Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Основи теорії непорожньої ефіру (вакууму)

Скачати 24.32 Kb.
Дата конвертації 26.11.2018
Розмір 24.32 Kb.
Тип реферат

Основи теорії непорожньої ефіру (вакууму)

Основи теорії непорожньої ефіру (вакууму)

Фелікс Горбацевич

Не повинно приймати в природі інших причин, окрім тих, які необхідні і достатні для пояснення явищ. Бо природа проста
і не розкошує зайвими причинами.

І. Ньютон. Збірник статей. М.-Л., Изд-во АН СРСР, 1943

Вступ

В основі наукових уявлень про світ лежать поняття про простір, час і матерію. Найбільш визнана фізиками в даний час Спеціальна Теорія відносності (СТО) постулює принцип єдності категорій простору і часу. Разом з цим, СТО заперечує існування особливої ​​матерії - ефіру або вакууму, в якій, як відомо, поширюються всі види електромагнітних коливань. Ухвалення постулатів як Спеціальної теорії відносності, так і загальної теорії відносності позбавила змоги отримати несуперечливу фізичну модель, яка могла б об'єднати спостережувані явища з області гравітації і електромагнетизму [1]. Подібне становище існує вже більше 90 років і на думку багатьох видатних вчених (В.Рітц, А. Пуанкаре, М.Рейхенбах, В.Ф.Міткевіч, Н.П.Кастерін, А.К.Тімірязев, Л.Бріллюен) демонструє глибокий занепад наших уявлень про основи світобудови. На нашу думку, виправити існуюче становище дозволить створення фізичної моделі вакууму (ефірної середовища) узгоджується з відомими явищами при поширенні світлових і електромагнітних хвиль, а також пояснює природу інерції і гравітації.

Свого часу Ньютон представляв світло як потік корпускул, тобто частинок, що поширюються прямолінійно. При зустрічі з перешкодою (дзеркалом) такі корпускули відскакували подібно до того, як відскакують кулі від твердої поверхні. Хвильову теорію світла розробив Х. Гюйгенс. У роботі «трактат про світло» він вважає, що світло поширюється у вигляді пружного імпульсу в особливій середовищі - ефірі, що заповнює весь простір. Роботи Френеля з певністю показали, що світло має хвильову природу. Досліди Герца дозволили підтвердити припущення Д. Максвелла про електромагнітну природу світлових хвиль.

Разом з цим, електромагнітна хвильова теорія світла не вільна від протиріч. Наприклад, точно відомо, що зміщення в такій хвилі відбуваються в напрямку, поперечному до напрямку поширення. Однак такий вид зсувів характерний тільки для твердих тіл. Дуже висока швидкість і дуже мале загасання при поширенні світла від вельми далеких галактик призводить до висновку, що ефір, як носій електромагнітної хвилі, близький за властивостями до абсолютно твердого тіла з дуже високою пружністю. У той же час ефір може без тертя проникати у фізичні тіла і всі ці тіла, в тому числі і тверді, можуть абсолютно вільно пересуватися в ефірі.

Як випливає з цього, до цих пір не вироблена логічно несуперечлива фізично обгрунтована теорія ефіру (вакууму). Разом з цим, відмова від наявності ефіру означає відмову від світлоносний середовища, що доставляє нам від сонця цілющу енергію. У повсякденному побуті кожен з нас користується радіо-і телеприймачами, які отримують через оточує Землю ефір корисний сигнал з навколоземного космосу. І саме хвильові рівняння, отримані на основі припущення про наявність середовища з певними і відомими властивостями, дозволяють в точності розраховувати траєкторії поширення електромагнітних хвиль.

Якщо ж без застережень прийняти корпускулярну теорію, то слід визнати, що сонце, випромінюючи фотони в дуже великому діапазоні енергій, посилало б їх до нас з різними швидкостями. Однак, як достовірно відомо, їх швидкість поширення постійна і дорівнює C = 2,9979246 · 108м / сек [2]. Сталість швидкості поширення коливань характерно тільки для однорідних середовищ.

Таким чином, хвильова теорія світла зустрічає менше логічних протиріч, ніж корпускулярна. Однак хвильова теорія світла обов'язково вимагає середовища - переносника коливань. Ця невловима середа, звана в літературі ефіром, ефірної середовищем, вакуумом, має цілком певні електромагнітні властивості [3]. Однак несуперечливої ​​фізичної моделі вакууму до сих пір не створено. Справжня робота пропонує таку модель, яка, як нам представляється, логічно несуперечливий і фізично адекватно відповідає відомим експериментальним спостереженням.

