхідно підготувати побільше питань, а тривалість визначити по ходу гри, коли можливо пропадає інтерес у гравців.

Заліки та іспити. Заліки практикуються лише до тієї частини учнів, які мають високі поточні показники в навчанні: вони їх отримують автоматично. Залікова система відрізняється характером проведення і системою оцінювання. Її метою є перевірка досягнення учнями рівня обов'язкової підготовки. Заліки поділяються на два види: тематичні та поточні.

Іспити є заключним етапом вивчення освітньої програми. Мають на меті перевірку знань з предмета, виявлення навичок самостійної роботи з навчальною літературою та історичними джерелами.

Поєднання на окремих уроках усній і письмовій перевірки знань: розгорнутих або коротких усних відповідей учнів з одночасним складанням іншими учнями на класній дошці плану, тематичної або хронологічної таблиці, схематичного креслення, малюнка, картосхеми тощо


4. Методи перевірки і оцінки знань на уроках історії.

4.1 Методика організації контролю знань.

Функції контролю тісно пов'язані з функцією педагогічного аналізу, так як предметом педагогічного аналізу стає інформація, отримана в ході контролю. Найчастіше існуюча практика контролю знань має такі недоліки:

 • відсутність системи контролю;

 • формалізм в організації контролю, відсутність чіткої мети, відсутність або невикористання об'єктивних критеріїв контролю, організація контролю для адміністрації, для звіту і набору кількості оцінок;

 • однобічність контролю, контроль якої-небудь однієї теми, одного навчального вміння учнів;

 • відсутність роботи по формуванню самоконтролю знань учнями.

Щоб уникнути цих недоліків, важливо дотримуватися загальні вимоги до організації контролю: системність, об'єктивність, дієвість контролю.

Контроль навчальних досягнень учнів веде кожен учитель і відображає його результати у вигляді поточних і підсумкових оцінок в журналі, а також в портфоліо учнів. Кожному уроку повинен передувати аналіз результатів попереднього уроку. Кожен контроль знань повинен починатися аналізом і завершуватися аналізом отриманих результатів. Із запропонованих етапів розвитку творчих здібностей учнів на уроках історії доцільно використовувати такий вид контролю - "Розминка".

"Розминка" дозволяє контролювати увагу, розвивати вміння швидко переключатися з одного виду діяльності на інший. В активній фронтальній роботі бере участь весь клас.

Перед початком розминки вчитель може пояснити, що виконувати цю роботу треба в високому темпі. Завдання учня, прослухавши уважно питання, як можна швидше дати на нього чітку відповідь.

Для учнів 7-го класу

Блок 1.

 • Як звали батька Петра Великого?

 • Що було раніше - стрілецький бунт або Північна війна?

 • Хто народився раніше - Петро або Софія?

 • Як звали синів Петра?

 • Що було раніше - битва при Лісовий або Полтавська битва?

Блок 2. Я стверджую, що ...

 • Столиця Російської імперії Москва.

 • Петро створив Накази.

 • За Петра було скасовано кріпосне право.

 • Петро ввів нове літочислення.

 • Петербург побудований на Неві.

Для учнів 5-го класу

Блок 1.

 • Чому дорівнює сума цифр початку Троянської війни?

 • В якому році закінчилася війна, якщо вона тривала 10 років?

 • В якому році Одіссей повернувся на батьківщину?

 • На скільки років пізніше проходили реформи Солона?

Блок 2. Цифровий диктант.

Цей прийом запозичений з програмування. Від учня потрібно не формулювати відповідь на те чи інше питання, а вміння правильно відреагувати на твердження вчителя. Якщо учень вважає висловлювання педагога правильним, він повинен мовчки поставити в зошиті "1", а якщо немає - "0". Відповідь групується в число, яке можна швидко перевірити.

У зв'язку з переходом до єдиного державного іспиту проблеми розвитку швидкості реакції, обсягу пам'яті, концентрації уваги мають велике значення.

4.2. Методика організації тестування на уроках історії

Тести - це короткі випробування, що дозволяють за порівняно короткі проміжки часу оцінити результативність пізнавальної діяльності учнів.

Тестування широко використовується в школах для тренувального, проміжного і підсумкового контролю знань, а також для навчання і самопідготовки учнів.

Результати тестування можуть виступати і як оцінка якості викладання, а також як оцінка самих випробувальних матеріалів.

В даний час найбільш часто використовуються наступні варіанти тестових контрольних заходів:

 1. "автоматичний", коли учень виконує завдання в безпосередньому діалозі з комп'ютером, результати відразу переносяться в блок обробки;

 2. "Напівавтоматичний", коли завдання виконуються письмово, а відповіді зі спеціальних бланків вводяться в комп'ютер (рішення не перевіряються);

 3. "Автоматизований", коли завдання виконуються письмово, рішення перевіряються викладачем, а в комп'ютер вводяться результати перевірки.

При створенні тестів виникають певні труднощі в частині формування шкали оцінок правильності виконання завдань.

Оцінка знань - один із суттєвих показників, що визначають ступінь засвоєння навчального матеріалу, розвитку мислення, самостійності. Оцінка повинна спонукати учня до підвищення якості навчальної діяльності.