Історичний розвиток концепції ефіру

Найбільш ранні письмові свідчення про устрій матерії і вакууму відомі нам з робіт філософів Китаю і Греції [4, 5].

В середині першого тисячоліття до нової ери китайськими філософами була висунута гіпотеза, що все суще складається з двох протилежних за знаком начал - інь і ян [4]. Інь і ян - категорії, що виражають ідею дуалізму світу: пасивне і активне, м'яке і тверде, внутрішнє і зовнішнє, жіноче і чоловіче, земне і небесне і т.д. У традиційній космогонії поява категорій інь і ян знаменує перший крок від хаотичного єдності первозданної пневми (ци) до різноманіття, що спостерігається у всьому всесвіті. Філософ Лао Цзи стверджував, що інь і ян визначають не тільки розвиток, але і пристрій всього сущого в світі.

Філософи Стародавньої Греції всебічно займалися проблемами універсуму і космогонії. Саме вони дали назву ефір тієї всепроникною, невловимою, що не підлягає нашими відчуттями матерії. Найбільш несуперечливої ​​нам представляється модель ефіру, запропонована Демокрітом [5]. Він стверджував, що в основі всіх елементарних частинок лежать амеро - істинно неподільні, позбавлені частин. Амер, будучи частинами атомів, володіють властивостями, абсолютно відмінними від властивостей атомів, - якщо атомам притаманна тяжкість, то амер повністю позбавлені цієї властивості. Вся ж сукупність амеро, що переміщаються в порожнечі, по Анаксимандру, є загальною світовою середовищем, ефіром або апейроном.

Творці основ сучасної математики і фізики вважали ефір матеріальним середовищем. Наприклад, Рене Декарт писав, що простір все суцільно заповнене матерією. Освіта видимої матерії, планет, по Декарту, відбувається з вихорів ефіру. В кінці свого життя Ісаак Ньютон пояснював наявність сили тяжіння тиском ефірного середовища на матеріальне тіло. Згідно з його останніми поглядам, градієнт щільності ефіру є необхідним, для того, щоб спрямовувати тіла від більш щільних областей ефіру до менш щільним. Однак щоб тяжіння виявлялося таким чином, яким воно спостерігається нами, ефір повинен, по Ньютону, мати дуже великий пружністю.

Першу серйозну спробу дати математичний опис ефіру зробив МакКеллог (MacGullagh) в 1839г. Згідно МакКеллогу, ефір є середовищем, жорстко закріпленої в світовому просторі. Це середовище надає пружний опір деформацій повороту і описується антисиметричних тензором другого рангу, члени головної діагоналі якого дорівнюють нулю. Наступними вченими було показано, що ефір МакКеллога описується рівняннями Д. Максвелла для порожнього простору [6].

З класиків природознавства найбільш повне визначення ефіру дав Джеймс Клерк Максвелл [7]: «Ефір різниться від звичайної матерії. Коли світло рухається через повітря, то очевидно, що навколишнє середовище, по якій світло поширюється, не їсти сам повітря, тому що, по-перше повітря не може передавати поперечних коливань, а поздовжні коливання, їм передаються, поширюються майже в мільйон разів повільніше світла » ...

«Не можна допустити, що будова ефіру подібно будові газу, в якому молекули перебувають у стані хаотичного руху, бо в такому середовищі поперечне коливання протягом однієї довжини хвилі послаблюється до величини менш, ніж одна п'ятисотий початкової амплітуди. Але ми знаємо, що магнітна сила в деякій області навколо магніту зберігається, поки сталь утримує свій магнетизм і так як у нас немає підстав до припущення, що магніт може втратити весь свій магнетизм просто з плином часу, то ми робимо висновок, що молекулярні вихори не вимагають постійної витрати роботи на підтримку свого руху ... ».

«З якими б труднощами в наших спробах виробити заможне уявлення про будову ефіру ні доводилося нам стикатися, але безсумнівно, що міжпланетний і міжзоряний простір не суть простору порожні, але зайняті матеріальною субстанцією або тілом, самим великим і, треба думати, самим однорідним, яке тільки нам відомо ».

Один з творців класичної фізики У.Томсон в минулому столітті також розробляв концепцію нестисливої ​​ефірного середовища, що складається з «атомів, умовно, червоних і синіх», пов'язаних між собою жорсткими зв'язками і розташовуються у вузлах решітки Браве [8]. За його концепції передбачається, що ефір є квазіжесткім і абсолютно чинить опір будь-яких поворотів (обертанню). Ефір Томсона може бути підданий сдвиговой деформації. Для того, щоб модель ефіру відповідала умові абсолютного опору повороту, на жорстких зв'язках У.Томсон розташував обертові гіроскопи. Гіроскопи можуть бути представлені потоками нестисливої ​​рідини. Кутова швидкість руху в кожному з гіроскопів може бути нескінченно велика. При цьому умови просторова мережа разнооріентірованних гіроскопів надасть нескінченно великий опір повороту ефірного середовища навколо будь-якої осі. Побудована таким чином модель ефіру, за концепцією У.Томсона, здатна передавати коливання подібно до того, як це робить природний ефір.

Без сумніву, модель У.Томсона практично не узгоджується з сучасними уявленнями. Вона дуже складна. Важко уявити гіроскопи з нескінченно великою кутовою швидкістю. Порівняно прості міркування приводять до висновку, що нескінченно велика швидкість вимагає нескінченно великої енергії. Не зовсім ясно, як сполучаються області гіроскопів, в яких обертання відбувається навколо взаємно перпендикулярних осей. У.Томсон не пояснює, який фізичний механізм здійснює жорсткі зв'язку. Разом з цим, на нашу думку, концепція ефірного середовища, що складається з «атомів» двоякого роду, з'єднаних жорсткими зв'язками, що знаходяться у вузлах певної грати, видається раціональною.

Істотна революція серед фізиків в уявленнях про ефір сталася після опублікування принципів теорії відносності А. Ейнштейном. Наприклад, в 1905 році А. Ейнштейн пише «Введення« світлоносного ефіру »виявиться при цьому зайвим» [9, с.8]. В іншій роботі, в 1915р. він пише: «... слід відмовитися від введення поняття ефіру, який перетворився лише на безплідний доважок до теорії ...» [9, с.416]. У 1920р. він пише: «Гіпотеза про існування ефіру не суперечить спеціальної теорії відносності» [9, с.685]. Аж до 1952р. А. Ейнштейн то визнавав існування ефіру, то відмовлявся від нього.

Один з видатних фізиків, Поль Дірак так описав своє розуміння вакууму [10]: «Згідно з цими новими уявленнями, вакуум не є порожнечею, в якій нічого не знаходиться. Він заповнений колосальною кількістю електронів, що знаходяться в стані з негативною енергією, яке можна розглядати як якийсь океан. Цей океан заповнений електронами без межі для величини негативної енергії, і тому немає нічого схожого на дно в цьому електронному океані. Ті явища, які цікавлять нас, це явища, що відбуваються у поверхні цього океану, а то, що відбувається на глибині, що не наблюдаемо і не представляє інтересу. До тих пір, поки океан абсолютно однорідний, поки його поверхня плоска, він неспостережний. Але якщо взяти пригорщу води з океану і підняти, то що виходить порушення однорідності буде тим, що спостерігається у вигляді електронів, що представляються в цій картині, як піднята частина води і залишається на її місці дірка, тобто позитрони ».

Інший видатний вчений, Л.Бріллюен прийшов до висновку, що «Загальна Теорія відносності - блискучий приклад чудової математичної теорії, побудованої на піску і веде до все більшого нагромадження математики в космології (типовий приклад наукової фантастики)» [1]. У книзі «Новий погляд на теорію відносності» він пише, що й теорія відносності, як і квантова теорія, виникли на початку 20-го століття. Далі почався бурхливий розвиток квантової механіки. Був відкритий спін, принцип заборони Паулі, хвилі де Бройля, рівняння Шредінгера і багато іншого. Експерименти доповнювали теорію, уточнена теорія дозволяла передбачити нові явища. Розвиток квантової механіки продемонструвало той чудовий симбіоз теорії і експерименту, який веде до безмежного росту знань. Інакша ситуація з Теорією відносності. Піддана тільки кільком експериментальним перевірок, вона залишається логічно суперечливою. Вона не дала тієї буйної порослі нових наукових напрямів, яку могла б дати плідна теорія. На її полі досі тривають важкі бої з логічними і фізичними протиріччями в самій теорії.

Зауважимо, що вищенаведені аргументовані твердження вчених зі світовою популярністю не можуть бути проігноровані.Останні наукові досягнення, особливо в області поширення радіохвиль, в тому числі і в космічному просторі, спонукають знову повернутися до вирішення проблеми ефіру.