В існуючих системах тестування передбачається, що педагог заздалегідь вибирає певну шкалу оцінок, тобто встановлює, наприклад, що, якщо випробуваний набирає від 31 до 50 балів, то він отримує оцінку "відмінно", від 25 до 30 балів - "добре", від 20 до 24 - "задовільно", менше 20 - "незадовільно".

При складанні завдань тесту слід дотримуватися ряду правил. Необхідно проаналізувати зміст завдань, так щоб були представлені в тесті різні навчальні теми, поняття, дії. Тест не повинен бути навантажений другорядними термінами, несуттєвими деталями. Завдання тесту повинні бути сформульовані чітко, коротко і недвозначно, щоб всі учні розуміли зміст того, що у них питається. Важливо простежити, щоб жодне завдання тесту не могло служити підказкою для відповіді на інше.

Варіанти відповідей на кожне завдання повинні підбиратися таким чином, щоб виключалася можливість простий здогади чи відкидання свідомо невідповідної відповіді.

Важливо вибирати найбільш прийнятну форму відповідей на завдання. З огляду на, що задається питання потрібно сформулювати коротко, бажано також коротко і однозначно формулювати відповіді. Наприклад, зручна альтернативна форма відповідей, коли учень повинен підкреслити одне з перерахованих рішень "так-ні", "вірно-невірно".


Використання тестів на уроках історії та суспільних дисциплін як засіб розвитку навчально-інтелектуальних умінь учнів.

Використання КІМов (тестів) може дозволити вирішити проблему створення умов:

- для об'єктивної оцінки навчальних досягнень учнів за допомогою «безособового» інструменту;

- для розвитку індивідуальних пізнавальних здібностей кожної дитини через обмеження тиску на особистість.

Найефективніше застосовувати Кіми на етапах первинної перевірки засвоєння вивченого матеріалу і контролю за засвоєнням вивченого матеріалу. Вони дозволяють учням формувати вміння виділяти сенс досліджуваного матеріалу, виділяти в ньому істотне, встановлювати причини і слідства, загальні положення і конкретні факти, вміння актуалізувати минулий досвід і раніше засвоєні знання, сприяють логічному осмисленню інформації.

Таким чином, Кіми можна використовувати на різних етапах навчального заняття відповідно до логіки засвоєння знань учнів.


5. Висновок.

Процес навчання історії в школі складається з ряду пов'язаних між собою ланок. Основні з них: підготовка учнів до вивчення нового матеріалу; вивчення нового матеріалу; його первинне закріплення та застосування; домашня робота учнів щодо подальшого закріплення, вдосконалення знань і умінь, придбаних в класі; поповнення і поглиблення знань, розвиток умінь школярів на наступних уроках в процесі опитування і повторення.

Для того, щоб учитель міг успішно організувати навчальну діяльність учнів, йому повинні бути притаманне такі характеристики:

- здатність вибудовування навчального предмета у вигляді навчальних завдань, які несуть понятійний зміст;

- знання психологічних закономірностей і механізмів побудови навчальної діяльності, розвитку особистості дитини;

- володіння системою педагогічних методів, що дозволяють вирішувати навчальні завдання в ситуації спільної колективної діяльності.

У той же час слід мати на увазі, що формування історичних знань, виховання і розвиток учнів відбуваються не тільки в процесі визначених занять. Велику роль відіграють також позаурочні джерела інформації (самостійне читання учнів, телебачення, кіно, інтернет і т. Д.), Факультативні заняття, позакласна і позашкільна робота.

Важливо розуміти, що без отримання інформації про стан знань учнів неможливо вести навчальний процес. Без систематичної роботи учнів можна сформувати у них стійкі навички і вміння.

6. Список використаної літератури
 1. Вяземський Є. Є., Стрелова О. Ю. Методика викладання історії в школі: практичний посібник для учітелей.- М .: Владос, 2001.- 240 с.

 2. Короткова М. В., Студеникин М. Т. Методика навчання історії в схемах, таблицях, описах: Практ. Посібник для вчителів М .: Гуманит. Вид. Центр «Владос», 1999 - 174с.

 3. Кущенко Н. В. Уроки-подорожі // Викладання історії в школі, 2003.- №3 - 11с.

 4. Педагогіка: Учеб. посібник для студ. Вища. пед. Учеб. закладів / В. А. Сластьонін, І. Ф. Ісаєв, Е. Н. Шиянов; Під ред.В. А. Сластенін.- М .: Видавничий центр «Академія», 2002 - 184 с.

 5. Підласий І. П. Педагогіка. Новий курс. У 2ч.- М .: «Владос», 1998, -ч.1.- 253 с.

 6. Степанищев А.Т. «Методика викладання та вивчення історії». М.: 2002 - 252 с.

 7. Студеникин М. Т. Методика викладання історії в школі М., 2000. - 240 с.

 8. Шкодкіна Н. Н., Борисова С. А. Впровадження комп'ютерної технології навчання // Фахівець, 1999.-№1.- С.25-28.

 9. Щапов А., Тихомирова Н., Йоржиків С., Лобова Т. Тестовий контроль у системі рейтингу // Вища освіта в Росії. №3, 1995. С. 100-102.

10.Аванесов В. С. «Форма тестових завдань». Навчальний посібник для вчителів шкіл, ліцеїв, викладачів вузів і коледжів. 2 изд., Перероблене і розширене. М .: «Центр тестування», 2005р., 156с.