висновок

Природа не любить порожнечі. Практично всі останні концепції фізичного вакууму засновані на цьому постулаті [1, 40, 41]. Всесвіт заповнена особливої ​​середовищем - ефіром [42]. Хто хоч раз наближав сильний магніт до шматка заліза, не може заперечувати наявність цієї особливої ​​середовища. Тільки прийняття факту існування ефірного середовища дозволяє зберегти матеріальну основу розповсюдження світлових і електромагнітних коливань [43]. Це середовище є передавачем гравітаційних взаємодій тяжіють тел. Інакше слід визнати можливість містичним чином «впізнавати» тяжіє тілом наявність іншого тіла і потім прагнути у напрямку до нього.

Другий плідний постулат - все суще складається з двох протилежних за знаком начал - був висунутий в середині 1-го тисячоліття до нової ери китайськими філософами [5]. Протилежні початку - інь і ян - не тільки категорії філософії, які виражають ідею дуалізму світу, але є і основоположними принципами устрою універсуму. У традиційній космогонії поява категорій інь і ян знаменує перший крок від хаотичного єдності первозданної пневми (ци) до різноманіття всієї «темряви речей» ( «Дао Де Цзін»). Кожне з цих почав містить в собі потенцію іншого. Приклади поділу на два протилежних початку можна знайти у всіх формах існування матерії, в різних масштабах її прояви, особливо при аналізі фізичних явищ. Ми знаємо, що існує тільки два види електричних зарядів - позитивний і негативний. До теперішнього часу існує експериментальне доказ існування як речовини, так і антиречовини. Передбачені і зареєстровані нейтрино і антинейтрино [44]. Викладені основи теорії непорожньої ефіру, виразно демонструють цей перший крок самоорганізації речовини. Наступні кроки ведуть до утворення більш складних форм матерії, аж до створення біологічних, живих видів її існування.

Пропонована концепція ефірної середовища вирішує декілька проблем, що здавалися раніше нерозв'язними. Вона пояснює «поперечності» світлових і електромагнітних коливань. Вона дозволяє зрозуміти відмінність маси фізичного тіла від електромагнітної маси ефірної середовища і пояснює спостерігається форму законів відображення і заломлення світла. Вона підтверджує принцип пристрою будь-якого середовища, здатної передавати коливальні обурення - таке середовище повинна містити в собі пружність і масу. Виведені нами фізичні величини пружності і маси ефірної середовища підтверджують це. Представлена ​​концепція повністю узгоджується з фундаментальними рівняннями Д. Максвелла, а отже і з теоріями електростатики та електродинаміки. Вона пояснює дуже велику однорідність вакууму. Вона дає пояснення, чому в експериментах при зіткненні частинок високих енергій, деколи виникають пари нових частинок з протилежними зарядами - вони породжуються ефірної середовищем, що містить ці заряди [45].

Пропонована концепція усуває парадокс магнітного поля, який в довідкової та навчальної літератури названий вихровим [46]. Раніше, В.П.Дмітріевим [36] переконливо було показано, що магнітне поле є сдвиговой деформацією ефірного середовища. «Вихрова» теорія магнітного поля, як показано нами, не може бути обгрунтована без порушення принципу збереження енергії.

Одне з найважливіших наслідків пропонованої теорії - пояснення природи взаємного тяжіння та інерції фізичних тіл. Створення градієнта пружного тиску ефіру фізичним тілом в околиці іншого фізичного тіла, також створює градієнт пружного тиску ефіру в околиці першого, призводить до виникнення сили, яка змушує ці тіла зближуватися один з одним. Це і є причина тяжіння або гравітації. Взаємодія фізичного тіла з ефірної середовищем є основою прояву сил інерції.

У даній роботі ми не розглядаємо рух заряджених тіл і, зокрема, електрона, в ефірному середовищі. Рух електрона в електричному полі, наприклад в полі зарядженого плоского конденсатора, слід розглядати як рух в анізотропному середовищі обертається (тобто володіє спіном) тіла. Дійсно, між обкладками плоского конденсатора при його заряді виникає анізотропні електростатичне поле. Як відомо, рух тіла, що обертається в анізотропному полі призводить до викривлення траєкторії тіла таким чином, щоб площина обертання збігалася б з площиною анізотропії.

* * *

Пропонована концепція ефірної середовища [47, 48] дозволяє передбачити найбільш елементарні обурення (частки) які можуть в ній виникнути. Вище було показано, що ефірна середовище являє собою регулярну просторову решітку, що складається з двох однакових за розміром, але протилежних за знаком частинок. Їх взаємне притягання змусить прийняти ці частинки дуже суворе і точне один щодо одного положення. Таким чином, просторова решітка ефірного середовища, в кінцевому підсумку, буде дуже однорідною. Однак ми може уявити собі виникнення, з-за будь-яких причин, дислокацій, або неоднорідностей в просторовій структурі вакууму. Наприклад, як це було розглянуто вище, неоднорідності у вакуумі виникають при наявності атомів, іонів, електронів, тобто тіл, які мають фізичної масою. Однак, на нашу думку, в деяких випадках можуть виникати неоднорідності без наявності фізичного тіла. Уявімо собі найпростіші види таких неоднорідностей (дислокацій). Наприклад, можна собі уявити наявність зайвої частки з позитивним знаком, що знаходиться в середині однорідної решітки. Це буде приклад найпростішої дислокації, яку можна назвати «з позитивною надмірністю». Також можна уявити, що в середині решітки буде знаходитися надмірна негативна частка. Таку дислокацію можна назвати дислокацією «з негативною надмірністю». Можуть існувати і два інших виду дислокацій. Один із цих видів представлений відсутністю в середині решітки позитивного заряду. Назвемо такий вид дислокації - «з позитивною недостатністю». Протилежний йому вигляд буде називатися «з негативною недостатністю». Таким чином, таких самих простих неоднорідностей може бути чотири види. Цікаво відзначити, що поєднання дислокації «з позитивною надмірністю» і «з позитивною недостатністю» призведе до взаємної анігіляції, знищенню. Те ж саме відбудеться при суміщенні дислокацій «з негативною надмірністю» і «з негативною недостатністю». Подібні дислокації (частки) не володітимуть масою, властивої фізичному тілу. Однак якийсь заряд, електромагнітну масу, ці «надлишкові» і «недостатні» частинки повинні мати. Вони повинні бути найменшими і елементарними з усіх можливих.

Ефірне середовище або вакуум дійсно представляє, як писав Поль Дірак, безмежний океан. Цей океан заповнений пружною, сильно стислій електромагнітної матерією. Зараз важко сказати, як енергія, укладена в цій матерії, може бути звільнена і використана. Однак, безсумнівно те, що через ефірну середу, вільний космос, можна абсолютно без найменших втрат передавати колосальні кількості енергії за допомогою електромагнітних коливань великої інтенсивності.

Останнє висловлювання А. Ейнштейна щодо ефірного середовища було зроблено в 1952р .: «Тим, що спеціальна теорія відносності показала фізичну еквівалентність усіх інерційних систем, вона довела неспроможність гіпотези покоїться ефіру. Тому необхідно було відмовитися від ідеї, що електромагнітне поле повинно розглядатися як стан деякого матеріального носія »[9, Т2, с.753]. Однак об'єктивні фізичні обгрунтування наявності ефірного середовища з певними і відомими властивостями показують, що це не так.

Список літератури

Брілюена Л. Новий погляд на теорію відносності (М .: Світ, 1972).

Таблиці фізичних величин (М .: Атомиздат, 1976).

Довідник по теоретичним основам радіоелектроніки 1 (М .: Енергія, 1977).

Таранов П.С. Анатомія мудрості 1 (Сімферополь: Таврія, 1996).

Філософський енциклопедичний словник (М .: Радянська енциклопедія, 1989).

Sommerfeld A. Mechanik der deformierbaren medien 6 Auflage (Leizig, Geest & Portig KG 1970).

Максвелл Д.К. Статті і мови (М .: Наука, 1968).

Thomson W. (Lord Kelvin) Mathemathical and Physical Papers Vol.III Art. XCIX (49) C (50) CII (52) (London, Cambridge University Press, 1890).

Ейнштейн А. Збори наукових праць. Т. 1, 2. (М .: Наука, 1966).

Дірак П. Електрони і вакуум (М .: Знание, 1957).

Allison SI, Palmer DF Geology: the science of a changing Earth Seventh edition (McGraw-Hill Book, New York, London, Paris. 1980).

Шеркліфф В. Поляризоване світло (М .: Світ, 1965).

Сміт Г. Дорогоцінні камені (М .: Світ, 1980).

Жевандров Н.Д. Застосування поляризованого світла (М .: Наука, 1978).

Фрохт М.М. Фотоупругость 1 (М.-Л .: Вид. ОГИЗ, 1948).

Горбацевич Ф.Ф. Акустополяріскопія гірських порід (Апатити: изд. КНЦ РАН, 1995).

Волкова Е.А. Поляризаційні вимірювання (М .: ізд.стандартов, 1974).

Горбацевич Ф.Ф. Анізотропія поглинання зсувних коливань в гірських породах Фізика Землі 5 (1990).

Александров С.І. Деполяризація об'ємних пружних хвиль при розсіянні у випадково-неоднорідному середовищі Фізика Землі 9 (1997).

Борн М., Вольф Е. Основи оптики (М .: Наука, 1970).

Александров К.С. Акустична кристалографія В: Проблеми сучасної кристалографії (М .: Наука, 1975) с.327.

Най Дж. Фізичні властивості кристалів (М .: изд. Ін. Лит., 1960).

Ермілін К.К., лямов В.Є., Прохоров В.М. Поляризаційні ефекти в лінійної і нелінійної крісталлоакустіке Акуст. Журн., 25 2 (1979).

Горбацевич Ф.Ф. Відображення та проходження пружних хвиль на межі розділу середовищ (Апатити: изд. КФАН СРСР, 1985).

Федоров Ф.І. Теорія пружних хвиль в кристалах (М .: Наука, 1965).

Лямов В.Є. Поляризаційні ефекти і анізотропія взаємодії акустичних хвиль в кристалах (М .: изд. МГУ, 1983).

Бабаков І.М. Теорія коливань (М .: Наука, 1968).

Мусхелишвили Н І Деякі основні завдання математичної теорії пружності (М .: Наука, 1966).

Дірак П.А. Шляхи фізики (М .: Енергоіздат, 1983).

Корсунський Л.Н. Поширення радіохвиль при зв'язку зі штучними супутниками Землі (М .: Сов. Радіо, 1971).

Сахаров Ю.К. Протиріччя сучасної теорії магнітного поля В: Проблеми простору, часу, тяжіння. (С-Пб .: изд. Політехніка, 1993) с.189.

Довідник (кадастр) фізичних властивостей гірських порід (М .: Недра, 1975).

Еберт Г. Короткий довідник з фізики (М .: Физматгиз, 1963).

Трегер В.Є. Оптичне визначення породоутворюючих мінералів (М .: Недра, 1968).

Ландау Л.Д., Лівшиць Е.М. Теорія поля (М .: Наука, 1967).

Дмитрієв В.П. Стохастична механіка (М .: Вища. Школа, 1990).

Чумаченко Н.В. Дія динамічних законів Ньютона в мікросвіті В: Розвиток класичних методів дослідження в природознавстві (С.-Пб .: изд. НІІРЕК, 1994) с.100.

Гінзбург В.Л. Про експериментальної перевірки загальної теорії відносності. УФН 128 3 (1979).

Лебедєв В.А. Геометричні та енергетичні інваріанти системи сферичних тяжіють тіл в суцільному середовищі В: Проблеми простору, часу, тяжіння (С.-Пб .: изд. Політехніка, 1995) с.383.

Барашенков В.С., Юр'єв М.З. Про нові теоріях фізичного вакууму Р2 ... 92 ... 485 (Дубна: вид. ОІЯД, 1992).

Ацюковский В.А. Загальна ефіродінамікі. Моделювання структур речовини і полів на основі уявлень про газоподібному ефірі (М .: Вища школа, 1990).

Пруссов П.Д. Явище ефіру (Миколаїв: изд. РІП «Ріоніка», 1992).

Казаков В.Н. Про можливу сучасному трактуванні ньютонівської концепції природи світла В: Розвиток класичних методів дослідження в природознавстві (С.-Пб .: изд. НІІРЕК, 1994) с.56.

Тріг Дж. Фізика ХХ століття: ключові експерименти (М .: Світ, 1978).

Schweppe S. et al Phys. Rev. Lett. 51 2261 (1983).

Кошкін Н.І., Ширкевич М.Г. Довідник з елементарної фізики (М .: Наука, 1974).

Горбацевич Ф.Ф. До питання про властивості ефіру (вакууму) В: Проблеми простору, часу, тяжіння (С.-Пб .: изд. Політехніка, 1997) с.22.

Горбацевич Ф.Ф. Основи теорії непорожньої ефіру. Апатити: Изд. Мілор. 1998. 48 с.